Esztergom és Vidéke, 1942

1942 / 1. szám

HÁTVANHARMÁDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM r r SZOMBAT, 1942, JANUÁR HO 3. Szerkesztőség, kiadóhivatal: Símor-u. 20. \^,.=LReplsZtény politikai és társadalmi lap. VmT Szerdán 10 fillér, szomB&to* 16 fillér. Megjelenik minden szerdán és szombaton Előfizetési ár 1 hóra : 1 pengő 20 fillér. HETI ESEMÉNYEK BELFÖLD 5480 óvódás gyermek között 1060 tüdőbeteggyanus Budapesten. — Húrom és félmillió pengőt fordíta­nak Erdélyben kulturális építkezé­sekre. — Mexikó megszakította dip­lomáciai kapcsolatait Magyarország gal, Romániával és Bulgáriával. — Arany emlékérmet adott át a finn követ a kormányzónak. — Megszün­tették az árkormánybiztosságot. — Január 15-étől az egész országban bevezetik a liszt- és kenyérjegyet. KÜLFÖLD Fellázadt hindu ezredek pártolnak át a japánokhoz. — Ribbentrop sze­rint 1942-ben vége lesz a háború­nak. — Szumatrán ejtőernyős ja­pánok szálltak le. — Lemondott De Gaulle tengerészeti minisztere. — Elkobozzák a jogtalanul szerzett vagyonokat Szerbiában. — Korlátoz­zák az autogummit Amerikában. — A japánok elfoglalták a maláji félsziget felét. — Már 200.000 ja­pán katona harcol a Fülöp-szigete- ken. — Nacionalista lázadástól fél­nek Indiában. — Lerombolják a ma­láji félszigeten a falvakat a vissza­vonuló angolok. — Sziám területe­ket követel vissza Burmától. — A Szovjetunió háborúja Japán ellen el­kerülhetetlen; — Megszűnnek a bán­ságok Szerbiában. — Megbotozzák nyilvánosan az árdrágítókat Szer­biában. — A Szovjetben 10 száza­lékos hadiadót vetettek ki. — A né­met csapatok több mint ezer kilo­méternyire állnak a szovjet földön. — Hazarendelték Berlinből az ar­gentin nagykövetet. — Fegyverrel is megvédi Portugália semlegessé­gét. — Száz év alatt felére csök­kent Írország népessége. — Roose- velt megh:vta Sztálint Washingtonba. — Kötelező lesz az angol nők mun­kaszolgálata. — Eden angol külügy­miniszter ötször tárgyalt Sztálinnál és Molotovval. — Tömegesen gyár­tanak Olaszországban vitamintartal­mú cikkeket. — Egyetlen új bíbo­rost sem nevezett ki a múlt évben a pápa. — Japán kézbe kerültek a borneoi olajforrások. — Elhagyták a Fülöp szigetek kikötőit az ameri­kai hadihajók. — Churchill az ame­rikai törvényhozás előtt beszélt. — Eltűntek a Panamában internált ja­pánok. — Megtiltották a török ha­jóknak, hogy kifussanak a Fekete­tengerre. — Németország vissza­hívta argentínai nagykövetét. — Az angolok a Maláji-félszigeten vissza­vonulnak. — A japánok eddig 16 tengeralattjárót elpusztítottak. — A japán tengeralattjárók zárlat alá vet- iiavai szigetet. — Szingapúrban ki­hirdették az ostromállapotot. — Ja­pán hadihajói megjelentek Alaszka előtt. — Megkezdődött a francia há­borús főbűnösök bünpere. — Hitler kiáltványt intézett a német néphez. — Anglia átengedi egész Európát a Szovjetnek. — Amerikát a bolseviz- mus veszélye fenyegeti. — Az an­golok megkezdték Szingapúr pol­gári kiürítését. — Letartóztatták a jrancia szakszervezetek volt ve­zérét. — 200.000 japán katona szállt partra a Fülöp-szigeteken. — El­rendelték Svédországban a ruhabe­szerzés korlátozását. — A Szovjet kíméletlenül feláldozza ember- és hadianyagát a keleti fronton. — Cebu szigeten kigyulladtak az olaj­tartályok. — Hatezer francia hadi­foglyot szabadonbocsátottak a né­metek. — Angolszász katonai bi­zottság alá rendelték a burtnai utat. Városi közgyűlés Városunk képviselőtestülete az év utolsó napján dr. Etter Jenő pol­gármester elnöklésével rendkívüli közgyűlést tartott. A gyűlés iránt igen csekély érdeklődés nyilvánult s azon a képviselőknek jóformán még egyötöde sem jelent meg. A napirend előtt a polgármester indítványára elhatározta a képvi­selőtestület, hogy a város újévi jókívánságokkal keresi fel a bíboros hercegprímást, a székesfőkáptalant, a főispánt, az alispánt és az al­ispánhelyettes vármegyei főjegyzőt. A tárgysorozat során beszámolt a város vezetősége arról, hogy a Kormányzó Ur arcképleleplezésének ünnepélyén kifejezett hódolatért köszönetét nyilvánította, ugyancsak köszönetét mondott dr. Késmárki Erey Vilmos főispán édesatyja arc­képének a közgyűlési teremben való elhelyezéséért. örömmel vette tudomásul a kép­viselőtestület, hogy a pénzügymi­niszter a város részére 20.000 P rendkívüli államsegélyt utalt ki. (Érdemes megjegyezni, hogy a kor­mányzat jóakarata ebben az évben cca 200.000 P rendkívüli segélyt juttatott a városnak.) A székesfehérvári hadtestparancs­nok köszönetét mondott a város közönsége által a katonák harctéri karácsonya számára lefolytatott gyűjtésért A belügymmiszter jóváhagyta a vágóhíd céljaira az OTl-tól felveendő 200.000 P-ős kölcsönt, igy most már megindulhatnak az első lépé­sek a gyakorlati kivitelezésre. A képviselőtestület ezután elha­tározta, hogy a város tisztviselőinek és alkalmazottainak illetményeit a legutóbbi állami fizetésemelés elvé­nek megfelelően rendezi. Azok a városi alkalmazottak, akik nincsenek fizetési osztályokban, szintén bizo­nyos rangsorba kerülnek s részükre a fizetések folyósítása egyöntetűen utólag történik. Ugyancsak elhatározta a kép­viselőtestület, hogy vándordíját tűz ki városi intézetközi úszóverseny egyik számának díjazására. A polgármester kijelentette, hogy a honvéd tisztiüdülőt a katonai hatóság honvédségi tanfolyamok és parancsnokságok céljaira igénybe­vette. Ezzel kapcsolatban Obermüllert Ferenc szólalt fel s rámutatott hogy idegenforgalmunk számára súlyos kár az évek óta ideszokott tiszti vendégek elmaradása. A vá­rosnak ezért kártalanítást kell kap­nia s gondoskodnia kell arról, hogy ezek a vendégek valahol el­helyezkedést nyerhessenek. A polgármester válaszában ki­emelte, hogy az épületek igénybe­vétele teljesen jogszerűen történt, a vendégek további ittartása pedig teljesen a város közönségén múlik. Az iskolai fogászatra a város a Szent István városrészben 500 P-t adott, majd elhatározta a közgyűlés, hogy az 1942. évi átrendezések keretében a következő utakat hoz­zák rendbe: a Szent Imre-utcának a Legényegylet előtti részét, a Ba­bits Mihály-utcát, a Balassa Bálint - utcát, a Simor János-utcát és a hegyi utak egyrészét. A közgyűlés ezután folyó szemé­lyi ügyeket tárgyalt. Nem lesz nálunk bényszergazdálkodás Báró Bánffy Dániel fölmdívelésügyi miniszter tárcájának felsőházi tárgyalá­sa során kijelentette, hogy a mezőgazda­ság terén nem akarja bevezetni a kény­szergazdálkodást. Bizonyos intézkedé­sekre azonban szükség van, mert a hábo­rúban a termelés folytonosságát minden­képpen biztosítani kell, hogy az ország szilárd alapon teljesíthesse kötelezett­ségeit. Jelezte, hogy a tej szövetkezetek ügyé­nek tárgyalása most van folyamatban s a tej árának új megálapítására kerül sor, A továbbiakban rámutatott arra, hogy az idén sokkal kevesebb árpát használhatnak fel a sörgyárak, mint ed­dig és a napokban adják ki a termelést is elősegítő és a gazdákat serkentő gyapjúrendeletet. A birtokpolitikai in­tézkedések során figyelmeztetett arra, nehogy a gazdasági cselédek munka- és kereset nélkül maradjanak, viszont fel­tétlenül szükséges a minőségi termelés elősegítése. Foglalkozott az olajosmag­vak termelésének jelentőségével s rámu­tatott a magasabb árak megállapításá­nak fontosságára. Beszélt a munkafegyelemről, amelyre feltétlenül szükség van, A munkafegyel­met a legerélyesebb intézkedésekkel is biztosítani kell, ha annak szüksége mu­tatkozik. A fegyelmezetleneket, a rend­bontókat honvédelmi szolgálatra köte­lezhetik, a veszedelmes munkakerülőket pedig internálni fogják. Érintette még a vízügyek államosítá­sának kérdését, a románok által elvett erdőbirtokok ügyének megoldását s a birtokpolitikái problémát összekötötte a családvédelemmel, az egyke elleni céltu­datos küzdelemmel. A földmívelésügyi minisztérium fel­adatai nagymértékben megnövekedtek, de a kormány minden igyekezetével azon van, hogy a gazdák hasznát bizto­sítva, a fogyasztók jogos igényeit kielé­gítve, az egész magyar mezőgazdaság szolgálhassa a nagy nemzeti célokat. Kik számítanak nehéz testlmnnkásnak? A nehéz testimunkát végzők a jegyel- latasoknai megkülönböztetett bánásmód­ban részesülnek. Hogy a nehéz testimun- kasok togalma körül zavarok és viták ne keletkezhessenek, a Hivatalos Lap részle­tesen felsorolja, kiket lehet közéjük szá­mítani. Lzek szerint nehéz tesetimunkásoÁ a teherhordók, szállítómunkások, a föld­munkások (kubikusok), favágók, mész­égetők, szénégetők. Az iparban a gázgenerátoroknál dolgo­zó kazánfűtők, elektromos- és autogén- hegesztők, vas- és fémöntők, kemence­munkások, hengerészek, húzómunkások, sajtológépen dolgozók, kézi- és gépko­vácsok, ónozok, horgonyzók, ólmozok, da­rukezelők, öntők és olvasztók, kalapács­vezetők, nagy munkadarabokkal dolgozó sajtolok, lyukasztók, nehéz szerelőmun­kánál dolgozó lakatosok, nehéz munka­darabokkal dolgozó esztergályosok. A kő-, föld-, anyag-, homok- és kavics­iparban a bányászok, kővágók és kőfara­gók, kőosiszolók, téglavetők, tégla- és cserépsajtolómunkások, mindenemü ke­mencemunkások, üvegolvasztók, üvegfú­vók. A fa- és csontiparban a fahántolók. A ruházati iparban a gőzmosódákban alkalmazott vasalómunkások. A papirosiparban a faaprítók, facsiszo- lók, kőérdesítők, kemencefalazást végző munkások, a kénpörkölő kemencéknél dolgozók. Élelmezési és élvezeti cikk iparágaiban a molnárok, vágók, szalámi- és kolbász­gyártóüzemek munkásai, pékipari mun­kások. A vegyészeti iparban robbanószer és lőszergyári munkások, zúzó- és őrlőmun­kások, kéngyáriak, klór- és kéngyári munkások, ólom- és horgany-festékgyári munkások, izzón folyó elektrolízisnél al­kalmazott munkások. Az építőiparban a kőmívesek, a beton- és vasbetonépítkezéseknél alkalmazottak, ácsok, út- és mélyépítéseknél alkalmazott munkások, vasút- és hídépítők, mélyfú­rók, légnyomásos szerszámoknál s kéz- döngölőknél alkalmazott munkások, to­vábbá a süllyesztőszekrényekben dolgozó hídépítők. Ha valamilyen foglalkozás aévszerint nincs is megemlítve a felsorolásban, azért részesülhet a nehéz testi munkáisnak járó előnyökben, ha valóban nehéz testimun­kát végez. Az eljárás ilyenkor az, hogy a nehéz testimunkát végző, de pót jegyben nem ré­szesülő munkás élelmíszerpótjegy iránti kérelmét a munkaadó terjeszti elő és az előterjesztésre az iparfelügyelő állapítja meg az igényjogosultságot. iiiiniMiniiaüniHiiiimiiiiHiiHimiHiimniniHnumfimiffiW&auo Újra szabályozták a sertés- és zsiradékfélék szállítását, valamint a hetesárúk készí­tésónok mádját A hivatalos lap két fontos rendeletet közölt, amelyek újra szabályozzák a ser­tés és a zsiradékfélék szállítását, illatva a hentesárúk készítésének módját. A 8740—1941. M. E. rendelet szerint sertést, sertészsírt, szalonnát, baromfi- zsiradékot, étolajat, ételzsírt és olvasz­tott vajat az egyes községek vagy váro­sok területéről súlyra való tekintet nél­kül csak szállítási igazolvánnyal szabad elszállítani. A szállítási igazolványt a feladási hely szerint illetékes elöljáró­ság állítja ki. A 8760—1941. M. E. számú rendelet akként rendelkezik, hogy a friss állapot­ban fogyasztásra kerülő hentesárúkat csak a következő minőségekben szabad forgalomba hozni : vörös árút (párizsit, virstlit, stb) legfeljebb 18°/* nyers fe­hérárú felhasználásával ; disznósajtot, feketehurkát, véres- és májashurkát fe­hérárú felhasználása nélkül, legfeljebb 50 % sertéshúsból ; lóhúsból készült kolbászt és egyéb hentesárúkat legfel­jebb 12% fehéráru felhasználásával; egységes kolbászt fehérárú felhasználása nélkül, legfeljebb 30% sertéshúsból. Egységesen készített szalonnát csak ezekben a minőségekben szabad forga­lomba hozni : tokaszalonnát, egyszerűen füstölve vagy sózva ; hasaalja szalonnát, egyszerűen füstölve vagy sózva ; fűzött

Next

/
Oldalképek
Tartalom