Déli Hírlap, 1969. október (1. évfolyam, 27-53. szám)

1969-10-01 / 27. szám

Szerdán Leningrádban a Lenin-centenárium jegyében nemzetközi újságíró-találkozó kezdődött. A magyar újság­írók küldöttségét Komját Irén, a MUOSZ alelnöke ve­zette. A meghívott vendégek között foglal helyet Goszto- nyi János, az MSZMP KB tagja, a Népszabadság főszer­kesztője. A delegáció tagjai között van Fodor László, az Észak-Magyarország főszer­kesztője is. POLITIKAI NAPll A P I. évfolyam, 27. szám 1969. október 1, szerda ARA; 80 FILLER Nemzetközi újságíró-találkozó Moszkvában A ma reggel kezdődő újí­tási hónap eseményeiről dr. Varró Gyula, a DIGÉP újí­tási irodájának vezetője tá­jékoztatott bennünket. — Január 1-től szeptem­ber 30-ig 918 újítási javasla­tot nyújtottak be dolgozóink. Ezek közül eddig 455-öt ve­zettünk be, az elért megta­karítás 14 millió 491 ezer fo­rint. Az újítóknak 866 ezer forintot fizettünk ki az első háromnegyedévben, ezen fe­lül 136 ezer forint jutott a műszaki fejlesztéssel foglal­kozóknak. Vállalatunknál hagyomány már, hogy minden év októ­berében újítási hónapot ren­dezünk. Az idei október ese­ménye : először adunk egyes munkaterületeken — az újítási díjon feiül — a megtakarított nor­maórákért külön jutal­mat Ma délelőtt 9 orakor a városi partbizottság épületében nagy jelentőségű tanácskozás kezdődött. Az MSZMP Borsod me­gyei és Miskolc városi Bizottsága együttes és kibővített párt­bizottsági ülésen vitatta meg azt — a megyei párt-végrehajtó­bizottság által elfogadott — intézkedési tervjavaslatot, amely az MSZMP KB tudománypolitikai irányelveinek szűkebb ha­zánkban, a megyében és a városban történő végrehajtását hi­vatott elősegíteni. A két pártbizottság tanács­kozását dr. Bodnár Ferenc, a Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első tit­kára és Havasi Béla, a városi pártbizottság első titkára ve­zeti. A napirend előadója — az irányelvek ismertetője — A nyugatnémet Szabad Demokrata és Szociáldemok­rata Párt első koalíciós tár­gyalásán több belpolitikai és gazdasági kérdésben született megegyezés. A tegnap esti csaknem négyórás tárgyalás után kiadott közlemények széles körű megállapo­dásról beszélnek. Arról tájékoztatnak, hogy a két párt vezetői ma ismét találkoznak és közös külpoli­tikai program kialakításáról tanácskoznak. A szociáldemokratákon kí­vül a kereszténydemokraták is javasolták a szabad de­mokratáknak, hogy lépjenek koalícióra. Kiesinger kancel­lár tegnap este találkozott a Óvári Miklós, az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályának veze­tője. Részt vesznek az ülésen megyénk és városunk vezetői, tudományos életünk kiemel­kedő szervezői, irányítói. szabad demokraták vezetői­vel és ezután jelentette be, hogy javasolta nekik egy olyan koalíciós kormány megalakítását, amelyben a kereszténydemokraták, a Strauss-vezette keresztény szocialisták és a szabad de­mokraták vennének részt. A Walter Scheel vezette Sza­bad Demokrata Párt még nem foglalt állást Kiesinger javaslatával kapcsolatban és bonni politikai körökben va­lószínűnek tartják, hogy a következő négy évben egy szociáldemokrata—sza­bad demokrata koalíció kormányozza majd Nyugat- N émetországot. „Az MSZMP Borsod me­gyei és Miskolc városi Bizott­sága — kezdődik a megyei párt-végrehajtóbizotlság írá­sos tervjavaslata — as érde­kelt intézmények és vállala­tok bevonásával tanulmá­nyozta és megyei vonatkozás­ban elemezte az MSZMP Központi Bizottságának tu­dománypolitikai irányelveit. A megyei és városi pártbi­zottság megállapítja, hogy a megyénk területén működő oktató-kutató intézmények­ben, a műszaki fejlesztéssel foglalkozó üzemekben szer­zett tapasztalatok, mind az eredmények, mind a hiányos­ságok vonatkozásában meg­egyeznek a tudománvvolitikai irányelvek megállapításaival.'’ A nagy alapossággal készí­tett tervjavaslat a továbbiak­ban három fejezetben öleli fel tudományos életünk tényeit, megjelöli a hosszabb távú feladatokat és az ezek előké­szítését serkentő közvetlen intézkedéseket. A nagy érdeklődésre sza­mot tartó téma élénk vitát keltett, keresve a párt irány­elveinek megfelelő legjobb megoldásokat. A két pártbizottság együt­tes és kibővített ülése lapzár­takor még tart. Ha a normaóra-megtakarítás meghaladja az ezer órát, minden további megtakarí­tott óráért külön jutalmat kap az újító. Fokozottabban értékel­jük azokat az újításo­kat, amelyekkel im­portmegtakarítást ér­hetünk el. Amennyiben a megtakarítás 150 ezer forint fölött van, 3 ezer forint, ha 50 és 150 ezer forint között van, 1500 forint külön jutalmat fizetünk. A legjobb munkavédelmi jellegű javaslat szerzője 500 forintot kap. 1500—1500 fo­rint külön jutalomban része­sülnek a legtöbb normaóra- megtakarítást és a legtöbb importmegtakarítást biztosí­tó, 1000—1000 forintban a legtökéletesebb és a legjobb technológiai jellegű javaslat szerzői. Érdemes tehát újítani a Diósgyőri Gépgyárban! ' Ny. L i/c Mint egymásra rakott fagerendák, sorakoznak a több tonnás bugák a Lenin Kohászati Művek durvahengerművének kikészítő részlegében. A bugatisztítók és bugavágók gondos­kodnak róla, hogy mire az acéltömb ismét az izzítókemencébe keiül, megfelelő méretű 'e- gyen, s felületéről eltűnjön a durvább szennyeződés. (Ágotha Tibor felvétele) Burgonyadömping / a piacon Az ENSZ-közgyűlés politi­kai vitájában Basev bolgár külügyminiszter üdvözölte a nemzetközi biztonság meg­szilárdítását sürgető szovjet javaslatot, s rámutatott arra, hogy kormánya teljesen reá­lisnak tartja az európai biz­tonsági rendszer megterem­tésének lehetőségét. Hangsú­lyozta, hogy az Egyesült Ál­lamoknak ki kell vonulnia Vietnamból, a Közel-Keleten pedig Izrael adja vissza a megszállt arab területeket. Felszólalt a közgyűlésen Jan Marko csehszlovák kül­ügyminiszter, aki kiemelte, hogy a Csehszlovákia ellen folytatott ellenséges kampány kudarcot val­lott. A nép túlnyomó többsége szembeszállt az ellenforra­dalmi kísérletekkel, nem si­került megbontani Csehszlo­vákia szoros együttműködé­sét a Szovjetunióval és a szocialista országokkal. Csehszlovákia vissza­utasít minden olyan tervet, hogy nemzetkö­zi fórumok elé vigyék az úgynevezett „cseh­szlovák kérdési', mert ilyen kérdés egyáltalán nem létezik — húzta alá. New Yorkban ismét talál­kozott Gromiko szovjet és Rogers amerikai külügymi­niszter. A megbeszélés tar­talmát nem tették közzé de nyugati hírügynökségek ugv tudják, hogy az előző Két megbeszéléshez hasonlóan. a Közel-Keletről volt szó. Megállapodtak abban, hogy Dobrinyin washingtoni szov­jet nagykövet folytatja ta­nácskozásait Siscoe amerikai külügyi államtitkárral. * Az 7. sz. Szakközépiskolában tegnap zárult az a kiállítás, amely bemutatta az általános és középiskolásoknak az MHSZ-ben folyó nevelő munkát, valamint azok eszközeit. Képünkön egy honvéd a sportpisztoly működését magya­rázza. A Béke téri piacon áz árak nagy része a tavalyi ősz eleji időszakhoz viszonyítva maga­sabb, és a mai' felhozatal is gyengébb, mint a hétvégi na­pokon. Egyes termékekből — például paradicsom, uborka, szilva és körte — szokatla­nul kicsi a kínálat, de a fagy beálltáig zöldpaprikából, al­mából, szőlőből még tetemes mennyiség várható. Egyedül a 650 mázsás burgonyafelho­zatal jelent rekordot. A 2—3 forintos áron kínált burgo­nyának ma már új standot kellett nyitni. A MÉK általában 5—10 százalékkal olcsóbban árusít, ja termékeit, mint a többi el­adó, s ezzel a cikkek 60 szá­zalékának árát sikerült vál­tozatlan szinten tartaniuk. A termelőszövetkezetek áru­készletében a csákteleki tsz uborkafelhozatala és a her- nádvécseiek szokatlanul nagy, 50 mázsás mákszállítmánya okozott jelentősebb árválto­zást. Az uborkát ennek meg­felelően zömmel 1—4,50 fo­rintért, a mákot 35 forintos áron kínálják. Megélénkülő szél Várható időjárás Miskolc térségére csütörtök délig: Változóan felhős idő. eső, zápor lehetséges. Gyenge, változó irányú, majd meg­élénkülő és északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet hajnalban 8. holnap délben E> fok körül lesz. Jan Marko k ül ügy miniszter felszólalása az ENSZ-ben „Csehszlovák kérdés nem létezik Tudományos életünk fejlesztése érdekében Együttes ülést tartott a megyei és a városi pártbizottság r Újítási hónap Kiesinger is jelentkezett

Next

/
Oldalképek
Tartalom