Déli Hírlap, 1991. július (23. évfolyam, 151-177. szám)

1991-07-01 / 151. szám

XXIII. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM I ARA: S,80 1991. JÚLIUS 1., HÉTFŐ | FOH SW 7f Névpályázatnt írnak ki Piacot keres a TSZKE Iroda Kassán és Eíiievben Egy évvel ezelőtt 78 cég és egy bank alapiiotta a TSZKER Miskolci Részvény­társaságát, az Agrárszövet­kezetek Kereskedőházáí. Most éppen névváltoztatás előtt állnak, miután maguk a termelőszövetkezetek is át­alakulnak — valószínűleg termelők szövetkezetévé — időszerű a cég nevének a megváltoztatása is. Ugyanakkor már évek óta •nemcsak mezőgazdasági és élelmiszeripari cikkek érté­kesítésével foglalkoznak — hallattuk Bemeter András elnöki gazain tó tói —, szinte mindenféle cikkel keresked­nek, s jelentős mértékű ex­portot, importot ■ bonyolíta­nak le. Egyébként felbom­lott az országos szervezet is. s az országban 19 új TSZKER-szervezct jött lét­re. Ök alapították meg a csupán öt fővel dolgozó Farm-Trade nevű fővárosi székhelyű nemzetközi kap­csolatok kialakítására, koor­dinálására. valamint a köz­vetlen információ-átadásra szolgáló kisebb egyesülést. A TSZKER Rt. Miskolcon is teljesen önáiióan végzi munkáját, méghozzá úgy, hogy szívesen fektet be tő­két minden olyan vállalko­zásba, a ni, hasznot hoz Ezért lét.es; ettek például Budapesten egy eisőoszlályu éttermet — arneiyDŐl később kft.-t alapítottak — , de lét­rehozták az Agro-Jízing kft.-t is, amely egy ameri­kai magánvállalkozóval jött létre. A Meritum Kft. fő te- vékenysegi köre is a lízing, elsősorban műszaki árukat, szerszámgépeket lorgaárna*.- nak, de foglalkoznak ingat­lanok lízingelésével is, arai ma még ritkaságnak számít. Kereskedelmi irodát nyitot­tak Kassán, s bár a cseh­szlovákiai cégek fizetőké­pessége is romlott nz utób­bi időben, több eredményes üzletet kötöttek. Két szlo­vák cukorgyár számára kö­töttek le 100 ezer tonna cu­korrépát, amelyet ősszel szállítanak majd az idény­kezdetre. Három és félezer tonna zöldséget is eladnak az iroda üzletkötése szerint Csehszlovákiába. Miután a TSZKER Miskolcon továbc erősíti külkereskedelmi te­vékenységét. a fővárosban is létrehozta saját külkeres­kedelmi lebonyolító irodá­ját. A korábbi években egyik jelentős exportcikkük volt *z akácméz, amelyből az idén viszont meglehetősen kevés lesz, így veszélyben van a szerződések teljesíté­se is. Bár különböző virág- mézekkel bizonyára pótol­ják a termést, ám ennek az ára már alacsonyabb a tisz­ta akácméznél. Egyénként saját mézfeldoigozó-üzemet működtetnek Nyékládháza és Ernőd között. Továbbra is foglalkoznak — a már meglévő kapcsolatuk révén is — élelmiszeripari, mező- gazdasági termékek eladásá­val, de többféle kereskedel­mi tevékenységet is vállal­nak. Többek között irodát nyitnak Kijevben, bízva a szoviet piac felvevőképessé­gében. Most például a ha­szonjárműveken és mező- gazdasági gépeken kívül, autók eladásával is foglal­koznak. Nem véletlen tehát, hogy a régi nevet, a TSZKER-t megváltoztatják. Az új el­nevezésre pályázatot írnak ki, amelyen bárki részt ve­het, s megfelelő jutalomban részesül. (vadas) Május elején a Földközi- tenger nyugati medencéje felöl enyhe légtömegek ér­keztek Európa középső vi­dékei fölé. ugyanakKor az Atlanti-óceán fölötti anti­ciklon észak felől hideg le­vegőt hozott. Igencsak vál­tozékony volt emiatt a ta­vaszi időjárás, a hőmérsék­let csúcsértéke az átlagos 20 fek alatt maradt. Má ius második felében is folytatódott a hűvös idő, s jelentős mennyiségű csapa­dék hullott. Ekkor a hőmér­séklet csúcsértéke a tartó­san esős helyeken 10—12 fokkal maradt el a szoká­sostól. Június első napjai­ban Európa középső vidéke­it elkerülték a légköri fron­tok, több volt a napsütés. A nőnap végén azonban a cik­lonok hatására ismét több eső esett, és hidegebb lett az idő. Június végén hosz- szabb időn keresztül igazi nyári meleg volt, és a hő­mérséklet csúcsértéke elérte a 30 fokot. 9 Hét éw utón ismét NB l-es mérkőzéseket láthatunk Diós­győrben! A DVTK labdarágó­együttese tegnap tette fel a koronát a kétéves menetelés­re, miután Palicskó Tibor, a nyugdíjaztatását kérő szakve­zető szisztematikus csapatépí­tésével lerakta egy- még több­re hivatott gárda aiapjait. (Tu­dósításunk a 8. oldalon.) (Szabó István felvétele) Eladott bérlakások Az elmúlt évben tovább folytatódott az állami tulaj­donú lakásállomány priva­tizációja. Az elmúlt években elő­ször vizsgálta a Központi Statisztikai Hivatal az el­adott lakások értékesítési adatait is. Az eladott laká­sok becsült átlagos forgal­mi értéke 1990-ben orszá­gosan 1149 ezer forint votl, a fővárosban ennél lényege­sen magasabb. 1681 ezer fo­rint. A nagyvárosok közül Pécsen volt a legmagasabb az eladott lakások forgalmi értéke (1310 ezer forint), és Kecskeméten a legalacso­nyabb (527 ezer forint). Or­szágosan a tényleges eladá­si ár 23 sz.ázaléka a forgal­mi értéknek. A fővárosban ez. az arány nem éri el a 20 százalékot. Hogy mit várhatnak azok, akik júliusban és augusztus­ban mennek szabadságra? Az előrejelzések szerint jú­liusban az átlagosnál maga­sabb középhőmérsékletre és átlag alatti csapadékra le­het számítani. Ebben a hó­napban egyébként többször lesz 30 fok fölötti a meleg, de közérzetünk szempontjá­ból elviselhetőnek ígérkezik. Ha a korábbi évek átlaga­it nézzük, akkor 1928. júli­usa bizonyult a legmelegebb­nek, míg 1913. júliusában mérték a leghidegebbet. A sokévi átlagok alapján eb­ben a hónapban a napsüté­ses órák száma legalább i4 lesz. Augusztusban az átlagos­nál melegebb és kissé szá­razabb időjárásra számítha­tunk. A napi középhömér- séklet 20 és 22 fok között alakul és körülbelül 40—65 milliméter csapadék hull. Meleg lesz a szeptember is, az előrejelzések szerint rit­kán esik majd. V. zs. Visszaveszik az iskolai konyhákat a vcndégtáió-vállalatokíól Ezt a városháza főzte... Vem volt eíőnviis a szerződés — mondják a polgármesteri hivatalban • A téli szünet lesz a forduló konyháikat újra, öten bizo­nyos feltételekhez kötötték ezt, és hat intézményben to- vábora sem kívánják üze­meltetni a konyhát. Az in­tézmények fele a vendéglá­tóiparnak eddig fizetett ősz- szegből megoldhatónak tart­ja a konyhák üzemeltetését, a többiek többre tartanának igényt. @ A VISSZAVÉTEL IS PÉZBE KERÜL A szerződés 1992 február­jában jár le, és a visszavétel legjobb időpontjának január elsejét tartaná a városháza. Persze a visszavétel nemcsak szavazás, döntés kérdése, ha­nem jókora summába kerül. A mostani számítások sze­rint legalább 15 millió fo­rintba, ugyanis a vendéglá­tó vállalatoktól vissza kell vásárolni az eszközöket. A visszavétel időpontjá­ról az érintett vállalatokkal külön megállapodást fognak kötni — és pontosan kiszá­molják azt is, mibe kerül a konyhaüzemeltetés a város­nak a jövőben. A közgyűlés által jóváhagyott dokumen­tum végül is azzal zárul, hogy a képviselők az étkez- } tetős színvonalának emelése • érdekében voksoljanak a j konynák visszavételére. i © Ml VAK A TÁNYÉRBAN? Meglehet földhözragadt szempont, de a kony havisz- szavétel nem is szolgálhat más célt, mint hogy gyere­keink jót és jó körülmények között ehessenek. És tegyük hozzá azt is, olyan áron. amit meg bírunk fizetni, ugyanis manapság már nem az áEam szabja meg, meny­nyibe kerül egy miskolci di­ák ebédje, hanem az önkor­mányzat. Most már csak ab­ba szól bele a központi sza­bályozás, hogy minek kell ott lenni a tányéion, az már nem érdekli az irányítást, hogy mindaz mennyibe ke­rül. Lezárult tehát egy kor­szak: a régi értelemben vett állami vendéglátás nemcsak az iskolákban számolódik fel, hanem mindenütt a gaz­daságban, hisz a privatizá­ció előbb-utóbb eléri az ösz- szes egységet. Nem vált be a tömeges étkeztetés sem. Épp az hiányzott hozzá, ami­től az Amerikában, vagy Ja­pánban elfogadható: az igen magas műszaki szervezési színvonal, technika, és az a pénz, amiből mindezt meg lehetett volna valósítani. Marad tehát az a megol­dás, hogy legyenek újra kü- lön-külön iskolai konyhák, ahol a rossz szakácsot kirúg­hatja az iskolaigazgató, és az dirigál a fazekaknál is, akinél a szülők az asztalt verik, ha rossz a koszt. Mel­lesleg kiváncsiak lettünk vol­na arra, hogy a vendéglátó- ipar azon része, amely ed­dig a gyermekétkeztetésből élt, tett-e ajánlatot, keresve azt a megoldást, amely ki­elégítené a megrendelőt. Mindez persze végül is esak amolyan fontolgatás, hiszen a lényeg a tányéron kere­sendő: az pedig, hogy miké­iül majd — és mennyiért — az iskolások elé Miskol­con, úgyis menthetetlenül ki­derül 1992-ben is. (kiss) fttaM képviselik lilirái Régi ügy az iskolai kony­hák üzemeltetése: amikor 1982-ben a tanácsok — a megyei és a városi — ven- dégiátóipari vállalatoknak adták oda, tízéves szerződés keretében, az iskolai kony­hákat. meglehetősen indula­tos viták zajlottak le. Az is­kolaigazgatók jelentős része sérelmezte, hogy elveszik tő­lük a konyha feletti felügye­letet, és a tanácsi szakem­berek közül is sokan elle­nezték a szerződés megköté­sét. Igaz az is, hogy volt szá­mos, akkor valóban nyomos ellenérv is, hiszen hinni le­hetett benne: az étéig.yára­ké, a nagy központi kony­háké, a szakvállauati, mo­dernizált és központosított étkeztetésé a jövő. Nos, nem így lett, ma újra a kiskocs­máké a porond, és a válto­zás nem kerüli el az isko­lák háza táját sem: pénte­ken a város közgyűlése úgy döntött, hogy a tízéves szer­ződés lejártával visszaveszi az iskolák konyhait a ven­déglátóipartól. © A VIZSGÁLATOK BIZONYÍTVÁNY 1 ÁLLÍTOTTAK KI A közgyűlés elé terjesz­tett dokumentum felidézi u tízéves szerződés tartalma;, és megállapítja, hogy az most már meglehetősen előnytelen a városháza szá­mára. De nemcsak anyagi ügyek miatt javasolták a közgyűlésnek, hogy vegye vissza az iskolai konyhákat. Idézik a különféle vizsgála­tok megállapításait, misze­rint a vendéglátóipar belé­pésével az étkezés színvona­la nem emelkedett, a tárgyi feltételei romlottak, gyako­riak voltak a minőségi ki­fogások is. Most is lezajlott egy vizs­gálat, hogy a mai helyzetet megítélhessék. Természete­sen megkérdezték az intéz­ményvezetőket is, hiszen vé­gül is nekik kell majd a nyakukba venniük a kony­ha, az étkeztetés ügyét, ha kivonul a vendéglátóipar. Harmincegy intézményből 20 határozottan amellett foglalt állást, hogy visszavennék a Értesítjük a 2. és 3. sz. választókerületek (Martin­telep, Szirma cs MÁV-telep) polgárait, hogy Somogyi Ist­ván és Skapinyecz Lajos ön- kormányzati képviselők ma n—19 óra között a martin- telepi általános iskolában (Csele u. 14.) fogadóórát tar­tanak, melyre tisztelettel várják a lakosságot. Értesítjük az Árpád u. pá­ratlan és 2—58-ig, a Kuruc ! u„ Berekalja, a vár környé­ke, valamint a kisvasút és a Táncsics tér közötti terü­let választópolgárait, hogy Ruszkabányai András és Kis Péter önkormányzati képvi­selők ma 18—19 óra között u Vár u. 5. sz. alatt fogadó­órát tartanak, melyre tiszte­lettel várják a lakosságot. Polgármesteri hivatal önkormányzati iroda Tizennégy órás napsütés Meleg nyár, kevés esővel Vége a hét szűk esztendőnek Ismét NB i-es a Diésgyőr!

Next

/
Oldalképek
Tartalom