Déli Hírlap, 1992. január (24. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-02 / 1. szám

Hóba írt búcsúlevé (CIKK A 8. OLDALON) XXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 5,80 1992. JANUÁR 2., CSÜTÖRTÖK FORINT A MISKOLCIAK NAPILAPJA * Időjárás • Naptár Kisüt a nap Időjárásunkat egyre gyor­suló frontok jellemzik, bár a felhőzet széle és a fron­tok szele érződik leginkább. Napközben említésre méltó csapadék nem lesz, hószál- lingózás esetleg kialakulhat, több helyen azonban kisüt a nap, folyamatosan enyhül. Napközben 0 és 2 fok, kora délután 5 fok várható, késő este plusz 1, —4 fok között alakul a hőmérséklet. Ma Ábel rapia van. A Nap kél 7.32, nyug­szik 16.04 órakor. Hold­kelte 5 35, holdnyugta 13.50 órakor. 4 miskolci közgyűlés holnapi ülése • Sok a módosító Javaslat • Hatalomátvétel a távfűtésben Rikkancs dalnokok A rendőrök is szeretette méltók... A rikkancs dalnokok nemcsak a Déli Hírlap Kft. jó hírét keltették, hanem jó hí­rekkel is szolgáltak szilveszterkor Miskolc belvárosában. S még mondja valaki, hogy nincs béke, vidámság közöttünk. Elég csak a két átszellemült rendőrre nézni, illetve a hölgyre, aki valószínűleg egy a sok közül, mármint a lakosság azon részéből, akik az elmúlt évben elégedettek voltak a belvárosi rendőrőrs működésével. Feltehetően a pezs­gő- és kézfogást, kézcsók és csók is követ­te, de ekkor már az optika jótékonyan le­sütötte szeméit... Holnap folytatja munkáját Miskolc város közgyűlése, mivel a keddi ülésre terve­zett 8 napirendi pont közül mindössze egynek a megtár­gyalásával sikerült végezni, s a polgármester úgy döntött: az ülést pénteken kell foly­tatni. Ez a pénteki ülés sem lesz azonban túl rövid, ugyanis meglehetősen fontos, a polgárságoit nagy mérték­ben érintő ügyeket kell meg­tárgyalni. • HA JÓVÁHAGYJAK.. A legnagyobb várakozás kétségtelenül az önkormány­zati tulajdonban levő házin­gatlanok elidegenítéséről szó­ló tanácsrendelet módosítá­sát és kiegészítését előzi meg. Több mint 1 éve már, hogy a miskolci bérlők nem ve­hetik meg bérlakásaikat, s most, ha a közgyűlés jóvá­hagyja a rendeletmódosítást, akkor újra megkezdődhet a volt tanácsi, ma önkormány­zati bérlakások eladása. Még a keddi üléseken ki­osztották a képviselőknek a pártok által előterjesztett mó­dosító javaslatokat, amelyek felettébb szép számmal ké­szültek. Épp ezért többen azt mondták a folyosói beszélge­tések során: nem is tudják áttekinteni a számos javasla­tot ilyen rövid idő alatt, s nem tartják jó ötletnek, hogy a közgyűlés megtárgyalja a jogszabály-módosítást. Olyan információkat is kaptunk, miszerint valóban tárgyaltak arról a keddi ülés hosszúra nyúló szavazatszámlálási szüneteiben a frakcióvezetők, hogy halasztani kellene a la­káseladási paragrafusok meg­tárgyalását. Hogy végül is az ülés első napirendi pont utá­ni lezárásában, s péntekre halasztásában ez a momen­tum is közrejátszott-e, nem tudjuk, de tény: kedden alig­ha maradt volna idő a bo­nyolult jogi vitára, hacsak nem ülésezik éjszaka is a közgyűlés, mint a parla­ment .... 0 VAGYONI SZEMSZÖGBŐL Volt olyan képviselő, aki — ugyancsak* a folyosói dis­puták során — azt kifogá­solta, hogy az előterjesztés­ből nem látja tisztán, volta­képp milyen állapotú, mek­kora értékű lakásvagyonról kell dönteni, s a lehetséges variációk hogyan hatnak majd erre a vagyonra. íAmi a variációkat illeti: lapunk közölte szombaton a közgyű­Elmenekütő szovjet tudósok Eladó haditechnológiák? Amerikai szakemberek, köztük a CIA vezetői amiatt aggódnak, hogy a felbom­lott Szovjetunióból esetleg külföldre menekülnek a kor­szerű haditechnológiák, il­letve a technológiák kidol­gozói — jelentette a The New York Times című na­pilap. A cikk szerint a tech­nológiák áruba bocsátásának jóval veszélyesebb következ­ményei lehetnek, mint azok­nak az atomfegyvereknek az «setében, amelyek már „amúgy is rossz kezekben vannak". A menekülés okai között a CIA a szovjet gazdaság leromlását, a katonai morál gyöngeségét és a várhatóan felszökő munkanélküliséget említi. Az amerikai hírszer­ző szolgálat becslése szerint a volt Szovjetunióban 900 ezer ember dolgozik a nuk­leáris hadiiparban: közülük legalább kétezren igen ko­moly tudással és titkos in­formációkkal rendelkeznek, Magyar BT-tagság Új ENSZ-fólitkár lés elé letett javaslatot, amelyben szerepelt, hogy a különféle korú lakásokért milyen vételárakat kellene fi­zetni. Természetesen a jog­szabály csak százalékos mér­tékeket határoz meg, mert a forgalmi érték a kiindulási alap, és az változhat.) • TÖBB TELEPÜLÉS, KÖZÖSEN Nehéz jósolgatni, de be­szélgetve a képviselőkkel, nem vagyunk benne teljesen biztosak, hogy ez a bérlakás­eladási jogszabály pénteken megszületik. Az idő persze sürget, ugyanis a polgárok többnyire szeretnék meg­vásárolni lakásaikat, a vá­rosházának pedig szüksége lenne az ebből származó be­vételekre. Egyébként a ked­den elmaradt napirendi pon­tok között akad még jó né­hány, amely igencsak ko­moly súlyú. Itt van például „városunk és környéke víz­ellátása, amely címszó alatt azt kell érteni, hogy Miskolc más önkormányzatokkal tár­sulást alkotva szeretne ön­álló térségi vízellátórendszert birtokolni és működtetni. A tárgyalásra váró előterjeszté­sek között van az is, amely­ben a polgármester a köz­gyűlés felhatalmazását kéri, hogy megtegye a lépéseket a Borsodtávhő vagyonának ön- kormányzati tulajdonba véte­le érdekében. Ebben az eset­ben is egyezség alakult ki több önkormányzat között. Pikáns témának ígérkezik az is, amely a városi tanács ál­tal kiosztott kitüntetések, ki­tüntető címek sorsával fog­lalkozik. A folyamatos enyhülés el­lenére északkeleten megma­radt a hó, Bánkúton síelés­re alkalmas, 20—25 centimé­ter vastagságú. Tegnap ugyan nem működött a fel­vonó, mára azonban teljes üzemben fogad Bánkút. Kedden éjfélkor megtör­tént a jelképes őrségváltás az ENSZ élén ekkor járt le Javier Pérez de Cuetlar fő­titkár mandátuma. Utóda Butrosz Ghali egyiptomi po­litikus. A most 71 éves Cuellar tíz, igen sikeres évet töltött az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének vezető posztján. Főtitkársága idején sikerült megváltoztatnia az ENSZ-ről kialakult, mindaddig megle­hetősen lesújtó képet és így Butrosz GhaM, aki ma érke­zik New Yorkba, egy meg­növekedett presztízsű világ- szervezet irányítását veszi majd át. Mint ismeretes, Magyaror­szág az ENSZ Biztonsági Ta­nácsának tagja lett, ezzel kapcsolatos Erdős André képviselő úgy nyilatkozott, hogy minden országnak, amely a Biztonsági Tanács tagja, önálló véleménnyel is rendeiekeznie kell a testü­letben, legyen szó Dél-Afri­Meglehetősen kimerítő, több mint 20 órán át tartó vita, s ezen belül - is hosszú Ugyancsak örömöket hoz­hat a téli sport kedvelőinek a sátoraljaújhelyi sípálya. Itt a téli szünetig rendes ütemben állnak rendelkezés­re, hét végén pedig na­gyobb kapacitással várják az érdeklődőket. káról vagy az óceáni sziget­világról. Ami a várható napirende­ket illeti, valószínűleg első­ként kerül sorra a salvadori polgárháború és Jugoszlávia ügye. Ez utóbbiban a ma­gyar részvétel azért fontos, mert Magyarország így köz­vetlenül is részt vehet a tér­ség biztonságának megte­remtésében, illetve olyan in­formációk birtokába jut két éven át, amelyeket csak a színfalak mögötti tárgyalá­sokon szerezhet meg. Mind­ez persze nagy felelősséget ró hazánkra — mondotta a képviselő. Lesz végre Szerbia után Horvátország is elfogadta az ENSZ béke­közvetítését, de olyan felté­tellel, hogy a jugoszláv had­sereg azonnali hatállyal ki­órákra nyúló szavazási pro­cedúra utón kedden, a déli órákban az Országgyűlés el­fogadta hazánk idei költség- vetését. Bár pártállástól füg­gően, és szakmai szempontok szerint is megoszlanak a vé­lemények az elfogadott költ­ségvetésről, de tény, hogy Magyarország így a kelet- európai^ országok között egyedül rendelkezik parla­menti vitában elfogadott költségvetéssel az idei évre. A szavazásnál 212-en, mel­lette, 120-an ellene szavaz­tak, hárman pedig tartóz­kodtak. (kiss) Bánkút működik Elfogadták a költségvetést A pápa újévi üzenete Űj békekezdeményezése­ket szorgalmazott Európa és a világ vezetőitől a jugo­szláviai polgárháború azon­nali beszüntetése érdekében II. János Pál pápa újévi üzenetében. — Egész Európa számára megalázó ártatlan emberek lemészárlása Jugoszláviában — szögezte le a vatikánváro­si Szent Péter téren össze­gyűlt több ezer fő előtt a szentatya, aki hírügynökségi jelentések szerint beszédének jelentős részét a jugoszláviai vérontás áldozataira való megemlékezésnek és új kezdeményezések sürgeté­sének szentelte. tűzszünet? vonja erőit a szorongatott országból. Cyrus Vance ENSZ-megbízott úgy nyilat­kozott, hogy nem új egyez­ményről van szó, hanem a novemberi genfi megállapo­dás kötelező évényesítésé- ről. Tegnap egyébként 25 horvátországi városban volt légiriadó, köztük Zágrábban és Eszéken is, de végül a két városban elmaradt a szerb támadás. Harcok Tbilisziben A grúz fővárosban az új­év első napján kiújultak a harcok, A szilveszter esti fegyvernyugvás után ismét nehézgépfegyvereket, akna­vetőket és más fegyvereket vetettek be. Tengiz Kitova- nit, az ellenzéki nemzeti gárda parancsnoka, a parla­ment elleni december . 22-i támadás megindítója szer­dán újságírók előtt kijelen­tette: a parlament ostroma elkerülhetetlen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom