Esztergom és Vidéke, 1908

1908-01-01 / 1.szám

Esztergom, 1908. XXX. évfolyam 1. száin. Szerda, január 1. DR. FEHÉR GYÜLA. A karácsonyi harangok ünnepet hirdető zúgásába örömhír csen­gése is vegyült. Mert örömöt jelentett Esztergom város egész kö­zönségének, sőt Esztergom határán túl is so­kaknak az a hír, mely a karácsonyi ünnepek alatt kelt szárnyra, és szájról szájra gyorsan terjedve, s mindenütt a legélénkebb megelé­gedéssel fogadva, a bevégzett tény határozott biztosságával hirdette, hogy a város kegyúri templomának sok és nagyérdemű lelkészét, dr. Fehér Gyulát bíboros főpásztorunk mél­tányló elismerése nyomán a királyi kegy az esztergomi főkáptalannak, a magyar katholikus egyház e nemben legelső testületének, a „se­minarium episc< porum"-nak díszes stallumába emelte. Örömmel í'o«:°.idtuk e híradást, mert vá­rosunk közönség^iek, s ennél is szélesebb körnek hosszabb idő óta meleg érzéssel ápolt s illő és alkalmas módon ismételt ízben kife­jezésre juttatott benső óhajtása ment általa teljesedésbe, és mert a legfelsőbb kinevezés­ben mindenki a valódi érdem kitüntető elis­merését és jutalmát látta és üdvözölte, melyre dr. Fehér Gyula sokoldalú buzgó és eredmé­nyes munkásságával igazán rászolgált és a legteljesebb mértékben érdemessé vált. Hogy mik és melyek ezek az érdemek, azt egy-két kiválóbb alkotásán és szereplésén kivül, amikről életrajzi adataiban emlékezünk meg, lapunk közönsége előtt ez alkalommal újból ismertetnünk és részletezve felsorolnunk annál.kevésbbé szükséges, mert elég sűrű és.gyakori híradással lehet­tünk az új kanonoknak az egyházi és polgári közélet legkülönbö­zőbb ágaiban kifejtett, mindenkor és mindenben számot tevő és elis­merésre méltó széleskörű tevékenységéről s ennek egyes mozza_ natairól. Hogy pedig a közönség közérzülete mi módon értékelte és méltányolta ezt a mun­kásságot, azt két év előtt, áldozópapsága hu­szonötéves, városi plébénossága és elemi is­kolai igazgatósága husz éves jubileumi ünnep­lése alkalmával impozáns manifesztációval fe­jezte ki és tett róla nyilvános tanúságot. Örömünkre és megelégedésünkre szolgál, hogy ezúttal ismét tolmácsává szegődhetünk a nagyközönség érzületének, mely oly benső és őszinte rokonérzéssel üdvözli Fehér Gyulát pályájának ezen emelkedő fordulóján. És mi­dőn oly méltó módon betöltött plébánosi állá­sából távozni látja, nem vesz búcsút tőle, mert érzi és tudja, hogy a főkáptalan kebe­lében is a mienk, Esztergommegye és város közügyeinek ugyanaz a szakavatott, buzgó, fáradhatatlan munkásságú és ernyedetlen ki­tartású, önzetlen polgára marad, aki eddig volt, — csak tágabb és szélesebb hatáskörben. És örvendünk annak is, hogy benne egy ujabb eleven és hatékony kapocs létesül vá­rosunk és azon előkelő testület között, mely­nek most tagjai sorába lép, és amelyhez Esz­tergomot nemcsak a sok százados történeti mult emlékei, hanem a jelennek folyton és szünetlenül ható létérdekei és a jövő reményei is oly erős és felold­hatatlan kötelékekkel fűzik. — Ezen érzésektől áthatva szivünk teljes­ségéből üdvözöljük az esztergomi főkáptalan új tagját, dr. Fehér Gyulát az egyház jókívánságának szavaival: ad multos annos! Született NagyAbonyban (Pestmegye) 1858. márc. 30-án. Középiskoláit Szolno­kon és Budapesten végezte. A gimnázium VI. osztályából 1873. évben vetetett fel az esztergomi papnövelde növendékei közé és mint ilyen az intézetben végezte a gim­názium VII. és yiIL osztályát. 1875-ben kitüntetéssel tette le az érettségi vizsgát és a theologiai tanulmányok végzésére a bécsi egyetemre xüldetett, mint a Pazma­neum növendéke. 1875—1879. években elvégezvén a szükséges tanulmányokat, mint a hittudominyok borostyánkoszorusa tért # vissza az ejyetemről és boldogult Si­mor primás áltáj 1879. év nyarán alszer­pappá szenteltetett. Fiatal kora és a ta­nulmányokban elért sikerei arra birták a főpásztort, hogy újból Bécsbe küldje őt a szent Ágostonról nevezett felsőbb papne­velő intézetbe a theologiai tanulmányok folytatására és a doktori oklevél megszer­zésére. 1879. október havától 1882. má­jus 12-ig volt az intézet növendéke. Ez idő alatt Esztergomban 1880. augusztus 16-án pappá szenteltetett, majd jeles ered­ménnyel végezvén a szigorlatokat, 1882. május 12-én doktorrá avattatott. Simor János hercegprímásnak elve lé­vén, hogy papjai a lelkipásztorkodásban is gyakorlatra tegyenek szert, a fiatal pa­pot, bár ismételt alkalmakkor kifejezte, hogy más pályára szánta, őt 1882. év jú­nius hó 21-én Esztergom szab. kir. vá­rosba küldte káplánnak gróf Csáky Ká­roly váci püspök, akkor városi plébános oldala mellé és itt kezdődik a város kö­zönségének szolgálatában kifejtett tevé­kenysége, melyet azóta csak egy évre szakított meg, midőn 1884. év augusztus hó 24-én az akkor még fönállott érseki lyceumban a laiin és görög nyelv tanárává kineveztetvén, kápláni állását ezen tanári állással cserélte föl, hogy alig egy év múlva, 1885. július 26-án, mint plébános térjen vissza ahhoz a közönséghez, mely a fiatal pap kápláni tevékenységéből ki­érezte, hogy az eszének minden tudásával, lelkének minden érzésével, egész tettere­jével és törekvésével az övé volt. Gróf Csáky Károly plébános pozsonyi kano­nokká neveztetvén ki, a megürült plébá­niai javadalomba, 1885. július 26-án dr. Fehér Gyula választatott meg. Az egyház­jog szerint beiktatott plébános aug. hó 16-án, azon a napon, amelyen öt év előtt pappá szenteltetett, a plébánia javadalomba ünnepélyesen bevezettetett. A város közönsége az általa fenntartott iskolák igazgatójává és képviselőtestületé­nek tagjává megválasztván őt mindjárt plebánossága kezdetén, mint ilyen, 20 év óta vezeti az elemi oktatás ügyét és részt vesz a városi adminisztráció minden ágá­ban. Mint plébános a szorosan vett lelkipász­tori teendők mellett időt és módot talált alkotások létesítésére, melyek a vallásos érzés és buzgóság ápolására és fokozá­sára szolgálnak. Plebánossága kezdetén megindította a régi Kálvária-ut és a temetőben lévő régi „Jó Pásztor" kápolna renoválására vonat­kozó munkálatokat. Evekig tartó SZÍVÓS munkásságának sikerült mind a kettőt egészen újra építtetni a művészet és a kegyelet kívánalmainak oly kielégítésével, mely ezen alkotásokat a város nevezetes­ségei közé helyezi. A város vallásos ke­gyeletének ékesen szóló hirdetője, a Szent­háromságszobor, az ő évekig tartó agitá­ciójának eredménye. Kezdeményezésére újra épült a hegyek között lévő Orbán kápolna. A kegyúri templom új, egysze­rűségében is remek főoltárt nyert, ugyan­csak az ő utánjárására egyesek áldozat­készségéből a templom ablakai üveg fest­ményekkel cseréltettek ki. Az egyházi javadalmak elrendelt ösz­szeirásának felülvizsgálatában, mint az egyházmegye központján felállított vizs­gálóbizottság tagja és előadója : továbbá a főegyházmegyei papi nyugdíjintézet szervező és életbeléptető munkálataiban, mint a szervező gyűlésen a papság állás­pontjának és a nyugdíjintézet központi bizottságában, mint az ügyek előadója alapvető munkásságot fejtett ki. 1889-től a kis gyermekek missiótársu­latának, Jézus szent gyermeksége művé­nek magyarországi központi igazgatója. Közintézeteink legtöbbjében nemcsak, mint egyszerű tag, hanem mint vezető vett részt, mint azok elnöke vagy választ­mányi tagja. Kulturális, humanitárius sőt közgazdasági téren is azok között látjuk, kik nem törődve saját kényelmükkel és nem keresve hasznot, dolgoznak mások javára. Alelnöke a sz. Erzsébetről címe­zett jótékony egyletnek, igazgatója az Esz­tergom belvárosi társulat óvodának, újra alkotta és mint igazgató vezeti az Eszter­gomvidéki Hitelbank részvénytársaságot. A királyi kegy két ízben tüntette ki. 1892. nov. 11-én, midőn Ő Felsége tisz­teletbeli udvari káplánjává neveztetett ki, majd ez évi július 12-én, midőn a Ferenc József rend lovagkeresztjével lett feléke­sítve, s Érdemeinek méltó megjutalmazása: ká­nonokká történt kinevezése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom