Új Szó, 1959. február (12. évfolyam, 31-58.szám)

1959-02-05 / 35. szám, csütörtök

Dobozy Imre: SZÉLVIHAR Äcy Bemutató a Komáromi Magyar Területi Színházban „ ... Nem a „saját ötletem" volt a Szélvihar megírása. Csak feljegyeztem, formába öntöttem, amit a valóság kész témaként kínált: tudniillik azt, hogy az ellenforradalom idején városban, falun, még eldugott kis tanyákon is, mindenütt találtattak afféle „névtelen kisemberek" akik megvetették a lábukat, és vereked­tek az igazságért. Olykor szóval, olykor fejszével vagy fegyverrel, de mindenek­felett erös lélekkel. És ezek a kisemberek nem jobbra-balra forgatható, önös, alkal­mi igazságért verekedtek, hanem nagyob­bért, tágabbért: a szocializmus igazsá­gáért." Ezt mondja a Szélvihar írója, Dobozy I--re darabja születéséről, mondanivalójá­ról. Budapesten immár a századik elő­adáshoz közeledik a reprízek száma, a tettet, magyarázza a darab nagy közön­ségsikerét. Nyíltan bevalljuk, amikor az előadás előtt néhány héttel megtudtuk, hogy a Szélvihart Tarics János, a komáromi szín­ház fiatal színésze és segédrendezője ren­dezi — kissé meghőköltünk. Felmerült bennünk a kérdés, vajon meg tud-e bir­kózni ezzel a feladattal? S most a be­mutató után őszintén be kell ismer­nünk, nem volt okunk a kishitűségre — Tarics János jól vizsgázott első önálló rendezésében. Ebben az esetben is nieg­győződtünk arról, hogy a fiatal tehetsé­gek felkarolása, az önálló munka lehető­ségének megadása idővel megoldhatja a színház számos, ma még égető problémá­ját, amelyek közé a rendező kérdése is tartozik. V Szélvihar zárójelenetében id. Csendes (Konrád József) és ifj. Csendes (Beke ándor) a haldokló Csendesné (J. Bottka Zsuzsa) fölé hajolnak. (Foto: Podhorský) rágai Faluszínház egy-két hónappal ez­ilött tűzte műsorára és azóta járja vele cseh vidéket és a legfrissebb hír ar­ól szól, hogy Keleti Márton rendezésé­en megfilmesítették és a kritika vissz­íangja éopúgy, mint a közönségé — na­yon kedvező. És most, a Komáromi Ma­yar Területi Színház előadásában alkal­lunk nyílt nekünk is megtekinteni a drá­ía türelmetlenül várt bemutatóját. A prágai előadásról közölt recenziónk s a szerző fent ismertetett szavai után ;leslegesnek tűnik, hogy részletesen fog­ilkozzunk a mű cselekményével. A lé­yeg az, hogy Dobozy egy kis falu néhány pussá tormáit alakja köxvetítéaéivsl, drá­ai konfliktusok, összecsapások .ábrázoló­inak sorával, a cselekmény lejátszódá­inak egy-két napjába sűrítve az igazság­>z híven és művészi módon megfesti a agyar falu, a magyar paraszt hel.ytál­sát az 1956. évi ellenforradalom vérgő­is, tébolyult napjaiban. De ezen túlme­íen alakjaiban, főleg a két ellenpólus, termelő szövetkezet új életét igenlő, i érte minden áldozatra kész id. Csendes ire, a volt uradalmi csikós és a levitéz­tt, de ki nem ebrudalt volt földbirto­>s, Mácsay Géza drámai konfliktusában, ásrészt pedig Kalló Ferenc, az alapja­in becsületes, jót akaró, de a néptől szigetelt, elszakadt szövetkezeti elnök ikényeskedö alakiában igyekszik minden matizmust elkerülő módon a mélyre tolni, rámutatni az ellenforradalom :aira és okozóira is. A Szélvihar háromszorosan összefüggő n.vezönél fogva emelkedik az utóbbi ek magyar drámairodalmának legjobb iivei közé. Az egyik az, hogy a szerző gyszerüen ismeri a falu életét, a pa­szti ember gondolkozásmódjái és ér­svilágát és azt bonyolultságában. élet­összetettségében tudja ábrázolni. Más­5zt világnézeti tisztánlátással felvértez­tél tudja tárni a Jelenségek gyö­reit, pártos módon azokat a vonásokat mborítja ki, amelyek a legjobban jel­nzlk az eseményeket és a dráma alak­t. Mindehhez még hozzátehetjük, hogy bozy drámaírói tehetsége — a Szél­lar kisebb hibái ellenére is — két­)b vonhatatlan. Ezen tényezők egybe­íódása jelenti a politikai és a művészi Tarics a darab felfogásában inkább arra ; törekedett, hogy a részleteket, az egyes 1 jeleneteket, a színészi játékot kidolgozza, mint arra, hogy valamilyen nag.yvopalü ! saját koncepciót érvényesítsen. Fq- célja I az volt, hogy hűen tolmácsolja az író I mondanivalóját és ezt megtehette az í adott feszültséget és a színház művészi, ! | valamint technikai színvonalát túlhaladó ] kockázat nélkül is. Sőt Tarics húzásokkal 1 változtatott a darab szövegén is (ki­! maradt a prológus és néhány közjáték), ahol úgy véli: az együttes erejét meg- j haladó feladatról van szó, a kérdéses jelenet végső kicsengése nem állna eset­leg összhangban a szerzői hangsúlyozás­sal. A Szélvihar esetében helyeseljük ezt. de UOXHnatyW'^ hqjjgsúlyőznunk ijipll, ez, |, nem válhat rendszerré a rendezői mun­kában. A rendezői felfogásnak ugyanis mindig magasabb feladatokat kell tűznie a színész elé, hogy így elősegítse és serkentse továbbfejlődését. Különben határozottan állíthatjuk, hogy ezek a módosítások egyetlen egy helyen sem tették érthetetlenné a cselekményt, j Ebből a szempontból a kimaradt részek I nem hiányoznak. Viszont kétségtelen az, j hogy ezáltal egyes alakok kissé vérszegé­j nyekké váltak, nem az elmaradt proló­I gusban gyakorolt tetteik alapján for­i málunk például a szövetkezeti elnökről és j Tóth Marciról véleményt, hanem a később ' elhangzó szavak szerint, egy másik be­! I.yen pedig csak az ellenforradalmi ese­; mények beható ismerete segít minket ab­ban, hqgy meg tudjuk érteni az ifjabb Csendes ellenség oldalára való átállásának mozgató rúgóit. Természtesen ennek kö­] vetkeztében helyenként letompult a drá­: mai összecsapások ereje is. 1 Végül még két bíráló megjegyzésünk j van Dobozy darabjával kapcsolatban. Az egyik a zárójelenetre vonatkozik, amely | ugyan feloldja a cselekmény döntő konf- \ liktusait, de nem érezteti velünk eléggé, hogy a Mácsay féle urakat elsöprő szö­vetkezeti tagság a döntő akadályok le­küzdése után elérkezett ahhoz a ke­resztúthoz, ahonnan pályája felfelé ível. Lehet, hogy ebben ludas az itt kissé sztatikussá váló rendezés és színészi já­ték is. A másik észrevétel pedig az, hogy a darab hangneme, ha elvétve is, de helyenként túlzottan patetikus. A színészi játékról szólva elsősorban azt kell orommal megállapítanunk, hogy az együttes ezúttal egyik legjobb játé­kát nyújtotta. Nem kétséges az, hogy a komáromi színháznak az eddiginél gyak­rabban kell műsorra tűznie mai paraszti környezetben lejátszódó színműveket, mert a színészek ebben a témakörben mozognak a legotthonosabban, a legbiz­tosabban, nem is beszélve arról, hogy ezt, a falut látogató színház közönségé­nek összetétele is parancsolja. Persze ehhez az is szükséges, hogy a Szélvihar­hoz hasonló színvonalú darabokban ne szenvedjünk hiányt. Az egyéni alakítások közül elsősorban Konrád József játéka jelentett számunkra igazán nagy és kellemes meglepetést. Id. Csendes Imre szerepében hatásos, erös eszközökkel formálta meg az ellenjorra­dalom súlyos próbatételét kiálló, az új rendet szívvel-lélekkel a magáénak valló volt cseléd nagyszerű alakját. Úgy hisz­szük nem tévedünk, amikor az állítjuk, hogy ez eddigi színészi pályájának csúcs­teljesítménye volt. Müller, a jegyzőből^: lett könyvelő alakjában, — aki ugyan a „túlsó partról" indult el, de eljutott ' ahhoz a felismeréshez, hogy helye a néki kenyeret adó új társadalom oldalán van — Király Dezső bizonyította be újból, ki tudja hányadszor, vérbeli színész voltát. Fegyelmezett, egyszerű elemekből gon­dosan és hatásosan felépített játékát él­vezet volt nézni. S ha igazságosak aka­runk lenni, meg kell dicsérnünk három olyan színészt, akik a bírálatok hatására már talán kissé mostohagyerekeknek