Déli Hírlap, 1988. június (20. évfolyam, 128-153. szám)

1988-06-10 / 136. szám

Sorozatvetővel támadtak Ismeretlen személyek tef- nap sorozatvetővel tűz alá vették az Egyesült Államik perui nagykövetségét. Az egyik gránát leszakította az épület tetejét. Senki sem sé­rült meg. A merénylőknek sikerült egérutat nyerniük. Kínai vélemény Az első lépésekre várnak külügyi szóvivője fejtette ki pekingi sajtóértekezletén Ügy fogalmazott: elegendő, ha a Szovjetunió megteszi az" első lépéseket ebben az irányban. Kína a szovjet—kínai csúcstalálkozó előfeltételéül most már nem ragaszkodik a Kambodzsában levő vi­etnami _ csapatok, teljes,, ki­vonásához. Ezt az ország A városi tanács vb-ülése Te!eto u L vényt bocsátanak ki Egyhamar nem lesz troli Miskolcon, ám számíthatunk a mainál jóval korszerűbb és gyorsabb villamosközle­kedésre. Többek között er­ről is szó esett a városi ta­nács végrehajtó bizottságá­nak tegnapi ülésén, ahol megtárgyalták városunk tö­megközlekedésének VII. öt­éves fejlesztési tervét. Mint ahogy azt várospoli­tikai fórumunkban már je­leztük, ezen a végrehajtó bi­zottsági ülésen döntöttek a garázstelenítések ügyében. A részletekről később bőveb­ben írunk, de annyit már most elárulunk, hogy sike­rült elfogadható kompro­misszumot kötni. Kidolgoz­tak egjr, a jövőben alkal­mazható rendszert, amely módot ad a magánkezde-; ményezésekre. Arról is ha­tároztak, hogy a Szinyei Mer­se Pál Szövetkezet esetében nem teszik semmissé az ed­dig végzett szervező mun­kát, hanem ehelyett módot adnak további jelentkezé­sekre, újabb 8 garázshely juttatásával. A végrehajtó bizottság délelőtt autóbuszra ült, és ellátogatott a miskolci új telefonközpont építkezésére. A kétmilliárdos vállalkozás a Magyar Posta legnagyobb beruházása 1990-ig. Ha befe­jezik a munkát, a VII. öt­éves terv végére a jelenlegi harminchétezer állomás he­lyett hatvanezer működhet Miskolcon. De nemcsak számszerű gyarapodásról van szó, mert az új központ korszerűbb, mint a régi, az­az gyorsabban juthatunk Nyugdíjba megy Havasi Ferenc A Budapesti Párt-végrehaj­tóbizottság június végére összehívta a Budapesti Párt- bizottság ülését. Mint aho­gyan arról a pártaktívát ko­rábban már tájékoztatták. Havasi Ferenc, a pártbizott ság első titkára tisztségéből való felmentését ér. nyugdíja­zását kérte. A pártbizottság dönt majd kérése elfogadá­sáról, és a jelölés előkészí­tésére bizottságot küldött ki. majd szabad vonalhoz, táv­hívási lehetőséghez. A kétmilliárdból százmil­liót a helybeli vállalatok ad­nak össze. Eddig 76 millió forint gyűlt össze, azaz eny- nyire vállaltak kötelezettsé­get a cégek. 190 millió fo­rintért telefonkötvényt is ki­bocsát a posta. Augusztus 1-jével kezdődik a kötvény- kibocsátás első szakasza, amelynek során 70 millió fo­rint értékű kötvényt dobnak piacra. (Folytatás a 3. oldalon) ★ Már a szerelők dolgoznak az új telefonközpontban, amely 1990-re készül el. Hazánkba látogat Rad/sív Gandhi Grósz Kurolynnk. »4 MSZMP főtitkárának, a Mi­nisztertanács elnökének é» Kádár Jánosnak, az MSZMP elnökének meghívására, ma hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezik Radzsro Gandhi az Indiai Köztársa­ság miniszterelnöke. Napos idő Délelőtt napos, száraz idő várható. Délután időnként erősen megnövekszik a fel­hőzet. de csak helyenként fordul elő zápor Az észak- nyugati szél kissé megélén­kül. A hőmérséklet 23. késő este 22 fok körül alakul. » POLITIKAI NAPILAP * XX. ÉVFOLYAM, 136. SZÁM 1988. junius io., péntek ÁRA: 1,80 FORINT Ma reggeli telefon ;i és Isii: a Visszatért a jó idő, a strandok ismét megtelnek fürdözőkkcl. napozókkal. Stu- hán Gábort, a vízművek műszaki titkárát arról kér­deztük: várja-e valamilyen kellemes meglepetés a nyá­ron a miskolci fürdők vendé­geit? — Tapolcán folytatjuk az építkezést, a strand főbejá­ratával szemben, a volt au­tóparkolóban épül a kör ala­kú gyermekmedence, tart a terület rendezése, és épül egy játszótér is. A medence az idei nyáron már nem ké­szül el, viszont — úgy ter­vezzük — ha a játszóteret időben be tudjuk fejezni, akkor birtokba vehetik a kicsik. Másik újdonságunk is az apróságoknak — és szü­leiknek — okoz majd örö­met. Tapolcán, és a diós­győri standon bábszínház lesz; a Csodamalom Bábszín­ház művészei adják majd elő a Csalavári Csalavért. a Jancsi és Juliskát, a Hupikék Pétert, A kíváncsi kiselefán- tot. Tapolcán jövő szomba­ton lesz az első előadás, azutan hetente szombaton, vasárnap, csütörtökön és penteken. Diósgyőrben szom­bati napokon lesz bábszín­ház, első alkalommal július 9-én. A bábszínházért nem kell fizetni, a strandbelépő feljogosít mindenkit arra, hogy megnézze a darabosat. As államtitkár részvételével Közlekedési gondjainkról A közúti közlekedési for­galom Borsod-Abaúj-Zcmp- lén megyében és székhelyén. Miskolcon az elővárosi for­galommal együtt 20—25 szá­zalékkal felülmúlja az or­szágos átlagot. A közlekedés adottságai — az utak és a járműparkok állapota — cs lehetőségei messze elma­radnak az igényektől, de a követelményektől is. Ebből a tényből indultak ki a tegnap délelőtt, Mis­kolcon, a megyei tanács székházéban megtartott egyeztető tárgyaláson, ame­lyet dr. Ladányi József, a megyei tanács elnöke nyitott meg, s amelyen részt vett Tóth László közlekedési mi­nisztériumi államtitkár is. Kiemelten foglalkoztak Miskolc tömegközlekedésé­nek helyzetével. A villamos- pálya átépítése a tervezett ütemben folyik, de mint megállapították, lehetőség van ennek meggyorsítására. Nehezebb ügy a villamos­kocsipark korszerűsítése, új kocsik beszerzése. Igen nagy feladat hárul a Miskolci Közlekedési Vállalat autó- buszparkjára, melynek kor­szerűsítése és bővítése is szó­ba került. A balesetmentes közlekedést segíti a már meglevő két felüljáró, s épül a harmadik, a Szirma úti is. Leállítottál? a Petőfi tér át­építését ; környezetvédelmi, elsősorban zajártaimi vizs­gálatok vannak folyamatban. Az államtitkár és a MÁV vezérigazgató-helyettese. Mé­száros András a tanácsko­zás előtt megtekintette a Ti­szai pályaudvart, ahol a ke­leti szárny felújítása pénz hiányában lelassult. A befe­jezéshez csaknem 20 millió forintra lenne szükség. A tanácskozáson megvizsgálták azt a lehetőségei is. hogy a MÁV Miskolci Igazgatósága hitelt vesz fel a gyors befe­jezés érdekében. A Gömöri pályaudvar korszerűsítésére csak a VIII. ötéves terv má­sodik felében nyílik lehető­ség. Igen elhasználódott ál­lapotban van, és heterogen összetételű a MÁV teherko- csinarkja, a javítás, a fel­újítás aránvtalanul sokba kerül. A tanácskozáson meg­vitatták a vasúti járműgyár­tás lehetőségét Miskolcon. Itt ugyanis megvan az eh­hez szükséges műszaki kul­túra, a szakembergárda. A Borsod Volán évente 400 millió utast szállít. A vállalatnak ez az ágazata ráfizetéses, az árufuvarozás­ból pótolják a kiesést. Vég­zetes helyzettel állnak szem­ben; míg az aprófalvas tele­püléseken kihasználatlanok a buszjáratok, addig Miskolc és Kazincbarcika között 480 járatot — egyedüli az or­szágban 1 — közlekedtetnek. Ezért a megyei tanács már 4 millió forintot fordított a 26-os út korszerűsítésére, ami igen kevés. A munka foly­tatásához állami támogatás­ra lenne szükség. A tanácskozáson — mely­nek munkájában részt vett Hernádi István, a MÁV Mis­kolci Igazgatóságának igaz­gatója. dr. Juhász György, a Borsod Volán igazgatója, Varga József, a Miskolci Közúti Igazgatóság igazgató­ja is — egyeztették azokat a teendőket, amelyek meg­valósítása enyhítene g me­gye és Miskolc város tömeg- közlekedési gondjain. 0 Kovács Istvánnénak néhány éve már nem kell frizurám köl­tenie. Tizenhét éves Krisztina lánya ugyanis — búr még csak másodikos fodrásztanuló — kitünően bánik az ollóval és a fésű­vel. A Borsod Megyei Állami Építőipari Vállalatnál oolgozó édesanya a mai építők napi ünnepre is a lánya készítette fri­zurával indul. Ezen a köszöntőn a családja is oti lesz: apósa és férje ugyanis szintén ennél a cégnél dolgozik. (Családi kör­ben című írásunk az 5. oldalon.) (Fejér Ernő felvétele) ^ a Szoiu» TM-S telr*r6 űrhaló legénnsénének tagjai tegnap este, moszkvai idő szerint nem sokkal fél tíz előtt átszálltak a Mir űrállomásra, amellyel űrhajójuk mintegy más- ■ fél órával korú óban kapcsolódott össze. Az átszállást a Vrém ja. a szovjet televízió esti híradója egyenes adásban közvetítette. A .Mir vendégei: Anatolij Szolovjov parancsnok, Viktor Szavinih szovjet és Alekszendr Alekszandrov bolgár űrhajós (képünkön ők lát­hatók). az űrállomáson tartózkodó Vlagyimir Tyitovval és Musza MunarovtJ.1 együtt iid- meiouck a szovjet tévénézőket és beszámoltak eddigi élményeikről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom