Déli Hírlap, 1984. augusztus (16. évfolyam, 180-205. szám)

1984-08-01 / 180. szám

# A régi nyitott miskolci villamoskocsi már múzeumi tárgy, de azt még nem tudjuk pontosan, mikor kerülhetnek meiléjük a napjainkban közlekedő, ugyancsak nem túl fiatal csuklósok. (A DH várospolitikai fóruma a 3. oldalon.) Végállomás: a múzeum — de mikor?... $ A gyerekarcok Fuhl Imrére, a Ludové Novmy cfmu szlovák nyelvű magyarországi hetilap szerkesztőjére fi­gyelnek. A fokozott figyelmet az is indokolja, hogy míg Imre anyanyelvi szinten beszéli a szlovákot, addig a gyerekek kevésbé jártasak a nyelvben. Éppen azért vannak itt — a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár ál­tal szervezett szlovák nemzetiségi olvasótáborban Ta­polcán hogy nemzetiségi hagyományaikat ápolják, (Cikk a 2. oldalon.) Ink lall Európai turnéja során Magyarország néhány városában is fellép a Tahiti Nagy Balett. Az együttes tegnap mutatta be műsorát a miskolci sportcsarnokban, nagy sikerrel. A sikerben közrejátszott — a valóban szép, néhol bravúros táncok mellett — a lányok bája, melyet nem rejtegettek a nézők elől. (Tudósítás a 6. oldalon.) (Kerényi felv.) Az Angop angolai hírügy­nökség jelentése szerint di- verzáns akció történt, és végrehajtásának módja, va­lamint eszközei arról tanús­kodnak, hogy ugyanolyan ak­cióról van szó, mint amilye­neket az amerikai CIA Ni­caragua -kikötőinél hajtott, végre. Az aknarobbanásnak nem voltak áldozatai, az anyagi kár azonban jelentős. Az angolai hajónak megsérült az üzemanyagtartálya, az NDK-beli hajó irányíthatat­lanná vált, és megfeneklett. Mindkét hajó élelmiszer­szállítmánnyal érkezett az angolai főváros kikötőjébe, és a robbanás következtében a szállítmány nagy része megsemmisült, ___ Az egyik szaklapban ol­vastuk, hogy töhb XX-es bérkocsit külföldre csem­pésztek az utóbbi időben. A szabályszerűen kikölcsönzött jármüvet ott eladták, itthon pedig azt mondották, hogy ellopták. Hogyan lehet kül­földre utazni bérautóval? — érdeklődtünk Szabó Imrétől, a Volán utazási iroda veze­tőjétől. — Nálunk ilyesmi nem fordult elő. mivel a nyugati országok állampolgárai csak Magyarország területén au­tózhatnak az általuk köl­csönzött járművekkel. Ezt valamennyi határállomáson jól tudják. Magyar állam­polgárok' viszont csak szo­cialista országokba utazhat* nak az XX-es autókkal. Ez a biztosítéka annak, hogy ne vesszen nyoma a járművek­nek. Egyébként 34 kocsiból áll a járműparkunk, s már hetekkel előre lekötötték autóinkat. Kölcsönzéskor alapvető feltétel a- jogosít­vány, de íhég ez sem ele­gendő a jármű átadásához. Minden kocsibérlő három kilométeres próbautat tesz a garázsmesterrel, és ha ekkor kiderül, hogy gyakorlatlan vezető, megtagadjuk a kocsi kölcsönzését. Valamennyi járműre dupla cascót fize­tünk. Ez azt jelenti, hogy ha a bérlő totálkárosra töri is autónkat, a biztosító az öt­száz forint letéti díj ellené­ben minden kárunkat megJ téríti. A szerződéses éttermekben is! Legalább kétféle menüt O MAP XVI,-ÉVFOLYAM, 180, SZÁM 1984. AUGUSZTUS 1., SZERDA É: w roii N égysz c r f $f b b Pershing 4z ma pináimul jenek döntése: Helyezzék mk az eröniíivct A nyugatnémet parlament tegnapi rendkívüli ülésen a keresztényliberális koalíció képviselői olyan határozatot fogadtak el, amely támoga­tásukról biztosítja az alsó- szászországi Buschhaus szén­erőmű azonnali, vagyis .szű­rőberendezés nélküli üzem­be. helyezését. A szociálde­mokraták és a zöldek hatá- e&zati javaslatai, amelyek az üzemeltetést csak szűrőbe­rendezés felszerelése után tartották lehetségesnek, ki­sebbségben maradtak. A nyugatnémet környezet- szennyezés és környezetvé­delem párharcának jelkepé­vé vált szénerőmű ügyében a CDU—CSU és az" FDP egy hónap alatt szögesen megváltoztatta álláspontját, hiszen júniusban még ők is megszavazták azt a parla­menti határozatot, amely szűrőberendezés felszerelésé­től tette függővé az erőmű beindítását. E pálfordulás oka, amint arra a zöldek a parlamenti vitában rámu­tattak, hogy a kormánypár­tok engedtek a tőkés körök nyomásának. A hivatalos nyugati köz­lésekkel ellentétben, az NSZK területén nem kilenc, hanem már 36 Pershing 2- es rakéta, a telepítésre szánt 108 Pershing 2-es rakéta egyharmada található —je­lentette a Der Spiegel leg­újabb száma. A hamburgi hetilap úgy ítéli meg, hogy a nyugatné­met hatóságok már minden befolyásukat elveszítették az új, amerikai, közép-hatótá­vdlságű rakéták telepítésé­vel kapcsolatban. Mindez azonban nem ríö,velte az NSZK biztonságát, mivel a Varsói Szerződés megfelelő ellenintézkedéseket tett az NDK és Csehszlovákia terü­letén — szögezte le a Der Spiegel, hozzátéve; a kibon­takozó rakétatelepítesi ver­seny mindennél ékesebben bizonyítja, az amerikai ra­kéták telepítésének felesle- •gességét, esztelensegét. A legalább két fogásból álló, fÖ—50 forintnál nem drágább ebéd vagy vacsora sokak számára megoldja a napi étkezés gondját. Az or­szág csaknem valamennyi másod- és harmadosztályú éttermében, vendéglőjében mind a déli, mind pedig az er-tí orakban kötelező leg­alább kétféle menü felszol­gálása. Az idegenforgalmi fő­idényben ezen kívül a fő­város, a megyeszékhelyek, valamint a gyógy- és üdülő­helyek első osztályú étter­meiben is kínálni kell dél- időben egyféle úgynevezett turistamenüt, Igaz, ez utóbbi általában többe kerül, mint a II. és III. osztályú he­lyek napi menüi: A . keres­kedelmi felügyelőségek mun­katársai több mint 300 ven­déglátóhelyen ellenőrizték, betartják-e — és milyen mértékben — a menüfelszol- gálásra vonatkozó, immár több mint tízéves belkeres­Eoy ftDK-Iiajó is megrongálódott lt?a robban! a kikötőben Luanda kikötőjében július 29-én, éjjel aknarobbanás rongálta meg a „Lundoje” nevű angolai és az „Arend- see” nevű NDK-beli hajót. kedelmi miniszteri rendele­tet. Budapest, valamint Bor­sod, Fejér, Komárom, Nóg- rád, Fest, Szabolcs és Szol­nok megye éttermeit járva, az ellenőrök megállapították, hogy a menük összetétele általában megfelél a köve­telményeknek, csupán el­vétve tapasztalták, hogy egy­máshoz nem illő ételekből állítottak össze a kínálatot. (Folytatás a 6. oldalon) Az olasz rendőrök — nyu­gatnémet kollégáik közre­működésével — letartóztat­tak tizenkét szicíliai szár­mazású bűnözőt, akik ha mi-' sított NSZK-márkát akartak forgalomba hozni. Dupla fe­nekű bőröndjükben a rend­őrség ötmillió márka névér­tékű, hamisított bankjegye­ket talált. ▼ ismeretien gepraolok eltemettek az Air f rancé Frank­furtból Párizsba tartó Boeing 737-es típusú utasszállító re­pülőgépét, 58 utassal és 6 főnyi személyzettel a fedélzetén. A repülőgép először Genfben, majd Cipruson vételezett üzemanyagot. A személyzet egy tagja megszökött, állítása szerint a géprablóknak kézigránátjuk is van. A kép még Genfben készült. Ma reggeli telefon Bérautóval külföldre Jön a zenefináitc (CIKK A 3. OLDALON) Olasz fagyi? (CIKK AZ 5. OLDALON) Ml ' ' ' le ~

Next

/
Oldalképek
Tartalom