tar­tották magukat. Mert meglepetés volt számunkra főleg Bugár Béla, a szövetke­zetből kilépett kisparaszt, Szusza-Kiss András megszemélyesítője, akinek meg­felelő szercDben hiteles alakot sikerült formálnia. Tóth László pedig Mácsay Géza oünkösdi királvsáaát, a „magyar úr" útá­latos fiziognómiáját — egy-két ismert modoros gesztustól eltekintve — teljes­ségében adja. Fegyveres talpnyalója, Szi­rom Gazsi szerepében Kovács József is megtalálja a robusztus vitalitásának meg­felelő hangot. Új ember az együttesben az Ifj. Csendest alakító alig tizenkilenc éves Beke Sándor. Első bemutatkozása ígéretes. Szorgalmas munkával felvere­kedheti magát az elsők közé. Szépen, tisztán beszél, értelmes, tehetséges, de még hiányzik a szöveggel való azonosulás mélysége, még sokat kell palléroznia színpadi mozgásán és arcjátékán. Kissé többet vártunk — őszintén szólva — Bottka Zsuzsától (Csendes Imréné). Sok­helyütt külsőséges és ismétlődő eszközök­kel oldja meg szerepét. A hiba talán ott van, hogy a színház túl gyakran kénysze­rül vele játszatni az idősebb asszony-tí­pusok szerepét. Ferenczy Anna üdén, ked­vesen, szívvel játsza meg Csendes Ju­liska alakját, míg sajnos Wieder Antalt túlságosan nehée feladat elé állítja Kalló Ferenc alakja. Nem tudja teljes össze­(etts^Síéltejtw ellentétes jellemvonásainak egységében ábrázolni ezt a központi figu­rát. ami különben részben a rendezői felfogás határozatlan érvényesítéséről is tanúskodik ez esetben. Rózsár József pe­dig Tóth Marci szerepében túlságosan szánalmas alakot visz a színre, ahelyett, hogy dacos elszántságát domborítaná ki, amely majdnem végzetes ballépését, az ellenséghez való átállását magyarázza. A Szélvihar bemutatója nagy sikert aratott. Nem fejezhetjük be cikkünket anélkül, hogy jóleső érzéssel meg ne állapítanánk — ezúttal a közönség jeles­re vizsgázott, nyíltszíni tetszésnyilvánítá­sa mindig a kellő helyen hangzott fel. Ez fejlődő ízlésről és szélesedő látókör­ről tanúskodik. Különben meggyőződé­sünk, hogy Dobozy műve magyar fal­vainkon meghódítja az igaz kultúrát mindig befogadni kész és az ellenforra­dalom viharára jól emlékező dolgozó em­berek szívét. GÄLY IVÄN HÉ T Az utóbbi két hétben témájánál és zsánerénél fogva két közelálló, ám kidolgozásában §s eszmei beállított­ságában teljesen eltérő utakon járó film állt az érdeklődés középpontjá­ban. Az indiai film női főszereplője Két történelmi jellegű filmről van szó. Az egyik, az indiai — Dzsánszi ! királynője — az önfeláldozó hazasze­j retetet dicsőíti meg, a másik a fran­! cia — Sztrogov Mihály — pedig Ver­i ne híres kalandos regényének látvá­j nyos filmváltozata, de tartalmának j közlésében igénytelen tucatfilm. Mindkét filmre jellemző a látvá­! nyosság, a tömegjelenetek tarkasága. Ám az indiai filmtjen e tarkálló, szín­> pompás nemzeti mezbe öltözött tö­meg mélyén érezhető a függetlensé­gére törő ellenség ádáz gyűlölete, szabadságvágya, mely Dzsánszi feje­delemség erőskezű uralkodó nőjének, Laksmi-báinak személyében testesül meg, akinek tragédiája egyszersmind a nép tragédiája. De még ebből a tragédiából is optimizmus cseng ki: a hősök vérétől áztatott föld meg­termi egyszer - vagy száz év múl­va—a nemzeti szabadságot. Verne regénye kétség­telenül bővelkedik izgal­mas jelenetekben. Sokan olvastuk diákkorunkban lélegzetvisszafojtva a cár futárjának izgalmas uta­zását, csodával határos megmenekülését a tatár kán fogságából és meg­könnyebbült sóhajjal tet­tük le a könyvet a sze­rencsés befejezés után. Nem könnyű feladat e mű megfilmesítése, de nem is tartjuk szeren­csés vállalkozásnak. Ah­hoz, hogy hatásos legyen, az izgalom, a történet jeleneteit összefüggő fe­szültség kiváltásán kívül„ mélyreható eszmei tartalommal kell bírnia, hogy .sikeres legyen, - amint ezt az indiai film esetében látjuk. Ez pedig a Sztrogov Mihályból hiányzik. Ami a nézők, elsősorban a gyengébb nem érzelmeit meghódítja, - az Curd Jürgens férfias megjelenése, tenyű­göző alakja. Curd Jürgens nagy szí­nész. De a cár futárjának szerepében kissé színpadiasan és komikusan hat a Tamango oly erős alakítású, rab­szolgatartó kalózkapitánya. Színes kosztümök, impozáns, de erősen teát­rális ízű tömegjelenetek, a történet módosítása intim érzelmi momentu­mokkal - és ehhez Curd Jürgens hódító megjelenése -, ez a Sztrogov Mihály című, francia, olasz és jugo­szláv koprodukcióban készült „üzleti" film. A mély humánum hirdetésével és az örök jég hona ismeretlen tájainak bemutatásával nyerte meg a néző tetszését a Quivitoq című dán film. E. Balling rendező az emberbe vetett hit diadalát, az emberek közti biza­lom boldogító érzését magasztalja filmjében, melynek története Grön­land távoli partjain játszódik le. Elő­terében egy megszokott hétköznapi szerelmi dráma játszódik le, ám fon­tosabb ennél az emberek viszonya. Nemcsak a fehérembereké egymás között, hanem a bennszülött eszki­mók iránti viszonya is. A mély hu­mánum megtestesítője itt a magá­nyosan élő Jens Lauritzen, az eszki­mók barátja, aki sok hasznos dologra tanltja őket. A rendező az egyszerű történet egyes jeleneteiben megkapó drámai feszültséget tud vinni, mely — az északi tájak varázsával együtt — lebilincseli a nézőt. Hazai filmgyártásúnk újabb kudar­cának tartják Josef Mach államdíjas rendező most bemutatott filmjét. Az eltévedt ágyú sikertelenségének oka a szövegkönyvben keresendő. Nép­hadseregünk katonáinak életét akarja bemutatni egy tűi mesterkélten fel­állított és ezért valószínűtlenül ható történet keretében. Ugyanakkor a katonaéletből ellesett összes, már számtalan katonai tárgyú filmben el­csépelt fogáábkat alkalmazza egyes katonák típusainak bemutatásában — a kötelességeit komolyan végző ka­tonától az aranyifjúkig —, akik azon­ban egyben megegyeznek: forró, érző emberi szív dobog keblükben. Mint mondottuk, a mesterkélten és szinte kényszeredetten felállított történet egyben a film hitelességét is leront­ja, s a néző aligha tartja a hadsereg A Quivitoq című dán film egyik jelenete és a nép élete közötti szoros kapcso­lat szemléltető megnyilvánulásának a film tartajmát és egész beállítását. L. L. Detvan és Kriváň /ajon mit jelent ez s cím? Jelentö­lével megismerkedtünk a karvinai szén­íyák hatemeletes, korszerűen beren­;ett brigádotthonábaa. A házi híradó hívta a figyelmünket arra, hogy a Det­í és Kriváň zene-, ének- és tánc­/Uttesa este fél 8 órakor esztrádmü­•ral fogja szórakoztatni az épület gádosait. Citűnt, hogy ez az együttes a Karvlnán szlovákokból tevődött össze. Először Kriván-együttes lépett fel. Közel 40 ó iskolás gyermek helyezkedett el a ipadon. közülük 20-an gitárral kezük­i. A háttérben szlovák népviseletű kis­< és kislányok álltak sorban, a szín epén pedig egy tangóharmonikás. Ez­n az itteni szlovák iskola igazgatója >nt meg karmesteri pálcával. Amint •melte pálcáját, feszült csend ural­ott a teremben és lélegzetvisszafojtva tuk az előadás "megkezdését. Mind­yiunkat izgatott a kérdés, vajon mit nak ezek az apróságok, hiszen a gi­Is nagyobb volt a gitárosnál. A kar­;ter intett. Felhangzott a szép zene, ének. A „Tegnap vasárnap volt" című szlovák népdalt énekelték. Kellemes meg­lepetéssel és megindultsággal hallgattuk az iskolásgyermekek énekét. Több szlo­vák népdal elhangzása után az együttes egy magyar népdalt énekelt, majd utána orosz népdalok következtek. Felejthetetlen élményt szereztek ne­künk ezek az apróságok. Az ember őszinte elismeréssel arra gondolt, hogy a jó tanító mi mindent tud kicsiholni a gyermekekből, ha odaadással és tü­relemmel foglalkozik velük. Szünet után a Detvan-együttes lépett fel. Ebben az együttesben már felnőtt fiatalemberek és lányok voltak, sőt fia­tal asszonyok is. Népdalokat, népiténco­kat és duetteket adtak elő. Egyes szá­mokat közkívánatra meg kellett ismétel­niük. Az együttesek felejthetetlen él­ményt szereztek nekünk. Követésre mél­tó vállalkozás volt ez a kulturális est. Szép, hogy itt morva földön is gondos­kodnak szórakoztatásunkról. Nyugodt lel­kiismerettel állíthatom, ebben a mi bri­qádépületünkben minden brigádos. nem­zetiségre való tekintet nélkül, otthon érzi magát. Gyu/ovszky Vilmos. Karviná. 'a/é ixoyi vendegszereplése Dean Dixon a hangverseny után kö­szönetét fejezi ki a filharmóniának (J. ITerec felvétele.) A januári bérletsorozat rendkívül érdekes hangversennyel zárult. Dean Dixon, amerikai születésű néger di­rigens (jelenleg a Stockholmi Fil­harmónia karnagya) két este vezé­nyelte Bratislavában a Szlovák Fil­harmóniát. Dean Dixon kitűnő karmester, ér­telmes, öntudatos, komoly művész. Amellett nagyon egyszerű, szerény és természetes. Érzelmi világa gaz­dag és színes, de soha nem ragad­tatja magát szélsőségekre. Sok ki­váló karmesteri tulajdonsága között első helyen talán éppen művészi mértéktartását kell említenünk, ami azonban soha nem megy a kifeje­zés rovására. Dixonnál a fej és a szív harmonikus együttműködésével találkozunk, ami gyönyörű muzsiká­lást eredményez. Temperamentumát fegyelmezi az értelem, koncepcióját viszont átfűti a szív. Dixon mű­vészetének egyik legjellemzőbb és legmegnyerőbb vonása, hogy telje­sen mellőzi az effektusok kelléktá­rát. Pedig a karmesteri pulton sok csábító Jiatáslehetőség kínálkozik, de Dixon nem él az olcsó lehetőségek­kel. Dean Dixon a nehezebb utat vá­lasztotta: a tiszta művészet útját. A zenekart tökéletes biztonsággal uralja, de amellett (megint csak egy elismerésreméltó karmesteri tulajdonság) „érvényesülni hagyja" a szólamokat. Nagyszerű keze van: gyors és pontos, hajlékony és ru­galmas, erélyes, de mindig kifejező. Fölösleges gesztusai nincsenek, min­den mozdulata célszerű. Ludwig van Beethoven Coriolanus­nyitánya sokban eltért a megszokott előadói hagyománytól, de megoldá­sában nagyon meggyőző volt. Második számként Bartók Béla öt­tételes nagyzenekari „Concertója" következett. A kompozíció 1943-ban született Bartók önkéntes amerikai emigrációja idején. Zenei nyelveze­te sokkal melodikusabb, levegősebb és érthetőbb, mint Bartók korábbi stíluskorszakaiban. Dixon értelmezé­sében nagyon szépen kibontakoztak a Concerto szellemi és zenei arányai. Filharmóniánk a nehéz feladatban (a Bartókmű előadása mind hang­szeres teljesítmény, mirftí összjáték szempontjából nagy követelménye­ket' állít a játékosok elé) méltó partnernek bizonyult. Ezek után feszült érdeklődéssel vártuk Brahms I. szimfóniájának elő­adását, annál is inkább, mert a kri­tikák Dixont évek óta a világ leg­jobb Brahms-dirigensének tartják. Johannes Brahms általában tragi­kus jelenség. Dixon művészi és em­beri alkatához érezhetően rendkívül közel áll ez a borús alaphang és úgy látszik a brahmsi férfi líra is. Bizonyára ez teszi kimagasló Brahms-dirigenssé. Nagyszabású kon­cepciója szélesivű egészet formált, de a zenei egységen belül finom gyöngyszemekként éltek a tökéle­tesen kidolgozott készletek. Filharmóniánk ezen az estén ör­vendetesen szép teljesítményt nyúj­tott. A kitűnő Bartók-előadás után Brahms mélytüzű színei is kiegyen­lített harmóniával ragyogtak fel a zenekarban. Külön meglepetést je­lentett a zenekari hangzás szokatla­nul telt szépsége. A közönség kedves, ritka vendé­günket őszintén meleg fogadtatás­ban és ünneplésben részesítette. Havas Márta (JJ SZÖ 7 * 1959. február 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom