Déli Hírlap, 1991. április (23. évfolyam, 75-99. szám)

1991-04-17 / 88. szám

Agcserny&tS! Girlncsfg HII. József tel Zemplénben Kétszáz éves katonai térképek Kedvére és útlevél nélkül még Szlovákia egy részén is „barangolhat" az, aki manap­ság kezébe veszi és lapozgat­ja a „Zemplén vármegye ka­tonai leírása (1780-as évek)" című könyvet. A Borsod-Aba- új-Zemplén Megyei Levéltár idézett kiadványa eredetileg sem útikönyvnek készült, még­is jól hasznos:tható, s közzé­tétele már régóta időszerű volt. Ahogy dr. Csorba Csaba a kísérő tanulmányában ír­ja, „az immáron több, mint két évszázaddal ezelőtti fel­mérési rendszer megismerése és megismertetése az első olyan adatbázis, amely alap­ja lehet egy napjainkig tartó adatsornak, amely alkalmas folyamatok, trendek kimuta­tására adott területek, tele­pülések vonatkozásában. Er­re nemcsak történészeknek, hanem a mai gazdaság- és társadalomszervezéssel, köz- igazgatással foglalkozóknak is nagy szükségük lenne.’’ A Habsburg-birodalom ka­tonai térképezésére a hét­éves háború után, még Má­rta Terézia uralkodása alatt, 1764. május 13-án adott ki rendeletet az Udvari Hadi­tanács. A kor földmérési tu­dományos színvonala követ­keztében (is) szükségesnek találták, hogy a térképezési munkákhoz kapcsolódóan bi­zonyos terepviszonyokat, ada­tokat főleg hadászati szem­pontból vegyék nyilvántar­tásba. Erre a célra rendsze­resítették az „országleírást”. (Landesbeschreibung), amely­nek kérdéseit táblázatos for­mában, nyomtatványként használták a helyszíni adat- felvételeknél. Magyarország területén a térképészeti munkálatok az 1782—1785. években készültek. így a most közzétett forrásmü is ebből a korból származik. A kézirat eredetijét Bécsben őrzik, az eredeti német szö­veg fordítását Barsi János végezte. A leírást készítő tisztek, akik nem azonosak a térképészekkel, jórészt cseh származásúak voltak, s a térképen jellel nem jelöl­hető, de mégis fontos ada­tokat a térképszelvények be­osztásával egyezően, helység­ről helységre járva vették számba. A magyar helysé­gek. hegvek, folyók neveit hallás után rögzítették né­met nyelven, s emiatt sok helyen hibás névalakokkal is találkozhatunk. Sok esetben feljegyezték a névvariánso­kat, vagy a nemzetiségek ál­tal lakott helyeken az anyanyelvi formákat is. A kutatók és érdeklődők egyaránt segítséget kapnak a A Zrínyi Ilona Gimnázium kórusa Franciaországba készül. A sok sikert megért együttes eddigi legnagyobb feladata előtt áll. Pigay Imréné igaz­kötet helységnévmutatójából, és külön mutató segíti az el­igazodást a helységeknél ki­sebb térképi egységek kere­sésében, mint például hidak, jelesebb épületek, folyók, postahivatal, vagy sóház ese­tében. A szőlőhegyek iránti érdeklődők figyelmét bizo­nyára nem kerülik el az e tárgykörnél szereplő Erdőbé- nye, Tokaj, vagy Tolcsva adatai. A több, mint 200 ol­dalas műben azt is feltün­tették, hogy ha a település ma már Szlovákiához tar­tozik, mi annak a szlovák neve. vagy 1910 előtt volt-e magyarosított neve. Értékes ajánlást is kapnak a forrás­anyaggal kapcsolatos kérdé­sek tanulmányozásához, akik ismereteiket bővíteni sze­retnék. A Megyei Levéltár a történelmi Borsod és Zemp­lén vármegyék országleírá­sainak közlésével hasznos, jól felhasználható adatbázist tett közzé, melyet gazdagíta­nak a katonai felmérés tér- képrészletei. (iglól) gotónö beszélt az előkészüle­tekről. A kórus az elmúlt évek­ben nagyon sok szép helye­zést ért el a különböző ver­senyeken. Az Éneklő Ifjúság mozgalom keretében sokszor nyerték el az Év Kórusa cí­met. De nemcsak itthon öregbítették iskolájuk hír­nevét a diákok. Jártak mór 'Finnországban, Csehszlová­kiában, Lengyelországban, Jugoszláviában és Olaszor­szágban is. A Kórusok Országos Ta­nácsának közbenjárására, és a korábbi sikerek eredmé­nyeképpen meghívást kap­tak a Nancv-ban megrende­zésre kerülő Nemzetközi Kó­rusfesztiválra. Ez egy igen rangos találkozót, kétévente rendezik meg. Az idei se­regszemlét május 8—12-e között tartják. Európa szin­te minden pontjáról érkez­nek majd az együttesek, így nagy megtiszteltetésnek szá­mít a meghívás. Folklór, klasszikus, és kor társmű ve­ket hallgathatnak a nézők. A szervezők kérése az volt, hogy tíz darabbal készülje­nek. A műsor még nem állt össze, de a helyi közönség­nek is szeretnének kedves­kedni valamivel. Több fellé­pésük is lesz, amelynek a csúcspontja egy gálaest. A kórus Hotnródiné Engi Zsu­zsa vezetésével készül a fesz­tiválra. Az együttes útjára — mi­után hazaérkeztek — visz- szatérünk. H. Sz. Bridzs­tanfolyam A bridzs ugyanolyan kel­lemes és kulturált időtöltést kínál, mint a többi szellemi játék, a sakk, a rejtvény- fejtés. A bridzs iránt érdek­lődők számára a miskolci Vörösmarty Művelődési Ház 20 órás alapozó tanfolyamot szervez. Érdeklődni a (46) 57-421-es telefonon lehet. MÉG MINDIG SLÁGER CARLA GALLI SZENZÁCIÓS KONVVE. AZ Akar-e fenémén lenni? KERESSE A CENTRUM ÁRUHÁZBAN, A DÉLI HÍRLAP KFT. HIRDETÉSFELVEVÖ-HELYÉNl 4. Öngyógyítás bioenergiáva! 4 Az életerő javítása 1 4 Energiafelvétel, energiagyűjtő gyakorlatot 4 Pszichológiai áthangolódj.; 4 A távgyógyítás Francia il üt a Zrínvi ti® jjc A münsteri diákok élvezetes koncertet adtak A pápa érkezésére várva Hit, tudás, erkötcs Az idei év egyik legnagyobb eseményének ígérkezik a pá­pa magyarországi látogatása. Az előkészületek már hónapok óta folynak. A katolikus egy­házfő útjáról cJr. Seregély Ist­ván egri érsek tartott előadást a minap az Avasi Gimnázium­ban. Bevezetőjében arról be­szélt, hogy az elmúlt negy­ven évben sajnálatos módon háttérbe szorították a katoli­kus életszemléletet, életformát. A mai fiatalok nem tehetnek arról, hogy ilyen keveset tud­nak a vallásról, pedig ez a hit évszázadokon át Európá­ban tartotta hazánkat. Rendkívüli esemény előtt állunk. II. János Pál láto­gatása jelzi a magyar egy­ház iránti tiszteletet, az ezeréves vallási tevékenység elismerését. Az egyházi életben hasz­nált szakkifejezések más ér­telmet kaptak a marxista— leninista ideológiában. Fon­tos ezeknek a fogalmaknak a tisztázása, a történelem helyes értékelése. Az ember az elmúlt évszázadok során egyre többet tudott meg a világról, ő maga azonban nem tudott tovább fejlődni. A mai napig keressük azt az energiát, ami tovább vihet bennünket. Az érsek úr sze­rint két ilyen tényező van: a tudás és az erkölcs. De nem elég a tudást, az erköl­csöt fejleszteni, vigyázni kell, hogy mindez a helyes irányba mutasson. Itt ismét utalt az elmúlt negyven év­re, amely hibás útra terel­te a társadalmat, amit az is jelez, hogy szinte az egyik napról a másikra összeom­lott. Kiesett egy nemzedék ideje, de be lehet pótolni, ha megtaláljuk a kiutat eb­ből a kicsit zavaros helyzet­ből. Ez nem lehet más, mint a humanizmus. Nincs még egy olyan eszme, amely min­den ember javát úgy szol­gálná, mint ez. Ezután a pápa személyé­ről beszélt az érsek. A vilá­gon mintegy másfél milli­árd megkeresztelt ember él, ezek közül 820 millió kato­likus. Ezek egységes vezető­je a pápa, akit a legdemok­ratikusabb választás után iktatnak be hivatalába, és akit senki le nem mondat­hat. Felmerül a kérdés, vajon mit várhatunk a látogatá­sától, milyen témák merül­nek fel ittléte alatt? A ta­3<c Az előadó, dr. Seregély István egri érsek (Szabón Gabriella felvételei) pasztalatok azt mutatják, hogy bárhova megy, mindig a legkényesebb kérdéseket teszik fel neki, olyanokat, amelyek általában megoszt­ják az embereket. Melyek ezek? A katolikus egyház az élet pártján áll, az élet védelmét tartja a legfontosabbnak a megfogantatústól az öreg­korig. Veszedelmesnek ítélik az olyan kísérleteket, ame­lyeket embereken végeznek (például a lombikbébi). A házasságot felbonthatatlan­nak tekintik, hiszen az min­dig az élet tragédiája, ha egy ilyen kötelék elszakad. Természetesen a mai jogál­lamok lehetővé teszik a vá­lást, pedig inkább meg kel­lene próbálni segíteni a szét­hulló kapcsolatokon. Ehhez kapcsolódik egy másik probléma, a nemiség a házasságon kívül. Két em- ber egymáshoz tartozása csak akkor jelent igazi biz­tonságot, ha valamilyen kö­telékben élnek. Szinte ál­landó téma, miért nem le­hetnek a nők is papok? Az érsek úr szerint a férfi és a nő nem azért lett teremtve, hogy egyforma legyen. Mind­kettőnek más és más fel-j adata van. A papok házas­ságáról elmondta, hogy azért nem engedélyezik, mert két hivatást egyszerre nem lehet ellátni. A család, vagy a munka biztos, hogy a má­sik rovására menne. Végül a legkényesebb kér­désről esett szó: az ökome- nizmusról. Minden felekezet Jézusra, és a keresztségre hivatkozik, ám alapvető kér­désekben mégis eltér a vé­leményük. Törekedni kelle­ne az egység megteremté­sére, a hibák kijavítására, ám látni kell azt, hogy amíg emberekből áll az egyház, addig ez szinte lehetetlen feladatnak tűnik. Végül az augusztusi láto­gatás programjáról beszélt dr. Seregély István, amely rendkívül gazdagnak ígér­kezik. (horvátit) REKLÁM, PROPAGANDA ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft felvesz gyakorlottal rendelkező, ötletgazdag dekoratőrt JELENTKEZNI LEHET: Miskolc, Kiss Ernő u. 39. Telefon: (46) 79-174 Diákok között az egri érsek

Next

/
Oldalképek
Tartalom