Déli Hírlap, 1990. szeptember (22. évfolyam, 203-227. szám)

1990-09-03 / 204. szám

I Lesz még tél a miskolciaké a szó Postacím: Déli Hírlap, Miskolc, 3501, Pf.: 39. — Telefon: 18-225. — Kérjük olvasóinkat, levelezőinket, hogy panaszaik1«!, észrevételeikkel hétfőtől péntekig, lehetőleg 8—14 óra között keressenek fel bennünket. Originál csomagolás?! Ha nem velem történik meg az eset, mástól hallom, egy­szerűen nem hiszem el. Csúnya rágalomnak tartottam volna a kereskedőkkel, vagy a gyártókkal szemben. De úgy esett, hogy nemrégiben egy miskolci nagy ABC- áruházban (a bolt címe a szerkesztőségben) többféle élel­miszert vásároltam, köztük egy félliteres diólikőrt. Otthon azonnal betettem a bárszekrénybe azzal a szándékkal, hogy majd csak augusztus 20-án, gyermekeim látogatása alkal­mából bontjuk fel. Amikor az ünnep tiszteletére és gyer­mekeink egészségére koccintani kariunk, furcsa meglepetés ért. Az üveg záró kupakja könnyedén lejött, csavarni sem kellett. Jobban szemiigyre vettük, és sajnos azt láttuk, hogy ezt már egyszer valahol, valaki felbontotta. (Az üzletben a vásárláskor nem vettük észre.) S amikor megkóstoltuk, egy­szerűen nem lehetett megállapítani, hogy milyen „ital” van az üvegben. Augusztus 20-a után visszavittem, kérve az üzlet vezető­helyettesét cserélje ki. Természetesen nem vállalták azt, hogy náluk vásároltam. Szó szót követett, majd kérték a vásárlási blokkot. Mondanom sem kell, az élelmiszerek vá­sárlási céduláit nem szoktam megőrizni, tehát ez esetben sem tudtam megmutatni. Ezek után határozottan visszauta­sították a kérésemet. Nagyon megalázva éreztem magam. Annyit tehettem csupán, hogy beírtam a panaszkönyvbe. Azóta sem tudok belenyugodni a történtekbe. Nem amiatt a fél liter likőr miatt kesergek, hanem azért, hogyan es­het meg ilyesmi. Hol követték el ezt a vásárló elleni „me­rényletet”? Talán már a gyártónál került ez a megnevezhe­tetlen folyadék az üvegbe? Vagy szállítás közben történt valami? Netán az üzletben? Nem tudhatom. Az egész ügy­ben számomra az a szomorú, hogy nem hiszik el, hogy iga­zat mondok. Nem dúskálok anyagi javakban, nagyon meg kell gondolnom, mire költőm a pénzemet. Egy biztos: ezek Egy skótjuhász keresi gazdáját Augusztus 24-én, pénte­ken az Avas-dél szomszéd­ságában, az Avas-tetőn az izraelita temető mellett ta­Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről (3) Pedig a talpa kopik... A napokban véget ért mis­kolci ipari vásáron és kiállí­táson, illetőleg annak üzlet­során és környékén naponta körülnéztem, hiszen csak át láltak egy szépen fejlett skótjuhász kutyát. A kutya sötétbarna színárnyalatú, rendkívül jólnevelt, látha­tóan betanított. A megtalá­lók kérik, hogy a kutya gaz­dája jelentkezzen a 85-733- as telefonszámon, az esti órákban. jjc Az elmúlt télen kevés örömük telt gyermekeinknek abban, hogy jó nagy hóban szán­kózhassanak. De nemsokára ismét tél lesz, és talán sok hóval... Az a gyermek, aki ilyen könnyedén szemétbe dobta a szánkóját, még megmenthetné. Biztos akad egy kicsinyke hely a lakás környékén a szánkónak is. S ha abba is belegondol a hűtlen gazdája, hogy ki tudja mennyiért vehet majd újat, gyorsan kiveszi a szemétből. Sz. G. Miskolc után bármit vásárolok, tüzetesen megnézem az árut, mert az eset bizonyság rá, hogy már az originál csomagolásban sem bízhat az ember. S mindezt azért írtam le, hogy vevőtársaim is legyenek körültekintőek, nézzék meg kétszer is, mit vásárolnak. Cs. K.-né Miskolc * Sajnos, levélírónk nincs egyedül panaszával. Volt már rá példa, hogy márkás boros üvegben vizet talált a vevő, de sajnos akkor és máskor sem derült fény a turpisságra. Nem is derül ki ilyenkor soha, hogy a gyártó, a kereskedő, a szál­Mai számunkban befejez­zük az 1990. évi LVI. törvény rendelkezéseinek ismertetését. A képviselőket megillető kedvezmények közé tartozik az is, hogy számukra az Or­szággyűlés hivatali szerveze­te egészségügyi szolgálatról gondoskodik. A képviselő a közforgalmú közlekedési esz­közöket ingyenesen veheti igénybe. Az alkotmány szerint a miniszteri és a politikai ál­lamtitkári tisztség nem ösz- szeegyeztethetetlen a képvise­lői megbízatással. A törvény azonban a kettős funkcióból eredő díjazás kumulációjá­nak elkerülése érdekében meghatározza azt az össze­get, amelyben az ilyen funk­ciót betöltő képviselő a ket­tős elfoglaltságából eredően részesül. Így mint képviselő az egyébként őt megillető alapdíj 50 százalékára jogo­sult. Ha a képviselő az Ország­gyűlés működésének befeje­zését követően nem kap újabb megbízatást, egzisz­tenciálisan nehéz helyzetbe kerülhet. Ezért a törvény biztosítja, hogy a volt kép­viselő fél éven keresztül alapdíjának megfelelő össze­gű ellátást kapjon, illetőleg erre egy összegben legyen jogosult. Hasonló okok indokolják a nyugdíjkorhatárt megköze­lítő életkorú képviselő ré­szére az öregségi nyugdíj igénybevételének biztosítá­sát is. A törvény kihirdeté­sének napján, azaz 1990. jú­lius 27-én lépett hatályba. Dr. J, E. kellett mennem azon a bi­zonyos, ügetésre (vagy leg­alábbis kocogásra) késztető, igen rövid átkelésre progra­mozott zebrán, és máris ott voltam a kiállítás és vásár sűrűjében. Igen sok szép és hasznos dolgot láttam. Nekem még­is egy valami ragadta meg igazán a figyelmemet. Né­hány napig egy úgymond magyar mentalitásra jellem­Iító, vagy a vevő-e a hibás. Lehet a négy közül bárme­lyik, bizonyítani az ilyet nagyon nehéz. Nem árt tehát, ha a vevő körültekintően vásárol, de az sem, ha a kereskedő megnézi, ki a reklamáló. Sajnos, nagyon sok a bolti csalás- lopás, érthető, ha bizalmatlanok az eladók. De az sem ál­lapot, hogy lassan mindenkit gazembernek néznek. A tisz­tes, ősz hajú háziasszonyt meg lehet azért különböztetni a bolti tolvajtól. Már az árajánlatot is megküldték a lakóknak Augusztus 16-i rovatösz- szeállításunkban közöltük H. D. miskolci olvasónk le­velét, melyben a Felszaba­dítók útja 22—24. számú épületének veszélyes álla­gáról ír. Mint elmondta, sajnos nemcsak a fal dől le lassan, de a kémények is életveszélyesek. , Olvasónk panaszát továbbítottuk a Miskolci Ingatlankezelő Vál­lalathoz. Nyíri István igaz­gató az alábbiak szerint tájékoztatta szerkesztősé­günket: „A felszabadítók útja 22- 24. számú épület mellvéd (attika) falának megdőlésé­vel kapcsolatban 1990. má­jus hónapban érkezett az ingatlankezelő vállalathoz bejelentés. A bejelentést követően a vállalat szak­emberei a helyszínen ki­vizsgálást tartottak, mely­nek során megállapítást nyert, hogy a jelzett mell­védfal dőlése nem, életve­szélyes. de a mozgása kö­vetkeztében meglazult va­kolatok balesetet okozhat­nak. Fentiek miatt került sor a bejáratok előtti védőtető elhelyezésére, valamint a meglazult vakolat leverésé­re. A kidőlés okának meg­állapítása végett az ingat­lankezelő vállalat statikai szakvéleményt kért az Eszak-magyarországi Terve­ző Vállalattól a szükséges megerősítési tervek elkészí­tésével együtt. Az Észak- terv a megrendelésnek megfelelően 1990. augusztus 3-án a terveket elkészítet­te, s az ezzel kapcsolatos munkák 1990. augusztusá­ban megkezdődtek. A mun­kák 'befejezéséig a kétség­telenül nem esztétikus vé­dőtetők (összetákolt faal­kotmányok) a helyükön maradnak, az épületben la­kók és az ott közlekedők biztonsága érdekében. A cikk második felében említett kémények meghibá­sodásáról a vállalatnak tu­domására mind ez ideig nincs. Meg kell jegyezni, hogy az épületet a benne lakók ké­rése alapján a Miskolc Vá­rosi Tanács V. B. döntése eladásra jóváhagyottnak nyilvánította. A lakások eladásával kap­csolatos értékelések megtör­téntek, és a lakók részére az árajánlatokat az év július 3- án megküldtük. Fentiek alap­ján az ingatlankezelő válla­lat az épületen csak a köz­vetlen életveszély elhárítá­sával kapcsolatos munkákat végzi el a tulajdoni viszo­nyoknak megfelelő költség- megoszlásban. Kérem leve­lemmel ai olvasóközönséget tájékoztatni szíveskedjenek, és kérem az abban foglaltak tudomásul vételét.” ITT NOKIA Színes tv-akció! Árkedvezmény! 1990. augusztus 27-161 szepletóer 2fl-ig! Képátló Típus Régi ár Új ár Megtakarítás 45 cm IC-4530 44 900 38 900 6000 51 cm IC—5110 44 900 39 900 5000 55 cm IC—5530 49 900 46 900 3000 63 cm IC—6330 57 900 52 900 5000 63 cm IC-6340 58 900 52 900 6000 63 cm 25 C60 58 900 51 900 7000 71 cm IC—7140 64 900 59 900 5000 MEGVÁSÁROLHATÓK: AZ IPARCIKK ÁRUHÁZBAN, Miskolc, Eszperantó tér AZ ELEKTRON KFT. ÜZLETEIBEN, Miskolc, Széchenyi út 90. Miskolc, Beloiannisz u. 11. A VIDEOTON ELEKTRONIKA KFT. 41. SZ. MINTABOLTJÁBAN, Miskolc, Széchenyi út 3-9. (Pátria-ház) ző találmányt mutattak be a Rónai Sándor Művelődési Központ színháztermének előcsarnokában: a cserélhe­tő, két felsőrésszel ellátott sport-, vagy legalábbis spor­tos jellegű cipőt. Az árusító cég nevére már nem emlék­szem, azt sem tudom egé­szen biztosan, hogy ez való­ban magyar találmány-e, de hogy magyar mentalitású, az biztos. Ugyanis jó pár évti­zedes életem alatt követke­zetesen azt tapasztalom — úgy gondolom, több ember­társam is —, hogy a cipő­nek elsősorban a talpa és a sarka szokott tönkremenni. A felsőrész általában többet kibír, míg talpaltatni és sar­kaltatni gyakrabban kell. Mondtam is az eladónak, hogy olyan cipőt adjon, amelyhez két talp tartozik és egy felsőrész. Mire ha- miskás mosoly kíséretében kaptam a választ: Olyan nincs!... Lehet, hogy túl konzerva­tív vagyok, de úgy gondo­lom, hogy véleményemmel nem állok egyedül. Mint az ipari vásár egyik díjnyertes bútorcsaládjának nevet adó Robinson, az óceán elha­gyott szigetén... H. D. . Szerdán: díjtalan jogtanácsadás Legközelebb szeptember 5- én, szerdán délután 4-től 6 óráig lesz díjtalan jogtanács­adás a Sajtóház III. emele­tén, A miskolciaké a szó ro­vat szobájában. Tanácsot ad: Jámborné dr. Róth Erika.

Next

/
Oldalképek
Tartalom