Déli Hírlap, 1986. november (18. évfolyam, 256-277. szám)

1986-11-01 / 256. szám

9-ig lánc # A befejezéséhei köze­ledik a második miskolci műjégpálya építése. Szé­les körű társadalmi össze­fogással, a miskolciak ön­zetlen segítségével valósul meg az új sportlétesít­mény. A kivitelezők (az ÉÁÉV dolgozói) asm a jégpálya patemkjait sze­relik (bal oldali képün­kön.) Ma megnyitja ka­puit az első műjégpá­lya, amelynek technoló­giai berendezéseit a sportcsarnok szakemberei ellenőrzik (jobb oldali ké­PÄok). (Kiss jfezsef felvételei) Stall az SZKP KB Fóliái Bizottsága Vizsgálat & Fekete-tengeri hajókatasztrófáról Az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tegnapi ülésén áttekintették Szovjetunió 1087. évi gazdasági és tár- «nwíaíoraíejlesztési tervét. A tovafebfakban a politikai bizottság meghallgatta az SZKP KB mellett működő partellenőrzési bizottság je­lentését az S7.KP XXVII. kongresszusához intézett Ja Sík' panaszos levélben foglaltak kivizsgálásáról, s megállapította, hogy a leve­lek egy sor htánvoeságoi fedtek fed a pártszervek­nek a kommunisták nevelé­sében és a fegyelem megszi­lárdításában kifejtet* te­vékenységében. Sokhelyütt még feltelhefő a liberaliz­mus és az efvtetenség az olyan negatív jelenségekkel folytatott harcban, mint a hatóságosdi, a helyi bírálat elfojtása, vagy az eredmé­nyek szépftgetése. Sokhelyütt kampány ‘ formáját öltötte az italozás és az alkoholizmus elleni harc. Nem kapnak elég nyilvánosságot a prob­lémás személyi ügyek és az ezekben hozott döntések. A Politikai Bizottság meg­hallgatta az Admiral Naht- raov személyszállító hajót Novorosszijszka közelében ért szerencsétlenség okainak kivizsgálására alakított kor­mánybizottság jelentését. Eszerint a katasztrófát a két hajó kapitányának vészes hanyagsága, a tengeri közle­kedés szabályainak durva megsértése okozta. És ez mintegy 400 ember halálával járt. A Politikai Bizottság az elhunytak hozzátartozói­nak kifejezte részvétét, együttérzését. A polgári flot­ta elére új minisztert ne­veztek ki. a két hajós kapi­tányt őrizet.be vették és bün­tetőjogi úton felelősségre vonták. Sztanyisziva Lwk.ia- cservkót, a Fekete-tengeri P * Síi. WFOtYAM, 256. SZÁM I ÁRA: <0O T986. NOVÉMBÍR 1.. SZOMBAT FORiNT Az L&M-jbe» # Városunk üzleteiben ei a kép fogadta a vásárlókat ma reggel: eljárták a szeszes italokat őrző palackokhoz vezető utat. Mint ismeretes, 1986. november i-jétöl Miskolcon és a városkörnyéki közsé­gekben bevezették a kereskedelmi alkohol­stopot Hogyan készültek fel a boltok a „premierre"? Erről szói cikkünk a 3. oldalon. (Kiss József felvétele). mögött Ellenőrzik a (CIKK A 6. OLDALON) Hajózási Váfkriat igazgató­ját kizárták a pártból és le­váltották beoeeca&áfeol. QsimMzések Zavargások törtek- fér Ka­rachi ban két népcsoport kö­zött. Az összetűzések során hatan meghaltak, negyvenen megsebesültek. Végül fegy­veres osztagok vetettek vé­get az összecsapásnak. A történtek után kijárási ti­lalmat rendettek-el a maros­ban. Dl Esés Lésé t * - hí? _ iK Bfc Kmtúcs iSSSsefifö, a IWfet- kotc Városi Tanács elnökéi 50. születésnapja alkalmából köszöntötték tegnap a taná­cson: a megyei párteizott- sag nevében Juhász Péter titkár, a városi pártbizott­ság nevében pedig Dudla József első titkár és a váro­si