ESZTERGOM XXXIII. évfolyam 1928

1928-06-17 / 46. szám

HÍREK A ma esti Jézus Szive körmenet, vá­rosunk hitéletének legimpozánsabb külső megnyilvánulása, mint lapunk­ban jeleztüs, az este 6 órakor kez­dődő litánia után indul a szokásos útvonalon. Személyi hir. Dr. Bárdos Rémig pannonhalmi főapát a bencés székház és gimnázium látogatása céljából a lefolyt hót elején városunkban tartóz­kodott. Vasárnap részt vett a Bencés DiákoK Szövetsége esztergomi osztá­lyának közgyűlésén is ós hétfőn uta­zott el városunkból. Változás a rendőrségen. Dudás Já­nos rendőrfogalmazót, a kedvelt nóta­költőt a m. kir. belügyminiszter Salgó­tarjánba helyezte ós helyébe dr.^ Szö­rényi Jenő jászberényi rendőrkapitány kerül városunkba. Dudás Jánost a Balassa Bálint Társaság legutóbbi közgyűlése levelező tagjává válasz­totta. Távozását városszerte élénk sajnálkozással vették tudomásul. Finn és eszt vendégek városunkban. Pénteken délután külön hajóval 350 finn és eszt kiránduló érkezett váro­sunkba. Messziről érkezett nyelvro­konainkat a hajóállomáson a város tanácsának óá tisztikarának élén dr. Antóny Béla polgármester fogadta.fA vendégek megtekintették a neveze­tességeket, majd a hirtelen jött zápor alatt a Szent István Fürdő-vendéglő­ben a cigányzenében gyönyörködtek. Visszautazásukkor — amely igen ke­délyes hangulatban folyt le — a tu­rista dalárda a „Finn dalt" énekelte a távozók tiszteletére, melyre a ven­dégek vegyeskara is kedves énekszá­mokkal vett búcsút városunktól. Betegágyon. Karcsay Miklós várme­gyei főjegyző f. hó 10-én este. egy kirándulásról hazatérőben a lovak ál­tal elragadott kocsiból kiesett és a lábán súlyos csonttörést szenvedett. Jelenleg Budapesten ápolják. Engesztelő szentáldozás a mexikói­akért. Mexikó immár két év óta a hitükért vértanúhalált és a mai vi­szonyok között szinte elképzelhetet­len kínokat szenvedő katholikusok jajszavától és imáitól hangos anélkül, hogy a Nemzetek Szövetsége csak ujját is mozdítaná a viszonyok meg­változtatásáért, mint ahogy hazánkkal sem törődik. A belvárosi leányok Mária kongregációi vasárnap a város kegyúri templomában a d. e. 9 órai szentmise alatt engesztelő szentáldo­zást ajánlanak fel a mexikói hittest­vórekért, és követésre kérnek minden jóérzésű hivő katholikust. A Tanult Férfiak Kongregációjának vezetősége kéri a tagokat, hogy a vasárnap-esti körmenetre d. u. 6 óra kor a belvárosi plébánia-templom udvarán a sekrestye bejáratánál szí­veskedjenek gyülekezni. A reáliskola tornaünnepélye a mult vasárnap zajlott le az ESC dorogiúti S ályáján a teljes siker jegyében. A iszes közönség, amely megjelenésé­vel kitüntette a reáliskolát, egyre fo­kozódó érdeklődéssel nézte a szebb­nél-szebb műsorszámokat: a felvonu­lást, a változatos szabadgyakorlatokat, az egyes versenyszámokat, a mutatós buzogánygyakorlatokat, az irredenta számot: a történelmi Magyarország határain való elhelyezkedést ós a nagy sikert aratott tornagulákat. Az atlé­tikai versenyek győztesei: 60 m. sík­futásban Alberti Sándor I. o. (9.8 mp.). Bérezi Elemér II. o. (9.6 mp.), 80 m. : Hintsen Lipót III. o. (104 mp.), Büchler Endre IV. o. (106 mp.); 100 m.: Schalkház István IV. o. (13 mp.), Kuti Kornél V. o. (13 mp.), Guszmann György VI. o. (l2'2 mp.) A diszkoszdobás Szabó István VIII. o. győzelmét hozta (27.85 m.), mig Do­gossy István IV. o. 23 60 m-t ért el. A gerely vetés* (svéd gerely) pálmája szintén Szabó István VIII. o-nak jutott (37.25 m.) A súlylökésben (7-25 kg.) Lacza József VIII. o. bizonyult verhetetlennek (10'60 m.) Kemény József VI. o.-val (8'25 m.) szemben. A nyújtón Maritsek István VIII. o., Fischer Ferenc, Guszmann György és Cserép Lajos jeleskedtek. A staféta­futásban : 4X60 m. győz a II. o. csapata (Bérezi, Kótyán, Halász, Ge­rendás) (37 mp.); a 4X80 m. győz a III. oszt. csapata (48 mp.) [Hintsch, Ujváry, Nómethy, Kicsindy.] Az ün­nepély szép sikere Krizsán István testnev. tanár érdeme. A győztesek mellére Matus Magda VIII. o. mt. tűzte fel az érmeket. Krompaszky S. tanár megköszönte a közönség szives érdeklődését és kérte, hogy ugyan­ezzel a szeretettel és érdeklődéssel ki­sérjék az iskola munkáját a jövőben is. Végül a „Hiszekegy" hangjai mel­lett szótoszlott a közönség magával vivén egy szépen sikerült ünnepély kedves emlékét. Az Oltáregyesület közgyűlése és kézimunka-kiállitása. Az Esztergomi Oltáregyesület évi közgyűlését f. hó 24-én, vasárnap d. u. 6 órakor tartja a vízivárosi zárdában kézimunka­feiállitással kapcsolatban, melyre az elnökség az Oltáregyesület tagjait, jótevőit és az érdeklődőket ezúton is tisztelettel meghívja. Húszéves iskolai találkozó. Az esz­tergomi főgimnáziumban 1908. év­ben érettségizett barátaimat felkérem, hogy 20 éves találkozó céljából f. hó 24-én (vasárnap) d. e. 10 órakor je­lenjenek meg a budapesti bencés gim­názium (VIII. Baross-utca 62.) ká­polnájában, ahol misét hallgatunk. Ebéd déli 1 órakor Gundelnál a vá­rosligetben. Dr. Feigler Károly tiszti ügyész Budapest, IX. Üllői-ut 121. Adományok az Esztergomi Sótahely­SZÓpitő Egyletnek. Dr. Drahos János prelátus-kanonok 100 pengőt és egy ma­gát megnevezni nem akaró nem^slelkü úr 50 pengőt adományozott az Eszter­gomi Sótahelyszépítő Egylet céljaira. A ér az ember, addig a Primás-térre is mehet. Azért helyesnek tartanok, ha a Major-téren a kereszt előtt is lenne megálló. Ha már könnyíteni akarnak az utasokon, igy talán lehet. Ugy hiszem, ez nem is kerül sem pénzbe, sem fáradságba. Jó intézke­dést várva tisztelettel több szent­győrgymezői lakos." — Úgy érte­sülünk, hogy Szentgyörgymező né­hány érdekelt utcája máris ké­réssel járult a Közüzemi Rt. elé, amelyben kérik, hogy az autóbusz­járatok a Major téren legalább is feltételes megállást nyerjenek. Kéré­sük indokolására felhozzák, hogy azon a téren sokan szállnak le és föl. Az érdekelt utcák, amelyek a Major térre torkoltának: Papnevelde-u. Molnáisor, Bercsényi u. Nagydunasor, Balassa-u. Szent György-u. Kovács-u. Reméljük, hogy az érdekeltek kérése meghallga­tásra talál. Az ipartestület a vasárnap tartandó Jézus Sziye körmeneten testületileg vesz részt. Felkérjük tagjainkat, hogy minél számosabban megjelenni szí­veskedjenek. Gyülekezés f. hó 17-én, vasárnap délután fél 6 órakor az ipartestületben. Elnökség. A bérautók telefonja. Az esztergomi bórautótulajdonosok Szt. Lörinc-utcai állomáshelyükön utcai telefont szerel­tettek fel, amelynek hívószáma: 68. A MTE ünnepélye Klastrompusztán (vasárnap) f. hó 17-én lesz. Indulás reggel fél 9 órakor a gyorsított sze­mélyvonattal Dorogra, hol a dorogi turisták csatlakoznak. Dorogról gya­log Kesztölcön keresztül Klastrom­pusztára. Étkezés hátizsákbój. Vezető : Rottár Alfonz. A szigeti padok rongálói ellen hív­juk fel a közönség figyelmét. Az utóbbi időben ugyanis még a szigeti padok vaslábait is összetörik bizo­nyára ittas, izgága személyek, akik mulatozásaikat a szigeti sétányokon fejezik be. A rongáláson ért mulato­zókat azonnal jelentsük a legközelebbi rendőrőrszemnek. Autószerencsétlenség a Táti-úton. F. hő 13-án délután 4 órakor köny­, nyen végzetessé válható autószeren­szives adakozásért hálás köszönetet esetlenség történt a Táti-úton. Az rai, múzeumi tisztviselők ós egyéb szak­férfiak tartják. Közelebbi felvilágosí­tást ad a „Nyári Egyetem" igazgató­sága Debrecen, Arany János-utca 1. A „Nyári Egyetem" igazgatóságának közlése szerint a tanfolyamon részt­vevők kedvezményes ellátása havi 80—110 pengőbe kerül. Vitézzé avatás. A vasárnapi vitézi avatáson, amely az utolsó vitézi ava­tás lesz, egy esztergomi származású vitéz szerepléséről tudunk. Ekkor avatják vitézzé Holek Imre banktiszt­viselőt, Heischmann Ferenc szappan­gyáros unokaöccsét is. A reáliskola szóbeli érettségi vizs­gálatai jun. 13-án értek véget. Gaal Mózes tanker, kir.^főigazgató, a vizs­gálóbizottság elnöke este 7 órakor hirdette ki az eredményt. Husz ta­nuló közül jelesen érett 5: Fleisch­mann Vilmos, Klein Dorotya, Kovács István, Lacza József és Sántha Sán­dor. Jól érett 6 : Arm Gyula, Matus Magda, Rayman János, Sándor Béla, Weiter Károly, Weszelovszky Lajos. Érett 8 : Bodnár József, Faragó Dezső, Farkas Károly, Huray Imre, Schalk­ház Lipót, Szabó István, Tannert Fe­renc, Tónay Aladár. Egy tanuló pe­dig szeptemberben tesz egy tárgyból (math.) javitó vizsgálatot. Az elnöklő főigazgató megelégedésének adott ki­fejezést a tapasztaltak felett és meleg búzditó szavakkal bocsátotta útjukra a legújabb tekintetes urakat. — Mi is gratulálunk nekik. Kerékpárkorzó július 1-én. Az Esz­tergomi Sport Clubnak július 1-i nagy népünnepélyén kerékpárkorzó is lesz. A kerékpárosok déli 12 órakor fognak felvonulni a város főbb utvonalain, végül a Széchényi-téren a zsűri által kiválasztott kerékpárok között dijak lesznek 'kiosztva. Nevezések minden széria ós szombat este a club helyi­ségben. mond az egylet vezetősége A Bakács-kápolnai férfikongregáció vezetősége lapunk útján kéri a tago­kat, hogy a Szentgyörgy mezőn lakók a szentgyőrgymezői kath. olvasókör­ben d. u. 6 órára gyülekezzenek a Jézus Szive körmeneten való részvé­tel céljából. Az érmét mindenki hozza magával. A távolabb lakók útközben, vagy a belvárosi plébánia-templomnál csatlakozzanak. Az „Isten dalosai" Dorogon. Az esz­tergomi harmadrendű ferencesek szini­gárdája f. hó 17-én vasárnap Dorogon előadja az „Isten dalosai" cimű szép színjátékot a munkásotthon helyisé­gében. Az előadás este 8 órakor kez­dődik. A Bakács-kápolnai Női Máriakongre­gáció tagjai kedden délelőtt 10 óra­kor tisztelegtek dr. Lepold Antal prelátus-kanonok, a kongregáció pró­zese előtt nóvünnepe alkalmából. Szer­dán reggel a Bakács-kápolnában közös szentáldozás volt, amelyet a tagok szeretett prézesükért ajánlottak fel. A szentgyörgymezőiek több autóbusz­megállást kérnek. Az alábbi sorokat kaptuk: „Hálás köszönettel és meg esztergomi szénrakodótól a Táti-uton meglehetősen nagy sebességgel egy autó jött, amelyben Guttray József MFTR főnök, Ballanner Kristóf vám­tiszt és Szabó Jenő detektív ültek a soffőrön kivül. Amikor az autó a Táti-uti vámhoz ért, a kormány el­törött ós az autó az árokba futott, ahol robajjal felfordult úgy, hogy a kerekei az ég felé állottak ós a benne­ülőket a szó szoros értelmében maga alá temette. Csodalatosképen azonban kisebb sérüléseken kivül egyéb baja senkinek sem törtónt. A baleset sze­rencsésnek mondható menekültjeit a helyszínre érkezett emberek csakha­mar kiszabadították az autó alól. Nyári egyetemi tanfolyam. A debre­ceni m. kir. gróf Tisza István Tudo­mányegyetem tanárai által létesített „Nyári Egyetem" igazgatósága Deb­recenben f. évi július hó 1. és 31. közt szünidei tanfolyamot rendez. A tanfolyam keretén belül külön tan­folyamot is tart különös tekintettel az iskolánkivüli nép müvelés érdekeire a következő programmal: I. Könyv­tártan. (Népkönyvtárak) II. A nép­szerű előadás technikája. III. A rádió nyugvással vettük tudomásul, hogy j készítése és pedagógiai problémái. (A különböző tipusú gépek bemutatása, különös tekintettel az olcsó készülékre, IV. Hogyan és mit vetítsünk ? Ve­títőgépek ós vetített képek bemuta­tása • a vetítés pedagógiája.) V. Fa­lusi muzeumok. VI. A műkedvelő elő­adások irodalmi és szcenikai szem­pontból. VII. Népművelési szeminá­rium. Az előadásokat az egyetem taná­mi, szentgyörgymezeiek is kaptunk autóbuszjáratot. Legyen szabad a vezetőséget arra figyelmeztetni, hogy csupán az az egy megállóhely : Nád­ler-vendéglő kevés ; kérem, akik a Dunapart, Balassa-u., Szent György-u., Major-tér, Molnársor, Szeminárium­tól akarnak utazni, azokon nincs köny­nyitve, mert mig a jelzett megállóig Kézimunka- és rajzkiállitás. Az érseki tanítónőképző intézet szokásához hiven a növendékek kézimunkáiból és raj­zaiból f. hó 15—18. napjain kiállítást rendez az intézet II. osztályának termében. A gazdag kiállítás meg­tekintésére felhivjuk a szülők éa ér­deklődők figyelmét. Az államvasúti nyugdijasok az élet­benléti igazolványokat legkésőbb jú­nius hó 20-áig 11 ós 12 óra között adják le az irodakezelőnél. Rendbehozzák a nyergesujfalu — bajnai törvényhatósági közutat. A nyerges­újfalu—bajnai tőrvényhatósági közút rendezésével kapcsolatos útemelósi é3 műtárgyépítési munkák biztosi* tására nyilvános versenytárgyalást hirdet a vármegye alispánja. Az ajánlatok az alispáni hivatalhoz (Esz­tergom, vármegyeház) kell benyúj­tani, ahol f. ó. július hó 3-án délelőtt ll órakor fognak fel­bontatni. A versenytárgyaláson az ajánlattevők vagy képviselőik jelen lehetnek. A művelet és feltételek a hivatalos órák alatt az esztergomi m. kir. államépitészeti hivatalban meg­tekinthetők. Tánctanitási értesítés. Esztergom és vidéke n. ó. közönségét tisztelettel értesítem, hogy az évek óta szokásos szünidei tánckurxusókat 1928. július hó 2-án (hétfőn) az esztergomi Szé­chenyi Kaszinó dísztermében megkez­dem. Beiratkozások június 29-től egész nap a helyszínen. 5—12 éves gyermekek részére külön ritmikus test- és hallásképző tanfolyam. — Középiskolai tanulóknak, egyetemi hallgatóknak, iparos és kereskedő if­júságnak külön-külön kurzusok. —A régi szép magyar táncok és a szoli­dabb modern táncok lelkiismeretes és magas színvonalon való tanítása. — Julius 8-tól kezdődőleg minden va­Virág é$ Szántó fürdőruhái a legszebbek!

Next

/
Oldalképek
Tartalom