ESZTERGOM XIII. évfolyam 1908

1908-11-22 / 47. szám

ünnepet, mely alatt nem egy magas szárnyalású tószt hangzott el. A hitközség nevében Léderer G. táblabíró köszöntötte föl az uj plébánost, kit a közigazgatási hatóság részéről Buday P. fő­szolgabíró, majd Schmausz főispán stb. üdvözölt. Gyújtó és mélyen járó, eszmékben gazdag volt a beszéd, melyben Hof mann Károly kalocsai apát­kanonok a plébánosoknak ezentúl követendő út­jait vázolta s melyeknek követését az uj plébános­nak szivére kötötte. Fölötte kedves keretet adott az ünnepélynek, hogy a beiktatási ünnepen az uj plébánosnak testvérei s közeli rokonai majd­nem teljes számban megjelentek s ezzel az ün­nepnek egy intim családi jelleget kölcsönöztek. * Ürmény ünnepe. Sikerült ünnepély szín­helye volt Ürmény község f. hó 15-én. E napon áldotta meg ugyanis Brühl József esztergomi prelátus-kanonok, az ürményiek volt buzgó espe­res-plébánosa, a Mária-fiuegylet uj gyülekező helyiségét. Az ünnepély d. u. 3 órakor vette kezdetét. A zsúfolásig megtelt templomból kör­menetileg vonultak a hivek a helyiségbe. A szer­tartást Brühl prelátus gyönyörű szívből jövő beszéddel nyitotta meg. Az a 10 esztendő, amióta övéit elhagyta, mintha nyomtalanul tünt volna el. Volt hivei iránti meleg szeretete megtalálta a szivükhöz vezető utat. Rövid volt a beszéd, de magvas. És hogy meghatotta a sziveket, azt a könnyes szemek bizonyították. Megható volt látni, mint tódultak hozzá volt hivei. Este 6 óra­kor a buzgó iskolatestvérek közreműködésével sikerült ünnepély volt. A hatalmas terem az intelligencia és a köznép befogadására szűknek bizonyult. A változatos programm 12 pontból állott. 1. Himnusz, énekelte a nyitrabajnai ének­kar. 2. Brühl prelátus felköszöntése. 3. Zongora­darab. 4. Üdvözlő dal, énekelte az énekkar. 5. Dr. Tóth Károly orvos üdvözlése. 6. Zongora­darab. 7. A nép felköszöntése. 8. Magyar egy­veleg, énekelte az énekkar. 9. Zongoradarab. 10. »Fogadas« szinmű egy felvonásban. 11. Zongora­darab. 12. Szózat, énekelte az énekkar. Hálás szivvel mondunk köszönetet ez uton is mélt. Brühl József prelátus-kanonok urnák szives fára­dozásárét és kérjük a Mindenhatót, hogy ngos dr. Tóth Károly urat, kinek áldozatkészségéből az épület létesült, megáldani kegyes legyen. Midőn e sorokat zárjuk, nem mulaszthatjuk el szeretetünket és hálánkat kifejezni a kedves iskolatestvéreknek, de különösen főt. Bilek Rezső, Ürmény apostoli esperes-plébánosának, kinek atyai vezetése alatt a Mária-Kongregáció ily szépen virágzik. Adjon az Úr Isten minél többet ily apostoli lelkekből! Egy jelenvolt. * A vörheny-járvány szünőben van. A hatósági orvosok közvetlen szemléje azon ered ménnyel járt, hogy a vörheny-járványt már nem találták oly veszedelmes jellegűnek, mint csak a mult héten is volt. Összesen 49 vörheny-beteg közül több mint a fele már fenn jár; 18 beteg részint a Kolos-, részint az érseki kórházban van elhelyezve. Az újabb megbetegedések is enyhe jellegűek. Minthogy az elkülönítés és fertőt­lenítés minden egyes esetben keresztül vitetik, sőt már előre arra nézve is intézkedés történt, hogy a tanintézetek megnyitásakor oly házakból, me­lyekben megbetegedés fordult elő, a tanulók csakis hatósági orvosi engedéllyel látogathassák az iskolákat: a polgármester az összes elemi iskoláknak f év november 23-án leendő meg­tartása iránt tett előterjesztést az alispánhoz. Az óvodák azonban, tekintettel a zord időre, to­vábbra is zárva maradnak. A tanácsorvos arra nézve is javaslatot tett, hogy a reggeli hideg időre való tekintetből az elemi iskolákban, felekezeti különbség nélkül, az előadások télen reggel 8 óra helyett 9 órakor kezdődnének és ugyancsak télen az elemi iskolások templomba ne járjanak. Az alispánnak ezen egészségügyi javaslatra ho­zandó határozatától függ a tanítási időnek imént való megváltoztatása. — Lapunk zártakor vesszük az értesítést, hogy az alispán az összes elemi és ismétlő iskolák, továbbá a kereskedő- és iparos­tanonciskolák megnyitását f. hó 23-án, hétfőn elrendelte, azzal a változtatással, hogy az I-ső és Il-ik osztályban a tanitás reggel 9 órakor veszi kezdetét. * Mennyit fizettünk adóba október hóban ? A pénzügyigazgató jelentése szerint Esztergom vármegyében f. év október havában befolyt egye­nes adóból 128810 kor., csökkenés az előző év hason időszakához képest 44647 kor.; hadmen­tességi dijból 3351 kor., csökkenés 509 kor.; bélyeg- és jogilletékből 166923 kor., csökkenés 50551 kor.; illetékegyenértékből 101730 kor., csök­kenés 10846 kor.; borital- és húsfogyasztási adó­ból 137334 kor., emelkedés 4214 kor.; italmérési illetékből 18217 kor., csökkenés 568 kor.; tanitói nyugdíjjárulékból 14237 kor., emelkedés 3891 kor.; iparkamarai illetékből 3696 kor., csökke­nés 571 kor. ; vízszabályozási költségjárulék­ból 12325 kor., csökkenés 2947 kor.; törvény­hatósági útadókból 73772 kor., emelkedés 2588 kor.; országos betegápolási pótadóból 24484 kor., csökkenés 7937 kor. Az adóhelyesbitések, adó­elengedések és adótörlések összesen 49817 koro­nát tettek ki. * Le a liberálisokkal I A függetlenségi párt egyes sötét alakjai, kiknek sehogyan sem tetszik, hogy a mai nemzeti kormány mégis csak egy kis keresztény szellemet is igyekszik bevinni a közéletbe, titkosan szervezkednek és meg akarják alakítani a liberális blokkot. Nem kell a liberális blokk, a Tisza Bánffy-féle szabadelvű politikától — mely majdnem a tönk szélére jut­tatta a nemzetet — már megcsömörlött az ország. Nagy Emil és társai, valamint a néppárt és az alkotmány párt egyes derekabb tagjai minden áron meg fogják akadályozni a régi, korrupt­rendszerhez szitok okvetetlenkedését. A liberális wrackok csak maradjanak meg hajóroncsoknak, ne akarjanak feltolakodni hajóknak ! * Dinamit a rendőrség alatt. Bartal Kin­cses Lajos esztergomi hires legény régi ismerőse és gyakori vendége a rendőrségnek. Valami kis verekedésért a rendőrség szombaton be­fogatta őt és elhelyezte az egyik cellába, hogy ott kitöltse büntetését. Bartal a Kincses jól tudta, hogy elcsukás előtt megmotozzák a rendőrségen a kedves vendégeket s igy nem hozott magával semmit, vasárnap azonban hozzátartozóival beho­zatta felső kabátját. Nem sikerült észrevétlenül becsempészni a kabátot. A rendőrség előbb ki­kutatta a gúnya zsebét. A kabátban két teljesen felszerelt dinamit töltény volt. Ezt Bartal a Kin­cses a rendőrségnek szánta. Ugy gondolkozott, hogy mielőtt kiszabadul, jól elhelyezi és a rendőr­ségen bosszút áll. A jeles legényt a h. rendőr­kapitány átkisértette már a kir. járásbírósághoz. Bartal-Kincses Lajos elismeri, hogy a dinamitról tudott, de ujabban azt a valószínűtlen mesét ta­lálta ki, hogy a két csomag dinamitot az utcán találta és úgy maradt véletlenül a kabátja zse­bében. A nyomozás tovább folyik. * Levél a szerkesztőhöz. Kaptuk a követ­kező panaszos levelet: »Tekintetes Szerkesztő Ur! Tisztelettel kérem szíveskednék az »Esztergom«­ban soraimnak helyet adni. Immár másfél éve lesz, hogy az uj tanitói törvény életbe lépett s mindennek dacára Pereden (Pozsony-m.) a tanitói fizetések rendezése, illetve az államsegély kérése ügyében a mai napig semmi sem történt. Az iskolaszékben volt annyi jóakarat, hogy vagy ötször hozott határozatot arra, hogy a tanitói fizetéseket államsegéllyel egészíti ki. De ez a jóakarat is csak papiroson maradt. Pedig úgy tudom, hogy a biboros Hercegprímásnak e tárgy­ban két szigorú rendelete is van: a VIII. számú körlevélben az 1290. sz. rendelet 2. bekezdése s a XII. sz. körlevél 2860. sz. rendelet 10. pont­jának szintén 2. bekezdése. Azt hiszem talán ezek a rendeletek Pereden is érvényesek. Meg talán az iskolaszék nem csak azért van, hogy feljebbvalója legyen a tanítónak, hanem hogy annak tisztességes megélhetéséről is gondoskod­jék. Mindezen dolgok betetőzésére még tessék 185 gyermekkel vesződni egy 70 köbméter ter­jedelmű szobában akkor, amikor ugy az egyházi, mint a világi hatóság már ezelőtt 5 évvel sür­gette az uj állások szervezését s már két éve, hogy 3 uj tanterem teljesen kész és felszerelve van, de azért az uj tantermek üresen állanak. Ilyen körülmények között legyen kedve a tanító­nak szivesen teljesíteni kötelességét, mikor kész­akarva megkárositják azzal a néhány fillérrel is és arra sem gondolnak, hogy egy kevés egész­ségre talán annak a tanítónak is szüksége van, mert bizony tessék megpróbálni a 185 falusi gyermek között télen egy délelőttöt eltölteni, ha volt egészsége, ott ugyan nem fog sokáig tartani. Erre a dologra szeretném fölhivni azok figyelmét, kiknek beleszólásuk volna. Pered, 1908. novem­ber 18-án. Szívességét megköszönve maradtam kiváló tisztelettel Janlcs Alajos tanitó. * Keresztény szocialista egylet alakulása. Szempc, pozsonymegyei mezőváros polgársága vasárnap délután hatalmas népgyűlést tartott. A keresztény szocialista elveket Dvihally Géza és Szeift István, az »Igaz Szó« munkatársa ismertet­ték. A népgyűlés nagy lelkesedéssel kisérte a szónokok beszédét és nyomban a nyilvános gyű­lés után megalakította a polgárság a szempci keresztény szocialista egyesületet, melyben intel­ligens emberek, kisgazdák és kisiparosok ép úgy beléptek, mint a munkások. Szempcen meglehet­ne tanulni, hogy kell egymást megbecsülni. A hatalmas népgyűlést impozánssá tette, hogy a pozsonyi, illésházi és más környékbeli szervezetek is képviseltették magukat. * Tót nemzetiségi bank Nagytapolesány­ban. F. hó 12-én a »Tátra-bank« egy fiókot nyitott Nagytapolesányban. Az alakuló gyűlésre több pánszláv agitátor jött el mindenfelől, köztük Sándorfi Ede és Hrusovszky is. Az alakulás rend­kívül nehezen ment, mert nem tudtak a vezetésre alkalmas, értelmesebb embert fogni Tapolcsány­ban. Túrócszentmártonból küldenek ide egy köny­velőt (valószínűleg cseh lesz) és egy fiatal ügyvé­det, mint képviselőjelöltet. Igy szándékoznak a csehek nálunk pénzük és szellemi proletariátusuk fölöslegét elhelyezni és a jó üzlet mellett a »cseh­tót egység«-nek propagandát csinálni. * Felülfizetések. Az Esztergom-Szenttamás és Vizivárosi Kath. Polgári Kör által 1908. évi november hó 15-én a Fürdő szálloda helyiségében tartott Katalin-estélyen felülfizettek: Dr. Csárszky István 50 kor., Haliczky Zoltán Béla 10 kor., dr. Wipplinger Ödön 8 kor., Rajner Lajos, Andor György, Schiffer Ferenc, Fehér Gyula, Keményfy K. Dániel, lovag Mattyasovszky Lajos, Lollok Lénárd, Mészáros Ferenc bécsi utazó, Vándor János 5—5 kor., Marczy József 3 kor. 40 fill., Bogisich Mihály, Graeffel János, Maszlaghy Ferenc, Breyer István, özv. Vimmer F*erencné 3—3 kor., Iványi Géza 2 kor. 60 fill., Siposs Antal 2 kor. 40 fill., Venczell Antal, Blümmelhuber Ferenc, Guzsvenitz Vilmos, Pauer Károly, Babura László, dr. Pécsi Gusztáv, Beretey Márton Géza, Helcz Józsefné, Umhöh Lajosné, Uhlárik Jánosné, özv. Wacker Heinrikné 2—2 kor., Gerlei Dániel, Wiedermann Károly 1.60—1.60 kor., Turányi György, Polusin Mátyás, Nádler István 1.40— 1.40 kor., özv. Laczkó Pálné, Frankner Károly, Tóth Lajos, I^arkas Gyula, Erdélyi Lajos, Voticzky Mór, Révész Mór, Trexler Sándorné, Rothnagel Frigyesné, Szoleczky János, Tölgyesi Jenő 1 — 1 kor., N. N., Székelyi Mariska, dr. Kiss Károly, Simhard Károly, Guttrai János, N. N. Tingyela Mihály, Simon József, Czuczor Antal 40—40 fill., Simonidesz József 20 fill. — A nemesszivü ada­kozóknak az elnökség ezúton köszönetet mond. * Egy falu buesuzása plébánosától. Meg­hatóan búcsúzott el szeretett plébánosától Novotny János esperestől f. hó 17-én a hontm. Bozók község. Könnyes szemmel, hangos zokogással kisérték ki tisztelő hivei jó pásztorukat a vasúti állomás­hoz. Híveinek valódi lelkiatyja, szives tanácsadója, lelkes vezére volt. Rövid 8 évi működése alatt a vallásos buzgalom tekintetében rendkívül sokat tett. Ő létesítette Bozókon az Oltáregyletet, neki köszönhető az, hogy a hitközség majdnem min­den tagja a Jézus szent Szive társulatba beirat­kozott. Összetoborozta hiveit a kath. népszövet­ség táborába, rendbe hozatta a templomot, az iskolát stb. Hátrahagyott munkássága sokáig fog vezérelni bennünket azon az uton, a melyet ő nekünk kijelölt. A barstaszáriak örülhetnek, hogy ily lelkes, a kort megértő lelkipásztort nyertek Novotny ban. Egy bozóki hivő. * A bajnai dinamitrobbanás. A bajnai dinamitrobbanás dolgában még mindig nincs tel­jes világosság. Niedermayer Imre gazdasági segéd most Ácson tartózkodik és ártatlanságát hangoz­tatva azon fáradozik, hogy ártatlanságát beigazolja. A csendőrség már azóta elfogta Izsó László 27 éves nős kocsist, ki az uradalomnál volt alkal­mazva és kevéssel a robbanás előtt bocsátotta el őt Kari György intéző. Izsó teljesen igazolta ártatlanságát s igy a csendőrség szabadon bocsá­totta. A hatóság kutatásainak kinos eredmény­telenségét különben élénk figyelemmel kisérik felsőbb helyen is. A hercegnő maga a nyomozás minden adata után érdeklődik és szinte lehetet­lennek tartja, hogy a nyomozó hatóság még min­dig nem talált elég bizonyítékot a bűnös ellen. A dinamitrobbanás különben a kormányköröket is foglalkoztatta. A napokban ugyanis, mint ille­tékes helyről értesülünk, gróf Andrássy Gyula belügyminiszter szigorúan utasította Gyapay Pál főispánt a nyomozás erélyesebb és eredményesebb vezetésére és rövid idő alatt jelentést kér az ügy állásáról. A csendőrség erre kemény leckét kapott, mire azzal védekezett, hogy nyomozásának ered­ményeként egy gyanúsított egyént rögtön a tett elkövetése után pár napra a komáromi kir. ügyész­séghez kisért, másra gyanú vagy terhelő körül­mény nincs. A belügyminiszter különben utasi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom