ESZTERGOM XXIII. évfolyam 1918

1918-03-31 / 13. szám

őrleményből az Esztergom városra eső részt a város lakói készletük arányában, a mostani sú­lyos időkhöz illő áldozatkészséggel önként ajánl­ják fel s szolgáltassák be a városi közélelmezési hivatalba. Az országos érdekek, melyek szorosan összefüggnek a hadsereg s az ellátatlan polgári lakosság kielégítésének kérdésével, kötelességévé teszik mindenkinek, kinek bármily csekély kész­lete is van, hogy abból némi arányos részt, a nagyobb készletből többet, szolgáltasson be ön­kéntes elhatározással, mert ezzel elháríthatja a város s a saját háza fölül a katonai rekvirálás súlyos kellemetlenségeit. Esztergom város pol­gársága bizonyára ezúttal is meg fogja érteni a város polgármesterének a lakosság nyugalma •érdekében közzétett felhívását s be fogja szol­gáltatni a nélkülözés kilátása dacára is a kivánt mennyiségeket, * A Szent Erzsébet Jótékony Nőegylet 50 éves jubiláris ünnepélyének előkészületei nagy­ban folynak. A rendezőség oly válogatott mű­sort állított egybe, mely igazán ritkítja párját. Egyik érdekessége lesz az estólynek Mátéffy Viktor pápai kamarás, plébános előadása, mely .a jótékony egylet 50 éves működésével, törté­netével fog foglalkozni. Az estélyen egy ven­•dógművésznő is fellép. Dr. Barta Lajosné komá­romi ügyvéd neje fog énekelni. Dr. Bártanét a komáromi jótékony hangversenyek hírlapi kriti­káiból ismerjük és mint elsőrendű énekművész­nőt dicséri őt az ottani sajtó. Az estély április hó 6-án és 7-én lesz a Kaszinó összes helyisé­geiben megtartva. A jótékony egylet választ­mánya gondoskodott arról, hogy a műsor után thea ós hideg ételek álljanak a közönség rendel­kezésére. * Halálozás. Az esztergomi szentferencrendi zárdának gyásza van, mert rendtársuk, Tokay Pius Lajos atya, kiérd, kormánytanácsos s theol. tanár élete 58-ik, szerzetesi hivatásának 41-ik, áldozópapságának 35-ik óvóben az esztergomi rendházban f. hó 24-én elhunyt. Temetése f. hó 26-án d. u. fél 5 órakor ment végbe a király­városi temetőben rendtársainak s a városrész híveinek nagy részvéte mellett. * Utolsó gyermektanulmányi előadás. Az Esztergomi Gyermektanulmányi Fiókkör által rendezett népszerű, ingyenes gyermektanulmányi előadás-sorozatnak záróelőadását f. hó 24-én oste fél 6-kor nagyszámú érdeklődő közönség jelen­létében tartotta meg Fetterné Farkas Irén szé­kesfővárosi -tanítónő az esztergomi főgimnázium dísztermében. Előadó a gyermektanulmányozás fontosságát fejtegette az iskola, a szülő és a tár­sadalom szempontjából. Az otthon rendszeres gondozásában részesülő gyermeket összehason­lítván a szegényebb s gyermekeik nevelésével keveset törődő családok gyermekeinek iskolai előhaladásával, munkájával, ennek értékelését s máltánylását a pedagógus egyik legfontosabb gyermektanulmányozó munkájának mondotta. Előadását, melyben a pedagógiai megfigyelések «gész sorozatát tárta hallgatói elé, gyakorlati példákkal is igazolta és bizonyította. Előadása végeztével dr. Walter Gyula c. püspök a fiók­kör érdemes és nagynevű elnöke mondott köszö­netet ugy az előadónak, mint a közönségnek meleg érdeklődéséért s a fiókkör törekvéseit a küzönség szimpátiájába ajánlva, kérte az egye­sület további támogatását. * A nyári időszámítás. A hivatalos lap­ban ujabb rendelet jelent meg, mely a nyári időszámítás kezdetét április 1-ről április 15-re változtatja előbb kiadott rendeletével szemben. Az órákat április 15. és 16-a közötti éjjelen 2—3 •óra közt igazítják át nyári időszámításra ugy, hogy éjfólután 2 órakor a mutatókat előre iga­zítják 3 órára. A nyári időszámítás szeptember 16-ig fog tartani. * Közélelmezési népszámlálás. A kormány, mint a mult évben, ugy ez évben is elrendelte az ország polgári lakosságának közélelmezési szempontból való egyónenkinti összeírását, mely egyben gazdasági-statisztikai adatgyűjtéssel kap­csolatban fog eszközöltetni. Összeírandó a köz­élelmezés szempontjából számottevő polgári la­ósság nem, életkor és foglalkozás szerint, to­ábbá statisztikai kimutatás létesítendő a szarvas­arha-, ló-, sertés- és juhállományról, továbbá a gabonafélékkel bevetett s kapás növényekkel beültetett, úgyszintén a beültetetlen vetésterületek­és szántóföldekről. Osszeirandók ez alkalommal az összes, gőzzel, vagy bármilyen motorikus erő­vel hajtott s a járgányos cséplőgépek, mi két­ségtelenül a cséplőgépeknél való rekvirálásnak ez előmunkálata. Az összeírás alapjául az április 15- i állapot veendőő s az összeirás-nap április 16— 20-ig kell megtörténnie. Az összeiróbiztosok az összeírásra napidijat kapnak. Cipőtalpat azon­ban nem . . . * Chopin. Az Esztergomi Zeneegylet hol­napi hangversenyén szereplő Európa-hirű zon­goraművészt Backhaus Vilmost, mint .Chopin legkiválóbb interpretálóját ismeri a zeneértő vi­lág. Hogy ez az elismerés mennyire jellemzi Backhaus művészetét, annak megvilágításául ide­igtatjuk Kereszti Istvánnak Chopinről irt követ­kező sorait: „Chopin művészi nagysága az utol­érhetetlen finomságban állt : a kifejezés meg a dallam-szépség elbájoló, változatos és előkelő voltában. Csodálatos virtuozitása a zongoraját­szásban uj korszakot nyitott meg; a pedállal bánása, billentésének szinte a végtelenig foko­zott árnyalása, a tolmácsolt érzéshez képest az időmértóknek művészi váltakozása a gyorsabb, vagy lassúbb játékkal (tempo rubato): megannyi eredeti, új ós hóditó szép vonás, mely az ő já­tékát s az ő fordulatos, szellemes műveit" a köl­tészetnek eladdig nem ismert varázsával vonták be." A holnapi hangversenyen Backhaus több Chopin-interpretációt is ad elő s ha még olva­sóink figyelmét lapunk mai számában egyik je­les munkatársunk tollából eredő Chopin-jellem­rajzra is, — melyet a holnapi hangverseny actu­alitásából adunk közre, — felhívjuk, jó szolgá­latot véltünk tenni a holnapi hangversenyen megjelenő zenekedvelő közönségnek. * Jegyzőválasztás Barton. Az 1918. márc. 21-ére kitűzött jegyzőválasztáson egyhangúlag Papp József márianosztrai körjegyzőt választot­ták meg jegyzőjükké a bartiak. Az utóbbi évek jegyzőmizóriái ezzel remélhetőleg végleg lezá­ródtak nevezett községben s a húsvéttal talán visszatér mesterségesen megzavart jóhire is. * A Szövetkezet jótékony adományai. Az Esztergomi Fogyasztási ós jrLrtókesitő Szövetke­zet a következő összegeket adta jótékonycólra közgyűlése alkalmából: Hősök emlékére 500 K, napközi otthonra 500 K, szegény iskolásoknak 500 K, 26-os rokkant-alapra 200 K, Esztergomi Szépítő Egyesületnek 100 K, Turista Egyesület­nek 300 K, Kereskedelmi Iskolára 300 K, 14. honv. gy.-e. rokkantaknak 200 K, kiskunfélegy­házi „Hangya" internátusra 1000 K, Szentgyörgy­mezői Olvasókörnek 200 K, Szenttamás-Vízivá­rosi Körnek 200 K, Belvárosi Olvasókörnek 200 K, Óvodának 100 K, Szegényháznak 200, K, Történelmi Múzeumnak 50 K, Tanoncotthonnak 50 K. * Érdekes tárcacikk sorozatos közlését fogjuk megkezdeni lapunk húsvét utáni számá­ban. Horváth Árpád esztergom-főegyházmegyei lelkész, kit a román háború kitörésekor, mint a bukaresti magyar kolónia papját a román kor­mány internált, 17 hónapig tartó román fogság után hazaérkezvén, a 17 hónap alatt szerzett élményeit lapunk számára igen érdekes és köz­vetlen hangon feldolgozta. E feljegyzéseket mintegy 10—12 tárcaközlemény keretében fog­juk hozni, de nem folytatólagosan, hogy közbe­közbe a már korábban beküldött tárcacikkeket is közreadhassuk. Midőn a mű szerzőjének e he­lyütt is köszönetünket fejezzük ki érdekes köz­leményeinek lapunk -számára való átengedéseért, egyben felhívjuk rá előre is olvasóink szivei figyelmét. * A sebesült katonák húsvétjára a kö­vetkező nagylelkű 'adományok tek: Brühl József prelátus-kanonok 200 K (esőből 100 K az Oltár egy létnek), Reviczky KároVvnó (Bikol) nép­konyhára 100 K, Ullmann Aíloif nagybirtokos 50 liter tej, Luczenbacher Vk\ képviselő 5 liter tej, Kumainer Márton az .. EL Ig\ U." ntján 50 K. — Hálás köszönettel nyugtává özv. Reviczky Gábornó. * Hűséges szolgálat. A mai tűrhetetlenül könnyelmű és laza cseléd-* é^ munkásviszonyok közt igazán ritka esemény p szociális tekintetből is méltó a megörökít'' \erjces János majoros­gazda hűsége, ki — . ia p 89 éves korában elhalálozván, — e szé£ életkorból 68 évet töltött az esztergomi fjakáptalan somogysámsoni uradal­mának szolg-Clatában. Az ottani uradalmi intéző midőn éjg£ a páratlan kitartásra valló eseményt közli lappunkkal, megjegyzi, hogy „Berkes kivá­lóan hűséges, szorgalmas, istenfélő, becsületes, j ' jiher volt, ki fölöttesei teljes megelégedé­B Volgáit ilyen hosszú ideig s ki halála előtt néhány nappal még teljes ép elmével teljesítette teendíjit," — s hozzáteszi, hogy — „ma már Berkesek nem teremnek." Sajnos, Berkesek sin­csenek, de az esztergomi főkáptalanhoz hasonló, móltányos, belátó, emberbecsülő gazdák sem igen vannak. S ez az érem másik oldala. * Az új záróra. Az április 15-én életbe­lépő nyári időszámítással egyidejűleg a kormány a káváházak, vendéglők záróráját egységesen fogja szabályozni a mulatóhelyek zárórájával. Az új zárórát éjféli 12 órában fogják megállapítani s ki fogják terjeszteni ilyen arányban a mulató­helyek s mozik záróráját is. * Szinelőadás húsvéthétfőn. Az Esztergom­Szenttamás ós Vízivárosi Kath. Polgári Kör nagytermében húsvéthétfőn este fél 8 órakor jótókonycélu szórakoztató estély lesz a következő műsorral: 1. „Elevenholt házaspár." Bohózat 1 felvonásban. 2. „Húzd szót a függönyt." Énekli Neumann Böske. 3. „Nem házasodunk." Vígjáték 3 felvonásban. Hely árak: I. hely 2 K, II. hely I K, III. hely 50 fillér. * A propeller menetrendje. Bár lapunk legutóbbi számában jeleztük, hogy az Esztergom­Kovácspatak között közlekedő propeller a mult évi menetrend szerint közlekedik, a közönség tájékoztatására közöljük, hogy az 1917. szep­tember 1-én kibocsátott menetrend szerint köz­lekedik a hajó, vagyis Esztergomból indul dél­előtt 4-50, — 6-45, — 9-45, délután 2*50, — frOO, — 8'00 órakor, Kovácspatakról indul visszafelé d. e. 5-40, — 7-40, — 10-55, — délután 4"10, — 6*45, — 8"60 órakor. A menetidő lefelé 35, fölfelé 45 perc. * Katonáink visszatérnek a hadifogság­ból. Közeledik az idő, hogy a hadifogságba ju­tott katonáink visszatérnek szeretett hazánkba. Nehezen várjuk mi, vágyódnak ők is éveken át nem látott szeretteik után. Hőseinknek azonban még egy nehéz próbán kell átesniök, mielőtt szeretteiket viszontláthatnák. Hogy a távoli keletről ragályos betegségeket be ne hurcoljanak az országba, a határról való továbbítás előtt or­vosi megfigyelés alá kerülnek. Talán a hadifog­ságnak a bizonytalansága hem esett oly nehe­zükre, mint épen ezek a napok. Tegyük számukra tűrhetőbbé ezen napokat, adjunk szórakoztatásukra jó olvasmányokat, ez a kérése a hazatérő hőseink­nek. Imakönyveket és szent olvasókat is hálával fogadnak. Ez adományok számukra az első üdvöz­lésünk, amely nekik a hosszú órák alatt vigaszt és szórakozást nyújt. A pozsonyi cs. és kir. tá­bori főpapi hivatal hálával és köszönettel fogad minden ily ajándékot hőseink számára; legyen az könyv, folyóirat, imakönyv a monachia bármely nyelvén, vagy szent olvasó, s azokat a hazatérő katonáinknak a megfigyelő állomásokra továbbítja. Tisztelettel kérjük a lap mélyen tisztelt olvasóit szíveskedjenek nélkülözhető könyveiket, folyóira­tokat, imakönyveket, szent olvasókat (cs. és kir. tábori főpapi hivatal: Pozsony, katonai parancs­nokság részére címezve) hazatérő katonáink ren­delkezésére bocsátania-— Cs. és kir. tábori főpapi hivatal Pozsony. * Nagybirtok kisgazdák kezében. Lónvay Elemér herceg és neje Stefánia kir. hercegnő, Pozsonypüspöki, Szunyogdi és Csöllc kfeséjrek határában fekvő nagy birtokukat tT^azdasági majorral együtt lX^vHGérletbe adták a helybeli kisgazdáknak^-AT hercegi pár ezen tette annál figyjdfé5Bí"eméltóbb s nagyszerűen bizonyítja a magyar nép iránt való szeretetüket, a kor meg­értését, mert sokkal előnyösebben köthettek volna bérleti szerződóst a nagy tőkével, de Po­zsonypüspöki község buzgó plébánosának köz­benjárására az ottani kisgazdák ajánlatát fogad­ták el. Egy követendő jó példa! * Szarvasmarhák rekvirálása. A hadse­regnek hússal való zavartalan ellátása szem­pontjából az Allatforgalmi Részvénytársaság elő­terjesztésére a földmivelésügyi minisztériumban azt tervezik, hogy az állatvásárok korlátolt for­galma esetén, vagyis ha az állattenyésztő gaz­dák részéről a kínálat nem födözné a hadsereg keresletét, vármegyénkint el fogják rendelni bi­zonyos számú vágóállatnak kötelező beszolgál­tatását. A földmivelésügyi miniszter 13 várme­gyére, amelyek eddig a szabad bevásárlás utján állatállományukhoz képest aránylagosan ' a leg­kevesebb vágómarhát állították elő, a közsógen­kinti kötelező állatbeszolgáltatást már el is ren­delte. E 13 vármegye közt Esztergom s annak szomszédos vármegyéi, Pesmegye kivételével, nem fordulnak elő. A hadügyminisztérium be­vásárló bizottságai a közsógenkint kivetett rend­szerint 10 darab állatot 580—440 fillér közti ár­ban veszik át, Ha a márciusi állatfelhajtás sta-

Next

/
Oldalképek
Tartalom