Esztergom és Vidéke, 1909

1909 / 1. szám

r Megjelenik Vasárnap és csütörtökön. . — Előfizetési árak : ===== Egész évre . .12 kor. Negyed évre . . 3 kor. Fél évre . . . (> kor. Egyes szám ára 14 fillér. Nyilttér sora 60 fillér. Felelős szerkesztő : DK- PROKOPP GYULA Lap tulajdonos kiadók : Dr1. Prokopp Gyula és Brenner Ferenc. Szerkesztőség és kiadóhivatal: (hova a kéziratok, előfizetések, nyiltterek és hirdetések küldendők. Kossuth Lajos (azelőtt Buda) utca 485- szám. ■= Kéziratot nem adunk vissza. ■ Újévi divat. Irta : Drozdy Győző. Szilveszter a „Mea culpa“, bűn­bánat, penitentia és „Te deum“ napja. Aztán a küzködés, munka, zsivaj, lárma, harc és intrika meg­áll egy napra és az emberek el­kezdik szeretni egymást. Nagy és különös kultusza van újév napjá­nak. Csupa tradícióból, szokásból, divatból és kötelességből végtelen kedves kivánatokkal zavarjuk egy­mást. Sőt néha őszintén is kelle- meskedünk egymásnak. Annyi bol­dogságot kívánnak nekünk, hogy csoda, ha meg nem boldogulunk tőle. Bezárkózunk. Hiába. Jő a pos­tás, annak ki kell nyitni. De besur­ran vele a kéményseprő, borbély, kézbesítő, szabó, cipész, bakter és ezek mind-mind jót, nagyon sok boldogságot kívánnak nekünk. És ezt ilyenkor mind tűrni kell. Csupa udvariasságból viszonozni és fárad­ságukat, előzékenységüket honorálni. Ha csak kitesszük is lábunkat, az ajtónál les ránk a rendőr, kaszinó­szolga, újságkihordó s még Isten tudja kicsoda. És ez mind boldog újévet kíván. De hát mi történt ? Esztergom és Vidéke^ tárcája' U.j Versek. I. Finale. Egy éve szikrazápor hullt az éjbe Es izzón lángolt föl a szeretet: A szent lahóri-rózsa napvirága Locsolta illatát szivem felett . . Lehullt magatol bársony—lágy rezgéssel A szent éj csodás tüzvirága És most ezüst köny hull remegve, gyáván A havas, fehér éjszakába . . . B. Bugarini Horváth Sári. II Finale. Halványan jő a szőke, téli éj. Barna hajadba ezüstpernye hull. Magunk kószálunk a hegyek alján. Kezünk egymásba fonva, szótlanul. Az ezüstbércek csipkézett ormán Régi románcot dalolgat a szél. Mintha könnyesen minket siratna A puszta s minket temetne a tél. A zöld hegyekre fölcsalt a tavasz ; Almaink voltak a csókos nyárba'; De minden álmot letarolt az ősz S a tél lenzött a koronákra. Semmi. Az Idő, a legtökéletesebb perpetuum mobile zavartalanul za­katol tovább, még csak nem is zök­ken egyet, kizárólag azért boldo­gítanak agyon boldogságkivánatok- kal minket, mert lejártak a lőcsei és komáromi kalendáriumok és nem szuperálnak tovább. Ami minden­esetre pech, mert újat kell venni. De, hogy az emberek ezért oly költ­ségesen kellemeskedjenek nekünk, ez már plus-minus igazságtalanság. Ezt elengednénk én is, te is, ő is. De most az emberiségnek egy messiásötlete támadt. Meg kell váltani az újévi gratu­lációkat. Ami annyit jelent, hogy aki fizet bizonyos jótékony célra néhány koronát, ez felmentődik (pardon, ezért a kényszer igealak­ért) a gratulációk és ajándékozások alól. Ez azonban csak egy újabb metódusa a pumpolásnak. Mert bi­zony az én postásom és kézbesí­tőm az ajándékról s távoli jóaka­róm a gratulációról nem mond le jótékony célra. No meg én magam is elvárom, hogy köszöntsön az, aki nekem tartozik azzal. No de hát egyáltalán ne lenne medecinája ennek a peneszes kór­nak ? Mi leszmivéiiink?... Menjünk?. ..Dehová ? Havas pusztán át ki se rótt csapást, Szemünkbe fagytak hideg könyeiuk : Nem látjuk mit rejt az ezüst palást. Szomorún lejt a sápadt, beteg éj. A szűz sivatag hiteget tovább. Fehér ugaron kisér a sötét, Mint rabjait a-fáradt porkoláb. Dermedt tagokkal előre mennénk. De azt se tudjuk: előre — van-e ? Vissza sincsen ut, mert lábunk nyomát A szél friss hóval boronálta be. Nem lesz minekünk úgy sem holnapunk. Tovább menjünk az éjben szótlanul, Fagyott kezünket összefogva, mig Barna hajadba ezüstpernye hull ? • • • Üljünk le. Nézzünk még egyszer körül. Várjuk meg, amíg a hó betemet. Fehér ravatalt térit, a puszta S a csend dalolja a Requiemet . . . Drozdy Győző. A* apja lánya. Irta: Pakots József. I. különös gazdálkodás folyt a fiatal Gáth birtokán Gáth György az alsó Tiszavi­De van. Mi, újságírók egész ön­zetlenül felajánljuk legkedvesebb szerszámunkat, az ollót, hogy en­gedjék neki pengéit ennek a copf­nak. Ügyes szerkesztő kezében egy rossz olló többet ér tiz pompás tolinál. Csodálnám, ha a társada­lom nem tudná hasznát venni. Persze, elsőnek senki sem meri copfjának engedni az ollót. Mert hát — megszólják. És ha nincs első — hogyan legyen második, harmadik, századik ? Ilyenek va­gyunk mi emberek. Ragaszkodunk a múlthoz, és legendákhoz, ha­gyományokhoz, szokásokhoz és tra­díciókhoz, mint a gummiarabikum. És nem merünk búcsút mondani copfjainknak, mert a copf divat. És minden jólnevelt egyénnek respek­tálnia kell a divatot. De hát divattá válnék a copf le- nyesés : még pénzért sem kívánná­nak boldog újévet. Tehát elő, di­vatcsináló myladik, madámok s fő­leg hangos gentlemanek, kapát a kézbe, s ássák a B. u. é. k. sírját. Izzadhatnak már egyszer önök is a kultúráért. Azaz, hogy elég, ha a gratulálok légiójával szemben passiv resistentiaba helyezkednek. Higyjék el, hogy korunk majom­vidék leggazdagabb fölclesura volt, aki apja után húsz éves fejjel került az óri­ási birtokba s az ifjú fej nem bírta meg a nagy gazdaság gondját. A véletlen sze­rencse — Gáth szerencsének hitte ezt — úgy hozta magával, hogy Sárosból akkor kerekedett útra Liponovszky János. Ez a Liponovszky egy tönkrejutott sárosi ne­mes volt, aki odahaza, a bocskorosok közt rostéit munkának állni, hát elment az or­szág másik végébe, a görbe országból a sik-egyenes országba. Itt épen akkor sza­kadt az ifjú Gáth nyakába az óriási bir­tok, Liponovszky ajánlkozott tiszttartónak, így történt aztán, hogy a tiszavidéki ifjú birtokos és a sárosi nemes összekerültek. Liponovszky János akkor már nagyon elkeseredett ember volt. Miután őt magát a hitelezői kiforgatták a vagyonából, ádáz gyűlölet fogta el a más vagyona iránt. Mikor tiszttartóként beleült az ifjú Gáth birtokába, sötét, elhatározás érlelődött meg benne. Alóla is apránként húzták ki a földet, megtanulta hát saját kárán a ki­szipolyozás módját. Most visszaszedi a jussát mástól. Ettől a léha, könnyelmű gavallértól, aki nem is érdemel mást. Liponovszky ügyesen intézte a dolgait. Annyira megnyerte a Gáth bizalmát, hogy az teljesen rábízta gazdaságát. Egyébként is a legszívesebb viszonyban voltak. Hi­szen Liponovszky is nemes ember volt, kvalitása oly kitűnő, hogy még e jót is utánozni fogják. Mert hát tu­datlanság a divatban : disqualifikál minket a haladók közt. Tehát itt a teória: divattá kell tenni a B. u. é. k. mellőzését és akkor követ az ... o, imitatores, servum pecus. . . Lehet, hogy e teória bevág. Mert, amint hogy nem minden analfabéta akadémikus, úgy nincs minden teó­riára rásütve e bélyeg: csütörtök. A divatról van szó. És mivel minden valamire való vezércikkíró­nak illik divatosnak lennie: beszél­jünk hát most, tizenkét órakor a tegnapról és holnapról. Mert újév­kor ez a divat. Azt hiszem, eléggé divatos köz­hellyel kezdem, ha azt mondom, hogy a tegnap olyan volt, mint a tegnapelőtt. Az olyan mindegy, hogy Wekerlének, vagy Verbőczynek, Dózsa Györgynek, vagy Izrael Ja­kabnak, Szent Gellértnek, vagy Ap- ponyi Albertnak hívják a fórumok urait. Csak az a fontos, hogy van­nak és egészségesek. És, hogy ki lesz holnap az új Bethlen Gábor, vagy Rákóczy Ferenc, azt igazán nem lehet tudni még. Csak annyi bizonyos, hogy az Idő méhe vajú­dik s hogy már magában hordja pláne a sárosiak közül való, — tegeződ- tek. Az üzleti dolgaikat is úri emberek módjára intézték el. Gáth állandóan Pesten időzött. Élte vi­lágát. Liponovszky néha fölment hozzá a Pannóniába, ilyenkor bucsuzásnál Gáth mindig a kezébe nyomott a tiszttartójá­nak egy virágbokrétát! — Vidd el ezt a bokrétát a lányod­nak ! De odaadd ám ! Nem olyan szép ugyan, mint a minőt ő szokott odahaza a mezőn gyűjteni, de itt viszont magam szedtem össze a virágos boltokban. Csó­kolom a kezét! Néha megesett, hogy becsületből Gáth utazott le a tiszttartójához számadásra. Ilyenkor — ez rendszerint gabonabehor- gás idején volt — Liponovszky eléje ter­jesztette a számadásokat. — Kérlek, György, az idei vesztesé­günk húszezer pengő forint. Az uj vető­gépek nem váltak be. Aztán a száraz­ság .. . — Jó, jó ! — vágott közbe ilyenkor szinte restelkedve Gáth, — ne védd ma­gad János. Hiszen te nem tehetsz róla. És sietve hagyta ott a tiszttartóját, hogy kint valahol a kertben, vagy az ud­varon megkeresse a lányát. És ha meg­találta, elmondta előtte mindazokat a vi­rágos szavakat, amelyek az ilyen kicsi­szolódott gavallérnál mindig készenlétben CNJcU

Next

/
Oldalképek
Tartalom