Esztergom és Vidéke, 2006

2006-01-12 / 1-2. szám

Szent Istuán szülőuárosa a nemzeti mbölcsője, jelképe h szolgálója! ESZTERGOM ÉS VIDÉKE Polgármesteri Hivatal i^ischor Jó/sef Városi Könyvtár r"iin Mi u. ]f| 1 •'(), F;ix: 13/401-919 POLGÁRI HETILAP WWW.ESZTERGOMESVIIJEKE.HTJ E-MAIL: ESZTERGOMESVIDEKE@VNET.HU ALAPÍTTATOTT 1879-BEN ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ: DR. KŐRÖSY LÁSZLÓ MEGJELENT 1944-IG IJXV ÉVFOLYAMA * ÚJ SOROZAT XXI. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 2006. JANUÁR 12. 8 OLDAL ÁRA: 7 5 FT Esztergom fejlődése megállíthatatlan! Egyedülálló családtámogatás. Kiépülő diáKnegyed. Kulturális Központ Az újév kezdetén számot szokás vetni arról, mit sikerült megvalósítani az elmúlt időben és milyen tervek állnak előttünk az új esztendőben. Meggyes Tamást, Esztergom polgármesterét arról kérdezte a Hídlap munkatársa, hogy a város életében milyen jelentős fejlesztéseket sike­rült megvalósítani 2005-ben, és mi várható a jövőben. 2006 Meggyes Tamás Polgármester úr, karácsony után, az új év kezdetén va­gyunk. Az ünnepeket Erdő Pé­ter bíboros, prímás esztergomi hívei körében töltötte, hiszen karácsony és újév között há­rom ünnepi misét celebrált a Bazilikában, ami azt is jelzi, hogy a város fontos az érsek úr számára, és jelzés, hogy a vá­rosvezetés és az egyház között az együttműködés felpezsdült és jó úton halad. - Nagyon örülök annak, hogy Paskai bíboros úr nyugdíjba vo­nulása után Esztergomot válasz­totta, és ma is itt él közöttünk. Örömmel tölt el az is, hogy Erdő Péter bíboros, prímás úr beikta­tása után régóta nem látott len­dülettel fogott hozzá az esztergo­mi fejlesztésekhez. Az Ószeminárium épülete a város egyik meghatározó köz­épülete. Ennek a felújítása és döntően felsőoktatási célokra va­ló hasznosítása a legnagyobb jó­tétemény a város számára. A vá­ros vezetőjeként hálás vagyok, hogy ez így alakult, és hogy a bí­boros úr ilyen lendülettel foglal­kozik az épület rendbetételével, mivel ez tovább erősíti azt az el­képzelést, hogy a Várhegyen egy oktatási centrum jöjjön létre. En­nek megfelelően mi is igyek­szünk az egyház céljait segíteni a gyakorlati megvalósítások terü­letén, és természetesen az egy­ház véleményét is figyelembe vesszük egyes terveknél. így pél­dául, mivel a volt Balassa általá­nos iskola és az új könyvtár ter­veinek elbírálásánál az elfoga­dásra javasolt terv nem nyerte el az egyház tetszését - vélemé­nyük szerint ez lezárná a Bazili­ka előtti teret és a híveknek is sokkal nehezebb lenne feljutni a székesegyházhoz -, a szakmai zsűri döntése ellenére, az egyház véleményét is figyelembe véve olyan megoldást keresünk, ami egyaránt elnyeri az esztergomiak tetszését és az egyház egyetértés­ét is. Hiszen komoly döntésről van szó, ami hosszú időre megha­tározhatja a Várhegy hangulatát és arculatát. Az egyház oktatá­si-fejlesztési terveit ezeken túl a Papnevelde utca és a Sötét kapu megnyitásával is segítjük. Ter­mészetesen nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a szentgyörgy­mezei polgárok számára is fontos ennek a két közlekedési lehető­ségnek a kialakítása. %Az utóbbi évek legnagyobb be­ruházása az élményfürdő kivi­telezése volt, amelyet a rengeteg támadás ellenére is sikerült felépíteni, és az ellen­propaganda dacára a nyitás után másfél hónappal már a tízezredik vendéget köszöntöt­ték. - Támadni, úgy vélem, mindig és mindent lehet. Számtalan olyan akadályt, hamis hírt, felje­lentést kapott a városvezetés és az egész apparátus, ami nagyon sok plusz munkát okozott és ren­geteg energiát vitt el. Ugyanak­kor nyugodt vagyok, mert lát­szik, hogy hiába a mesterséges vihar, ha a dolgokat rendben csi­náljuk, akkor minden a helyére kerül a rosszakarat ellenére is. Ezt mutatja az is, hogy néhány hét alatt tízezer látogatója volt a fürdőnek. A városba látogató tu­risták is elmennek a fürdőbe, ami rövid távú hatásként az egy­napos turizmus mellett is sokat fog jelenteni, mivel növeli a ven­déglátó helyek forgalmát, de az élményfürdő oldhatja meg példá­ul a Fürdő Szálló problémáját is, amire az új komplexum nélkül talán nem is találnánk befekte­tőt. Véleményem szerint a fürdő működésének második és tizedik éve között folyamatosan növe­kedve jelentkezik majd az az eredmény, amit az ide látogatók a város gazdaságának és külön az egyes családoknak is jelentenek, hiszen a fizetővendéglátás a la­kosság számára is pluszt jelent majd. $ Egy éve indult a Szent Miklós Alap és Program, amelynek or­szágos jelentősége vitathatat­lan. Ennek köszönhetően a városban született gyermekek száma 30 százalékkal növeke­dett az elmúlt évben, ami szin­te példátlan Magyarországon, és ami azt is jelenti, hogy egy­re több fiatal szülő költözik a városba. Az ötletünket a kor­mány is átvette, bár jóval ki­sebb összeget szán a felnövekvő nemzedéknek, mint Eszter­gom. De a jó példa ragadós, és most már olyan városok mint Budaörs, vagy Hódmezővásár­hely is hasonló támogatási for­mán gondolkodik. Nyújtanak majd segítséget az esetleg ér­deklődő településeknek ? - Természetesen nagyon szí­vesen segítünk ebben, ezt több polgármesternek is elmondtam már, de nyilvánosan is hirdetjük, hogy ez a program akkor fog iga­zán sokat érni a nemzet és az or­szág szempontjából, ha más vá­rosok is követik a példánkat, vagy a kormány is magáévá teszi. Az mindenesetre érdekes, hogy a szocialista kormány, csupán né­hány hónappal a program eszter­gomi indulása után, milyen gyor­san magáévá tette az ötletet. Én ennek örülök, mert nem az a lé­nyeg, hogy ki csinálja, hanem az, hogy jót csináljon. A babaköt­vénnyel a problémám csak annyi, hogy nem kellő odafigyeléssel ké­szítették elő az intézkedést, és egy kicsit kampányízű lett. Az a negyvenezer forint például, amit egy átlag gyerek kap most az or­szágos kezdeményezés kereté­ben, soha nem lesz százhuszon­kétezer forint, ahogy azt a kor­mánypropaganda mondja, mivel az egyéni számlákon elhelyezett összeg kezelési költsége és az alacsony kamat elviszi a vélt hasznot. Esztergomban a Szent Miklós Alap egészen másként működik. A befektetett pénzt egészben kezeljük és így maga­sabb kamatot kaphatunk rá, ami jelentősen növeli a számlán elhe­lyezett összeget a futamidő végé­ig, ezért mi hárommillió forint­nál többet tudunk majd adni a fi­ataloknak. Felterjesztésben fel­ajánlottuk segítségünket a kor­mánynak, de erre még válasz sem érkezett, így a kabinet által indított babakötvény-program folymatos szülői befizetések nél­kül sajnos szinte semmire sem lesz elég tizennyolc év után. Muzslai Ágnes Közalkalmazottak jutalmazása 2005. karácsonya előtt ismét sor került a városban dolgozó közalkal­mazottak hagyományos jutalmazására. A képviselő-testület ehhez ti­zennégymillió forintot biztosított. Mint Meggyes Tamás polgármester fogalmazott, „büszkék vagyunk arra, hogy a városban működő intézmé­nyek a tudományos, művészeti, múzeumi, kulturális, oktatási, egészség­ügyi, szociális, sportszolgáltatásai és a hittudományi .intézmények Esz­tergomot gazdagítják, hírnevét és vonzerejét növelik. Önkormányzatunk e jutalmazással ismeri el és köszöni meg a városért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységet." A város már harmadik alkalommal nemcsak a városi, hanem a megyei, állami és az egyházi fenntartású intézmények munkatársai számára is biztosítja a jutalmazásukhoz szükséges forrást, így ismerve el a városunkért végzett munkájukat. A költségvetésben eredetileg szereplő összeget is fölemelték, hogy a jutalmazás mértéke megőrizze a 2004. évi színvonalát. A Vármegyeházán rendezett ünnepségen Meggyes Tamás ötvenegy esztergomi intézmény több mint száz munkatársát köszöntötte, és adta át személyesen a jutalmakat. Kie melt beruházásaink 2006-ba n A 2002-ben elfogadott önkormányzati program, a Gyarapodás Program­jának több eleme 2006-ban valósul meg, de vannak városunknak olyan beruházásai is, amelyek befejezése 2007-ben várható. A novemberben elfogadott, az idei évre kidolgozott költségvetési kon­cepció kilenc jelentős városi beruházást tartalmaz. Az északi Kanonok­sorban folytatódik az iskolákká történő átépítés, megkezdődik a volt Balassa iskola átépítése, elkezdődnek a Széchenyi tér komplex rehabili­tációjának kivitelezési munkái, megvalósul a karsztvíz-ellátás, amely­nek szükségességére a másfél évvel ezelőtti ivóvíz-mérgezés világított rá. Módunk nyílik a Fürdő Szálló régóta esedékes rendbetételére, elkez­dődik az Aprófalva bölcsőde rekonstrukciója, elektronikus közigazgatá­si rendszert vezetünk be, folytatódik az útfelújítási és útépítési prog­ram, ahogy a Bánomi áttörés is. Ezekre az elhatározott fejlesztésekre el­sősorban pályázati forrásokat és ingatlanértékesítési bevételeit fordítja városunk. A városlakók által befizetett helyi adóbevételek egy részét is a várost gyarapító beruházásokra fordítják, az útépítés fedezetének egy része például a gépjármű-adó, az építményadót, amelyet az üdülőterüle­teken élők fizetnek be, e területek fejlesztésére forgatják vissza. Felhal­mozási célokra használják föl az iparűzési adó előző évhez képest jelent­kező növekményét. Kevés híján 618 millió forintot nyert Esztergom a Széchenyi tér teljes újjáépítéséhez (látványtervét lásd fentebb!), emellett több, mint három­száznegyvenmilliót fordít saját forrásaiból főterünk új, vonzó turisztikai központtá alakítására 2006-ban és - kisebb részt - 2007-ben. Önálló városi vízmű létrehozásával lehetőség nyílt az esztergomi em­berek egészséges vízzel történő ellátására. Sajnos egyelőre akadályokba ütközik a közművek tulajdonba vétele, és az engedélyezési eljárás elhúzódtával csak 2006-ban láthatunk hozzá a karsztvíz-kút fúrásához. Ennek városi hálózatra kötése 2007-re húzódik át. Városunk második, egyelőre félkész közlekedési tengelye a Bánomi áttörés. A Duna Múzeum előtti kritikus szakasz a bizonyíték: ezt a beru­házást folytatnunk kell. 2006-ban elvégezhetjük a szükséges kisajátítá­sokat, hogy 2007-ben folytathassuk az útépítést. A mostani főúton, a Bajcsy-Zsilinszky utcán éktelenkedő, a korábbi tulajdonosok hanyagsá­ga következtében leromlott Fürdő Szálló rendbetételét évek óta tervez­zük, szorgalmazzuk. 2006-ban esélyünk nyílhat a műemlék felújítására, erre majd' kettőszázmillió forintot tervezünk költeni. 240 millió forint­ból nemcsak kétszer annyi férőhelyet biztosítunk az Aprófalva Bölcső­dében, mint most van, hanem új, integrált, családi nevelési programok is indulnak az intézményben. Szintén műemlék épületeink régi fényé­nek felragyogtatása a célunk a Vármegyeháza, vagy a nemrégiben vásá­rolt vargyasi önkormányzati üdülő felújításával is. Esztergom vala­mennyi városrészének elkészül a szabályozási terve, ahogy több utca és közműfejlesztésé is. Nemcsak a tervek: közműveink, főleg csatornáink, útjaink fejlesztésére közel egymilliárd forintot irányoz elő a több mint öt és félmilliárdos program, amelynek egyes tételeit a 2006. évi költségve­tési rendeleteiben dolgozza ki Szent István városa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom