Déli Hírlap, 1984. március (16. évfolyam, 52-78. szám)

1984-03-01 / 52. szám

Ha orvos segít kijózanodni... (CIKK A 3. OLDALON) O A televízió Ki miben tudós? matematikai versenyét nézve mi, laikusok sokszor még a példákat sem értettük meg. Csak bámultuk ezeket a hosszú kezű-lábú kamaszokat, akik a rájuk jellemző „lezser eleganciával” oldották meg a feladatokat. Városunkat is képviselte egy ifjú. (Róla írunk a 2. oldalon.) Olvasóink írják Hogyan «állottak az üdülési díjtételek? % Eltűnt a tapolcai buszmegálló tetőzete # Mi­ért nem lehet kis ívben jobbra kanyarodni a Rácz György utcáról? # Nincs szódavíz a ven. déglátóhelyeken # Elhanyagolt állapotban o selyemréti aluljáró (0 Bonyodalmak a sor­szám körül £ Bár minden kereskedő ilyen udvarias volna... (A miskolciaké a sió cí­mű rovatunk az 3, oldalon,) XVI. ÉVFOLYAM, 52, SZÁM 198«. MARC. 1„ CSÜTÖRTÖK A megye Gáspár Tegnap megyénkbe, illetve Miskolcra érkezett Gáspár Sándor, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Politikai Bi­1 M: HIFIIT vendége: Sándor megyei pártbizottság titká­ra, Tóth József, a Szakszer­vezetek Megyei Tanácsának vezető titkára fogadta és tá­jékoztatta a megye életerői. Ipatovóban mondott vá­lasztási beszédet tegnap Mi­hail Gorbacsov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, az SZKP KB titkára. Főleg belpolitikai kérdések­ről szólt, értékelve az SZKP XXVI. kongresszusa óta megtett utat. Elemezte a párt és a tö­megek kapcsolatát, a párt­ós a gazdasági irányítás sze­repét. Fontosnak mondotta a hatékonyság növelését, a tudományos-műszaki ered­mények gyakorlati alkalma­zását, a vállalkozókedv nö­velését Külön szólt az 1982-ben elfogadott élelmi­szerprogramról. Az eredmé­nyek már ma is észrevehe­tők: a mezőgazdasági terme­lés öt százalékkal emelke­dett, a korábbiakhoz képest több gabonát, burgonyát, cu­korrépát takarítottak be a mezőgazdasági dolgozók, jó volt a gyapot- és zöldség­termés is. Javultak az ál­lattenyésztési ágazat muta­tói. Fontos, hogy a vezetők korszerűen gondolkozzanak és a lenini munkastílusban vezessenek — húzta alá Mi­hail Gorbacsov. Az erőszak tilalma elvé­nek hatékonyabbá tételével foglalkozó ENSZ-bizottság tegnapi ülésén felszólalt dr. Somogyi Ferenc, a Magyar Népköztársaság állandó ENSZ-képviseletének helyet­tes vezetője. A bizottság ülésszakát, mondotta, olyan időszakban tartják, amelyet a megnö­vekedett nemzetközi feszült­ség jellemez. Az imperialis­ta körök a katonai erő- egyensúly megbontására, ka­tonai erőfölény megszerzésé­re törekednek. Az új amerikai atomfegy­verek Nyugat-Európába te­lepítéséről szólva a magyar diplomata rámutatott arra, hogy az nem csupán az euró­pai, hanem a kontinens ha­tárain túl levő államok és népek biztonságát is fenye­geti. Ilyen körülmények kö­zött az ENSZ-ben is meg kell ragadni minden lehető­séget a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának és az államok közötti harmo­nikus együttműködés fejlesz­tésének elősegítésére. A sszad—Dzsema jel találkozó Az egyre . áttekinthetetle­nebbnek tűnő libanoni poli­tikai helyzetben váratlan fordulat, hogy Hafez Asszad, Szíria elnöke Bejrútban ta­lálkozott Amin Dzsemajellel. Miután az amerikai csapa­tok elhagyták Bejrútot, és nyilvánvalóvá vált, hogy az Izraellel kötött megállapodás nem teremtett békét, Dzse- majel „az arab megoldást” választotta. A tárgyalások a két államfő között a liba­noni—sziriai viszonyról, va­lamint a libanoni béke hely­reállításáról folynak. A helyzet bonyolultságára jel­lemző, hogy még a libanoni jobboldal sem áll egyértel­műen Dzsemajel mögött, s változatlanul tovább foly­nak a terrorakciók. Tegnap Nyugat-Bej rútban robbant fel egy pokolgép, a szunni­ta mohamedán negyedben. Magyar felszólalás az ENSZ-ben \ ilágszerzödést az erőszak tilalmáért Párás idő Nem mindenki látta egy­formán ma reggel a napot: foltokban köd gomolygott a város felé, míg. másutt, ra­gyogóan sütött a nap. Délelőtt a kód feltisztul, ha a szél felerősödik. 10 fok várható. zottságának tagja, a Szak- szervezetek Országos Taná­csának elnöke. A magas ran­gú vendéget a megyei párt- bizottság székházában Grósz Károly, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Újhelyi Tibor, a Ma reszeli telefon Kihűltek a yonatíiilkék jfc Trudeau kanadai miniss. terelriök tegnap bejelentette lemondási szándékát. Addig marad hiva talában, míg párt- ja, a Liberális Párt megvá­lasztja új vezetőjét. nal intézkedem a kivizsgá­lására. Valóban érdekeltek vagyunk az energiatakaré­kosságban, de a villamos fű­téssel nem spórolunk az uta­zóközönség kárára. Az érde­keltség is olyan áttételes, s olyan minimális, hogy emi­att egyetlen mozdonyvezető sem kapcsolja' le a fűtést. Ha igazán takarékoskodni akar­nak az energiával, azt meg­tehetik a jobb vezetési stí­lussal. Az is megtörténik, hogy egy-egy fülkében el­romlik a hőfokszabályozó, ez azonban csupán azon a sza­kaszon okozhat gondot. Min­denesetre a jövőben gyak­rabban ellenőrizzük a szerel­vények rendszeres fűtését. _ Célunk, hogy az utasok elé­gedettek legyenek az utazási körülményekkel a vonato- # kon. A magyar kohászati ipar pillanatnyilag legnagyobb beruházása az Ózdi Kohá­szati Üzemeké. Az évtizedek alatt felhalmozódott kohó­salakból az új mű segítségé­vel —, amely több, mint 2 milliárd forintba kerül — magas vastartalmú betét­anyagokat nyerhetnek ki, s ezáltal jelentős mennyiségű importérc és -koksz takarít­ható meg, nem beszélve a környezetkímélésről. A mun­kát —, amely, mint képünk is mutatja, igencsak kezdet­leges stádiumban van —ez év szeptember végére be kell fejezni. A beruházásról hol­napi és holnaputáni szá­munkban írunk részleteseb­ben. (Balogh Imre felvétele) A reggel hat órakor in­duló gyors fél halkor meleg kocsikkal érkezett a Tiszai pályaudvarra. Alighogy el­hagytuk Miskolcot, megszün­tették a fűtést. Mire a bu­dapesti Keleti pályaudvarra értünk, valamennyi fülké­ben hideg volt. A velünk együtt utazók panaszolták, hogy a mostani eset minden­napos. Miért? — kérdeztük az utasok nevében Gávay Páltól, a miskolci Tiszai pá­lyaudvar körzeti üzcml’őnö- kétól. — Előfordul, hogy szaka­szos fűtést alkalmazunk. Ar­ra azonban mindenkor ügye­lünk, hogy valamennyi fül­kében 18—20 foknál hide­gebb ne legyen. A szóban forgó esetet valószínűleg mű­szaki hiba okozta, ezért azon­Dr. Somogyi Ferenc sür­gette, hogy a különbizottság az ENSZ-közgyűléstől kapott megbízatásának megfelelően hatékonyan folytassa mun­káját az erőszak tilalmát ki­mondó világszerződés mi­előbbi kidolgozása érdeké­ben. Postáskonferencia A Miskolci Postaigazgató­ság műszaki konferenciát tartott tegnap délelőtt, Kocz- ka Antal igazgató az elmúlt évi gazdasági eredményekről és az id'éi feladatokról szá­molt be.. Javult a város táv­közlési helyzete, különösen az avas-déli új' telefonköz­pont átadásával. Az is á pos­tásókat dicséri, hogy az év végén — terven felül — 600 vonalas konténerközpontot helyeztek üzembe a Győri kapuban, amely a térség te­lefongondján enyhít. Az idén a szolgáltatások színvonalá­nak további emelése a fő tennivaló. A műszaki konferencián Juhari Istvánné, a Magyar Posta postaszolgálati igazga­tója is részt vett. fejlői! a szovjet mezőgazdaság Gorbacsov választ as/ beszéde Satóöoigozó épi! Ozden

Next

/
Oldalképek
Tartalom