Déli Hírlap, 1983. október (15. évfolyam, 233-258. szám)

1983-10-17 / 246. szám

a miskolciaké a szó Rovatvezető: Nyikes Imre. — Postacím: Déli Hírlap, Miskolc, 3501, Pf. 39. — Tel.: 18-225 Mindennapos veszélyben az iskola előtti zebrán Gyermekeim 1981 óta a Kun Béla út 27. sz. alatti 12. sz. Általános Iskolába járnak. Azóta mindennap reggel és este kisérem őket az iskolába, illetne haza. 1981 szeptembere óta összesen egy Trabant és egy 104-es autóbusz engedett át a zebrán, több perces várakozás után. Két év alatt csodálatos teljesítmény ez az autósoktól. Mind­ez megismétlődik délután, amikor megyek a gyerekek elé, és elnézem, milyen erőfeszítéseket tesznek a pedagógusok, hosv a zebrán átvigyék, illetve átkisérjék a kicsinyeket. Nagyon sok esetben mi, szülők a .saját testi épségünk veszélyezteté­sével állunk ki az útra, hogy 30—40 gyerek át tudjon men­ni a másik oldalra. Ismerem a K!tESZ-t. mivel szállításvezető vagyok, de ilyen „előzékeny” gépkocsivezetőkkel, amilyenek a Kun Béla úton járnak, csoda, hogy mindennap több baleset nem történik. Egy cikk a szülőket és a pedagógusokat marasztalta cl, hogy sok a gyermekbaleset. Talán, ha a gépkocsivezetők lcl- kiismeretét és udvariasságát vennék napirendre, nem leliet- ne-e több eredményt elérni, hogy ne következzen be annyi tragédia? Elismerem, hogy mi. szülők sem vagyunk angyalok, mert akadnak, akik a zebrán kívül viszik át az iskolához a gye­reküket. Ha mi, szülők, felnőttek úgy megyünk át az úttes­ten, hogy az szabálytalan, ráadásul szemtanú a gyerek, ak­kor ő is megpróbálja, hiszen ha a felnőttnek szabad, akkor neki is. Sajnos, számtalan ilyen esetet lát a gyerek, és a rosz- szaí nagyon gyorsan tanuljak. A Kun Béla úti iskolára visszatérve: a pedagógusok min­dent megtesznek, hogy a gyerekek úgy keljenek át az úttes­ten, ahogy a szabály előírja. Mi, szülők pedig reggelenként továbbra is várjuk, mikor szán meg bennünket egy autós, hogy a gyermekekkel á*. tud junk menni az úttesten, az isko­la előtti zebrán! Katona Lászlónc Miskolc, Bihari J. u. 1. sz. Végre van házfelügyelőnk „ Köszönetemet szeretnem kifejezni soraimmal, elsősor­ban a lapnak, hogy előző le­velem leközölték és a M1K- nek, hogy végre megoldódott a Szabó Lajos utca 48—50. számú tanácsi bérház ház­felügyelői problémája. Még 198Jl-ben elpanaszol­tam e lap hasábjain, hogy milyen elhanyagolt a há­zunk, mivel nem volt, aki rendben tartotta volna. Igaz. akkor azt is megírtam, hogy mi. lakók sem vagyunk an­gyalok, hiszen ennek tuda­tában sem tettünk semmit azért, hogy valamelyest eny­hítsünk ezen a gondon. Végre 1983-ban megszűnt ez a már-már tarthatatlan állapot. Az eddigi tapaszta­latok szerint olyan jóravaló -család került a házfelügye­lői posztra, hogy csak a di­cséret hangján lehet szólni róluk. Magatartásuk példás, szeretik a rendet, a tiszta­ságot, ami mind a lépcső- házakban, mind a ház kör­nyékén megmutatkozik. Ha például eldugul a szemétle- tíobó (mert sajnos, még min­dig nem tanulták meg egyes lakók, mit lehet beledobni), azon nyomban elhárítja a hibát. Nem tűri, hogy oda nem való nagyobb hulladé­Talián Dezsőné, Miskolc, Köny­ves Kálmán u. 15/A, és Farkas Sándor, Miskolc. Erdélyi u. 2. UM.: Mindkettőjük levelét — amely egyazon autóbuszvezető udvarias magatartását dicséri — továbbí­tottuk a Miskolci Közlekedési Vállalatnak. Minden valószínűség szerint méltányolják viselkedését az utasokkal szemben mellyel kiváltotta elismerő levelük meg­írását. Szabó Ben jámin. Miskolc, Nim­ród u. 8. sz.: Kérésé* továbbit'a tűk az ille­tékes vállalathoz. Hogy mennvi- ben van lehetőség kérése tciíe- sitésére. azt a válasz megérke­zése után — levelével együtt — közöljük. kot, kacatot beletegyenek. Figyelme kiterjed arra is, hogy átvegye azoknak a pos­taküldeményeit, akik nap­közben nem tartózkodnak odahaza. Gondolok itt a cso­magátvételre, amiért mun­kaidő után a lakónak el kel­lene mennie a postára. Ez idáig nem tapasztaltuk, hogy más házfelügyelő ilyen fi­gyelmes legyen. Ügy érzem, hogy ha a hiányosságokról, a hibákról írunk, akkor írnunk kell a jóról is. hiszen ez nem egy embernek a magánügye, ha­nem sok-sok családot érint, és eredményez jó közérzetet a körülötte tapasztalt rend, tisztaság és a figyelmesség. Kívánjuk, hogy ez az álla­pot ne csak kezdeti felbuz­dulás legyen, hanem a lakók legnagyobb örömére így is maradjon. Szakái József Miskolc, Szabó Lajos u. 48. sz. Nincs vizünk Lakótársaim nevé­ben kéréssel fordulok a Miskolci Vízművek­hez. Szeptember 8 óla nincs vizünk. A ud­varban hat nyugdíjas lakik, akiknek nagy gondot jelent a vízhi­ány. Jó magam rok­kant vagyok, elképzel­hető. hogy nekem is sokat relent a víz. Hi­ányát többször jelez­tük. mégsem történik semmi. Kérjük, segít­senek rajtunk, ha le­het. Galló holtán nyugdíjas. 80" o-os rokkant Miskolc, Blaha L. u. 34. Miért villog a sárga? örültem, amikor a lapjuk október 7-i számában meg­jelent a „Gyerekek az úton” című cikk. Megállapításaival teljes mértékben egyetértek. Mindannyiunknak van fel­adata abban, hogy kevesebb legyen a gyermekbaleset vá­rosunkban. Hiányoltam vi­szont cikkükből egy jelentős momentumot, erre szeretném most felhívni az illetékes szervek figyelmét. Arról van szó, hogy véle­ményem és sokak vélemé­nye szerint városunkban gyakran tapasztalható — olykor több, egymást köve­tő napon is —, hogy a jel­zőlámpa-rendszereket villo­gó sárgára állítják. Minden bizonnyal nem ok nélkül, ám olyan csomópontokon, mint például a Dózsa György u. és a Fazekas u. keresz­teződése, még teljes fények­nél is veszélyes a közleke­dés, nemhogy villogó sárgá­nál!... A hét végén Zán- kán jártunk, Miskolcról autóval utaztunk. Sehol út­közben, noha szinte az egész országot átszeltük, nem ta­lálkoztunk villogó sárgával, csak Miskolcon ... Vajon mi­ért? Dr. Palásthy Gáborné pedagógus Miskolc Összetörte’: afe Diósgyőrben, a Diófa étterem előtt huligánok felborí­tották, összetörték a gyönyörű virágtartókat. Nem tudjuk, feleltek-e már, vagy fognak-e felelni ezért a tettesek, ám mindenképpen rendet kellene teremteni a most szemetes­edénynek használt virágtartók körül. F. L. Miskolc Rozzant műemlék... Megújhodik a Széchenyi út. Néhány épület már szinte eredeti szépségében pompázik, másokat állványerdő vesz kö­rül. A képen látható műemléképület a Rákóczi u. 11. szám alatt áll. Bizony erre is ráférne a felújítás. Ha már műem­lék... F. L. Miskolc KÖZLEKEDÉS KERÉKPÁRON Az ősz egyik kellemes szó­rakozási lehetősége a kerék­pározás, de mielőtt a gyere­kek felpattannának a bicikli­re, nem árt, ha a szülök is­mertetik velük a legfonto­sabb tudnivalókat. Ezzel is megelőzhető a baj, az eset­leges baleset. Kerékpárral a kerékpár­úton, ahol ilyen nincs, a le­állósávon, s ahol leállósáv sincs, szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni. Há­romkerekű kerékpárral a kerékpárúton közlekedni ti­los. Ha az út biciklizésre al­kalmatlan, 10 kilométer/óra sebességgel a járdán is sza- ban kerékpározni. A lakóterületen kívül, a főútvonaltól balra kanya­rodni, vagy a főútvonalon megfordulni csak úgy sza­bad, ha az úttest jobb szé­lén leszáll a kerékpáros, és a gyalogosközlekedésre vonat­kozó szabályoknak megfele­lően áttolja a kétkekerűt. A kerékpárt korlátozott lá­tási viszonyok között és éj­szaka a jogszabályban meg­határozott lámpákkal kell kivilágítani. Tilos főútvonalon tizen­kettedik életévét be nem töl­tött személyeknek kerékpá­rozni. bárhol elengedett kor­mánnyal haladni. A „brin­gához” oldalkocsit, utánfutót vagy egyéb vontatmányt kapcsolni, a kerékpárt más járművel, állattal vontatni, oldalra, előre, hátra, egy mé­ternél hosszabb lenyúló, a vezetőt akadályozó, vagy a személy- és vagyonbiztonsá­got veszélyeztető tárgyat szállítani, továbbá kerékpár­ral állatot vezetni nem sza­bad. Azt válaszolták, hogy-,. Orgona­hangverseny, bakikkal Peskó György orgonamű­vész volt az, aki kezdemé­nyezte, hogy a felújítás után ismét az avasi, ősi, műem­léki református templomban rendezzék meg a Collegium Musicum-estéket, és ezt nem véletlenül tette. A környe­zet, a hangulat, de elsősor­ban a különleges hangzású, hangszínű orgona sugallta ezt a javaslatot, melyből döntés lett. A művész hangversenyei­re egyébként sem kell han­gos hírveréssel fogni a kö­zönséget, aki ismeri, jön. Így volt ez kedden is. pedig szaporán esett az áztató őszi eső. Rossz! — mondták a ren­dezők. Rossz, mert nem hasz­nál az orgonának. De az or­gonistának sem — mondta a művész. Mégis „rendes ház” volt, és az élmény elfeledtette a rajongókkal a hangverseny előtti bosszúságokat. Az esőről senki sem tehet, az jön, mert szokott. Ha­nem arról igen, hogy az út- bontás és csőfektetés miatt mindenki botorkált, aki nem ismert más utat; de az is botorkált, aki ismert más utat is, mert közvilágítás nem volt. Egy lámpa égett a templom bejárata előtt, s az is kialudt a hangverseny előtt tíz perccel. Vaksötét­ség. A város fel”l kósza fé­nyek terelték a vendégeket. Valaki sáros térdét mutatta: elesett. A művész sem úszta meg sérelem nélkül. A „Miskol­ci Nyár ‘83” című kiadvány tíz évvel korábbra tette a születési évét. Ezt még elvi­selte. ám hogy a sekrestyés szabta meg, meddig gyako­roljon; erre már nem is ta­lálok szót. P. I. Miskolc " T1. a városi tömegközle­kedéssel szemben az utazó- közönségnek jogos elvárása, hogy a meghirdetett járato­kat menetrend szerint in­dítsa az üzemeltető és azok a vonalon levő megállóhe­lyekre a követési időköznek megfelelően érkezzenek. A 8-as járat a repülőtéri vég­állomásról csúcsidőszakban 3—4 percenként indul. Vál­lalatunk a vonal mentén le­vő, a forgalmat akadályozó tényezők ellenére, igyekszik a járatok ütemes közleke­dését biztosítani, melynek első feltétele a végállomás­ról menetrendszerűen törté­nő indulás. Ezért az ilyen kis követési idejű autóbusz­nak, mint a 8-as, csak ab­ban az esetben szabad meg­várnia az átszálló utasokat, ha például a repülőtéren a 12-es, vagy a 14-es már a leszállóhelyre érkezett. Ez a várakozás is 1—2 perces in­dulási késést jelent, ami a vonalon tovább növekszik. Amennyiben azonban a 12-es és a 14-es járat csak a vég­állomásra »behaladóban« van, a 8-as autóbusznak me­netrend szerint el kell in­dulnia. Az átszállás megvá- rása (minimum 2—3 perc) esetén a végállomásról már kis időkülönbséggel indulna két járat. A követési idő a vonalon tovább csökkenne, mert az első autóbuszra a megállókban — a késés miatt — összegyűlt utasok igyekeznének felszállni, a második kocsi pedig kisebb megállóhelyi tartózkodással, kevesebb utassal ráfutna er­re. A vonalon tehát eleve 7—8 perces "»hézag« jelent­kezne, és éz a forgalmi za­varok miatt gyakran tovább növekszik, ami jelentős ké­séseket, egyenetlenségeket okozna. Vállalatunknak pe­dig nemcsak a repülőtéri végállomáson felszállóknak, hanem a járatainkat az egész vonal mentén igénybe ve­vőknek kell biztosítani — többek között — a munka-, helyre időben történő érke­zést. Véleményünk szerint az átszállás miatti 1—2 perces várakozás nem indokolja a munkahelyről történő elké- sést.” (A választ Szilágyi Istvántól, a Miskolci Közle­kedési Vállalat forgalmi fő­osztályvezetőjétől kaptuk a lapunk október 3-i számában „Elkésnek a munkából” cím­mel megjelent olvasói levél­re.) Veszélyes! jf: Lámpaoszlop a Hősök te­rén. amelyről hiányzik a biz­tosítékokat elzáró ajtó. így nem csupán csúnya, hanem veszélyes is! F. L. Miskolo

Next

/
Oldalképek
Tartalom