ESZTERGOM XXI. évfolyam 1916

1916-05-28 / 22. szám

néz a magyar paraszt. Hiába! Nem „Balkán­vonat" az! Magyar nemzeti és keresztény szere­tettel telt ethika az, ami segit e hazán. Ez pedig egyedül arisztokráciánk kezébe van letéve, más nemzetbeli számára teljesen idegen. A nép és arisztokrácia, mely együtt küzd — együtt dolgozik a háború után. Ez a mi nemzeti jövőnk és gazdasági kilá­tásunk. A magyar föld maradjon csak ma­gyar kézben. K. Gy. S. Salandra — Kasszandra. Bresciából jelentik: Salandra, az olasz miniszterelnök zarándok­latot inditott Páduába, hogy ott sz. Antal sírjánál kikönyörögjék Itália győzedelmet. Egy év előtt még nem volt erre a sziverősitőre szükség és feléje sem nézett a szent sírjának, mert Salandra s az egész olasz nép a hűtlenül cserben hagyott szö­vetségeseinek leveretését biztos ténynek látta, úgy­annyira, hogy diszkardot tartogattak ama hires hadvezér számára, aki dicsőségtől koszorúzva vo­nul majd be az osztrák fővárosba. De időközben rombadölt a büszke, fölényes várakozás és a nép és hadsereg vezetősége tettetett jámborsággal sz. Antalhoz folyamodik, csak a csodába vetve min­den reményét, végső bizodalmát. A rosz lelki­ismeret vezette buzgalmában, mert aligha gon­dolja Salandra, hogy joga van kérése teljesülé­séhez. A miniszterelnök Páduából Bresciába vándo­rolt, ahol egy népgyűlés hódolatát fogadta. Párt­hívei ez alkalommal a győzelem istennőjének kis szobrával lepték meg. A szimbólum váratlan'meg­pillantása Salandrára mély benyomást tett, mert ily szavakra fakadt: „Igaz, hogy azokat, akik hi­vatva vannak a háború sorsát eldönteni, sokszor rettentő félelem szállja meg." Oly szavak ezek, aminőket először hallunk e dicsőítéshez szokott államférfiú ajkáról, Kasszandra-kiáltások, amelyek messzire elhallatszanak szerte-szét az apennini félsziget városaiba és falvaiba; sötét jóslás, amely arra szándékozik előkészíteni a nép rétegeit, hogy a hatalmasok sziklaszilárd hite alapjában meg­ingott. Jövendölések, amelyeket igazolnak a harc­tér legújabb néhány napi eseményei. Kasszandrát, Piramos király legszebb leányát Apollo a jövendölés bölcs adományával ajándé­kozta meg, de mivel jóslatai nem elégítették M a a világosság istenét, azzal büntette, hogy ezentúl senki sem fog hinni jövendöléseinek; — s valóban, még akkor sem adtak hitelt szavainak, amidőn Trója pusztulását előre megmondotta. Salandra sem tud nagyot lökni a sors kerekén a mai viszo­fognak mindig sirni és mindig áldozatul esni, ha­nem hogy megismerik kötelességüket, hogy fel­eszmélnek, hogy öntudatra ébrednek, az ő em­beri méltóságuk, az ő természetes és Istenadta jogaik öntudatára és hogy ebben a feleszmélés­ben összetalálkoznak, kezet fognak, szervezkednek, erővé, hatalommá lesznek és kezet fognak az ő testvérükkel a békével is. Felkerekednek csapa­tokba verődve és elmennek nem a háború furiái után, hanem a testvérükhöz a békéhez. Elmen­nek a békéhez és ha mást nem tehetnek vele, hát megvigasztalják, vele éreznek, könnyeiket, imáikat, szivüket, lelküket egybeolvasztják az övé­vel és fogadalmat tesznek, szent fogadalmat, hogy uralmának, végleges uralmának, örök uralmának biztosításáért ők is a maguk módján küzdeni fognak. íme ez a felkerekedés és kivonulás meg is történt. Május 14-én egy vasárnapon, mely söté­ten, borongósan, barátságtalanul kezdődött, de vidám derűs napsütésben végződött, kimentek a budapesti és újpesti katholikus munkásnő-egyesü­letek tagjai, sok száz asszony és leány a béke­testvér keresésére. Ezt a komoly, de fehéren ra­gyogó menetet a béke apostola, Giesswein Sán­dor vezette. És hová vezette, hol van a béke rejtekhelye? Messze a zajgó, nyüzsgő várostól, a csendes, madárdalos, tavaszi, májusi illattól bal­zsamos erdőn, mezőn, ahol a Béke királynőjé­nek, szűz Máriának kegytemploma áll: Mária­Remetén. Ugy gondolták a békekeresők, a béke testvérei, hogy itt-ott a csendben, itt a Máriánál itt elrejtett remeteségben rejtőzik a béke. Ide jött az ő királynőjéhez, az ő édes anyjához, ő neki panaszolja el fájdalmait, az ő meleg résztvevő szivén sirja el minden veszteségét és bánatát. nyok mellett és az aggodalom nem veszti el ha­tását az olasz nép között. A Bresciából felhangzó Kasszandra-kiáltás eljut a szövetségesek fülébe is. Még senki sem fejezte ki oly értelmesen és vilá­gosan az igazságot, mint az olasz miniszterelnök, aki a háború okozóinak aggasztó félelméről be­szél. De hol maradnak a párisi konferencia hatá­sai, hiszen a konferencia célja nyilván az volt, hogy a négyesszövetség népeibe friss lelkesedést öntsön ? ! Anglia és Franciaország államférfiai szin­tén ellátogattak Olaszhon pálmaligeteibe, hogy az egész világ előtt megvallják a szövetségi hűséget és mindennek dacára Salandrát borzasztó gondok, sötét aggodalmak bántják ... Öntudatra ébredésében csak tisztelni tudjuk a nagy gondokkal küzdő férfiút; a nógyesszövetség vezető államférfiai közül az egyszer ő a legkor­rektebb. Nem tartjuk azt sem lehetetlennek, hogy a szörnyű kötelesség érzete, a roppant felelősség, amelyet magára vállalt, megadják azt az erőt és bátorságot e férfiúnak, hogy kirántja hazáját abból a veszedelemből, amelybe őrült vakságában bele­kergette. Levél a frontról. Édes jó Apám! Levelem kelt az állásponton, 1916. évnek májusa elsején, este. Kint esik az eső, hull a zápor, szép csen­desen. Nincs semmi zaj, semmi sem emlékeztet arra, hogy itt háború van, hogy egy telefon-zúgásra hullámzó rajvonalak ütközhetnek össze puskaropo­gás, ágyúszó vad, rikácsoló harsonája mellett. Csend van, ugy érzem, mintha nem is a dekun­gomban ülnék, hanem valahol a domoszlói kuny­hóból bámulnék merengő tekintettel a maróthi rengeteg felett ásítozó borús, komor éjszakába. Hát hogy is volt? Elindult velünk a gőzmasina szent István ősi városából és ment a hosszú esőzésektől elázott, vetéstől alig zöldülő magyar rónákon keresztül. Elkanyargott a turai paskum mellett is, mialatt a haraszti tuszkulum neveltje álmában a Honvéd­erdő limbusait, az alsó rész nádasait bújta és szilaj álom-paripán a haraszti dombok kalászt rin­gató mesgyéit lovagolta. Mikor felébredtem, a vo­nat nyílt pályán állott valahol Hatvan és Miskolc között, gólyahír virágos, bibic sírástól hangulatos lápok között, méla holdvilágos éjszakában. Kinéz­tem a messzi határba, lelkemet szorongatta a hon áldott rögeihez, ezüst vizeihez, bérckoszoruzö er­deihez való ragaszkodás, átfutott elmémben : hogy itt hagyod János ezt a leggyönyörűbb hazát, el­mész, el messzi idegen földre, vértől ázott hatá­rára más honnak, egy más szivű, más nyelvű nép­nek tanyáira, feldúlt tanyáira és ugy lehessen ren­delése a Mindenhatónak, hogy véredhullása legyen böcsületed és kötelességérzeted pecsétje !. .. De azért ugy éreztem, mint hogyha ugy szólt volna És én ugy hiszem, hogy ebben a feltevés­ben egyikünk sem csalatkozott, valakik csak részt vettünk azon a békenapon, melyet a munkásnők Mária-Remetén tartottak. Lehetetlen volt a szív­nek valami csodás és megnevezhetetlen érzelmei­ből kigyöngyözö könnyét elfojtani és édességét nem érezni, mikor végignéztünk a békekereső munkásnők hosszú menetén. Elől egy tábla ezzel a felírással: „A katholikus munkásnő egyesü­letek békenapja", „ Ur Jézus a Béke feje­delme irgalmazz nekünk; „Szűz Mária a béke királynője könyörögj érettünk." Azután né­gyes sorokban, mint egy jól rendezett sereg, se­rege a béke eszméjének, a munkásnők egyesületi jelvényeikkel, zöld gallyakkal mezei virágokkal kezükben, bensőséges, szívből fakadó énekkel aj­kukon. A béke papja Giesswein Sándor közöt­tük. Ugy hatott, mintha nem is földi, hanem mennyei felvonulás volna. Már ez a látvány kö­zelebb hozta a szivekhez a béke szeretetét, kö­zelebb az agyba a béke értékét, közelebb az aka­ratba a béke kiküzdését, az örök béke vágyát. Olyan volt ez a menet, mintha a mai háborús világból ki lett volna kapcsolva, mintha nem is e véres földön járna, mintha a béke, az édes, a szelíd béketestvér ölelkezett volna velük, napsu­garát szórta volna rájuk, vigaszát árasztotta volna rájuk, vigaszát árasztotta volna beléjük, örömét hintette volna lelkükre s szives reménységével I fonta volna át őket. Azután bevonult a menet a templomba. Oh minő diadalmas, csendesen ko­moly, milyen szentül fönséges milyen lélekbe markoló volt ez a bemenet. A nap ekkor már sütött és fényözönnel árasztotta el a szegény, is­meretlen, letiport munkásnőket, a kik itt és most a hold ézüstfényében csillogó, ezüstös vizű bársony füvű rétek szelleme, hogy: „Előre 1..." Apám! akkor jutott eszembe tisztán, hogy hisz én is eljövök és ennek az „elindulásinak, ennek a kockázatos távollétnek az árán kell, hogy a nemzetre egy jobb jövő fakadjon. Kimondhatat­lan büszke egy érzület az; tudni, érezni, hogy a a nemzet jövőjének kiépitői sorában én is ott vagyok, én is ott lehetek, ahol annyi nemes férfi van és fájó, hogy már csak volt! . . . Mig mi el­megyünk harcolni, egy jobb jövőt kovácsolunk a magyar vitézség és nemzeti erények acéljából, a nemzeti hagyományok, a népjogok és szabadság üllőjén, a szittya ős-erők nagy kalapácsával!.. . És ha nem látom is többé a szent haza drága rónáit, fakad majd a pacsirta-szótól vígan, a béke édes biztonságában szántó-vető jó magyar paraszt ajkán egy fohász, melyben névtelenül ott leszek én is áldva és lesznek majd magyar anyák, kik fiaikat a harcaimat és egyéniségemet is magába­foglaló „hősök" nevének tiszteletére fogják tani­tani. Ha pedig visszatérek, életem legnagyobb büsz­kesége lesz, hogy a hadak útját én is megjártam. A vonat csendesen prüsszögött. Elmaradt mö­göttünk a hosszú sínpárok mentén a rónaság, fel­tünedeztek a határ komor bástyái, a Kárpátok szent bércei. Apám ! Nekem életemben két jóbarátom volt. Fájó, már csak volt, mert hisz az egyik már nin­csen. Nem volna helyes, ha arról irnék, hogy Guszti ki volt nekem, de hogy ki volt az a Guszti gyerek, azt meg felesleges apámnak leírnom. Csak annyit — — — — — — — — — — — — Mikor a harcok nyomait magán viselő Ho­monna mellett elmentem, megjelent előttem sze­gény Guszti bátyám a maga páratlan tiszta és szilárd karakterében, ugy éreztem és érzem ma is, hogy nekem minden lépésemben arra kell gon­dolnom, hogy hogy csinálta volna ő, aki csillaga volt a fiatalság tiszta erejét értékesítő legnemesebb gárdájának, aki rettenhetetlen volt mint katona, hős volt halálában és most a Kárpátok tövén ál­modja a megdicsőültek igaz, boldogságtól ragyogó álmait. Az egész úton kétszer voltam meghatva. Az egyik az volt, mikor a kisérő vasutas a ho­monnai ütközet lefolyását mutogatta a még fenn­álló lövészárkokon, és amig vonatunk egyszerű fakeresztes sirok között robogott föl a határ felé — a honvédek és a szegedi 46-os bakák diadalmas rohamairól regélt. Mondom apám! hogy ökölbe szorult kezek­kel hallgattuk mi azt, az én öklömet pedig egy „nagy szellem" szorongatta: Práznovszky Guszti megdicsőült hatalmas szelleme. Kuruc nótákat húzott a cigány s a katona­vonat nehezen prüszkölt felfelé a mogorva bérce­ken a határ felé. Minden földhányás, minden fa­kereszt, minden kormos szikla, összelődözött erdei vityilló a kárpáti hadjáratról beszél, német és magyar fegyverek vitézi diadalairól. És mig a hajdan 26-os mozdonyvezető mellett a lassú já­oly nagyokká nőttek, oly hatalmas gondolatokat, érzelmeket hoztak hullámzásba, akik mentek előre, bátran, megalkuvás nélkül, hogy leboruljanak a Béke királynőjének oltára előtt, hogy lélekben egyesüljenek a nagy Békepápával és az egész világ s a testvér keresztény népek munkásnőivel és lelkük mélyéről imádkozzák el e szent fohászt: „Szűz Mária a béke királynője könyörögj éret­tünk \ u Giesswein Sándor felment a szószékre és ajkára vette az Evangélium békeigéit. És az ő ihletett ajkán ezek az igék tüzes lángcsóvákká lettek, melyek fölgyújtották a sziveket, fölgyújtot­ták a béke tüzes szeretetére, ezek az igék hol könnyeket fakasztottak, hol reménységgel töltöttek el, ezek az igék hirdették a béke származását, a béke életfeltételeit, a béke jogát. Ezeket a tüzes igéket ugy szivta a mi lelkünk magába, mint a hogy tikkadt vándor a hűs forrás vizét szívja. „Az igazi békét Krisztus adhatja, Krisztus adja, az igazi békét csak Krisztusban lehet megtalálni. A bábeli torony katasztrófáját is nem az okozta, hogy nagyot alkotni, fejlődni, a felhőkbe emel­kedni akart az ember, hanem az, hogy Isten fölé akart kerekedni. És Isten megzavarta az egyet­értést a harmóniát köztük, Isten elvette a békét, amit csak 0 adhat. A mai kultúrember is nem érti meg egymást, mert nem Krisztusban keresi a megértést." Ez volt a beszéd lényege. A szentmise után a béke eszméjével és az Isten lelkével való eme töltekezés után, a mun­kásnők szerény étkezéshez telepedtek le. Valami nagy megnyugvás, jól eső érzés és csendes, benső vigasz és derű uralkodott a lelkeken. Olyan érzés, mint mikor megtaláljuk azt, amit lelkünk keres,

Next

/
Oldalképek
Tartalom