ESZTERGOM XXXIII. évfolyam 1928

1928-01-01 / 1. szám

XXXIII évfolyam, 1. szám. Áwm S5© fillér Megjelenik hetenkint kétszer: szerdán és vasárnap. Előfizetési ára egy hónapra 1 P. 20 fill. Névtelen közleményt nem Teszünk figyelembe. Keresztény politikai és társadalmi lap Főszerkesztő: Homor Imre. Felelős szerkesztő: Gábriel István. Kéziratok és előfizetések Kossuth Lajos* atca 30. szám alá küldendők. Hirdetések fel­vétetnek a „HUNNIA" könyvnyomdában. Boldog újév? Irta: P. Bangha Béla S. J. Újévre megszokott, stereotip mó­don boldog újévet kivannak egymás­nak az emberek. Voltakép nagyon szép szokás, az emberi jóérzésnek, szeretetnek és szolidaritásnak öntu­datlan kifejezése. De hogy az új év osakugyan boldog lesz-e, bezzeg nem tudjuk s erősen kétséges is. Boldog újévet kívánni mennyivel könnyebb, mint boldog újévet teremteni! Egy évvel ezelőtt szintén boldog újévet kívántunk egymásnak s hányan vannak, akik a most már öreg évre visszatekintve azt boldognak nevez­hetik ? Pedig a boldogság nem olyan mű­vészet, amelyet nem lehetne meg­tanulni. Csak az a baj, hogy az emberek nem ismerik ezt a művé­szetet s olyan utakon keresik a boldogságot, amelyek elvezethetnek pillanatnyi örömökhqz, vágyaink pillanatnyi kielégüléséhez, de amelye­ken az igazi boldogságot elérni nem lehet. Nagyon sokan megfeledkez­nek arról, hogy mint minden jó, úgy a boldogság is Isten adománya. Amiből azonnal következik, hógy a maradandó, mély és iga? boldogsá­got csak az Istentől szabad várni s hűséges istenszolgálattal lehet bizto­$itaDunk. Ezzel látszólag, de csak látszólag áll ellentétben, hogy Isten szolgá­lata kereszthordozás és lemondással, áldozatokkal van tele. Hiszen emiatt kergetik az emberek a boldogság álmát az Isten szolgálatával merőben ellenkező utakon. Pedig ez nagy tévedés. A boldogságnak titka éppen az, hogy virága ott nyilik a tövis és a kereszt mellett. Önfegyelme­zés és lemondás nélkül nincs tiszta lelkiismeret és tiszta lelkiismeret nél­kül nines tiszta öröm. A vértanuk és a szentek, például az örökké mo­solygó Lisieui-i kis Teréz vagy az örökké éneklő Assziszi Ferenc, ép­úgy túláradtak a boldogságtól foly­tonos lemondásuk mellett, mintahogy ugyanezt Szent Pál mondja önma­gáról. A modern világ . persze csak a pénzben, szórakozásban, csillogásban és érzéki örömökben véli megtalál­hatni a boldogságot. Hogy mencyira esalódik, mutatja az a sok öngyil­kosság, meghasonlottság, békétlen­ség és nyugtalanság, amely korun­kat valósággal a boldogtalanság ko­rává teszi. „Nincs békéjük az isten­teleneknek", mondja a Szentírás, s ennek a szónak igazát nem tudja megcáfolni sem a báltermek ragyo­gása, sem a márványpaloták fény­űzése, gem a mulatóhelyek zsivaja s a jazzbandok harsogása. Mindezt csak narkotikumnak, kábítószer­nek használja az a világ, amely az igazi boldogságot még csak megköze­líteni sem tudja. A mi vágyunk és imánk újév hajnalán az igazi boldogságot áhitja s azért abban a szent elszánásban csúcsosodik, hogy az új esztendőben Istent akarja első helyre tenni. Jé­zus elveit megvalósítani s az O or­szágának terjesztésén apostolkodni. Akkor aztán reményeink az újévet illetőleg nem fognak csúfos kudarccá silányulni s egy év múlva ilyenkor nyugodt öntudattal tekinthetünk vissza a befutott útra, mint amelyen, ha volt is göröngy és tövis, de volt ! sok lelki öröm is, béke é$ derű, ! tisztaság és szeretet, liliom és rózsa! Dr Serétii Jusitiniáíi bíboros hercegprímás jókivánafait küldte Esztergomnak a Rómából hazaérkezett polgármester útján Ä város képviselofesfíilefe díszközgyfifléseíi ünnepelte az aranymisés dr. Walter Gyula Esztergom szab. Mr. város képvi­selőtestülete f. hó 29-én, csütörtökön délután fél 5 órakor dr. Walter Gyula v. püspök, nagyprépost, főkáptalani helynök aranymisés jubileuma alkal­mából díszközgyűlést tartott, amelyen a kópvíselőtesiületi tagokon kivül szép számmal jelentek meg a város­ban székelő hatóságok és hivatalok fejei, illetőleg kiküldöttei is. Az el­nöklő dr. Antony Béla polgármester, aki éppen a -díszközgyűlésre érkezett meg Rómából, hangsúlyozta, hogy az ősi ptimási város a magyar katoliku­sok Rómája, Eszergom, mindenkor együtt ünnepel a városban székelő hercegprímással, a főkáptalannal és j a rájuk eső fény és dicsőség a vá­rosra is szórja áldásos sugarait. így van ez most is,- pmikor a főkáptalan nagyprépostja, dr. Walter Gyula aranymiséjónek jubileumi ünnspét üli. Majd az ünnepi szónok, dr. Gróh József gyönyörű beszédben jellemezte dr. Walter Gyula hosszú, munkás pályája folyamán szerzett nagy tudo­mányos és társadalmi érdemeit, ame­lyek révén nemcsak Esztergomban, ha­nem -országszerte megérdemelt tiszte­letnek örvend. Dr. Walter Gyula a magyar katolikus egyház legnagyobb és legkiválóbb fiai közt foglal helyet. Ezután azt a gyönyörű történelmi képet idézte az ünnepi .szónok a kép­viselőtestület emlékezetébe, amely IV. Károly király koronázási eskütételét ábrázolja. -~ Ez a kép a régi nagy Magyarország reprezentáns képe, a melyen annak a dicsőséges kornak nagy történelmi jelentőségű emberei szerepel­nak. Dr. Walter Gyula ezen a képen az apostoli kettős keresztet tartja. Adja Isten, fejezte be nagy lelkesedés köz­ben beszédét dr. Gróh József, hogy a jubiláns püspök még sokáig tart­nemzet életében az apostoli kettős keresztet és ebben a felemelő szerepében Nagymagyarország feltá­madását is megérhesse. Dr. Brenner Antal főjegyző olvasta fel ezután azt a városi üdvözlő iratot, amelyet a polgármester vezetésével küldöttségileg fognak átnyújtani az érdemdús, ősz püspöknek, aki beteg­sége miatt a díszközgyűlésen jelen nem lehetett. Öt perc szünet után rendkívüli köz­gyűlés következett, amelynek rövid tárgysorozatát követőleg Antóny Béla dr.polgármester a közgyűlés szine előtt átadta a*,t a szívélyes üdvözletet és jókivánatokat, amelyeket Magyaror szág új bíboros hercegprímása dr. Serédi Jusztinián küld Rómából ked­ves székvárosa, Esztergom számára. Ezzel a nagy lelkesedéssel és öröm­mel fogadott üzenettel kivánt boldog új esztendőt a polgármester a kép­viselőtestületnek. Az új hercegprímás hazajövetele Mint ismeretes, Őszentsége a pápa különös jóindulatának jeléül Serédi Jusztiniántj az új magyar hercegprí­mást azonnal a biborosi méltóságra is emelte, ami pedig a hercegprimási kinevezéssel nem szokott mindig egy­idejűleg megtörténni, sőt Serédi bi­bornokot személyesen fogja püspökké szentelni január 8 án a Sixtusi-kápol nában. Gasparri biboros-áliamtitkár maga fog a pápának ez alkalommal segédkezni, ami a szokástól szintén elütő dolog s az államtitkár kiváló figyelmének és szeretetének jele. Budi­pestről január 5-én este 7-kor népes magyar zarándoklat indul Rómába, amelynek tagjai jelen lesznek a püs­pökké szentelés szertartásain is és azután az új hercegprímással együtt térnek vissza Magyarországba. Serédi bibornok azután Pannonhalmát ejti útb a, ahol elbúcsúzik volt rendtársai­tól m innen tartja meg bevonulását az esztergomi bazilikába. Figyelemre­méltó jelenség, hogy a Szentszék Magyarországnak azonnal adott új bíborost, holott sem Svájcnak, sem Csehországnak, sem Jugoszláviának, sem Romániának nincs bíborosa s az érdemekben oly gazdag kathalikus Hollandiának is csak Rómában tartóz­kodó u. n. kuriális bibornoka van. Érdekes az is, hogy a decemberben kreált öt új bibornok között egy sincs olasz, hanem két francia, egy kana­dai, egy spanyol és egy magyar. Serédi hercegprímás ma az egész biborosi testületnek legfiatalabb tagja. A hercegprímás püspökké szentelésére január 3-án dr. Kohl Medárd felszen­telt püspök, dr. Breyer István prelá­tus, h. államtitkár és dr. Drahos Já­nos prelátus, főegyházmegyei iroda­igazgató Bécsen keresztül Rómába utaznak. A hercegprímás esztergomi be­vonulásának és székfoglaló­jának napja pontosan még nincs megállapítva. A hercegprímás Rómából a tituláris templom ünnepélyes birtokbavétele után Pannonhalmára utazik, ahol a hercegprimási iroda, valamint a vár­megye ós város vezetőségével együt­tesen fogja megállapítani az eszter­gomi Síékfoglalás idejét és módoza­tait. Mindaddig, míg az ünnepélyes beiktatás és szék foglalás meg nem történhetik, a főegyházmegye egyház­kormányzati ügyeit dr. Walter Gyula v. püspök, káptalani helynök végzi. A Belvárosi Olvasókör üdvözlése. A Balvárosi Kath. Olvasókör ós a Bel­városi Kath. Földm. Ifjúsági Egyesület elnöksége 1927. december 26-án tar­tott évi rendes közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel hozott határozat alapján az új biboro3-hercegprimást a követ­kező hódolatteljes távirattal üdvözölte: „Ö Eminenciája Dr. Serédi Jusztinián Bibornok, Érsek, Magyarország Hercegprimáia Róma, San Anselme. Az E»ztergom-Belvárosi Kath. Ol­vasókör és a Kath. Földműves Ifjú­sági Egyesület mai közgyűléséből a földműves nép hódoló tiszteletét, ru­gaszkodó szeretetét küldi Főmagawá­godnak; érkezését, apostoli munkás­ságát a legnagyobb szeretettel és re­ménykedéssel várja* Horváth Mihály másodelnök. Mátéffy Viktor •lnök.« A helybeli izr. hitközség üdvözletei. Az Esztergomi Izr.Hitközsóg elnöke, dr. Zwillinger Ferenc a következő sür­gönyt küldte a hercegprímáshoz: „Az Esztergomi Izraelita Hit­község ősi szokáshoz hiven hódolat­tal üdvözli a dicső Magyar Sión új

Next

/
Oldalképek
Tartalom