pártbizottság titkárai fe­jezték ká jók«sjánsága*ka&. A/ elnök forgatókönyve? Cserébe, a nukleáris leszerelésért Teljes a bizonytafanság az amerikai közvélemény­ben, hogy az izlandi talál­kozón szóba került-e vagy nem a teljes nukleáris fegv- verle,szerelés kérdésé A Fe­hér Ház szóvivői csaknem naponta változtatják véle­ményüket ezzel kapcsolat­ban. Ezért mindenkit meg­lepett az amerikai elnök be­jelentése a legutóbbi kam­pánybeszéde során. Úgy nyilatkozott, hogy hajlandó elfogadni a teljes nukleáris fegyverieszerelést. s cserébe átadják Szovjetuniónak a nukleáris védelmi pajzsot. Ez a teljesen új vélemény meg a kormányhoz közel álló politikusokat is meg­lepte. Az első SALT-szerző­dés amerikai kezdeményező­je azt mondotta erről: az elnök saját forgatókönyvé­nek áldozata, de ez a forga­tókönyv nem Genfbe, hanem Hollywoodba való. Á szakmaközi bizottság megtárgyalja A készülő új lakásügyi tanácsrendeletről hallgat meg tájékoztatót következő, november 4-i, délutáni ülé­sén a Szakszervezeték Mis­kolc Városi Szakmaközi Bi­zottsága. A testület tagjai állást foglalnak az új ren­delettel kapcsolatban. 0 Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén befejezték a fővédművek és a műtárgyak ellenőrzését. Megállapították, hogy a gátak, a műtárgyak (ide értve a tisza- löki vízlépcsőt is) állapota megfelelő. Ahol szükséges, még tartanak a helyreállítási munkálatok. Meg az idén hozzákezdenek Miskolc ármentesítési munkálataihoz is. A dél­borsodi területen — a Tiszta menten — képünk — nagyarányú töltéserősítésre került sor. (Tudósítás az 5. oldalon.) (Greutter Zoltán felvétele) Tízezer dolgozó vállalása Félidejéhez érkezett az egyhónaposra tervezett őszi kommunista műszaksorozat a Lenin Kohászati Művek­ben. Eddig csakhem 10 ezer dolgozó jelentette be, hogy vállalja az önkéntes mun­kát. A legtöbbet a rakodó és szállító részleg dolgozói teljesítették. Belső forgalmú vasati kocsik javításával, kocsireocSezéssel, nro&iortt*- vezetéssel összesen 3625 óráé dolgoztak kommunista mű­szakban. Kiemelkedő telje­sítményt nyújtott az öntöde, a hengermű és a kovácsaid is. Ma és hofryap az LKTK újabb 300 dolgozója teljesí­ti vállalását. Ma reggeli telefon Téli sapkák méretre is Sokan vannak, akik már a tél beköszönte előtt — elő­relátóan gondolva a hi­degebb időre — meleg szőr­mekabátot, -sapkát, kesztyűt szeretnének vásárolni. A Miskolci Szűcsipari Szövet­kezet az idén milyen áru­skálával várja a vásárlókat? — kérdeztük a szövetkezet vezetőjétől. — A téli szezonra való felkészüléskor akadozott az alapanyag beszerzése, ugyan­is a szállítók a megrendelé­seinket csak késve (illetve még nem) elégítették ki Munkánkban ez némi fenn­akadást idéz elő. Viszont ha vásárlóinknak a kész. bun­da, sapka nem felel meg. és a saját méreteikre- és ízlé­sükre kívánják elkészíttetni, készséggel elvállaljuk. A vasárló a legmegfelelőbbet kapja és lóval olcsóbban, mint” a bolti kész terméket. Újból megélénkült s keres­let a nutria- és a nyúlszőr- termékeink iráni. Divatba jött a középméretű koreai kutyabunda. Lépést tartunk a legújabb külföldi divattal is. A mostani télre Párizs­ban tervezett Nóra modellt mi is nutriaprémből készít­jük. és ez iránt már sokan érdeklődnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom