Déli Hírlap, 1971. november (3. évfolyam, 257-282. szám)

1971-11-01 / 257. szám

POLITIKAI NAPILAP III. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM I ánn. m C ft ESI EJT 1971. NOVEMBER 1., HÉTFŐ I HI»M. I lURInl Koszigin hazaérkezett Szovjet-kubai közös közlemény Tovább korszerűsítik a közlekedést Kettős villamosmegállókat építenek Leonyid Brezsnyev, az SZKP főtitkára Párizsból hazatértében megállt Berlin­ben és még az NDK főváro­sában tartózkodik. Koszigin szovjet miniszterelnök haza­érkezett Kanadában és Ku­bában tett látogatásáról, má­ra virradóra kiadták a szov­jet—kubai közös közleményt. Kölcsönös megállapodás alap­ján hivatalos baráti látoga­tásra szovjet hadihajó-raj ér­kezett a havannai kikötőbe. Az öt hajóból álló egység pa­rancsnoka Szolovjov ellen­tengernagy, az egység kikép­zésen vesz részt az Atlanti- óceánon. A szovjet—kubai közös közlemény szerint a tárgya­lások lényege a két ország közötti politikai, gazdasági és kulturális együttműködés to­vábbi elmélyítése volt. Meg­vitatták a nemzetközi kom­munista és a nemzetközi fel­szabadító mozgalmak helyze­tét. A Szovjetunió — a köz­lemény szerint — min­den támogatást megad Kubának és elítéli az USA Kuba-ellenes blo­kádját. Kuba viszont tá­mogatja az össz-európai biztonsági és leszerelési világértekezlet összehívá­sának gondolatát. Brezsnyev párizsi látogatá­sával kapcsolatban az Elysée palota szóvivője úgy nyilat­kozott, hogy a nyugat-berlini egyezmény részleteire vonat­kozó, németek közötti egyez­mény mielőbbi megkötése reményt keltene az euró­pai biztonsági értekezlet előkészítését célzó előze­tes tárgyalások megkez- Sésere A szovjet és a francia veze­tők elhatározták, hogy átte­kintik az európai fegyveres erők csökkentésének problé­máját, mert ebben még nem egyeznek álláspontjaik. To­vábbi konzultációk szüksége­sek, a francia—szovjet jegyző­könyvnek megfelelő keretek között. Mindkét fél állást foglalt a Közel-Kelettel kap­csolatban a Jarring-misszió felújítása mellett. Az európai biztonsági konferencia előkészítését célzó értekezlet mielőbbi összehívását sürgette Kreisky osztrák kancel­lár is. aki szerint „megértek a dol­gok” egy ilyen előkészítő kon­ferencia megtartására. Két számban magyar dön­tővel zárult a miskolci sport- csarnokban a VIII. magyar nemzetközi asztalitenisz-baj­nokság. A magyar sikerek mellett Miskolc is szép ered­ményekkel büszkélkedhet, hi­szen a jobb oldali képünkön látható Tímár—Molnár ket­tős a 3. helyen végzett. Nem is kell talán mondanunk, hogy a bal oldali kép a ket­téosztott világbajnok-pár küzdelméről készült a dön­tőben. (Az asztalitenisz-baj­nokságról, a kevésbé sikeres DVTK-mérkőzésről, s a hét vége többi sporteseményéről a 6. és 7. oldalon számolunk be olvasóinknak.) (Szabó István felvételei) Kína az ENSZ-ben Ma vonják fel a zászlót Az ENSZ székháza előtt ma vonják fel először a Kí­nai Népköztársaság lobogó­ját. Csi Peng-fej, a KNK ügyvezető külügyminisztere ugyanis bejelentette, hogy küldöttségük megérkezik a világszervezetbe, egyben kér­te, hogy a közgyűlés és a BT tagjai közé az angol ABC szerint, a „C” betű alatt so­rolják be a KNK-t. A kínai kérés értelmében ebben az esetben China People’s Republic (Kína Nép- köztársaság) cím alatt fog­lalná el helyét a KNK a vi­lágszervezetben. Ha ugyanis az eredeti angol neve sze­rint szerepelne, ami People’s Republic of China, akkor most elfoglalhatta volna az ABC-nek megfelelően a Biz­tonsági Tanács elnöki tisztét a kínai küldött. Így ez most a lengyel delegátusra esik, mert az angol ABC szerint Poland a következő. A napokban a Vasgyár irányába tartó villamosok utasai meglepetéssel tapasz­talták, hogy szerelvényük nem áll meg a Szent Anna templom előtt. A megállót ugyanis jó. néhány méterrel arrébb helyezték. A változás csak ideiglenes, az eredeti járdasziget elbontásával azon­ban egy több mint kétmillió forintos munka vette kezde­tét: ez a feladat is szerves része a miskolci tömegközle­kedés korszerűsítésének. Mint korábban beszámol­tunk róla, a kalauz nélküli közlekedés bevezetése csak az első lépést jelentette a város közlekedésfejlesztési programjának végrehajtásá­ban, s most elérkeztünk a második „lépcsőhöz”, a meg­állók átszervezéséhez. A Mis­kolci Tervező Vállalat terve alapján az építők az elkövet­kező fél év alatt a járdaszi­getek „megnyújtásával” ket­tős villamosmegállókat alakí­tanak ki. Hasonló, több mint 60 méter hosszú járdaszige­tekkel látják el a Győri ka­pu villamosmegállóit is. A megállók átszervezésével a szakemberek elsősorban a gyorsabb és biztonságosabb közlekedés feltételeit kíván­ják megteremteni. Céljuk az. hogy lehetőleg minél keve­sebb villamos ücsörögjön. a Ma délelőtt a Rónai Sán­dor Megyei Művelődési Köz­pontban Varga Gáborné, az országgyűlés alelnöke, a me­gyei tanács elnökhelyettese megnyitotta a borsodi ifjú­sági műszaki hónap rendez­vénysorozatát. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt többek között ár. Kálmán György, a Művelődésügyi Minisztérium főosztályvezetője, Tok Mik­lós, a városi tanács elnökhe­lyettese és Kiss Béla, az SZMT titkára. Varga Gábomé ünnepi be­szédében hangsúlyozta a bor­sodi ifjúsági műszaki hónap jelentőségét, fontosságát. Ki­végállomásokon, s így egy­szerre több szerelvény vehes­sen részt a forgalomban. Az elmúlt hetekben, hónapok­ban valamennyien tapasztal­tuk, hogy a villamosok gyak­ran csigalassúsággal közle­kednek, nemegyszer kényte­lenek a nyílt pályán meg­állni, s megvárni, amíg az előttük haladó szerelvény ki­gördül a megállóból. A kettős megállók kialakí­tásával azt szeretnék kikü­szöbölni, hogy bármelyik vil­lamos az előtte haladó sze­relvénnyel együtt befuthas­son a megállóba, és egy meg­állóhelyen egyszerre két sze­relvényen le- és felszállhas­sanak az utasok. Nem véletlen az sem, hogy a munkát éppen az Eszpe­rantó téren, a Győri kapu elején kezdték meg: a város villamosforgalmában évek óta a Győri kapu jelenti a legkomolyabb baleseti ve­szélyforrást. Járdaszigetek hiányában a gyengén kivilá­gított úton a gépjárműveze­tők rendszerint nehezen ve­szik észre a megállókat. Az idén is több baleset követke­zett be amiatt, hogy a járó­kelők és az autóbuszokra, villamosokra váró utasok ezeken a helyeken — elsőbb­ségük tudatában — kevésbé körültekintően közlekedtek. (Folytatás a 3. oldalon) emelte, hogy megyénk ifjú­sága a megye ipari jellegé­nél fogva komoly érdeklő­dést tanúsít a műszaká-tech- nifkai kérdésék iránt. Ezt igazolja, hogy Borsodban és Miskolcon az általános és középiskolákban, a szak­munkásképző intézetekben, az MHSZ-ben és a művelő­dési otthonokban 367 mű­szak i-techniikai szakkörben 6680 fiatal tevékenykedik. Komoly érdeklődés nyilvánul meg a műszaki szakirodalom iránt is. Ehhez minden felté­telt megadnak a közművelő­dési (könyvtáraink, amelyek­ben 63 ezer 471 kötet mű­szaki szakirodalom található, lépést tart az igényekkel műszaki ismeretterjeszté­sünk is. Csak egy példa en­nék igazolására: a TIT mű­szaki szakosztályai, a közmű­velődési intézetek és a szak­szervezeték 3880 műszaki is­meretterjesztő előadást ren­dezték, amelyen 141 ezer 113 borsodi-miskolci érdeklődő vett részt. (Folytatás a 3. oldalon) felhős idő Várható időjárás Miskolc térségében kedd délig: Felhős idő, megismétlődő esővel, havas esővel. Mérsé­kelt, időnként kissé megélén­külő, változó irányú szél. Az esti óráktól kezdve páráso- dás, hajnalban ködképződés. A hőmérséklet hajnalban 2, délben 6 fok kftröi alakul. ÉJFÉLTŐL REGGELIG 1972 LEGYEN A LESZERELÉS ÉS A BÉKE ÉVE A Moszkvában befeje­ződött Béke-világtanács leszerelési bizottságának kibővített ülésén java­solták, hogy a jövő esz­tendő legyen az általá­nos leszerelésért és a békéért folytatott tevé­keny akció éve. A rész­vevők az ENSZ-közgyu- lés jelenlegi ülésszakát kérték: fokozza a világ- szervezet erőfeszítéseit a leszereléssel kapcsolatos problémák megoldása érdekében. RENDKÍVÜLI ÜLÉS Nixon óhajára ma ösz- szeül az USA szenátusá­nak külügyi bizottsága, hogy átmeneti program alapjait vázolja fel, amely áthidalja azt az időt, amíg egy gyökere­sen új külföldi segély- program politikáját ki­dolgozzák. Mint köztu­dott, Nixon óriási felhá­borodására a külügyi bi­zottság leszavazta az ed­digi gazdasági segély- programot. KERESIK A ROBBANTÓT Ma hajnalra érkezett jelentés szerint a Scot­land Yard erőteljesen nyomoz azok után, akik felrobbantották a londo­ni postaépület tornyát. Az épület 31. emeletén levő vendéglőben bekö­vetkezett robbanás meg­rongálta a torony külső szerkezetét, zavart oko­zott a telefonösszekötte­tésben, de emberéletben nem esett kár. Azóta egy ismeretlen férfi telefo­non közölte, hogy az IRA követte el a me­rényletet és újabb rob­bantással fenyegetőzött. NENNI PERINGBE UTAZOTT A római Fiumicmo re­pülőtéren adott nyilat­kozatában Nenni, az Olasz Szocialista Párt volt elnöke, egykori kül­ügyminiszter közölte: Csou En-laj meghívásá­ra kéthetes magánjelle­gű látogatást tesz Pe- kingben. ÍTÉLET: TÍZ NAP MÜLVA Az argentin legfelső katonai bíróság meg­kezdte a Lanusse elnök ellen megkísérelt állam­csínyben részt vett mint­egy ötven magas rangú tiszt ellen bűnvádi eljá­rást. Ítélet — előrelát­hatólag — tíz nap múl­va várható. AMERIKAI VENDÉG KAIRÓBAN Ötnapos hivatalos lá­togatásra érkezett Kai­róba Norman Anderson, az amerikai külügymi­nisztérium közel-keleti osztályának helyettes ve­zetője. A közel-keleti helyzetről tárgyal előbb Egyiptomban, majd más arab országokban is. BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS ATHÉNBEN Jól tájékozott körök­ből származó informá­ciók szerint illegális szö­vetkezés vádjával állíta­nak mintegy tíz sze­mélyt ma az athéni ka­tonai bíróság elé. Ez a harmadik ellenállási cso­port, amelyet egy hónap leforgása alatt a görög politikai rendőrség fel­számolt. Integető berliniek iidvözlik az elhaladó gépkocsi-oszlopot a Koepenicker Land Strasse és a Baumschulen Strasse sarkán. Megnyílt a borsodi tf • r r • jusagi műszaki hónap

Next

/
Oldalképek
Tartalom