ESZTERGOM XXIII. évfolyam 1918

1918-04-14 / 15. szám

* KUpapkatonák az esztergomi szeminá­riumban. Az öt tagból álló theologus-katonák után a gimnazista-kispapok 16 tagból álló cso­portja is beérkezett ápr. 1-én az esztergomi sze­minárium kedves otthont nyújtó falai közé, hogy a most folyamatban levő hetedik és nyolcadik osztályos hadikurzust végezzék a főgimnáziumban. Annyi a csillag és medália a kispapkatonák zub­bonyain, hogy szinte az egész csillagászati tudo­mányt ki lehetne tanulmányozni hősi erényektől duzzadó keblükön. A legérdekesebb köztük Djubek Vendel hadnagy, a ki 1916-ban orosz fogságban is volt, de három heti rabság után Szentpéter­várról megszökött s orosz-lengyel nyelvtudásával sok értékes szolgálatot tett hadseregünknek a sok véres, dúló háborúban, a keleti fronton a békealkudozásoknál pedig mint közvetitő működött közre hadcsoportjánál. A nagy ezüst, dupla kis ezüst, bronz-érmek és a Károly-kereszt díszítik mellét, most pedig a signum laudist várja. A többi hősi kispapok név szerint a következők: Vlaskovits József hadnagy, a ki a román fronton a jobb karját törte el még 1917. elején. Dobson József és Szende János zászlósok, Csókás István, Gaál Ferenc, Sándorfi Márton, Simuth Lajos kadetőrmesterek, Antal József szakaszvezető, Béres Lőrinc, Petró László, Tamássy Tibor őrvezetők, Baják Béla, Seres Béla, Szandtner János (tüzér), Torma Ferenc. Janovics László a kurzus befejezése után fog bevonulni. O lesz a 76-ik azon kispapok közül, a kik az esztergomi szeminárium búzavirágszínű szent öltönyét fel­cserélték a honvédő és hohmentő hősök ruhájával. Ketten már vérüket és életüket is feláldozták hazájukért: Marko József ós (hir szerint) Vav­rovits Szilveszter. * Híradás krasnojarski hadifoglyainkról. A krasnojarski fogolytáborból, hol igen sokan vannak fogságban esztergommegyei s környék­beli katonáink, hazaérkezett Budapestre Kremsir Jenő hadnagy, ki f. hó 16-án és 18-án délelőtt %—11 óra közt a Hadifoglyokat Gyámolító Hi­vatalban, Illlői-ut 1. szám alatt szivesen ad fel­világosítást az érdeklődőknek, kiket kér, hogy a tudakolt hadifogoly fényképét föltétlenül hozzák magukkal. * A nyári időszámítás. A kormány rende­lete szerint ez évben a nyári időszámítás április 15-ről 1.6-ra virradó éjjel 2 órakor fog kezdődni, mikor is az óramutatók 2 óráról 3 órára igazi­tandók előre. * Gazdasági előadás. Guttenberg Pál or­szágos kózügyessógi-oktatási szakfelügyelő ma délelőtt 11 órakor tartja a gazdaközönséget kiválóan érdeklő előadását a városház nagyter­mében, melyre az érdekeltek figyelmét ismétel­ten felhívjuk. * Elszámolás a hadiárvák cipőakciójáró]. A \ Bottyán-utcai napközi otthonban gondozott katonagyermekek téli cipőszükségletónek beszer­sése céljából mult év október havában indított akciónkról szóló számadásunkat az Esztergomi Kisdedóvó Társulat számvizsgáló bizottsága elé terjesztvén, arra a következő számvizsgálói nyi­latkozatot kaptuk : „Az esztergomi hadbavonultak gyermekei számára társadalmi közadakozásból fenntartott Bottyán-utcai napközi otthonban gon­dozott katonagyermekek és hadiárvák téli cipő­szükségletének beszerzése céljából Marosi Józsefné jótékony hölgybizottsági elnöknő és Szvoboda Román gondnok által (megindított gyűjtésről szóló számadás, az ahhoz csatolt 11 drb kiegyen­lített számla s a szülők áltál aláirt átvételi el­ismervények alulírott számvizsgálóbizottság által a mai napon átvizsgáltatván, a mult évről fenn­maradt 439*85 kor. fölösleggel s ennek 15'09 kor. kamatával együtt 308299 kor. bevétel, 3061'57 kor. kiadás ós 21 "42 kor. maradvány mint fölös­leg kifogástalanul igazoltnak találtatott. A 21'42 kor. maradvány további javításokra az. otthon gondnokának kezelésére átadatott. Az átvételi elismervények tanúsága szerint 1917. év őszén kiosztatött 77 pár uj cipő, 1 pár új ajándék­csizma, 5 pár ajándékharisnya és 2pár vásárolt harisnya. Esztergom, 1918. április 11-én Szecskäy Kornél s. k. Szoleczky János s. k, számvizsgálók, Mátéffy Viktor igazgató, elnök h." — Midőn a fenti számvizsgálói jóváhagyással ez évi ak­ciónkat befejezettnek nyilvánítjuk, hős katonáink s azok gyermekei, árvái nevében őszinte ben­sőséggel mondunk újból hálás köszönetet á jó­jelkű adakozóknak akciónk kegyes támogatásáért s kérjük, tartsák meg napközi otthonunkat további szives jóindulatukban. Esztergom, 1918. április 12. Marosi Józsefné, Szvoboda Román. * A Magyar Szent Korona Országai Vö­röskereszt Egyletének Esztergommegyei Fiókja f. hó 10-ón szerdán tartotta közgyűlését Eszter­gomban," melyen összesen 13-an jelentek meg. A közgyűlés lefolyásáról, sajnos, nem tájékoztat­hatjuk a közönséget, mert e közgyűlésre a helyi sajtó képviselői meghívást egyáltalán nem kaptak. * A közélelmezési népszámlálás f. hó 16. ós 20-a közt fog végbemenni az egész ország s igy Esztergom város területén is. A lakosság szám. nem ós foglalkozás szerint iratik össze. Osszeiratnak továbbá a háztartáshoz tartozók tulajdonát képező háziállatok száma s a vetéste­rületek mennyisége s állapota. Az adatok beval­lásáért a családfő felelős. * A helyihajó megérkezett. A M: F. T. R. Esztergom—Párkány—Kovácspatak között a mult évben is közlekedett „Esztergom" nevű helyi­hajója, miután gépezetét a tél folyamán a ka­zán nyomásának megfelelőleg átalakították, megérkezett Esztergomba s kedden a kisdunai belső állomásról megkezdette járatait, melyeket eddig a „Budafok"' nevű propeller látott el az alsó állomásról. A ..Budafok'' egyelőre szintén Esztergomban marad tartalékhajónak. * Katonai szabadságolások mezőgazdasági munkákra. A honvédelmi miniszter körrendeletet intézett a törvényhatóságokhoz arra nézve, hogy a tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkák elvégzésére minden nélkülözhető katonát szabad­ságolni fognak, még pedig a mult évi rendelke­zésektől eltérőleg nemcsak a március 1-től no­vember 30-ig terjedő idő alatt, hanem az egész év folyamán, tehát a téli hónapokban is (!). A rendelet bevezető része erős lendülettel utal a mezőgazdasági munkák elvégzésének közérdekű jelentőségére, miért is nyomatékosan figyelmeztet minden hivatott és illetékes tényezőt, hogy irányító, valamint vezető kötelességüket a lehető leglelkiismeretesebben teljesítsék. Szabadságolni fogják az önálló mezőgazdákat s azok hozzátar­tozóit, szőlőbirtokosokat, vincelléreket, kovácsokat, bognárokat, kádárokat. Minden egyéb legénységet munkásosztagokba fognak beosztani. A szabad­ságot csakis kihallgatáson előterjesztett szóbeli kérelemre engedélyezik s szabadság engedélyezése céljából se kérvényt szerkeszteni) se községi igazolványt kiállítani nem szabad. A rendelet fenntartja a mult évben kibocsátott hasonló ren­deleteket melyek ily munkásosztagok kivezóny­lósére, foglalkoztatására, élelmezésére ós díjazá­sára vonatkoznak. A rendelet arra nézve is in­tézkedik, hogy a hadbavonultak segélyezett csa­ládtagjai munkákra kirendelendők és a segély csak azoknak fizetendő, akik mezőgazdasági mun­kát végeznek. Egyébként a rendelet lényegével mi már lapunk március 17.-i számában foglal­koztunk. * Az uj záróra. A hivatalos lap április 7-i száma közli a szénügyek kormánybiztosának rendeletét az uj záróra megállapításáról. Ennek értelmében a nyilvános helyiségeket, éttermeket, kávéházakat, színházakat, mulatókat, klubokat az eddigi 11 óra helyett éjjeli 12 óráig szabad nyitva tartani. Az uj záróra 15-én lép életbe. 1 Hajójárat Győr és Budapest között. Ugy a győrieknek, mint az esztergomiaknak régi óhaja, hogy a Dunagőzhajózási Társaság Buda­pest-Esztergom között már évek óta fenntartott hajó járata a Duna felső szakaszán egész Győrig kiterjesszék. A győriek ismételt kérelmére — erről már lapunk március 10-i számában emlí­tést tettünk, •— a Dunagőzhajózási Társaság e hó elején tartott igazgatósági ülésén elhatározta, hogy az emiitett helyihajó-járatokat f. évi május hó 1-től Győrig kiterjeszti olyképen, hogy a mindennapos személyforgalom Győr—Komárom, Esztergom-—-Vác és Budapest állomásokon való kikötéssel bonyolittassék le. Most azonban közbejött a Drina katasztrófája. A Drina hasz­nálhatatlanná vált, a Sophie vizsgálati fogság­ban van, a D. G. T. hajóparkja a régi hagyo­mányos osztrák fösvénység folytán úgyis nagyon szűkös, nem lehetetlen tehát, hogy a Győr— Budapest közötti hajójáratot is elvágta a Sophie orra, hisz a társaság a két hajó balesete miatt a Budapest—Mohács közötti hajóköziekedóst is kénytelen volt „üzemzavarok" miatt beszüntetni. — Egyébiránt némi vigasztalásul s kárpótlásul közöljük az ujabban hallott hírt, hogy a M. F. T. R. a Budapest—Dömös közti helyihajó-járatokat Esztergomig kiterjeszti. * Gyermekgyilkos cseléd. Sebák Julianna esztergomi illetőségű 21 éves facér cselédet csa­vargásért ' a rendőrség előállítván, utóbb viselt dolgaira vonatkozó keresztkérdések hatása alatt bevallotta, hogy két hót előtt szült csecsemő­jét megölte s elásta. Az általa jelzett helyen a csecsemő hulláját a föld alatt meg is találták. A bűnös leányt, kit Unger Hugó rendőrkapitány birt vallomásra, a rendőrség kórházi kezelés után át fogja adni az ügyészségnek. * Két írás. Egyiket a kultuszminiszter irta, a másikat Esztergom város tanácsa adta ki. Mindkettő a f. hó 1(5—20.-ig teljesítendő köz­élelmezési összeírás tárgyában adatott ki. A kultuszminiszter a „Néptanítók Lapja"-ban ve­zércikkben szól „A Néptanítókhoz", s ezeket mondja: „Bizalommal fordulok a tanitókhoz s kérem őket, hogy bocsássák ezekben a súlyos­órákban a haza rendelkezésére azt a befolyást, mellyel a népnél rendelkeznek, azt a munkaerőt, amelyet képviselnek a háborús közigazgatás ne­héz és gyakran odiózus feladatainak megoldásá­ban. Kívánságukhoz képest elértem azt, hogy igénybevételük ne mondassék ki parancsolólag mindaddig, mig a köztisztviselők többi osztályai nem esnek hasonló kényszer alá. A haza nem parancsol, de kér; teszi azt abban a tudatban,, hogy kérése a mai sorsdöntő órában a parancs­nál is hatályosabb. En pedig, mint a közokta­tásügynek ezidŐszerinti vezetője és a tanítóknak régi barátja, bizalommal tolmácsolom ezt a kérést, ezt a sürgető felhívást, ezt a hivatkozást a hazafiúi lelkiismeretre, mely hol is lüktessen erőteljesebben, mint a magyar tanitó szivében?" A kultuszminiszter kérelmében jelzett munkálat végrehajtása céljából Esztergom város tanácsa a következő határozatot adta ki a városi tanítóknak: „ . . . elvárom, hogy az adatok összegyűjtésével az alábbiakban megbízott tisztviselők és szám­lálóbiztosok a legmesszebbmenő lelkiismeretes­séggel fognak gondoskodni az összeírások végre­hajtásáról " ... „az alant megnevezett elemi is­kolai tanítókat, városi tisztviselőket stb. bizom meg azzal a nyomatékos figyelmeztetéssel, hogy ezen megbízást a kormányrendelet értelmében fegyelmi felelősség terhe alatt elfogadni s tel­jesíteni kötelesek ..." „a megbeszélésre a kirendelt számlálóbiztosok muThatlanul megjelenni köte­lesek ..." stb. — Az ország tanítói természetesen mint a múltban, ugy ezúttal is készséggel állanak az ország fontos közérdekeinek szolgálatára, hiszen a frontmögötti háborúban a legszebb diadalokat eddig is elvitathatatlanul az ország tanítóinak gárdája vivta s nyerte meg. * Tolvaj cigányasszony. Kellemetlen eset érte pénteken Esztergomon való átutaztában Thék Endre udvari tanácsos, budapesti butorgyárost r ki leányával s vejével automobilon Lontóra utazván, Esztergomban a Központi kávéház előtt kiszállás közben elvesztettek egy értékes ridikült,. melyben 50 koronán kivül egyéb igen értékes tárgyak, arany bonbonier, fontos irat stb. voltak. Az elvesztett ridikült Tóth János nevű iskolásfiú találta meg, kinek kezéből azonban Majorcsik Gáspárné cigányasszony a ridikült kirántotta s elfutott. A rendőrség a károsultak feljelentésére a cigányasszony lakásán házkutatást tartott s egy negyedóra múlva a szalmazsákból már elő is került a ridikül, melyből már 30 korona hiány­zott, mit azonban a cigányasszony azonnal megtérített. * Aki szereti a látványos filmeket, az e héten bőven fog szórakozást találni a Korona­moziban, hol e heti műsor keretében régen nem látott látványos filmek fognak bemutatásra ke­rülni. Ma „Fedóra" kerül bemutatásra, melyen Sardou, a hires francia regényíró 1882-ben irt s melyet magyarra Zoltán Vilmos fordított, mig filmre Korda Sándor rendezte. Ez a lüktető drámaiságu történet orosz földön játszódik le s izgalmas epizódjaival, látványos miliőivel egyike a legszebb Corvin-filmeknek. Kedden „dr t Hart naplója", egy 4 felvonásos megható tört-énet lesz műsoron, melynek főhőse mint tábori törzs­orvos egy fiatal szerelmes pár történetében ját­szik igen szép szerepet. Ez a film nemcsak tör­ténetével, de látványos szcénoivel is igen hatásos­helyzeteket teremt. Szerdán és csütörtökön Dräsche Lázár Alfréd nagyhírű társadalmi drá­mája „A tüzpróba" kerül vászonra, mely a leg­kitűnőbb regényeket jellemző nehéz bonyodal­maival, lélektani problémáival, de különösen ér­dekfeszítő és izgalmas epizódjaival a napisajtó leghizelgőbb kritikáját vivta ki. Jövő szombaton és vasárnap egy igen érdekes film kerül bemu­tatásra „ A. csúnya fiu" c. 3 felvonásos tragiko­médiáról. Ebben a filmben részben a komédia, részben az élet néhány tragikus fordulata nyújt sok tanulságot és szórakozást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom