Új Szó, 1956. szeptember (9. évfolyam, 244-273.szám)

1956-09-01 / 244. szám, szombat

Virág proletárjai, egyesüljetek! ÜJSZÓ SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA 1956. szeptember 1. szombat 30 íillér IX. évfolyam, 244. szám, JÓMINŐSÉGŰ IPARCIKKEKET Á BELFÖLDI PIAC SZÁMÁRA Minél előbb fejezzük be a cséplést és begyűjtési Idejében vessük el az őszieket, hogy jövőre is gazdag legyen az aratás Megtelt a magtár Szádellő Kassa környékének egyik legszebb kirándulóhelye. A faluban az év eleje óta van föld'művesszövet­kezet. A közös gazdálkodás máris szép eredményekkel dicsekedhet. Öt nappal rövidítették le az aratás ide­jét, s most vígan búg a cséplőgép a határban. A fiatal szövetkezet tagjai megtalálták számításukat. Megteltek a magtárak, s beadásuk teljesítésén kívül 150 mázsával gyarapították az ország éléskamráját. Az eredmények elérésében a szö­vetkezet vezetőségének nagy érdeme van. Józsa elvtárs elnökkel az élen sikerült elérniök, hogy a tagság, a falu csaknem valamennyi dolgozója lelkes munkával járul hozzá a fiatal szövetkezet felvirágoztatásához. (m) Szlovákiában még 11,5 százalék hiányzik Szlovákiában a gabona begyűjtése a bratislavai, nyitrai és a Banská Bystrica-i kerületek érdeméből inár befejezésbe,; közeledik. Augusztus 29.-ig a szlovákiai tervet 88,5 száza­lékra teljesítették. Ez azt jelenti, hogy a tervezett gabonamennyiség­ből mái alig 11.5 százalék hiányzik. A gép- és traktorállomások, a be­gyűjtési és a nemzeti bizottságok dolgozóira most az a feladat vár, hogy lényegesen megp-orsítsák a ži­linai, kassai és a prešovi kerület­ben a cséplést és a begyűjtést, hogy ezáltal megteremtsék a burgonya, cu­korrépa és a többi őszi termény be­takarítása sikeres megkezdésének feltételeit. Ezzel a kérdéssel komo­lyan foglalkozik a kassai és prešovi TÉLEN IS LESZ MIT ETETNI A petržalkai szö­vetkezet tagjiý, hogy a téli hóna­pokban is magas tejhozamot érhes­senek el, törődnek a bőséges takar­mányalap biztosítá­sával. Képünkön a szövetkezeti tagok silótakarmány ké­szítése közben lát­hatók. Nagy szorgalommal végzik a vetési előkészületeket A pozsonyeperjesi EFSZ az aratást és cséplést a tervezett határidőre be­fejezte. Ezzel elérték azt, hogy a ga­bonabeadást is idejében teljesíthették. zát és 380 kg árpát kapott az első félévre. Hasonló jutalmazásban része­sültek a többi tagok is. Az őszi munkákra való előkészüle­A szövetkezet gazdasági helyzete év- tek nagy iramban folynak. Eddig a ről évre javult, amit az is bizonyít, hogy közel 9 vagon gabonával teljesí­tették túl kötelezettségüket. A marha­és sertéshús beadását is folyamatosan tervszerűen teljesítik, s minden jel azt mutatja, hogy az év végéig 60 mázsa sertés- és 24 mázsa marhahúst adnak be terven felül. Tejből is 18 000 litert adtak előíráson felül. A szalma kazalozását az aratással párhuzamosan végezték el és a tarló­szántást is befejezték. Mindez a trak­torosbrigád szorgalmas munkájának az eredménye. A traktorosok az idén éjjel is dolgoztak. A traktorosok kö­zül kitűnt Nagy Béla, aki lánctal­pas traktorával tervét túlteljesítette. A szövetkezetben a természetbeni járandóságokat kiosztották. Azok a tagok, akik szorgalmasan dolgoztak igen szép osztalékban részesültek. Gedály Ferenc 17 mázsa búzát és 420 kg árpát, Kujden Mihály 15 mázsa bú­repce vetését már elvégezték és nagy súlyt helyeznek arra, hogy szaksze­rűen előkészíthessék a talajt az árpa, a búza és a többi ősziek alá, Az is­tállótrágyát már kihordták a jövő évi cukorrépaföldek alá. Patasi István, Dunaszerdahely. kerület, amelyek egymás között ver­senyeznek a negyedik helyért. Az a tény is ennek bizonyítéka, hogy na­ponta kicserélik a kerületben és a járásokban elért eredmények jelen­t'seit. A prešovi kerület eddig 4,9 százalékkal maradt le a kassai mö­gött, de a prešovi kerület járásai aránylag egyformán teljesíti! a be­gyűjtési tervet, s ha így haladnak to­vább, könnyen megelőzhetik a kas­saiakat. A kerületek sorrendje 1956. au­gusztus 29-én: Bratislava 106,9 szá­zalék, Nyitra 102,1 százalék, Banská Bystrica 100.16 százalék, Kassa 53 százalék, Prešov 48,1 százalék, Žilina 20,5 százalék. Szlovákia összesen 88,5 százalék. Szorgalmas munka folyik a zselizí járás szetei szövetkezetében. A szö­vetkezet ezelőtt nem tartozott a leg­jobbak közé, most azonban a tagok tudatára ébredtek annak, hogy szor­galmas munkájukkal saját érdekeiket szolgálják. Rájöttek arra, hogy meg kell adni a földnek, amit megkíván és akkor bőségesen fizeti meg a be­lehelyezett fáradságot és a vetőma­got. Ebben az esztendőben a szeteíek a félévi kimutatás szerint a tervet túlteljesítették és munkaegységük 70 f.liérrel emelkedett. M.nneremény megvan arra, hogy a következő fél­évben tovább növelik a munkaegysé­gek értékét. A szorgalmas munkát a szetei határ is igazolja, ahol a traktorok szaka­datlanul dolgoznak. A tagság mindent elkövet, hogy az agrotechnikai határ­időt pontosan betartsa. Az őszi repce vetését hat hektáron már megkezdték és ezzel párhuzamosan most szánta­nak fel 30 hektárt, hogy az őszi árpa vetését szeptember l-ig befejezzék. A szetei szövetkezet gazdálkodá­sa az idén annyira megjavult, hogy gabonabeadását 140 százalékra telje­sítette. Jól sikerült a cukorrépájuk is. Komáromi Dezsőné, Zseiíz A gottwaldovi kerület legnagyobb gabonatermő járása is révbe ért Kedden, augusztus 28-án a gottwal­dovi kerület legnagyobb gabonatermő járása is bejelentette, hogy három héttel határidő előtt teljesítette a ga­bonabegyűjtés tervét. A kromeŕiži járásban a begyűjtött termésnek csaknem fele árpa, amely­nek legnagyobb része már a maláta­készítő üzem raktáraiban van. Né­hány nap múlva megkezdik a maláta előállítását, amely Chechomalt néven indul meg világkörüli útjára. A kro­mériži malátakészítő, amely csak ki­vitelre termel, csaknem 600 vagon megrendelést kapott a Szovjetunióból, a Német Szövetségi Köztársaságból, Brazíliából, Abessziniából és más or­szágokból. Az idei sörárpa olyan jó­minöségű, amilyen e járásban 1948 óta még nem volt. Előkészületek a munkaidő lerövidítésére Nemcsak a statisztika, hanem elárusítóhelyeink é'énk forgalma is mutatja, milyen nagy mérték­ben növekszik a lakosság fo­gyasztása. És nemcsak az élelmi­szer, hanem az iparcikkek eláru­sítóhelyein is. A dolgozók foko­zódó vásárlóerejének egészséges jele ez, .melyet a nagyfokú fog­lalkoztatottság, a bérek emelke­dése és a rendszeres árleszállí­tási politika okoz, amely második ötéves tervünkben még kifejezőb­ben mutatkozik meg. Évről évre nő a kereslet, és ki­elégítésére az ötéves terv végéig 29%-kal több gyapotszövetre, 52 %-kal több műselyemre 55%-kal több gramofonkészülékre, 35%-kai több vilanymosógépre, 6,8-szer több televíziós készülékre, 5,5­szer több hűtőszekrényre és 2,8­szer több fényképezőgépre lesz szükségünk. Elárusítóhelyeinken évről évre több gyártmányt árulnak, és a választék is mind nagyobb és jobb minőségű. Mindennek ellenére idén az első félévben a Gépkocsi és Mezőgazdasági Gépipari Minisz­térium vállalatai 71 209 villanyva­salóval, 4174 villanymosógéppel, stb. kevesebbet adott belföldi pia­cunknak. A Finomgépipari Minisz. térium vállalatai is adósak ma­radtak dolgozóinknak több ezer ébresztőórával, fényképezőgéppel, rádiókészülékkel, stb. A fenti cik­keket vásárolni kívánó egyes pol­gárok elégedetlensége természetes következménye e hiánynak. Azonban nemcsak az általános árucikkekről van szó. A technika sokoldalúan előrehaladt és a dol­gozók mind igényesebb, célszerűbb és tetszetősebb gyártmányokat kö­vetelnek. A múlt évben hozott néhány kormányhatározat ezért meghagyta a minisztériumoknak, hogy megállapított határidőn belül újfajta közszükségleti cikkeket gyártsanak. E gyártmányok nagy részét azonban mindmáig sem gyártották. Az 1954. május 7-1 kormányhatározat például meg­hagyta az akkori Gépipari Minisz­tériumnak, hogy 1954. negyedik negyedévében villanyborotváló ké­szüléket gyártson. A hlinskói Elckí­ropraga nemzeti vállalat mind­máig nem teljesítette ezt a fel­adatot, annak ellenére, hogy már többször propagálták ezeket a gyártmányokat. Különösen érthetetlen, hogy az egészen egyszerű, árucikkek gyár­tásának megkezdését sem teljesí­tették határidőben. A trnavai Ko­vosmalt nemzeti vállalat, melynek villanyvasalókat kellett volna gyártania, az egész második ne­gyedév folyamán egyáltalán nem adott piacra villanyvasalókat, úgy­hogy a tartalékok már minimáli­sak és nehézségek mutatkoznak az ellátásban." A rokycanyi Favorit-üzem pél­dát mutat arra, hogyan kell ru­galmasan bővíteni a választékot és gyorsan bevezetni új gyártmá­nyokat a piacon. A rokycanyi vál­lalat verseny-, sport- és külön­leges kerékpárokat gyárt. Múlt év­ben már két újfajta gyártmányt, dobott piacra — a Favorit 11 és 8-as jelzésű kerékpárokat. A jövő évre ismét újfajta gyártmányokat készít elő, amellett, hogy idejében teljesítik a kereskedelem követel­ményeit, kiváló minőségű kerék­párokat szállítanak. Hasonló a helyzet strašnicei Tesla-gyárban, ahol isimert típusú televíziós ké­szülékeket gyártanak. Jelentős anyagi-műszaki ellátási nehézsé­gek ellenére egyenletesen teljesí­tik összes szerződéses kötelezett­ségeiket. A jövendődi; gyártás­ról s?m feledkeznek TCS és rppen idén fejezték be egyenesen rekord­időn belül egy III. típusú televí­ziós készülék próba .'arabját. Min­denütt így kellene eljárni a köz­szükségleti cikkek gy irtásában. Az ipari cikkek gyártásánál azonban távolrol sem elegendő kiszabott feladatokra várni. Saját kezdeményező javasls'ckat keli tenni új gyártmányok bevezeté­sére. .Hiszen ma széleskörű átte­kintésünk van arró' hogy bizo­nvos iparágban mit gyártanak a külföldön. A minisztériumok és vállalatok képviselői igen gyakran utaznak a nemzetközi nagyvásá­rokra, ahol számos új cikke: lat­nait.. Tapasztalataikat az< ínban még kevéssé érvényesítik a gv akt r lat­ban. Ezért szükséges, hogy min­den kirándulás tapasztalata 5', ala­posan kihasználják olymódon, hogy az a tanulságos és a további alkotó fejlődés forrásivá váljon. A legfontosabb minden vállalat termelésében mindenekelőtt a mi­nőség. Magunk számára gyártunk és akárhol dolgozunk, mindnyá­jan vásárlunk fogyasztási cikke­ket. Mindenki azt akarja, hogy jól játsszék a rádiókészüléke, hogy az aktatáskák zárai jól záródja­nak és ne szakadjanak ki az első kísérlet után. A kereskedelemben dolgozók ezen a téren elég rossz tapasztalatokkal rendelkeznek egyes vállalatok gyártmányainak eladásánál. Érthető, hogy ilyen termeléssel nem biztosíthatnánk a személyes szükségletek tervezett növekedését a második ötéves t£i vben. Szükséges, hogy az ösz­£Z' 5s közszükségleti cikkeket gyár­tó üzemekben határozott intézke­déseket hozzanak az egész terme­lés megjavítására olymódon, hogy az árucikkek rendszeres időközök­ben és elsőrendű minőségben ke­rüljenek piacra. A közszükségleti cikkeket gyártó üzemek kommu­nistáinak .semmi esetre sem sza­bad megengedniük, hogy ezeknek RZ áruknak a gyártása a termelés más szakaszai mögött lemaradjon. A kereskedelemben dolgozóknak is jelentős befolyásuk van a cik­kek választékára és minőségére. Hiszen sok szállítási nehézséget éppen az okoz, hogy komoly elem­zés nélkül állítják fel követelmé­nyeiket és nem támaszkodnak a dolgozók javaslataira és megjegy­zéseire. A közszükségleti cikkek gyár­tása mindig állami> tervünk elen­gedhetetlen részét képezte és ké­pezi. E célból különleges üzemek állnak rendelkezésünkre és lehető­ségeinket összehasonlíthatjuk a külföldi üzemek lehetőségeivel. Sok esetben még sok mindenben hátra vagyunk mögöttük. Szüksé­ges tehát, hogy az elárusító helye­ken mind nagyobb választékú ki­váló minőségű árucikkeket árul­janak. A második ötéves tervben nagy célt tűztünk ki az életszínvonalt illetően. E célokat azonban csupán akkor valósíthatjuk meg, ha üze­meink rendszeresen és idejében s a lehető legkiválóbb minőségben szállítják az árucikkeket a keres­kedelemnek. (Rudé právo) A bányásznap előtt A gbelyi csehszlovák olajmezök kő­olajkutató fúróbrigádjai a bányásznap előtt fokozzák a munka ütemét, hogy ünnepüket a legszebb eredményekkel üdvözölhessék és behozzák azt a le­maradást, amely még az év elején a kedvezőtlen időjárás miatt keletke­zett. A szakemberek a földtani kutatá­sok alapján nemcsak Gbely környékén, hanem Szlovákia keleti és déli ré­szeiben is végeznek próbafúrásokat és kísérleteket. A bányásznap tisz­teletére valamennyien vái'a'ták, hogy megjavítják munkájukat, ncgy a több mint 2000 méteres lemaradást az év veyéig kiküszöböljék ás az egész év; tervet 1.6 százalékkal ' últeljesítsék. Az eddigi eredmények azí bizonyít­ják, hogy felajánlásukat jól* teljesí­tik. Alkalmazták az üj munkamód­szereket, ami.e! elértik a gyorsabb fúrást. Kelet-Sziovákiaban az Albino­vo mellett működő fúróbrigád Szalai Elemér fúrómester vezetésével elha­tározta, hogy az év végéig . 200 mé­tert fúr. A turbina fúrást bevezeti Simkovics Gábor brigádja is Szencen. Vállalták, hogy az év végéig 400 mély fúrást végeznek. A fúróbrigádoknak nagy segítsé­gükre van az új öblítőterendezés. Ezt az új módszert a szovjet fejtők ta­pasztalatai aiapján kndték alkalmaz­ni az év elején. Igy aztán a štefanovói fúróbrigádok és fúrómea'erek felaján­lást tehettek, hogy i-maradásukat az év végéig behozzák és még 2895 mé­tar íúrást végeznek el terven felül. A nyitrai kerület üzemeiben sokat beszélgetnek a munkaidő lerövi­dítéséről. A vállalatok dolgozóitól tá­mogatva különleges bizottságok ala­posan felülvizsgálják az adott feltéte­leket és intézkedéseket tesznek, hogy a lerövidített munkaidőben, necsak az eddigi munkatermelékenységet biz­tosítsák, hanem annak folyamatos emelését is. A munkaidő lerövidítésének előké­szítésében helyesen járnak el a nyit­rai azbeszt-cement üzemek kommu­nistái és többi dolgozói. A kerületben elsőként dolgozták ki a tervet e ko­moly feladat biztosítására. Terv szerint a gépeknél a munkát befejező műszak menet közben adja át a munkát a következő műszaknak. Ily módon minden műszaknál 15 per­cet nyernek. Lerövidítik a gépek állá­si idejét 8,33-ról 6,40 órára, és a gé­pek ideiglenes javításának jóminőségű elvégzésével 50 százalékkal csökken­tik az üzemzavarok következtében kényszerült állási időt. A nyersanyagok szállításának gépe­sítésére is gondolnak, ami a munka­termelékenység további növekedését eredményezi. Szakadatlanul dolgoznak a traktorok Most szombattól kezdve a frenštáti MEZ nemzeti vállalat dolgo­zói próbaképpen bevezetik a 46 órás munkahetet. A munkaidő lerövidíté­sének feltétele a munkatermelékeny­ség 4 százalékkal való emelése. Egy­hónapos előkészítés után, amely alatt összegyűjtötték a dolgozók megjegy­zéseit és javaslatait, megtalálták a tartalékokat. A legtöbb időveszteséget a munkaidő teljes kihasználásával, az anyagok pontos előkészítésé"el és szál­lításával szüntették meg. Erről tárgyalnak a szénbá­nyákban is. Csütörtökön, augusztus 30-án összeültek Prievidzén a szlo­vákiai szénipar bányavállalatainak kép­viselői, hogy a Tüzelőanyagügyi Mi­nisztérium képviselőinek jelenlétében megtárgyalják a 46 órás munkahétre való áttérés kérdéseit. ' A tanácskozáson, melyet Gejza Ho­lec mérnök, a Szlovákiai Szénbányák Trösztjének főmérnöke vezetett, a bányaüzemek jelenlegi helyzetéből indultak ki, emellett megállapodtak abban, hogy a hónap szabadnapja, szombat, vagy hétfő legyen. Hogy ne csökkenjen a termelés, sem pedig az alkalmazottak jövedelme, a Szlovákiai Szénbánya tröszt vállalatainak 104.2 százalékra kell teljesíteniök a napi szénfejtési tervet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom