33 találat (0,220 másodperc)

Találatok

1. 1980-12-27 / 52. szám
[...] nagy részében a lakott helyektől távoli tanyákon élnek és ez a halászlé [...]
2. 1997/8-9 • MARGÓ • E. Fehér Pál: Találkozások Herder-díjasokkal (8-9_130. oldal)
[...] író Jaan Kross aki a távoli Tallinnból érkezett az osztrák fővárosba [...] Az isten háta mögötti városkákban tanyákon udvarházakban élő evangélikus lelkipásztorok há­nyatott [...]
3. 1969-08-03 / 31. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] fehérember tisztelete Argentína lakossága egy távoli északi tartományok félvér índián ke­veréklakosságának [...] része rosszul fize­tett urasági cseléd tanyákon és pusz­tákon él nemegyszer több [...] hajtani lábon a legközelebbi bár távoli vasútállo­másra a burgonyát káposztát répát [...] lapokat olvasták mindez azonban olyan távolinak és fantasztikusnak tűnt előttük mintha [...]
4. 1975/6 • Kövesdi János: A gyermekiélek és az irodalom (Beszélgetés Klára Jarunkovával) (490. oldal)
[...] számítani azt hogy addig többnyire tanyákon éltem és édesanyám halála után [...] elképzelheti mit jelentett számomra a távoli nagyváros mozgalmassága színei szoká­sai életformája [...]
5. 1971-11-27 / 281. szám, szombat
[...] választók aktívan részt vesznek ffülöpl TANYÁKON ÉS HEGYEK KÖZT A hegyi [...] Jól megszervezték a távol eső tanyá­kon is a választásokat hogy minden [...] szervező munka tette lehe­tővé a távoli tanyák választópolgárai számára a választások [...]
6. 1985-09-06 / 36. szám
[...] alig változott A lakóhelyektől ugyanúgy távoli hegyi tanyákon élnek mint ko­rábban Villanyáram nincs [...]
7. 1965-12-21 / 51-52. szám
[...] volt mód­juk nagyon széttekinteni a tanyákon túli világban De nem is [...] a fiát valamelyik­nek Közeli és távoli rokonságban vannak itt legtöbben egy­mással [...] első ismeretségre a Nagyszegpuszta mö­götti tanyákon tettem szert Riportanyagot gyűjtöttem s [...] eddigi és a még hosszantartó távoliét az otthontól me­rőben eltérő és [...]
8. 1969-02-23 / 8. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Tá­voli tanyákon Nagy Izabella riportja népművelőkkel 21 [...]
9. 1977-04-16 / 15. szám
[...] állattenyésztésben itt élnek a környező tanyákon Panaszuk jóformán csak a sárra [...] adó fávol Esőben hóban a távoli iskola felé baktató tanyasi kisiskolás [...]
10. 1925-12-03 / 274. (1017.) szám
[...] egy magyar tanítóval A magyar tanyákon 3000 iskola énül Művé­szet és [...] a Gelénes és Barabás közti tanyákon épül most két állami iskola [...] megadva a lehetőség hogy a távoli városokban iskolázhas­sanak Uirendszerü terveivel azonban [...]
11. 1994-08-12 / 33. szám
[...] vagy szamárháton közelítik meg a távoli vidékeket hanem a legmodernebb vasparipákon [...] mint mondtam leginkább a pusztá­kon tanyákon telepedtek meg Laponya Mikóháza és [...]
12. 1970-05-17 / 20. szám
[...] mamát hívogatják mint ahogy a tanyákon a mamák Is sír dogálnak [...] a kol­légium lakói szinte valamennyien távoli falvakból tanyákról jöttek az elnéptelenedett [...]
13. 1962-05-08 / 126. szám, kedd
[...] visszavonuláskor nehe haragot lövell a távoli magaslatok J S Ä MSTÍS [...] hasonlí­tottak melyekkel anyáik gyermekko­rukban a tanyákon és falvakon vilá­gítottak Mi gyalogsági felderítők is a tá­voli magaslatok felé bandukolunk az országút [...] vagy az ablakon túl a távoli ma­lyet a hitlerista hadsereg katonái [...]
14. 2012-07-17 / 164. szám, kedd
[...] haladást a gyári termékeknek a tanyákon való megjelenése is igazolta A [...] úgynevezett elszakadási mozgalmak Külö­nösen a távoli pusztákon élők arra törekedtek hogy [...]
15. 1956-09-03 / 246. szám, hétfő
[...] Édekes irodal­mi levelek Ismertetik a távoli orszá­gok szellemi életének fejleményeit A [...] ismeretlennek idegennek va­ rázsa a távolinak és exotikus­nak színe íze és [...] emberek és szoká­sok messzi tájak távoli történések valósága és ellenőrizhetetlen mese­szerűsége [...] a közös élet kialakí­tása a tanyákon falvakon és a vá­rosokban is [...]
16. 1923-05-25 / 116. (268.) szám
[...] nyil­vános helyiségekben valamint szokásos bün tanyákon 3 ha megszökött fogoly kézreke [...] s a konkrét esettel még távoli össze­függésben sem álló tárgyakat foglalnak [...]
17. 1980-11-30 / 48. szám
[...] fedez­tek fel élénk kereskedelmet folytattak távoli országokkal Emellett munkába is fogták [...] szél Építésük elsősorban tá­vol eső tanyákon farmokon le­het előnyös ahová a [...]
18. 1935-01-30 / 25. (3577.) szám
[...] számol be a pozsonyi külvárosi tanyákon nyomorgó ma­gyar munkáscsaládok nélkülözéseiről A [...] vibrálnak az európai légkörben A távoli ke­let kérdései is gondot okoznak [...]
19. 1965-06-25 / 174. szám, péntek
[...] számos képvise­te dolgozó népünknek a távoli Mon lője gol Népköztársaság dolgozó [...] és Bogyarét térségében elsősorban a tanyákon rekedt családokat men­tik Sajnos a [...]
20. 1937-07-07 / 151. (4297.) szám
[...] délben azt jelentette hogy egy távoli sziklafalon tüzet vett észre és [...] között A községtől délre fekvő tanyákon a pa­rasztok a pénzügyi hatóságok [...]
21. 1974-01-06 / 1. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] a lakosok száma Jelenleg a tanyákon élő embereket is beleszámít­va alig [...] égboltot és lesem azt a távoli szürkésen fehér fénycsíkot ami a [...]
22. 1986-06-26 / 148. szám, csütörtök
[...] a teljes összekap­csolás még a távoli jövő program­ját képezi településfejlesztésük iránya [...] a legkisebb tele­püléseken a hegyi tanyákon is Oravában Kysucában és Detva [...]
23. 1982-02-15 / 38. szám, hétfő
[...] kívánjuk valahogy hozni ezeket a távoli kisázsiai tájakat akkor vissza kell [...] tulajdonjogán perle­kedtek Bartók Béla magyar ta­nyákon erdélyi falvakban afrikai oázisokban török [...]
24. 1927-02-09 / 32. (1366.) szám
[...] népét Rassay képviselje akit a tanyákon senki sem ismer soha ott [...] mosolya mint az ispáné valami távoli nap­sütötte sikságok derűje Nem válaszolt [...]
25. 1964-08-04 / 31. szám
[...] Badacsonyban Kisfaludyt kere­sem a dunántúli tanyákon Illyést a nyírségben Krúdy kalauzol [...] még többet tanulhatunk mint a tá­voli idegenben Folytatjuk FRAŇO KRÁĽ Partizándal [...]
26. 1965-09-18 / 259. szám, szombat
[...] falvaktól városok­tól távol eső településeken tanyá­kon a nap minden órájában nyitva [...] el­társalogní a közeli és a távoli világ eseményeiről dolgairól őszinte bi­zalommal [...]
27. 1975-01-21 / 4. szám
[...] te­hetség alkotó megnyilvánulásában A film távoli tükrözött művészet A televizió még [...] munkásoik parasztok világában építkezésen bányákban tanyákon Emberi éle­tek emberi sorsok kavarogtak [...]
28. 1977-09-11 / 37. szám
[...] dobogtak és hirtelen csönd tá­madt távoli tücsökzene hallatszott egy madár kiáltása [...] kiderítse a dolgot a völgybéli tanyákon nem ússzák meg olyan könnyen [...]
29. 1964-09-02 / 244. szám, szerda
[...] falutól kul­turális központoktól távol eső tanyákon Erről beszél­Mi lesz a tanyából [...] tanyából Es az sem a távoli jövő ze­néje hogy közelebb hoz­zák [...]
30. 1929-12-15 / 286. (2211.) szám
[...] filológia jogtudomány kis kincsesbáza Mint­ha távoli idegenbe az édesanya mesebeli ha [...] hanem a falvakban sőt a tanyákon is magyar kör ök alakultak [...]
31. 1959-02-05 / 35. szám, csütörtök
[...] városban falun még eldugott kis tanyákon is mindenütt találtattak afféle névtelen [...] magasztalja filmjében melynek története Grön­land távoli partjain játszódik le Elő­terében egy [...]
32. 1950-04-28 / 98. szám, péntek
[...] a sztrájk A falvakban a tanyákon csoportok verődtek össze hosszú sorokban [...] dübörgés vonta magára a figyelmün­ket távoli topogás fac pők kopogá­sa a [...]
33. 1949-11-17 / 185. szám, csütörtök
[...] éppen ezért a falvakban a tanyákon a kis­és középparaöztságnak Egy táborba [...] árnyak meredeztek talán széna­boglyák vagy távoli faluk kicsi há­zai Hogy elöl [...]