Déli Hírlap, 1970. március (2. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-31 / 75. szám

* POLITIKAI NA Pit A P U. évfolyam, *5. szám. rs’!o. március 31., kedd wmmmmmmmm Ára: A FORINT iimuHinii« . Együttes ünnepi ülés Ma délelőtt együttes illé­sen emlékezett meg ház; nk felszabadulásának negyed- százados évfordulójáról, a Tanácsköztársaság kikiá tu­sának, s a KISZ megalaku­lásának évfordulójáról a KISZ megyei, városi és já­rási bizottsága. Az ünnepi ülésen Dudlu József, a KISZ Borsod megyei Bizottságárai. első titkára mondott beszé­det, majd átadta a kitünteté­seket a mozgalomban lévé - kenykedő fiatalok legjobb­jainak. Húszán kaptak KISZ Érdemérmet, harmincán aranykoszorús jelvényt, ti­zenöten Kiváló úttörővezető kitüntetést. ★ Labda, kapufa s a kapus torz arca... Roth ermel ugyancsak a labda mellé futott, s így Földesi fejese a léc mellett csúszott a hálóba. Ez volt a DVTK egyenlítő gólja. (Sporttudó- sitásaink a 6—7. oldalon.) (Szabó István felvétele) Ot előadás Jugoszláviában A Miskolci Nemzeti Színház vendégszereplése Holnap reggel indul a Riadó társulata Mim már hírül adtuk, a Miskolci Nemzeti Színház meg­hívást Váísíí a szarajevói S-údtósrichárak iHstWlJfr.'. Az április 1-tól 8-ig tartó rendezvénysorozat keretében szín­házunk Choinski Riadó című stúdió-drámájával szerepel, míg a Thalia Stúdió a Ki lesz a bálanya? című Csurka-dráinái mutatja be. A Miskolci Nemzeti Szín­ház művészei holnap kelnek útra, s előreláthatóan már április 2-án bemutatkoznak Travnik város stúdiószín­házában. Ezt követően Jaj- eében tart előadást a Riadó társulata, majd április 4-én a szarajevói stúdiószínház ban, a fesztivál székhelyér egy délutáni és egy esti elő­adás keretében lépnek a kö­zönség elé művészeink. A rendező szerv kedves gesztu­saként felszabadulásunk ne­gyedszázados évfordulóján mutatkozik be a történelmi boszniai városban együtte­sünk. Az 5. előadás színhelye a festői Mostar (Az oroszlán ugrani készül című magyar ilm egy részét e városban c irgattákl lesz. A több mint egy hétig ártó bemutató-sorozaton Ju­goszlávia legérdemesebb stú­diószínházai mutatják be mű­soraikat, amelyeket érté­kes szakmai vita követ. A vendéglátók bőséges kirán­dulóprogramról, pihenési le­hetőségről is gondoskodtak; a miskolci társulatnak töb­bet- iröxöy. megmutatják Ju­goszlávia legszebb tenger­parti városát, Dubrovnikot. A fesztiválon lapunk képvi­selteti magát, s így olvasóin­kat tájékoztathatjuk majd az érdekesnek Ígérkező sza­rajevói stúdiószínházak fesz­tiváljáról. A kambodzsai pucesisíák az VSA-boz fordulnak Vessenek véget a vietnami háborúnak! Hatvankét ország és 30 szervezet egymondatos távirata Stockholmból Miközben a puccsal hata­lomra került kambodzsai junta egyik felelős tagja, egyébként a puccs szellemi atyja, Matak miniszterelnök* helyettes gazdasági segélyt kert az Egyesült Államoktól és Bon Nol tábornok, a .jun­ta miniszterelnöke a kérést megfejelve, katonai segítséget is elfo­gadna, a szomszédos Dél-Vietnam- ban tovább tart a harc az amerikai és a saigoni csapa­tok, valamint a hazafiak kö­zött. Ma hajnalban a ielsza- , ■ he ti*« erők tüzet ztidí toltak egy nagy 'amerik* i támaszpontra, tegnap pedig hétszáz rakéta- és tüzérségi lövedék hullott a saigoni hadsereg egyik ki­képző táborára. Ilyen körül­mények között teljesen ért­hető, hogy a dél-vietnami harcok és a kambodzsai Amerika-baráí puccs orszá­gával határos Laoszban most már a parlament állandó bizott­sága is javasolja a kor-; mánynak, hogy kezdjen feltétel nélküli tárgyalá­sokat a hazafias erőkkel, az általuk javasolt öt pont alapján. A kormány köztu­domás szerint mindeddig el­utasította a laoszi hazafias «ők tárgyalási ajánlatát, amely az amerikai egységek kivonását és koalíciós kor­mányt javasol. A fenyegető helyzet nyilván ijedelemmel tölti el a laoszi parlamentet, hiszen mát «ygess indokína* cgs általános, tJSA-beavatko- zással támogatott polgár­háború veszélye fenye­geti. Szinte a tizenkettedik órá­ban hangzott el hát a stock­holmi konferencia záróülésé­nek felhívása, amely szerint A békét gátló, biztonságot veszelyezwto, gyűlölködést, pol­gárháborút szító erők úgy látszik, nem tétlenkednek, sőt, egyre aktívabbak lesznek. Miként a legfrissebb hírügynökségi jelen­tések mutatják, igy van ez Párizstól Szudánon át Kambod­zsáig. A plakát, amely harci frontot sürgetett Párizsban „a kommunista veszély ellen". ..anyagi erővé” változott, amely­nek kövei ;rzmányt az összetört szobrok, a Lenin-ház vandál fel-tolása. És sz: ueyaamnel: a jels"ónak értelmiben segí­tettél: uralomra Kambodzsában azt az új kormányt, amelynek létrejötte segít ’ terjes:-; >ni a Vietnamban már nyíltan düh Laoszban is jelen levő. polgárháborút — mégpedig idegen, óceánon túli atona; erővel szított polffá -háborút — Kambod zs r'a is. K ' n Szu ' ínban puccsal oróbált uralomra jutr egv anti'.mp- ialista-ellenes ~sonort. A v;lág lenkülönbözőb pontjain jelent1 hát azn'. az arők. amelve*- minder midőn me" a dályozní. hogy a bál-ének és biztor s' rak azok a m azdett kísérletei. amelyek Európa köze p n a ’ át ’•'met áii-m. V8,®m,**t Nvu°at N m"tors7ág és r SZO'va^stn állomé között ’ :feUé-]n" "'earna1' iMéknnv h" tg-sa! lpö o a v kí-a észére Szinte a tizenkertf.’ ’ ó:«an hangzott ei a Stockholm nrmz-'tköz -nnferene'án hatvankét on-’á« és harminc sze- vese* '"’h-'vás" '•« 'oo!tá"v "öv;J- 'z" 'gy mondatbr ’űritet­távi-ate V -sser>"; védet a Vietnam.' ’áborúnak'“ dert az eurzai biztonság megteremtése egyik oldalon, a Délkelet- Azsiár- kitérj szk'dó nolgárháborús veszély megszüntetése a más! dolor >z c pillanatban az a két legfontosabb teendő amelyre összpontosíianiok kell minden erőfeszítésüket, a be két és nyugodt életei ohajtó embereknek viláoszert» MÁTÉ IVAN Ilku Pál hazaérkezett Moszkvából Ilku Pál, az MSZMP Po­litikai Bizottságának póttag­ja, művelődésügyi miniszter hétfőn a késő esti órákban hazaérkezett Moszkvából, ahol a magyar kulturális na­pok megnyitásán vett részt. Válaszul a fasiszta vandalizmusra Tiltakozó nagygyűlés Párizsban Miután a párizsi házak fa­lain az utóbbi napokban plakátok jelentek meg és azokon az Űj rend nevet v:- selö szervezet harci front megteremtését sürgeti „a kommunista veszély ellen’ — mám virxadóra az uszít plakát megtermetté a ma- .4a vandál gyümölcsét. Egy párizsi fasisztc szer­T vezet a hajnali órákban feldúlta Lenin egykor’ lakását Mint a Francia Kommu­nista Párt Központi Bi­zottsága hangsúlyozza, ez a »ámadás része annak az ak­ciósorozatnak, amelyet fa­siszta csoportok folytatnak az utóbbi időben Párizsban. Ép­pen ezért a párt ma estére anlif, siszta tiltakozó nagygyű­lésre hívja Párizs haladó erőit. az elé a uáz elé, ahol Lenin egykor élt és dolgozott a forradalom győzelméért n vietnami háború, az ame­rikaiak laoszi fegyveres be­avatkozása és a Cl A kam bodzsai tevékenysége súlyos fenyegetés a világ békéjére. Nem kevesebb, mint hatvankét ország, har­minc nemzetközi szerve­zet képviselője vett részt ezen az értekezleten. A legfontosabb követelésukec abban a határozatban hozták nyilvánosságra, amelynek ér­telmében egymondatos táv­iratot küldtek Nixon elnök­nek. Vessenek véget a viet­nami háborúnak! — ez a távirat szövege és ez­zel az egész indokinai kérdési megoldásinak ’cnyeigét fog­ták meg. A legújabb hírek szerin; Lón Nol, a kambodzsai puccsisták miniszterelnöke felkérte Franciaországot, nyújtson diplomáciai se­gítséget az új kambod­zsai rendszer számára a nemzetközi ellenőrző bi­zottság tevékenységének fel­újítására irányuló törekvé­sében. Sajnálja, hogy a VDK és a DIFK képviselete el­hagyta az országot. A diplomáciai kapcsola­tok egyébként nem sza­kadtak meg, csak ideig­lenesen szünetelnek. Washingtonban bejelentet­lek, hogy Lon Nolnak a ka­nnái segítségre vonatkozó kérése hivatalosan még nem érkezett meg az Egyesült Államokba. Fe^hő# **fo Várható időjárás Miskolc térségében szerda délig: Éjszakára, növc ivö felhő­zet, eső nélkül. Szerdán erő­sen felhő; idő, esőkkel. Az éjszak? r ,.y megszűr A légalac: • i;.... éjszakéi kö­rn rs-'l k. t é 1 : : örü> sz. A -ka délelőtti felm- d?ge- Cils még ei 'rheti a 15 fokot. Harminchat katona étéi*. í v Letett Sseiicláfi&aft'' Ii e* *rre állt a re- ****1-ifi Mint már szombati számunkban közöltük, megalakult a i 31. olasz kei mány, ama', nek Rumor miniszterelnöke és Morc a külügyminisztere. Képünkön Moro (baloldalt) az eskütétel után kezet fog Saragat államfővel. Min már tegnap >ejele tették, Szudánban a Mahdi m-’m 1 és ii; "alifásban levő Umma párt sszeesküvőinei "iccskís"" "tét leverték. Mára már .negérkeze* Khartúmba az EAK a!el- nöke. Ámbár Szadii; és Líbia belügyminisztere, hogy megbeszélést foly­tasson Num-iri államfő­vei a levert lázadás utá­ni helyzetről. Párizstól Kambodzsáig iyugati hirügynöks-ffek ie- nn'ése s erin. egész 3z án érti’elén helyreáll már a rend. A le"' ■’"dáni híre'- sz^rir a lázadás felszámolása során a sz ’'ni fegyve­res erők 36 katonája vesztette életét Több lázadót lei,., ztattak, nagy mennyiségű fegyvert zsákmányoltak a kormány­csapatok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom