Hídlap, 2004. április-június (2. évfolyam, 65-129. szám)

2004-04-01 / 65. szám

Napilap az Ister-Granum Eurorégióból. Ára: 78 Ft / 9,5 Sk, előfizetőknek: 62 Ft / 8,5 Sk II. éVfolyam, 65. szám 2004. április 1., csütörtök Hugó napja (Szí. Hugó és Agád napja) A HÍD ÚJJÁÉPÍTVE: 2001. OKTÓBER 11 Főszerkesztő-helyettes; Horváth Balázs * Szerkesztők: Bartal Tmea (régió). Koler Péter (szlovákiai bel- és külpolitika). Nagy Balázs (sport). Váczy H. István (kultúra) * Munkatársak: Árpást Károly, Bukwics Krisztián, Czá^er Mónika, Epress József, Gál Kata, Kiss Emese, Kcxócs Árpád, Muzsiay Ágnes • Művészeti vezető: Balage P. Szeder * Tervezőszerkesztő: Ágfalvi Loretta • Szerkesztőségi titkár: Jászberényeié Kárász Krisztina • Szerkesztőség: 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., postacím: 2501 Esztergom. Fostafiók 233, telefon: +36 (33) 500-750. telefax: +36 (33) 500-75Q e-maiL hidlapCa'esztergom.hu • Kiadja a Strigonium Rt., 2500 Esztergom. Deák Ferenc utca 4., telefon: +36 (33) 510-040 • Felelős kiadó: Ifyke Ferenc igazgató • Kiadói «odavezető: Horváth Gábor • Hirdetésfelvétet Kiss Balázs, 2500 Esztergom Deák Ferenc utca 4., telefon: +36 (33) 500-750 • A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. • Terjeszti a Magyar Fbsta Rt. Rábahír Rt, Buvihír Rt., valamint az alternatív terjesztők. • Hőfizethető a hírlapkézbesítőknél, a rikkancsoknál, valamint a szerkesztőségben. Előfizetési díj: egy évre 14 400 forint (1 918 korona), fél évre 7 500 forint (1 027 korona), negyedévre 3 900 forint (535 korona). • Nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadói Kft., 2901 Komárom. Igmándi út 1. (Fostafiók 21.), felelős vezető: Kovács János ügyvezető igazgató. A Újra itthon Még mielőtt Isten hozzáddal köszöntenénk Attilát, a "banki befektetők ostorát", és vidá­man belefognánk mesélni, hogy mizujs nálunk, és hogy mennyire ostoba, hogy en­gedte magát hazacipeltetni, oda, ahol a sikkasztott milliár- dok hamar elfogynak a köz­üzemi számlák miatt (persze, ez nagy túlzás, de tanultam valamit Juszt Lacitól én is), szögezzük le: na végre, hogy megérdemelt helyére került. A jó magyar börtönbe Igazság szerint nem is külö­nösebben érdekel Kulcsár At­tila, a tízmilliárd forint sikkasz­tásával vádolt bróker sorsa, pontosabban az nem, sora majd hogy megy odabent, jut- é neki szőlő és lágy kenyér. Sokkal jobban izgat - mint ahogy mindenkit, hiába is fá­rasztott elterelő hadművele­tekkel a kormány -, mit tud. Nagy titkok lehetnek a fejé­ben, az hétszentség, de hát hallgat a szentem, joga van hozzá, a törvény megengedi. Ehhez képest a tyúklopáson ért hátrányos helyzetű retteg­het, neki botlása esetén nem olyan puha a benti fekhely, azt eszi, amit kap és megfizet­hetetlen luxusügyvéd híján nem bizakodhat kedvező íté­letben, és egyébként meg job­ban teszi, ha azonnal és töre­delmesen mindent bevall. Személy szerint reményke­dem - a remény hal meg utol­jára -, hogy nem csak ezt a ki­rakatba kirakott, vásárolt dip­lomás embert éri utol a szigo­rú törvény keze, hanem a nagyhalakat is, mindazokat, akik a tízmilliárd megszerzésé­nek grandiózus tervét kiagyal­ták, és a pénzen osztoztak (vannak tippjeim, de nem akarok rágalmazásért Kulcsár cellaszomszédja lenni). Afelől ugyanis ne legyenek kétsége­ink, nem egyedül ez az egy­szeri bróker a bűnös - sőt -, kérdés persze, hogy most mire megy vele a rendőrség és az ügyészség. Beszél-e vajon, vagy hallgat továbh Két éve van rá. Ennyi ideig tarthatják fogva előzetesben. Ügyvédje már pedzegette az óvadék le­hetőségét Biztosan akadná­nak olyanok, akik összespó­rolnák - a vélhetően több tíz­milliós - tételt. De, én remé­lem, erre nem kerül sor. Ha nem egyszer a végére járha­tunk ebben a döglöttakta-or- szágban valaminek. Yaist HU ISSN 1785-0592 9 771785 059040 04092 Nem tett vallomást Kulcsár- a cselekmény így- Magyarország ­Kulcsár Attilát, a Kereskedelmi és Hitelbank volt befek­tetési tanácsadóját kedden szállították haza, de a kihallga­táson nem tett vallomást. Az ellene folyó gyanúsításban szereplő cselekmények akkor is bizonyíthatóak, ha a gya­núsított nem tesz vallomást, elképzelhető az a helyzet, hogy a gyanúsított meg sem szólal az eljárás során, mégis a cselekmény bizonyítható és ítélet is születhet - közölte Ferenczi László, az ORFK bűnügyi igazgatója szerdán. Harminc napra előzetes le­tartóztatásba helyezte a Budai Központi Kerületi Bíróság ked­den Kulcsár Attilát, aki társai­val együtt különösen jelentős értékben elkövetett sikkasztás és más bűncselekmények el­követésével gyanúsítja a nyo­mozóhatóság. A bíróság dön­tését azzal indokolta, hogy a gyanúsított a hatóságok elől megszökött, megkísérelte az eljárás megnehezítését, továb­bá a jelen ügy tárgyát képező bűncselekmények egy részét az ellene folyamatban lévő büntetőeljárások, illetve fel­függesztett büntetés hatálya alatt követte el. A végzés azon­ban még nem jogerős, mert Kulcsár védője fellebbezést je­lentett be a végzés indoklása miatt. Kulcsár Attila, aki kilenc hónapig tartottak fogva Auszt­riában, budapesti kihallgatá­sán nem tett vallomást. Az ORFK bűnügyi igazgatója el­mondta, hogy Kulcsár Attila, nem koronatanú, hanem gya­núsított, hozzátéve azt, hogy sokat tudnak az ő vallomása nélkül is. Schönthal Henrik, aki ellen február végén adtak ki nemzetközi elfogatóparan­csot a Kulcsár-üggyel össze­függésben pénzmosás megala­pozott gyanújával, magyar­amerikai kettős állampolgár és Bánáti János, Kulcsár Attila védője nem Amerikában követte el a bűncselekményt, tehát min­den reális esély megvan rá, hogy hazakerüljön és kiadatá­sa Ferenczi László szerint nem fog évekig tartani. A brókerbotrányt vizsgáló or­szággyűlési bizottság tagjai a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz vonultak, hogy megtekinthes­is bizonyítható sék az ügy titkos iratait. Deme­ter Ervin, a parlamenti bizottság elnöke hétfőn, a testület leg­utóbbi ülésén jelentette be, hogy az ügy teljes feltáráshoz a bizottsági tagok meg kívánják tekinteni azt az 595 lehallgatási jegyzőkönyvet, amit a Nemzet- biztonsági Hivatal készített Kul­csár Attila telefonjának figyelé­séből következően. E jegyző­könyveket kívánja megkapni három képviselő, akik szerdán kora délután keresték fel a Nemzetbiztonsági Hivatal bel­városi objektumát. Répássy Ró­bert fideszes képviselő kiemelte, hogy a bizottság tagjait ország- gyűlési határozat hatalmazta fel arra, hogy megtekinthessék az ügyben keletkezett titkos irato­kat. Mint mondta, pillanatnyi­lag április 20-ig van mandátu­ma a bizottságnak munkája befejezésére, ám addig min­denképpen meg kívánják te­kinteni az ügy feltárásához szükséges iratokat. níi Lapozó RENDKÍVÜLI ÜLÉS LESZ A PARLA­MENTBEN..................2. oldal JOGTISZTA SZOFTVEREKET A KÖZSZFÉRÁBA! .......3. oldal TO VÁBB KÉSIK A HÍD ÁTADÁSA...........................4. oldal JÓ ÉVET ZÁRT A PÁRKÁNYI ÖNKOR­MÁNYZAT.................................5. oldal KA RATEVERSENY TOKODON................& oldal Az EU-ban még fontosabb a V4-ek együttműködése- Szlovákia ­A Visegrádi Négyek múlt heti, brüsszeli tanácskozása "Az európai uniós csatla­kozás után a mostaninál még fontosabb lesz a kö­zép-európai régió országai­nak együttműködése. A Vi­segrádi Négyek államainak okvetlenül együtt kell mű­ködniük Szlovéniával és Ausztriával" - jegyezte meg Pavol Hrusovsky házelnök a keddi sajtótájékoztatón, miután tárgyalt Janez Susnikkal, a Szlovén Köz­társaság Állami Tanácsának elnökével. Mindkét politikus foglalkozott a nemzeti parlamentek és kormá­nyok kapcsolatával a csatlakozás után, valamint kifejtették állás­pontjukat az Európai Unió alkot­mánytervezetével, annak előké­szítésével és elfogadásával kap­csolatban. Susnik arról tájékozta­tott, hogy Szlovéniában jelenleg azt a törvényt tárgyalják, amely szabályozza a parlament és a kor­mány kapcsolatát. Hrusovsky hangsúlyozta, hogy Szlovákiában a parlament éppen most utasítot­ta el az alkotmánynak azt a mó­dosítását, amely a szóban forgó kapcsolatot rendezte volna, ám nemsokára újból napirenden lesz ez a kérdés. "Meg vagyok győ­ződve arról, hogy ez az egyetlen lehetséges és helyes útja annak, hogy a nemzeti parlamentek be­leszólhassanak az EU törvényho­zásába" - tette hozzá a szlovák parlament elnöke. Susnik és Hrusovsky szerint rendkívül jónak mondhatók a két ország törvényhozó testüle­téi közötti kapcsolatok. "Az utóbbi öt évben a két ország törvényhozó testületéi és a par­lamenti szervek közötti együtt­működés nagyon tartalmas volt" - jegyezte meg Hrusovsky. A jó kapcsolatról tanúskodik a két ország közötti kereskedelem 100 százalékos növekedése, amely 2000-től folyamatosan következett be, és amely 400 millió dollárt tesz ki. Hrusovsky Pavol Rusko gazdasági minisz­terrel a két ország közötti együttműködés további lehető­ségeiről fog majd tárgyalni. Mind a két politikus kölcsönö­sen gratulált egymásnak, hogy hétfőn országaik tagjai lettek az Észak-atlanti Szövetségnek. A visegrádi együttműködés a múltban viszont nem volt mindig egységes. Néhány hét­tel ezelőtt a négy ország nem tudott megegyezni abban, hogy közösen utasítsák vissza a jelenlegi EU-tagországok munkaerő-áramlásra vonatko­zó korlátozásait. A négyesből Szlovákia nem tartja fontos­nak, hogy válaszlépéseket fo­ganatosítson a korlátozó orszá­gokkal szemben. rga Fontos döntés az iskolaválasztás- Ister-Granum Eurorégió ­A Piliscsévi Általános Is­kola leendő első osztályosa­inak beíratása április 1-jén és 2-án lesz. A szülők szá­mára ez az egyik legfonto­sabb, gyermekeiket érintő döntés, ezért elsősorban azt kell mérlegelni, hogy mi szolgálja legjobban érdekei­ket és biztonságukat. Az iskolában oktató pedagó­gusok legfőbb célja, hogy az ál­taluk nevelt gyermekek testben, lélekben és értelemben ép em­berekké, felelős állampolgárok­ká váljanak. A piliscsévi iskolá­ban minden tárgyi, személyi és szociális feltétel adott az eredmé­nyes oktató-nevelő munkához, és mivel az iskola helyben van, így a településen élő gyermekek­nek nem kell utazniuk, buszra várniuk. Az intézményben tanító pedagógusok többsége ismeri a szülőket, így a közvetlen kapcso­lat révén eredményesebb lehet az együttműködés. Az iskolába lépő gyermek óvodás csoport­társaival alkot egy osztályt. Az is­kola két a szlovák és az angol nyelv oktatását biztosítja. A szlo- váknyelv-oktatás révén állami, pályázati és önkormányzati tá­mogatással számos olyan él­ményben részesülnek a tanulók, amelyekre egyébként nem, vagy csak anyagi áldozattal lenne le­hetőségük. Az első évfolyamtól kezdve informatika-oktatásra van lehetőség, az iskola ugyanis jó konfigurációjú számítógéppark­kal van felszerelve. Ezen kívül az alsó tagozat minden évfolyamán néptánc-oktatás folyik, és számos sportolási lehetőséget is kínálnak, többek között dzsútót, futballt, asztaliteniszt. Mivel az osztályok átlaglétszáma alacsony, nagyobb lehetőség nyílik a differenciált ok­tatásra és egyéni bánásmódra. Az iskola a szülők és gyermeke­ik igényei alapján indítja a szak­köröket, és a tanulók rendelke­zésére áll az intézmény 4000 kötetes könyvtára is. Április l-jén 8-17 óra között, másnap, 2-án pedig 8-15.30 kö­zött várják a leendő elsősöket és szüleiket. A beiratkozáshoz szük­séges: a gyermek anyakönyvi ki­vonata, TÁJ- és adószáma, az óvodai szakvélemény, biztosítási díj, diákigazolvány megrendelésé­hez 1 darab igazolványkép és 700 forint, 100 forint diáksportköri díj és 200 forint fénymásolási díj. A tankönyvek árusítása augusztus utolsó hetében lesz. Az elsősök tankönyvcsomagja várhatóan 6000 forintba kerül majd, melyet augusztusban kell kifizetni. gk Gniezno képviselői Esztergomban- Régió ­Gniezno és Esztergom kulturális és oktatási kap­csolatairól tárgyalnak a testvérvárosok képviselői Szent István városában. Jaromir Dzil gnieznoi polgár- mester vezetésével hétfőn reggel héttagú delegáció érkezett Esz­tergomba. A küldöttség célja, hogy az esztergomi iskolákat vé­giglátogatva felmérjék a két test­vérváros között kialakítani kívánt oktatási, kulturális együttműkö­dés lehetőségeit, hogy azt a ké­sőbbiekben kiterjesszék a testvér- városok oktatási intézményeire. Hétfőn az Érseki palotában Ladocsi Gáspár püspök, a Prímá- si Levéltárban pedig Hegedűs András igazgató fogadta a gnieznói vendégeket, akik ezt kö­vetően városnézéssel és múzeum- látogatással töltötték a napot. Este a vendégek tiszteletére adott va­csorán Koditek Pál, Esztergom Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottságának elnöke, Magyar György, a város Oktatási Bizottsá­gának elnöke, valamint Csombor Erzsébet, a megyei levéltár igazga­tója, a testvérvárosi baráti társaság elnöke köszöntötte a vendégeket. A küldöttség tagjai kedden és szerdán a város általános- és kö­zépiskoláiban tettek látogatást (megtekintve a városi Zeneiskolát és a Montágh Imre iskolát is), majd csütörtökön a Dunakanyarban és Budapesten kirándulnak. A csütörtök esti vacsorán Meggyes Tamás, Esztergom vá­ros polgármestere, Ladocsi Gás­pár püspök, továbbá a képviselő- testület, a baráti társaság tagjai és a város iskoláinak igazgatói bú­csúztatják a küldöttséget, amely elutazása előtt látogatást tesz a Vitéz János főiskolán is. sem

Next

/
Oldalképek
Tartalom