Új Szó, 1974. január (27. évfolyam, 1-26. szám)

1974-01-06 / 1. szám, Vasárnapi Új Szó

Az efsz megalakítására 1959-ben került sor. A nö» vény termesztés ezen a vidéken csak másodrendű, az első helyet az állattenyésztés foglalja el. Az efsz 1972-ben a „tanyavilággal“ is kibővült. A 187 magán- gazdálkodó közül 182 a haladó gazdálkodás} formát választotta. Az efsz életében 1973 januárjában jelentős változás következett be: CSSZBSZ-SZNF néven, tomášovcel központtal egyesült ľomášovce, Vidlná, Podrečany, Greg, Vieska és Tuhár község szövetkezetével. Ez a jelentős változás nagyban elősegíti a termelési ered­mények növelését. A hnb munkáját, a falu fejlesztését és a polgárok gondolatvilágának a formálását nagyban segíti a fa­lusi pártszervezet, melynek csak 11 tagja van, de 27 regisztrált tagja hatékonyan segíti a kitűzött felada­tok teljesítését. A taglétszám növelése nehéz feladat,, ugyanis a fiatalok túlnyomó többsége másutt dolgo­zik. Itt ugyanis a mezőgazdasági üzemen kívül nincs más munkalehetőség. Ezért a felszabadulás óta mint­egy ötszáz személy hagyta el a falut. Szakmát tanul­tak, különféle Iskolákon képesítést szereztek, amit itt nem tudnának hasznosítani. A „kivándorlás“ kö­vetkeztében jelentősen megcsappant a lakosok száma. Jelenleg — a tanyákon élő embereket is beleszámít­va — alig néhány fővel haladja meg a lakosok szá­ma az ezret. Ennek ellenére jelentős a fejlődés. Néhány elis­merő oklevél, emlékérem bizonyítja a hnb tanácsa és a polgárok szorgalmát, igyekezetét. A dicsérő szón kívül több mint 100 000 koronát Is kaptak, melyet a község további fejlesztésére fordítottak. A község az SZNF 20. évfordulója alkalmából a Vörös Csillag Érdemrendet kapta a Szlovák Nemzeti Felkelésben való részvételért, ugyanis a községből közel 270 ember harcolt az SZNF-ben. A dicső múlt hű ápolói az Antifasiszta Harcosok Szövetségének a tagjai, akik azon túl, hogy emlékesteket rendeznek, a falufejlesztésben is a régi harcosok lendületével vesznek részt. Élen járnak az ünnepélyek megszer­vezésében. és a közmunkák végzésében is. Budiná arculata az évek folyamán előnyösen meg­változott, csak egy maradt a régi: az a lelkesedés, amely cselekvésre ösztönözte a község lakosait az SZNF idején, ma pedig a községfejlesztési terv meg­valósítására mozgósítja őket. A falu semmiben sem különbözik más hegyvidéki falvaktól A domboldalban meghúzódó házak, ka­nyargó szűk utcácskák semmi rendkívülit nem árul­nak el a lakosairól. A falu szélén elhelyezett tábláról megtudjuk, hogy lakosai annak Idején részt vettek a Szlovák Nemzeti Felkelésben, s a községet a Vö­rös Csillag Érdemrenddel tüntették ki. Végighaladva a falut kettéosztó úton, kíváncsi te­kintetek mérik végig az Idegent. Bizonyos fokig ért­hető, hiszen falubélin kívül ritkán érkezik más Ide. Olyan „végvár“ forma község ez. Innen már csak a tanyák felé vezet az út. A falu közepén áll a kultúrház. A legrangosabb épületek egyike, falán Időszerű politikai és egyéb eseményekkel foglalkozó faliújság. Felette márvány­tábla örökíti meg a Szlovák Nemzeti Felkelés hősei­nek, résztvevőinek az emlékét. Az emeleten van a hnb Irodája, ott találom AláC Juraj elnököt. Vele beszélgetünk el életükről, ered­ményeikről, terveikről. A szájhagyomány szerint az 1400-as években budai szlovákok települtek meg Itt, ők alapították a közsé­get. Állítólag innen a neve is: Budaszállás. A felszabadulásig egyszerű hegyvidéki település volt. Többnyire alacsony, gerendákból ácsolt kis fa­házakból állott, s két ízben is a tűzvész áldozata lett. 1895-ben leégett, 1936-ban pedig 37 házat pusztított el a vörös kakas. Lakosainak nehéz élete voltosokat kellett dolgozniuk a betevő falatért, többen az ott­honukat otthagyva kerestek megélhetést. A sötét korszakot a második világháború tetőzte be. Ezt az időszakot a falu lakosai nem töltötték tét­lenül. A Szlovák Nemzeti Felkelés minden igaz ha­zafit hívott, Budiná lakosai is egymás után jelentkez­tek a német fasiszták ellen harcoló partizáncsopor­tokhoz. A harcban eredményesen, hősiesen helytáll­tak, de sokan közülük soha többé nem láthatták meg falujukat. A harcban életüket áldozták, hősi tetteiket emlékmű őrzi a közeli dombtetőn. A szovjet hadsereg katonái 1945 februárjában sza badították fel a községet. A felszabadulás nemcsak szabadságot, hanem új életformát is hozott a faluba. Az évek folyamán gyors ütemben fejlődött, gazda­godott a község. Felsorolni is nehéz lenne, mi min den épült azóta az állam anyagi támogatásával, s az itt élő emberek szorgalmas munkája nyomán. Telefont kapott Budiná, 1957-ben pedig kigyúlt a villany is. Még ugyanabban az évben adták át az új kultúrházat. 1961-ben új iskola épült, néhány évvel később megnyitották az új tanyai iskolát is. 1970-ben egy korszerű üzletet adtak át rendeltetésének. Fel­épült a tűzoltószertár, hangszórót kapott a falu. kö rülkerítették a temetőt, halottasházat építettek, por talanították az utcákat és a községbe vezető utat BOJTOS JÁNOS És emlékművet emeltek a Szlovák Nemzeti Felkelés­ben elesett budinái hősök emlékére. Vastagon számítva a községfejlesztésre fordított összeg 1970-ig több mint 4 és fél millió koronát tesz ki. Hogy az összeget okosan használták fel, bizo­nyítja a falu jelenlegi arculata, mely a felszabadulás óta teljesen megváltozott. A régi faházakból már csak „hírmondónak“ maradt egy-kettő, büszke kőépületek, korszerű lakóházak egész sora bizonyítja a fejlődést és az emberi szorgalmat. A lépten-nyomon tapasztalható fejlődés nem azt je­lenti, hogy már megoldottak minden problémát, hogy nincs már tennivaló. Korántsem. A vezetők erre a vá­lasztási Időszakra Is gazdag programot állítottak össze. Az ivóvízellátás mindig is gondot okozott. De csak okozott. Ugyanis a már megkezdett vízvezeték épí­tése, melyre 1 millió 416 ezer koronát irányoztak elő, rövidesen megoldja az ivóvízgondokat. Tovább folytatják az utak építését Nemcsak a köz­ségben, hanem a tanyákhoz vezetőket is. A választási időszak eddigi három évében 18 km utat portalaní- tottak. Nem tévedés: tizennyolc kilométert! Jó szer­vezéssel, okosan. Ogy Is mondhatnánk: két legyet .ütöttek egy csapással. A mezőgazdasági terület talaj­javító munkálatai következtében nagy mennyiségű kőt kerül le a földekről, amit útépítéshez használnak fel. Nagymértékben segíti munkájukat, hogy saját kőtörőjük van, így nemcsak az alapozást, de a továb­bi rétegezést Is elvégezhetik. Az idén is közel 6000 köbméter zúzott követ használtak fel. A fejlesztési tervben szerepel még a kultúrház ja­vítása, a park rendezése és több, a falu szempontjá­ból jelentős akció. Mindezek megvalósítását a polgá­rok társadalmi munkával segítik elő. T udod, (12 a rossz, amikor az ember jelriad. Először kábán bámulok a sötétbe, feszülten figyelek, za­jokat, neszeket keresek, mert azt re­mélem, hogy valami külső zaj ébresz­tett fel. De néhány perc múlva már tudom, hogy nincs külső ok, csak fel­feslett az álom finom hálója, és én fek­szem mozdulatlanul. JÓ volna, ha leg­alább az olvasólámpa világítana, vagy elszívhatnék egy cigarettát, elolvas­hatnék egy kéziratot, verset, de nem zavarhatom a feleségemet, mert reggel hat órára jár dolgozni. Néhány hónappal ezelőtt, amikor a betegségem kezdődött, ilyenkor még azt reméltem, hogy újra elalszom, lehuny­tam a szemem, nem gondoltam semmi­re, csak vártam az álmot, szinte ráfe­küdtem az időre, és hagytam magam sodorni tunyán, tétlenül. Néhány hétig tartott, amíg rájöttem, hogy ez nem segít. Egy-két percig valóban a nihil­ben voltam, feloldódtam, beleolvadtam az éjszaka mozdulatlan sötétségébe, de aztán lehunyt szemem előtt felvil­lant egy kép a gyermekkoromból, egy régen csókolt lány pirosán hasadó aj­kát láttam, egy elfelejtett verssor kez­dett muzsikálni az agyamban, újra sa fogni kezdtek a betokosodott szomorú ságok, Óborok olajos ízét éreztem a nyelvemen, asztaldöngető viták emléke dübörqött bennem, pergett életem kép­sora ... Ötvenhárom múltam. Tudod-e, milyen sok emléke van az embernek ebben a korban? És az mind elém tolakodott, a jó és a rossz, az öröm és a bánat, a gyönyör éš a kín, a könny és a neve tés. Akkor hideg, rossz éjszakákra gon­doltam, amiket pályaudvarokon tölt öt tem, mert a szállodák zsúfoltak voltak És magyaráztam magamnak, hogy mi lyen jó meleg az ágyam, milyen kedves a meghitt szoba, és a polcokon úgy so­rakoznak a könyvek, mint álmomat őr ző katonák. Azt gondoltam, hogy az összehasonlítás megnyugtat és elringat Nem sikerült. Mert éjszaka mindenki gyáva, ha tes tében, ereiben érzi az ugrásra kész ha Iáit. Nappal erős vagyok és bátor. Nap­pal bemegyek a munkahelyemre, és azt játszom, hogy nem vagyok betegállo­mányban, hogy behívtak telefonon, mert valami stírgOs munka van, szttk ség van rám, hogy veletek együtt har colhatok egy új nap eredményeiért, moroghatok a nehézségek miatt. Nap­pal világos van. Fényes az arcotok, amikor érdeklődtök hogylétem iránt, és a főnök is mosolyogva unszol, hogy jöjjek már dolgozni, hiszen nagyszerű színben vagyok. Nappal jó, biztató sza vak vigasztalnak, és én mindent elhi­szek, mert hinni akarok. Tudod, vala melyik nap Pista behívott a szobájába, és örömmel mesélte, mit mondoti Szentgyörgyi professzor: nem hal meg addig, amíg nerh találja meg az em beriség ellenségét... az én ellensége­met ... a Léthé innenső partján marad, amikor feledést iszunk a folyó vizéből. .. Igen, az lenne a legegyszerűbb, ha szólnék a feleségemnek, hiszen azon nal felugrana, odaülne mellém, és le simogatná szivemről a félelmet, hóm lokomról az elmúlás árnyait. De nézd csak, nem olyan egyszerű. Most volt a harmincegyedik házassági évfordu­lónk ... az első könyvet a tizenkilen cedik születésnapiára vettem. Még őriz zük, benne van a dátum is — 1942. áp rilis 26. Én akkor huszonkét éves vol­tam. Néhány hónap múlva megesküd- tünk. És mi mindent kellett neki kibír- nial De még az idén fanuárban is alig De amikor ott fekszel az ágyadon tehetetlenül, amikor nem nyúlnak feléd baráti kezek, amikor szívedet betakar ja a sötétség, amikor nincs sehol egy világos pont, akkor zuhanni kezdesz a rémület bugyrai felé, és hiába kapkodsz, nincs kapaszkodó Olyankor csak önmagaddal beszélsz Összeszámlálod, hogy milyen sok idői pazaroltál el jelentéktelen dolgokra, milyen sokáig jártál egy egy vágyakat ringató női derék nyomában, mennyi órát ültél bortól piros arccal vidám torokon, must illatú présházakban, mennyit gyönyörködtél a nótatermő szárazfa muzsikájában, pedig olvasni kellett volna, képtárakat iárnl, messzi tájakra utazni, megismerni minden szépséget, mert rövid az idő. Ott fek­szel a sötétségbe burkolva, remegő uj­jakkal keresed a pulzusodat, rémülten figyelsz a testedet égető kín tőrdöfései- re, és lemondóan állapítod meg, hogy rossz sáfára voltál kimért idődnek. És akkor szelektálni kezded az emlé. keidet. Csomagolsz, útra készülsz, töp­rengsz, hogy mit vigyél magaddal. De eszedbe fut a mitológia... kár emlé­keink terhét magunkkal vinni, minden volt ősz szál a hajában. Márciusban kez­dett őszülni, amikor az orvos közölte ve­le a diagnózisomat. Azóta egy rohanás az élete. Reggel munkába, utána bevásá rolni, azután főzni a másnapi ebédet, mert nem engedi, hogy étteremben ét kezzem, és titokban lesi a tekintetemet nem villan-e benne a leplezni akart fáj dalom. Olyan boldog vagyok, amikor al szik, olyankor legalább pihen, megfe­ledkezik a kíméletlen valóságról. Nem, őt nem ébreszthetem fel. Mert tudod, amióta ezt a mélyütést kaptam a sors tói — még egy problémám van. Nem akarom hangulataimmal, hullámzó ke délyemmel terhelni a környezetemet, nem akarok önző lenni, nem akarom a beteg ember szerepét vállalni... Sokszor, amikor befutnak a gyerekek az unokák, kihúzom magam, szinte az* mondhatnám, hogy kirántom legcsil­logóbb jókedvemet, nehogy meglássák a valóságot, mert irtózom a gyengeség látszatától, mert szégyenérzetem van a halálfélelem miatt... Mert Igenis, van halálfélelemi Ne értsd félre... már gyermekkoromban sem hittem a túlvilági jutalmazásról vagy büntetésről szóló mesében. De amikor álmatlanul vergődöm, szinte megbénít a félelem. Nem a megsemmi­sülés ténye riaszt. Azért félek, mert mindent itt kell hagyni... a könyve- két, a zenét, a falombok színorgiáját, Rembrandt képeit és a János kápolna csúcsíves falait, az írógépet, aminek billentyűiben Kosztolányi szerint ben­ne van az egész világirodalom, az ün­nepi asztal ízeit és örökké égő cigaret­tám füstjét, az óvárosi vén cukrász­dát ... mindent, amit szerettem és min­denkit, akit szerettem. Amikor a sötétben megrohannak az emlékek és fojtogat a jelen, alkudozom. Ha még tíz évig élek, akkor ezt és ezt csinálhatom, ha van még tizenöt évem, akkor megérem két unokám érettségijét... De hát tizenöt év?! Hidd el, gondol­kodás nélkül beleegyeznék: kapjak még tizenöt év haladékot... Nem, ne hidd, hogy pesszimista va­gyok. Tudom, hogy amíg én a napjai­mat morzsolom, és olyankor is, amikor az éjszaka árnyaival verekszem, az egész világon tudós emberek görnyed­nek a mikroszkópok fölé, műszerfalak villannak, lombikok telnek meg új anya­gokkal ... tudom: ezrek és ezrek fut­nak versenyt az idővel az életemért... sokunk életéért... Néha elképzelem, hogy milyen örö- ünnep lesz a világon, amikor megtalál­ják a gyilkos kór ellenszerét, és néha még abban is bízom, hogy én is ott leszek a boldog örvendezők között. Tudod, milyen hosszú egy éjszaka, ha az ember nem tud aludni? A heverő ről kilátok az ablakon, látom a hunyor­gó csillagokkal átszőtt sötét égboltot, és lesem azt a távoli szürkésen fehér fénycsíkot, ami a közeledő hajnal elő­futára. Fellélegzem, amikor a falban sírni kezd a vízvezeték csöve. Végre vala­melyik szomszéd már ébredezik, mind­járt vége az éjszakának, mindjárt be­tölti a lakást a feketekávé illata, mind­járt kezdődik egy új nap — és ^n élekt Aztán berregni kezd az ébresztőóra, és hallom feleségem álmos hangját: „Hogy aludtál, szívem?" „Köszönöm, kedves, remekül‘ — vá laszolom és mélyen leszívom az első cigaretta füstjét. 1974. L 8. Emlékmű a falu mellett húzódó domb­oldalon PÉTERFI GYULA:

Next

/
Oldalképek
Tartalom