3. oldal, 160 találat (0,100 másodperc)

Találatok

101. 1939 / 38. szám
[...] A párkány vidékiek nevében Gajdár István bélai igazgatótanitó köszönte meg a [...] muzs lai plébános és Gajdár István bélai igazgató tanító adott hangot [...] csoport­jának kiküldöttjei és dr Szállási István közig gyakornok Az értekezlet d [...] sem elfeled­kezni hogy Zsalazsonnak többi ké­rése is vagy már megoldódott vagy [...]
102. 1902-10-26 / 44. szám
[...] belügyministeri leirat addig mig Ivanics István volt megyei pénztárnok hasonló kérvé­nyére [...] orvosi lak javítá­sára felsőbb jóváhagyás kérése mellett 530 kor lett megállapítva [...]
103. 1903-06-18 / 49.szám
[...] apát egyházi majd dr Földváry István világi elnök Reusz József takarék­pénztári [...] kérelme s végre a tisztikar kérése következtében a parancs­nok szabadon bocsájtott [...]
104. 1904-08-14 / 65.szám
[...] hálaadó isteni tisztelet lesz Sz István napja A bibornok hpri­más f [...] megjelent XLV számú körlevele Sz István ünnepére nézve a következőket tartalmazza [...] miniszternek rendeletét mely a Szent Istvánt követő vasárnap munkaszünetének részleges felfüggesz­téséről [...] teljesíteni Nem hagyott nyugodni utolsó kérése telje­sítettem végső óhaját melyet Mariska [...]
105. 1931-11-15 / 92.szám
[...] visszhangra talál a szegény diák kérése is amely a jószívű és [...] tisztségéről lemondott s azt Soltész István baj­nai plébános vette át Silberer [...]
106. 1930-12-04 / 95.szám
[...] Az első felvonás szünetében Csárszky István prelátus kanonok rövid beszédet intézett [...] az ilyenbői 1 Utolsó gondolata kérése nem a család nem a [...]
107. 1940 / 49. szám
[...] ünnepi beszedet Vitéz bati herko István nyugalmazott ezredes a 14 es [...] a kiadóba kerem leadni Megveieue Kérésén a Horthy Miklos ut es [...] Dr Kubovich Ignác végrehajta­tónak Csókás István és neje Gleba Mária végrehajtást [...] 1 hrsz alatt felvett Csókás István és neje Gleba Maria nevén [...]
108. 1927-06-05 / 45.szám
[...] cserkészcsapata vezetőségé­nek a nagyközönséghez intézett ké­rése hogy a csapat régi 1913 [...] évtizeden át volt polgá­rai Réger István és neje Pók Emilia pünkösdkor [...] Étkezés háti zsákból Vezető Vitái István Pünkösdhétfőn kirándulás a vaska­pui menedékházhoz [...]
109. 1901-01-01 / 1. szám
[...] én tartotta ülését melyen Dankó István áll állatorvos Vimmer Ferenc mint [...] Buzárovits Gusztávné Eitner Elemér Földváry István dr Guzsvenitz Vilmos Keményfy Dániel Kittenber­ger István Mally János dr Meisner Némethy [...] Nándor dr Schleiffer Lajos Schlick István 1 koronát Csajka Ernő dr [...] visszautasít ák ifjú irodalmi rügyecskénk kérésé t
110. 2005-06-23 / 122. szám
[...] szerint Gyurcsány Ferencet és Hiller István pártelnököt is arra figyelmez­tették Kaszab [...] az oktatási tárca a szü­lők kérése ellenére titkolja hogy hány korábban [...]
111. 1883 / 65. szám
[...] a szivem reped meg RÉTHY ISTVÁN D A J Kr Előszó [...] jámbor Ifjúnak ezen igazságos tiszta kérése az Úrtól mert azonnal kezdé [...]
112. 1989. július / 7.szám
[...] a Kun Béla lakótelepen élők kérése meghallgattatik a Bánonii lakótelep elnevezés [...] minősülhet Tavaly amikor dr Bády István­ról Esztergom utolsó polgármes­teréről írtam nem [...] majd Hazai György és Bódy István a kisipa­rosok nevében tízezer forintot [...] nem ellenőrzött tájé­kozódása következményeként Ör­kény István festett rólünk A lá­gerek népe [...]
113. 1918-03-31 / 13. szám
[...] művészetét annak megvilágításául ide­igtatjuk Kereszti Istvánnak Chopinről irt követ­kező sorait Chopin [...] szórakoztatásukra jó olvasmányokat ez a kérése a hazatérő hőseink­nek Imakönyveket és [...]
114. 1896-04-02 / 27.szám
[...] kormány el­zárkózni a város abbeli kérése elől hogy az építkezéshez anyagilag [...] sem tartja összeférhetőnek Dr Földváry István azon nézetben van hogy a [...]
115. 1928-06-17 / 46. szám
[...] jött zápor alatt a Szent István Fürdő vendéglő­ben a cigányzenében gyönyörködtek [...] 106 mp 100 m Schalkház István IV o 13 mp Kuti [...] 2 mp A diszkoszdobás Szabó István VIII o győzelmét hozta 27 [...] u Reméljük hogy az érdekeltek kérése meghallga­tásra talál Az ipartestület a [...]
116. 1901-03-10 / 20.szám
[...] Horváthhoz for dult s elérhető kérése volt az tőle min dég [...] boldogság dagasztaná Vége köv Heimer István Gazdasági föllendülés A vármegye gazdaközönsége [...]
117. 1893-09-28 / 78.szám
[...] történnék az an­gyalcsinálás pedig megszűnnék kéré­se tág lenni Talán vannak egyes [...] és Vidéke eredeti tárcája Csorvássy Istvántól hallottam az esetet egy olyan [...]
118. 1995-04-20 / 16. szám
[...] tárgyalására hívta össze Dr Kemenszki István rendőrkapitány sajtótájékoztatójából 1 Beszámoló a [...] Ferenc ESzB elnök 13 Vizsgálat kérése az Esztergom és Vidékében megjelent [...] sérel­mére elkövetett betörésnek az elkö­Baranya István 33 éves a Mind­szenty iskola [...] Mindszenty iskolában Bánhidy László Bara­nya István Berényi Vilmos dr Magyarsóki Ferenc
119. 2006-03-28 / 60. szám
[...] hogy a kormány a Fidesz kérése ellenére nem hozta nyilvánosságra a [...] Fidesz minisz­terelnök helyettes jelöltje Mikola István elmondta a program célja hogy [...] melegágyainak nevezte a pártpénzeket Stumpf István politológus a Magyar Nemzet című [...]
120. 1912 / 103. szám
[...] jegyzőjének jogos igazságos és mél­tányos kérése elől ridegen elzárkó­zott Pusztulás a [...] János Istvánká ra kiskorú Hrdina István pedig Harsányi ra változtathassa idegen [...]
121. 1918-04-14 / 15. szám
[...] és Szende János zászlósok Csókás István Gaál Ferenc Sándorfi Márton Simuth [...] azt abban a tudatban hogy kérése a mai sorsdöntő órában a [...]
122. 1913 / 8. szám
[...] alapszabá­lyok módosítása és az államsegély kérése egyidejűleg a felállítandó muzeum ügyét [...] Tóth Ilonka Bajnai csendélet Kondar Ist­ván 22 éves Vajas János 19 [...] Nagyfokú vonzalmat érzett szivében Karaszek István sárisápi lakos miért is ahogy [...]
123. 1906-05-05 / 36.szám
[...] köz­igazgatási pályáról visszalépett Kos­suth Ferenc kérése és felhívásának engedve lépett fel [...] a város részéről dr Földváry István üdvözli A kórmán 3 t [...]
124. 1942 / 49. szám
[...] szerepel többek között a Szent Ist­ván városrészi ovoda és napközi otthon [...] berendezési ügye egy állami óvónő kérése továbbá dr Berényi Zsigmond tiszti [...]
125. 1916-01-01 / 1. szám
[...] 20 20 koronát dr Madarász István főszentszéki jegyző dr Tichy Gyula [...] behiva­tott katonalelkészi szolgálatra helyébe Kőváry István ment helyettes segédlelkészi minőségben Nyitrakorosról [...] megpuhítani szivét fele­sége panasza és kérése elhajította kezéből a fegyvert és [...]
126. 2006-08-31 / 36-37. szám
[...] előtt meghajo­la leborula és ebben keresé leg­főbb dicsőségét szóval e dicső [...] pedig az átellenben levő Szent István oltár alatt erre a célra [...] Ferenc Jó­zsef ausztriai Császárra Szent Ist­ván király méltó utódjára ki dicső [...] az 1932 évi Esztergomi Szent István Nap­tárban jelentek meg Az első [...]
127. 1902-10-12 / 81.szám
[...] meg­győznek mindenkit hogy a város kérése méltányos és jogos s nem [...] védő hozzászólása után dr Földváry István városi főügyész kijelentette hogy a [...]
128. 1889-08-11 / 64.szám
[...] ünnep te­hát nálunk midőn Szt István első ma­gyar királyunk szülővárosának legkiesebb [...] B M eladó közbenjárása és kérése folytán szabad­lábra engedett és igy [...]
129. 2004-04-06 / 68. szám
[...] kinevezésnek köszönhetően sok ezer hívő kérése talált meghall­gatásra ám a püspökség [...] a megjelenteket Ezt követő­en Csizmazia István Barrios La Catedrál című művének [...] A műsor zárásaként ismét Csizmazia István gitározott majd a Fidelitas csoport [...] előéletű R László és G István elfogásuk után nem csupán a [...]
130. 1897-10-30 / 44. szám
[...] városa ugyanis a katholikus kegyuraság kérése folytán a róm kath sírkertet [...] az a hir hogy Zsarnóczay István kétyi jegy­zőt Perényi Kálmán főszolgabíró [...]
131. 1904-08-11 / 64.szám
[...] a szabadbani fürdésnek Kumei ner István Ferenc fia a Körtvélyes sziget [...] Mária Cellben tartjameg azonban tisztelői kérése elől ki nem térhetett Mária [...]
132. 1889-01-17 / 5.szám
[...] a folklóré kincseiben mint Szt István koronájának országai Mennyi népréteg egymás [...] FELADATÁT TELJE­SITÉ ÉS A FŐMÉRNÖKNEK KÉRÉSE VISSZAUTASÍ­TÁSÁT a LEGKÍMÉLETESEBB MÓDON TUDTÁRA [...]
133. 1903-02-01 / 10.szám
[...] peres ügyből kifolyó­lag s hogy kérése meg lőn tagadva Ez azonban [...] Szatzláuer Gyula Szántó Géza Szenczy István Sziklay Vilmos Vermes Ignác Virág [...]
134. 2005-10-29 / 213. szám
[...] Minibusz Gépkocsivezetők Szakszervezetének elnöke Kováts Ist­ván elmondta a törvényi előírásoknak megfelelően [...] befejezte Ezt azzal indokolta hogy ké­rése ellenére nem született meg az [...]
135. 1908-01-30 / 9.szám
[...] az uj épületre építési segély kérése és az álla­mosítás megindítása További [...] Liszt esztergomi miséje a szent István templom ének és zenekara Stoja­novics [...] Etelka Géza nevelt fia Petrik István Varjú szatócs Csuka János Gábor [...] Beko János Korcsmáros Molnár Károly István Tóth Ferenc Az előadás kezdete [...]
136. 1908-11-22 / 47. szám
[...] fizetések rendezése illetve az államsegély kérése ügyében a mai napig semmi [...] elveket Dvihally Géza és Szeift István az Igaz Szó munkatársa ismertet­ték [...] Katalin estélyen felülfizettek Dr Csárszky István 50 kor Haliczky Zoltán Béla [...] Graeffel János Maszlaghy Ferenc Breyer István özv Vimmer F erencné 3 [...]
137. 2006-11-25 / 233. szám
[...] 2009 ig megvalósulhat A Szent István strandfürdő látogatóit egyre jobban ag­gasztja [...] és a miniszter a képvise­lők kérése ellenére sem fogja módosí­tani döntését [...]
138. 1916-05-28 / 22. szám
[...] gon­dolja Salandra hogy joga van kérése teljesülé­séhez A miniszterelnök Páduából Bresciába [...] Elindult velünk a gőzmasina szent István ősi városából és ment a [...]
139. 1899-03-23 / 24.szám
[...] húsvét vasárnap kezdi meg Géczy István Fekete rigó népszín­művével A társulat [...] Tavaly nyáron történt hogy Kopcsányi István a Hunnia nyomda egyik szedőtanonca [...] s e körrendeletében a vértetü keresé­ sére megismerésére és irtására vonat­kozó [...]
140. 1894-06-14 / 47.szám
[...] vala­mire kérjelek Egy boldog férj kérése ez melyet nem lehet levélre [...] kiszabaditá magát Felolvastatott dr Földváry Ist­ván tiszti főügyész jelentése és az [...] tájé­kán 100 frttal holdját Tóth István és Mattyasovszky Kálmán képviselők hozzászólása [...]
141. 2006-12-28 / 255. szám
[...] adományokból a klub a gyermekotthon kérése alapján olyan készségfejlesztő játékokat vásárolt [...] rendeznek Az est előadómű­vésze Baróti István orgonaművész az esztergomi Bazilika karnagy [...] Igor Főszerkesztő helyettes Váczy H István Lapszerkesztő Bukovics Krisztián Hídlap Magazin [...]
142. 2006-10-31 / 215. szám
[...] az egész A rendőrség első kérése állító­lag aggályos volt adatvédelmi szempontból [...] PROGRAMOK Kiállítás Zebegényben a Szőnyi István Mú­zeumban 1956 os témájú kiállítás [...] Igor Főszerkesztő helyettes Váczy H István Lapszerkesztő Bukovics Krisztián Hídlap Magazin [...]
143. 1881 / 22. szám
[...] Lidi­kétől hogy mi baja és kérése olyan szeretettel­jes olyan elleuálhatatlan hogy [...] le kedden délután Máj ér István püspök ur temette díszes segédlettel [...]
144. 1896-02-27 / 17.szám
[...] nyolcvanöt kiküldöttnek megválasztására dr Föld­váry István városi főügyész mint iparha­tósági bizfos [...] Szilányi Ferenc érseki helynök Szt Istvánról ne­vezett esztergomvári prépost és nyitrai [...] Velebnyi János második dékán Milakovszky István könyv­tárosok Rangl Antal és Varga [...] Bremecz társainak minden intése és kérése dacára visszatért a bányába hogy [...]
145. 1905-01-26 / 8.szám
[...] szednek vámot A hidvám megszüntetésének kérése te­hát jogos és igazságos s [...] Paulin a saját és gyermekeik István és Margit valamint ennek férje [...]
146. 2005-03-10 / 10-11. szám
[...] pedagógus és a hagyomány­ápolás Pénzes István még nyitrai főiskolás korában fogott [...] szülőföld Kürt története és Májer István ottani tevékenysége érde­kelte aki saját [...] hónapban más országot március Pénzes István Fontos kérdésnek tartotta hogy a [...] kapituláció követelésével Görgeynek csak egy kérése van kíméljék meg a 13 [...]
147. 1893-01-26 / 8.szám
[...] Snjánszkv Antal c püspököt Rosszival István Maszlaghy Ferenc apát kanonokokat dr [...] ország 25 ezer népta­niiójának korszerű kérése Ők mun­kálkodnak a társadalom erkölcsi [...] 27 Joacbimhoz irt levele Euskay István Nógrádmegye föis pánjához intézett átirata [...]
148. 1897-01-28 / 8.szám
[...] Ákos­palota feltárása és megismertetése Katona István lakóházának emléktáblával való megjelölése valamint [...] hogy Szengyörgy­mezőn uj gyógyszertárt nyithasson Ké­rése teljesítésében ugy látszik maga sem [...]
149. 1995-09-14 / 37. szám
[...] minősüljön Pénzügyi ellenőrzések Dr Berbik István bizottsági elnök adott számot az [...] négy évfolyamához és a Szent István középiskola hat­osztályos gimnáziumának alsó két [...] kell hozni Gyógyszertárak önkormányzati tulajdonba kérése A testület úgy határozott hogy [...]
150. 1909 / 84. szám
[...] kel­tene visszhangot az egyesület esdeklő ké­rése csak egy virágszálat Esdve kérünk [...] beszerzésére adakoztak dr Csárszky T István 20 K dr Wipplinger Ödön [...] d Lajosné 1 K Mácsik Istvánná 80 fillér p Haulik Imre [...]