Déli Hírlap, 1992. január (24. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-09 / 7. szám

afc Ki mit dob ki? — még a macit is megunhatják. (Szabán felv.) r Uj városrészt épít a gyöngyösi iáUaékozo i. ©o Összkomfort szunermarketflel és szaunával m Matus Miklós Gyöngyösön Távfűtési dilemmák A hő ára • Ismét az egyedi mérésről • Az önkormányzat salát kezébe 1reszt innen és túl, ismert epitesi- szerelési vállalkozó. Bizo­nyára jó szakember, és egé­szen biztosan ,ió üzietember is. Azt félve írom ide, hogy ráadásul milliomos is, hiszen ennek a szónak manapság van jócskán pejoratív hang­zása is, mert mikor arról ol­vasunk az újságokban, hogy hányán élnek a létminimum alatti jövedelmekből, ho­gyan merészel valaki milli­omos, egyáltalán sikeres em­ber lenni? Szívesen leírnám most a receptet, hogyan is kell ezt csinálni, de mindaz, amit Matus úr mond, olyan ter­mészetes és kézenfekvő, hogy nem is érti az ember, miért nem milliomos nálunk mindenki. Amint lehetett, 1957 után kiváltotta a kis­ipari engedélyt a víz-, gáz-, és központifűtés-szerelő szakmában. Ezt iparenge­dély-bővítéssel változtatta építési-szerelési vállalkozás­sá. A jelek szerint sikeres vállalkozássá, hiszen meg­pályázta a gyöngyösi polgár- mesteri hivatal által kiírt tendert, s meg is nyerte azt. Miről van szó? Matus úr mondja el a többit. — A város északi részén, a Diósmalom úton új lakó • telep épül. Ennek az elő- közművesítését kell elkészí­tenünk. Ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz, földgáz-, vil­lanyhálózat és a szilárd bur­kolatú úthálózat építését vállaltuk. Több mint 60 ezer négyzetméterről van szó. A hidrobiológusok régóta hangoztatják, hogy a vizek legnagyobb ellensége a mo­sószerekben levő foszfát. Ugyanis a tiszta vizekben az algák azért nem tudnak túlságosan elszaporodni, mert kevés a foszfor. A mosóporok viszont nagy mennyiségben tartalmazzák, ezért a vízbe jutva már sem­mi akadálya annak, hogy az algák tömegesen elszaporod­janak, vízvirágzásokat okoz­va, mérgező anyagokat ter­melve. Kézenfekvő a megoldás, a mosószerekből száműzni kell a foszfátokat. Az az •ayetlen probléma, hogy egyelőre nincs mivel helyet­tesíteni. Egyelőre 104 lakótelek ki­alakításáról, amin zömében kertes házak épülnek, majd szabadon álló elő ttel, ol- dahatárral, továbbá átrium- típusú és sorházak is. Je­lenleg ez /szűz terület, ősz­szel még kukoricás volt raj­ta. Az egész közművesítés 40—50 millióba kerül. Ehhez kellett volna vállalkozókat keresni, csakhogy az önkor­mányzatnak nincs erre pén­ze. Ezért találták ki azt a megoldást, hogy aki vállalja a közművesítést, annak ad­ják oda a telkek értékesí­tési jogát. (Ez már így óriási üzlet a nyertesnek, bár elméletileg bukhat is>a.’ bolton,- ha nem tudja az elképzelt áron el­adni a telkeket, ha igen, több millió hullik az ölébe. A kérdés az, vajon az ön- kormányzat számára miért nem éri meg, hogy kezébe vegye a dolgokat, hiszen csupán „filléreket” kap a nagy nyereség helyett.) — Azzal nyertünk (4—5 pályázó közül), hogy vállal­tam az esetleges megbízást a lakóházak felépítésére is. Két éven belül elkészül a teljes közművesítés, a par­cellázás, és azt is vállaltam, hogy befizetek az önkor­mányzat számlájára 9.5 mil­lió forintot. így a kisajátí­tási és tervdokumentáció készítését, megkaptuk. Ez­zel mintegy megvásároltuk a területet (bár a tulajdonjog a polgármesteri hivatalé marad). De én adom el a telket vagy házat, és én je­lölöm ki a vevőket. — Nem biztos, hogy csak házak lesznek itt, a három­féle tervezett épületből a Nemrégiben megvizsgál­ták a hagyományos és a környezetkímélő mosóporral tisztított ruhákat. Az ered­mény, sajnos, lesújtó. A foszfort nem tartalmazó mosópor a ruha szövetét alaposan megviselte, meg­rongálta, a baktériumok és gombák megtelepedését vi­szont lehetővé tette. Mindez persze azt is jelenti, hogy az így mosott ruha hama­rabb tönkremegy, az új ru­ha előállítása pedig újabb terhet ró a környezetre. A mosószergyártó vegyiüze­mek keresik a helyettesítő anyagokat, de egyelőre nem nagy sikerrel. sorházak aligha kelnek el, de ennek a területnek jobb hasznosítása is elképzelhető. Például építenék ide egv szupermarketet (lakótelepen kell is), vagy ide is kertes házak kerülnének. De vál­laltam egy sportcentrum építését is, teniszpályákkal, uszodával, szaunával, lovar­dával. Ezenkívül ezt a vá­rosrészt, amelyhez közel lesz Gyöngyössolymos déli része, kisiparosok idetelepí­tésével, benzinkút építésével tesszük összkomfortossá. Tíz éve már annak, hogy Széphalom végén tábla hir­deti: Sátorai jaú jhely-Szép­halom. Lakóinak csaknem a fele ingázik naponta a vá­rosi munkahelyére. Amíg a Károlyi-féle kisvasút léte­zett, ez nem okozott prob­lémát, nem úgy napjainkban, amikor autóbusszal törté­nik a közlekedés, hiszen időközben — a helyi lakos­ság nem kis bánatára — ön­kényesen felszámolták az „aranyos-kedveit” hegyközi­bodrogközi kisvasutat. Az autóbusszal a reggeli és a délutáni csúcsidőszak­ban elviselhetetlen a közle­kedés a széphalmiak számá­ra. Reggel az autóbuszok általában már tömve érkez­nek, míg délután a 12.20-as, a 14.30-as és a 16.05-ös ki­felé menő járatokra nehe­zen, vagy egyáltalán nem férnek fel. Gyakran meg­történt, hogy a kifelé menő járatok autóbuszvezetője a megállóban kijelentette: „széphalmiakat nem veszek fel, mert ők gyalog is haza­mehetnek!” Olyan eset is előfordult nem egy alkalom­mal, hogy a széphalmiak a „szíves invitálás” ellenére felszálltak, s az autóbusz nem állt meg a megállóban, csak — az időközbeni tilta­kozás eredményeként — a falu túlsó végén. A helyi járat csak a Pin­cekertig közlekedik — állí­tólag nem gazdaságos a széphalmi járat — és ott vá­rakozik a következő vonat indulásáig. A miskolci közgyűlés úgy döntött, hogy a város távhő­szolgáltatását szeretné saját kezébe venni. Ettől jó néhá- nyan várják azt, hogy az eddig töretlen áremelkedési hullám csitulhat, és netalán- tán még árcsökkenésről is szó leiiet. Bár ez utóbbit sokan nem tartják lehetségesnek, mégiscsak más helyzet az, amikor az dönt a fűtési ta­rifáról, akinek segélyeznie is kell a fizetésképtelen csa­ládokat, avagy a fűtésszám­lával azt a pénzt húzza ki a polgárok zsebéből, amely­ből a helyi adókat fizethet­nék be... Most arról kívánunk in­formációt nyújtani, hogy va­lójában mit jelenthetne, ha sikerül a lakásokat felsze­relni fűtésszabályozókkal és -mérőkkel. Ez ügyben ugyan, is sokféle információ kerin­gett eddig a legkülönfélébb összegekkel. e ahol EGYCSÖVES Két szakember az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium­ból jegyezte azt a tanul­mányt, amit minisztériumuk szaklapjában tettek közzé a lakossági távhőszolgáltatás helyzetéről. Ebben írják: a nyugati tapasztalatok sze­rint, ha lakásonként lehet mérni és szabályozni a hő­energia vételezését, akkor a megtakarítás 15—20 száza­lékos, azaz esetünkben la­kásonként havi 800—1000 forint lehet. A hőközpontok­ban, illetve épületenként mérni kell az átadott hőt ahhoz, hogy értelme legyen a lakásokban felszerelni a termosztatikus radiátorszele­peket és a fűtőtesteken a A széphalmiak kérése, hogy a helyi járat reggel 7.15 órakor Széphalombói induljon az állomásra, míg mindennap délután — a 13.20-as csak pénteken — a 14.30-as és a 16.05-ös Szép­halomig közlekedjen. Egy nagymultú község (itt hunyt el nyelvújítónk, Ka­zinczy Ferenc), amely való­jában Sátoraljaújhely kül­városa, ennyi törődést meg­érdemelne. Amikor mindezt elmon­dom — hivatkozva az Új­helyi Körkép decemberi szá­mára — Simonics Gyulá­nak, a forgalmi osztály ve­zetőjének, erre azt válaszol­ja, hogy a széphalmiak évek óta panaszkodnak a jára­tokra. Holott — folytatja — a széphalmi járatuk sűrűbb sok más járatnál, tehát a probléma inkább vélt. mint valós. Az ugyan előfordul, hogy egy busz műszaki hi­bája miatt zsúfoltság kelet­kezik, de ebből nem lehet általánosítani, s ez vonat­kozik a buszvezetők maga­tartására is. A menetrend­ben változás nem lesz, mert a széphalmiak kérése szak­mailag — Simonics Gyula szerint — indokolatlan, s egyben lehetetlen is. Szóval, busszal közlekedő kedves széphalmi honfitár­saim, csak továbbra is ta­possátok le egymás tyúksze­mét, mert szakmailag ez a legjobb megoldás ... Tarnavölgyi László költségmegosztókat, E felté­telt a táv hőszolgál tatónak kel] biztosítania. Az épület tulajdonosa szereli — sze­relteti — fel a radiátorsze­lepeket, a melegvíz-fogyasz­tást mérő órákat, a fűtő­testenként! költségmegosztó­kat és ahol egycsöves a fű­tési rendszer, az úgynevezett átkötőszakaszok beiktatásá­ról is gondoskodnia kell. • KÉT-HÁROMÉVES MEGTÉRÜLÉS A minisztériumi szakem­berek szerint egy átlagos lakásban 10 400 forintba ke­rül a költségmegosztók és a radiátorszelepek felszerelé­se. Ez a beruházás a lakó­nak két-három év alatt té­rül meg. Ha egycsöves a fű­tési rendszer, ott az átala­kítás miatt a költség is ma­gasabb 8000 forinttal, így a megtérülési idő öt-hat év, A meleg vizes óra ára három­négy év alatt térül árneg. A tanulmányban az is ol­vasható: a német szénsegély­ből kedvezményes hitelt le­het felvenni ma is egy ilyen energiatakarékos beruházás­ra. Nagy kérdés, hogy to­vábbi adó- és vámkedvez­ményeket kaphat-e a „csak annyit fizessünk, mint amennyit valójában fűtünk, A szerencsi Városi Kultu­rális Központ Gyermek- könyvtára, a Bocskai Ist­ván Művelődési Társaság és a TIT városi szervezete — a szerencsi téli esték ren­dezvény keretében — im­máron második alkalommal hirdet szavalóversenyt az általános iskolák felsőtago­zatos tanulói részére. A versenyre egy kötelező és egy szabadon választott verssel lehet nevezni.1 Az V—VI. osztályosok kötelező verse: Áprily La­A Nemzeti Demokrata Szövetség december 20-án eredményesen megtartotta országos ülésének első for­dulóját. Megalkotta alapsza­bályzatát, megválasztotta el­nökét és társelnökét. Pozs- gay Imre és Bíró Zoltán személyében. Megválasztot­ta 19 tagú választmánvát, az ellenőrző és az etikai bi­zottságát. A közgyűlés má­sodik napjára, mint azt már előzetesen is bejelentettük, január 10-én, 10 órakor ke­rül sor az Élelmezés’pari Dolgozók Szakszervezeteinek fürdünk” akció, azaz támo­gatja-e az állam a beíékte- tésre kényszerülő' polgárait. e HA A NAPTÁRRA NÉZÜNK... Egyelőre nincs új rendelet sem, ami a távhőellótást szabályozná, csak tervezet létezik. Pedig az újraszabá­lyozás , nagyon fontos, hi­szen a mai jogszabálv alig­ha nevezhető ügyfélközpon­túnak, de korszerűnek sem. Nagy kérdés a szolgáltatás­ból való kikapcsolás ügye is — például nemfizetés esetén. Ugyanis kiszámol­ták, hogy ha egv lakást ki­kapcsolnak a fűtésből, akkor a szomszédos lakások hő­igénye húsz százalékkal megnő. Tehát ráfizetnek a szomszédok, Valami mindenesetre el­indult távhőszolgáltatás­ügyben. Csak az a kérdés, mennyire gyors a változás, ugyanis a mostani fűtési díj — amely sokaknak máris megfizethetetlenül magas — még élvez kormányzati tá­mogatást, de lesz-e támoga­tás ősszel is? Erre aligha van esély, s ha így nézzük a naptárt, bizony elég ag­gasztó, hogy a lakásonkénti mérés bevezetése még min­dig a kísérletezgetésnél tart... jós: Erdei út. A VII—VIII. osztályosok kötelező verse: Áprily Lajos: Téli reggel. A versenyt a magyar kul­túra napján, 1992. január 22-én rendezik meg, a sze­rencsi Rákóczi-vár házasság- kötő termében. Jelentkezés és bővebb fel­világosítás Somplákné Ka­ralfa Katalinnál, a gyer­mekkönyvtár vezetőjénél személyesen, vagy a 31-518- as telefonszámon. T. L. Szövetsége székházában: Budapest, VI, kér., Gorkij fasor 44. A közgyűlés e napi mun­kaprogramja a Nemzeti De­mokrata Szövetség feladat­tervének megvitatása, kiala­kítása. és elfogadása Min­den külön értesítés nélkül hívjuk és várjuk kiildntjte- inket. tisztelt vendégeinket közgyűlésünk második, ja­nuár 10-i napjára. Nemzeli Demokrata Szövetség ügyviteli iroda Zöldek legyünk, vagy ti (Folytatjuk) Letapossák egymás tyúkszemét Széphalom panasza A Lolán nem tervez változást a menetrendben (kiss) Köszönetét mondunk minden kedves Ol­vasónknak, Barátunknak, akik megtisztel­tek bennünket jókívánságaikkal az ünnepek alkalmából. Mi is eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk mindannyiuknak. A Déli Hírlap Kft. valamennyi dolgozója nevében: Békés Dezső ügyvezeto-foszerkesztfí Szawiívtrseiy A Nemied Demokrata Szövetség kö

Next

/
Oldalképek
Tartalom