Déli Hírlap, 1988. szeptember (20. évfolyam, 206-231. szám)

1988-09-01 / 206. szám

Pinochet ax eg vet fen ieiölt Chilében már három halá­los áldozata van az országos tüntetéseknek. A megmozdu­lások résztvevői az ellen til­takoznak, hogy az október eleji népszavazáson Pinochet tábornok lesz az egyetlen jelölt az államfői posztra. Rendőrségi jelentések sze­rint több, mint nyolcs-áa tüntetőt őrizetbe vettek Chi­lében. Számítógépes érröntgen \la reooe/i telefon Szalámi­/lék vasasí Miskolcon, a megyei kórházban a komputertomográf után most a digitális sztubszrakciós angíog- ráfot, vagyis a számítógépes ér- röntgen-be endezést állít'ák üzembe. A nyugatnémet Siemens cég mérnökei, technikusai szere­lik a csúcstechnológiát képviselő radiodiagnosztikoi készüléket, amely az érbetegségek megáila- pitásához nyűit segítséget. A megyei kórház neuroradiolégici és anaiográfiás osztályán, a szi­gorú műszaki előírásoknak meg­felelő körülmények' között helyez­ték el a DSA-t: klímaberende­zés óvja a kényes műszereket a nem kívánt, külső hőmérséklet- ingadozásoktól. (Cikk a 3. olda­lon.) (Kerényi László felvételei) Nvirias idő J Általában kevés felhő, szá­raz idő lesz ma estig. Nap­közben megélénkül a déli szél. ám nvárias marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25—30 fok kö­zött alakul. A Miskolci Kiállítás és j Vasát k -i^ere- kiillító- ü io1! a Megyei Allatfor- láiini es Húso n.« Vállalat, íobb t -ívnék t mutattak,- ami 'nem kapható Mié-t? — kérdeztük Icrkovics I.ászlő kereskedelmi iea -,«ratóhelyet­test. — Több mint ötvenféle húskészítménvt gyártunk, s ezek nagy része ott van a pultokon A1 kiállításon lá­tott termékek közül néhány esun-in bemutatóul, dekorá­cióként' szolgált, liven volt a böllérsonka is. me!v ebben •a formáiéban nem kerül kereskedelmi forgalomba, vi­szont szendvics- és gépson­kaként már régóta megtalál­ható. A vásáron díjat kapott: termékeink közül a Tokaji csemege és annak fűszeres változata ' a Tokaji csípős hamar a vásárlók kedvence lett, sátoraljaúihelvi üze- ! műnk nem tud annyit gyár­tani. ami el ne fogvna. Ezért már most hozzákezdtünk Miskolcon egy jelentős bő­vítéshez, s ennek eredmé­nyeként 1039-ben 5—600 tonna készül belőle. Aktívaéríekezlet az LKM-ben A kohászat jövőjéről Ma reggel fél 7 órai kez­dettel aktívaértekezletet tar­tottak a Lenin Kohászati Miívek kombinált acélművé­nek tanácstermében, ame­lyen a gyáregységek, a gyár- részlegek és az üzemek ve­zetői, a dolgozók képviselői végrehajtóbizottság ezzel kapcsolatos üléséről, az ál­lásfoglalásról. Hangsúlyozta, hogy a radikális szerkezet- váltásról nem mondhatunk le sem Diósgyőrben, sem Ózdon, de ezt az érintett vállalatokkal, szakszerveze­tekkel, társadalmi szerveze­tekkel, tanácsokkal és ter­mészetesen az Ipari Minisz­térium segítségével kell megoldani. Az aktívaértekezlet mun­kájáról — melyben részt vett Básti János, a Szakszer­vezetek Megyei Tanácsának vezető titkára és Alföldi lAszló, a városi pártbizott­ság osztályvezetője is — hol­napi számunkban részlete­sen beszámolunk. XX. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM 1988. SZEPT. 1., CSÜTÖRTÖK ÁRA? 1,80 FORINT vettek részt. Dobozy Zsoltnak, a nagy­üzem pártbizottsága titkárá­nak megnyitója után Drótos László vezérigazgató vázolta a Tervgazdasági Bizottság szerkezetátalakítással kap­csolatos döntéséből adódó feladatokat. A hazai vasko­hászatnak elsősorban az ipar jó minőségű acéllal, alap­anyagokkal való ellátását kell biztosítani. Ennek útja szervezeti változtatásokat is feltételez, a párhuzamos munkát végző vállalatcso­portok, az LKM, az Ózdi Ko­hászati Üzemek és a Kohá­szati Alapar.yag-ellátó Válla­lat együttműködésével. A Le­nin Kohászati Művekben már megkezdődött a szüksé­ges visszaíejiesztési és fej­lesztési munka is. Bányai Miklós miniszteri biztos az érintett vállalatok számára erre az esztendőre is együttműködést és terv­egyeztetést írt elő. Az aktívaülésen felszólalt Szűcs Erika, az MSZMP Bor- sod-Abaúj-Zemplén Megye: Bizottságának titkára, aki tájékoztatást adott a párt­Siot;diri tás útból? A sztrájkok befejezésére szólított fel Lech Walesa, a betiltott Szolidaritás szak- szervezet vezetője. Wales' azután tette közzé felhívását hogs- Varsóban három órán át tárgyalt Kiszczak belügy­miniszterrel. Megbeszélésü­kön abban állapodtak meg hogy a sztrájkok befejezé­sével újra tárgyaióasztalhoz ülnek. A tervezett következő tanácskozáson állítólag szó lesz majd a Szolidaritás szakszervezet újbóli engedé- 1} ekéséről. Kabuli Dr• Csibére Tibor tanévnyitója javaslat Afganisztán külügyminisz­teri tárgyalásokat javasolt az összes érintett fél részvéte­lével a genfi megállapodások végrehajtásának megvitatá­sára. Erről az afgán külügy­miniszter levélben tájékoz­tatta Pérez de Cuellar-1. Holnaptól nyomdászok tanácskoznak Lillafüreden A sajtópolitikától a külkereskedelemig A hazai nyomdász társada­lom minden évben megren­dezi szakmai találkozóját. Az idén Miskolc lesz a hely­szín: szeptember 2-án és 3- ár. Lillafüreden tanácskoznak a nyomdászok. A szakmai találkozó szer vezője a Papír- és Nyomda­ipari Műszaki Egyesület, nyomdaipari szakosztályának mérnök-technikus kőre és természetesen a Borsodi Nyomda, amely most a házi gazda szerepét is betölti. Horváth Ferenctől, a Borso­di Nvomda igazgatójától tudtuk meg. hogy a vártnál jóval többen, félezren jelent­keztek hogy részt vegyenek a találkozón. Előzetesen ar ra számítollak, hogy a nyomdaiparban dolgozó cé gek kis számban vállalják majd a részvétellel járó anyagi költségeket, de úgy látszik, hogy a közelmúlt­ban lezajlott, a szakmát érintő változások a párbe­szédben való részvételre sar­kai,lás a szakembereket. A közvélemény is értesült ró­la, hogy például miként érinti a nyomokat is az új­ságnyomópapir hiánya. De ugyancsak nyomdaipari té­ma is egyben a hazai könyv­kiadás, átalakulása, avagy a hazai vállalatok általános gazdasági helyzete. A két­napos programban épp ezért nemcsak a szűkén vett szak­mai ügyekről esik majd szó. A megnyitón Szűcs Erika, a megyei pártbizottság titkára üdvözli a résztvevőket, majd az MTESZ jelenéről és jövőjéről hangzik el előadás. Természetesen bemutatkozik a Borsodi Nyomda is. A ta­lálkozó második napján Csikós József, az MSZMP KB alosztályvezetője tart majd előadást a sajtópoliti­ka és sajtóigazgatás kérdé­seiről. majd Veress Miklós. a Magyar írók főtitkára beszél arról, hogyan látják a szerzők az irodalmi alko­tások megjelentetésének le­hetőségeit ma és mire szá­míthatnak a jövőben. A má­sodik nap délutánján nyom­daipari szakmai előadások következnek a külkereske­delmi tevékenységtől kezdve a továbbképzés, oktatás ügyéig, felölelve a nyomda­ipar aktuális kérdéseit. Az idén a fővárosban, a XVI. kerületi Frankel Leó Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben rendezték meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Dr. Czibere Tibor művelődési miniszter mondott beszédet. A pedagógusokat, a diáko­kat és szüleiket köszöntve a miniszter elöljáróban hangsúlyozta: a tanítás és a tanulás, az oktatás és a nevelés mindannyiunk jö­vőjét alapozza meg, és ab­ban nyeri el igazi értelmét, hogy a múlt értékei és a je­len erőfeszítései egyesülnek benne. A társadalmi, gazda­sági haladáshoz, népünk fel­emelkedéséhez csakis a ma­gas szintű tudással párosu­ló, kitartó, szorgalmas mun­kán keresztül vezet az út. A különböző iskolafokoza­tokban folyó oktatás legfon­tosabb feladatairól szólva a miniszter kiemelte az álta­lános iskola további tanul­mányokra felkészítő, alapo­zó szerepét. Ezen iskolatí­pusban — mondotta —. kü­lönösen szükséges a nyelvi kommunikációs készség fej­lesztése. A középfokú oktatás to­vábbtanulásra leghatéko­nyabban felkészítő iskolatí­pusa — folytatta dr. Czibe­re Tibor — a gimnázium. Bár nem ad azonnal elhe­lyezkedési lehetőséget, de olyan középfokú műveltséget nyújt, amely minden irány­ban lehetővé teszi a tovább­lépést. Célunk az, hogy az egyetemre jutást mihama­rabb hozzá lehessen kötni egy világnyelv ismeretéhez. A művelődési kormányzat elsőrendű feladatának tartja, hogy biztosítsa a feltételeket és erejéhez mérten gyara­pítsa az eszközöket, ame­lyek korunk igényeit kielé­gítő oktatási rends:-: rhez szükségesek. Olyan nyitott légkörű iskolák megvalósítá­sa a cél, amelyekben a rend és a demokrácia szerves egységet képez. • A Zrínyi Gimnáziumban, mint - város, az ország többi iskolájában a tegnapi ünneppei meg­kezdődött az 1988-89-es.tanév. Újabb tízhónapos kemény munka vár a diákokra, a közoktatás miskolci vezetőire pedig a többi között annak a gondnak a feloldása, hogy a jövő év szép* temberében kétezerrel több középiskolás lesz a városban. (Cikk a 2. oldalon.} j

Next

/
Oldalképek
Tartalom