Új Szó, 1969. augusztus (22. évfolyam, 179-204. szám)

1969-08-03 / 31. szám, Vasárnapi Új Szó

Ahány ország, annyi szokás • Miért vannak nagy becs­ben az európaiak • Akik nem tudják, mi a háború • Kiak­názatlan lehetőségek akkor tizet tehetünk egy ellen, hogy az állást az európai nyeri el. Tehát nem beszélhetünk a nacionalizmussal velejáró idegengyűlöletről, sőt elősze­retettel és tisztelettel viseltetnek az európaiak iránt. Európai munkásról, szakemberről, európai származású ke­reskedőről (általában joggal) nagyobb képzettséget, szaktudást, nagyobb munkaeredményeket és nagyobb ke­reskedői tisztességet tételeznek fel. Ha egy árura kitehetik az „importa­do° felírást, ami feljogosltja a keres­kedőt, hogy a feleannyival többet kér­hessen érte, mint a nemegyszer azo­nos minőségű belföldi gyártmányért — ez nem nacionalista gondolkodásra vall. Valahogy az egész országnak ki­sebbségi érzete van a külföldiekkel szemben. Persze ez az érzés más, mint a gyarmati országok színes bőrű lakosságának fehérember-tisztelete. Argentína lakossága — egy távoli, északi tartományok félvér-índián ke­veréklakosságának kivételével — fe­hér. A legtöbb dél-amerikai országgal ellentétben itt ritkábban látunk né­gert, mint mondjuk Bécsben. Az eu­rópaiak megbecsülése tehát nem gyar­mati hagyományokból, hanem a leg­utóbbi harminc év tapasztalataiból kö­vetkezik. Az európai bevándorlók itt évtizedeken át jelentős ipari és pezs­gő kereskedelmi életet teremtettek. Párizsban vagy New Yorkban türel­metlenek az ország nyelvét törve be­szélő idegenekkel szemben, s helyze­tükkel sokszor visszaélnek. Argentí­nában a külföldinek inkább arra kell vigyáznia, hogy ha már meg is tanul­ta a nyelvet, őrizze meg az idegenes kiejtést, mert tökéletes nyelvtudással sok előnytől esne el. Nagybirtokrendszer Argentína a legtöbb dél-amerikai országhoz hasonlóan a nagybirtok­rendszer hazája. Még sincs földkér­dés — a földreformtörekvések itt is­meretlenek. Az ország területének el­enyésző százaléka a megművelt föld. A többi természetes legelő. Itt nem a föld, hanem a megműveléséhez szükséges munkaerő hiányzik. Aki igazolni tudja, hogy rendelkezik a be­ruházásokhoz szükséges tőkével és racionális gazdálkodást akar folytat­ni, ma is kaphat ingyenföldet az ál­lamtól. Van elég föld — az alig száz évvel ezelőtt kiirtott indiánoktól vet­ték el. Alig két éve Algériából mene­kült 30 ezer francia családót telepí­tettek ide, és bocsátottak rendelkezé­sükre földet. A 24 milliós lakosság háromnegyed része a nagyvárosokban él. Falvakat itt nem is látni, a mezőgazdasági dol­gozók túlnyomó része rosszul fize­tett urasági cseléd, tanyákon és pusz­tákon él, nemegyszer több száz kilo­méterre a legközelebbi lakott helytől. A gyorsvonat órákhosszat robog, anél­kül, hogy az utas egyetlen házat vagy élő embert látna. Viszont annál több szarvasmarhát (mintegy 50 millió van Argentínában), birkát, lovat, nyandut (dél-amerikai struccot) láthat. Öriási gulyák legelnek a szabadban, őrizet­lenül. Több ezres állományra mintegy másfél tucat gaucho (dél-amerikai cowboy) ügyel fel. Munkaerő és szál­lítási lehetőségek hiánya miatt ra­cionális tejgazdaságra, gabonater­mesztésre, zöldségkertészetre nincs mód. A munkások új nemzedéke már nem akarja beérni apáik mostoha életkörülményeivel. A gyorsan fejlő­dő iparú nagyvásárosok felszívják őket. A belterjes mezőgazdaságnak nincsenek távlatai. A marhafelesleget még csak fel lehet hajtani „lábon" a legközelebbi, bár távoli vasútállo­másra, a burgonyát, káposztát, répát ős baromfit azonban lakott területe­ken csak ráfizetéssel üzemeltetnék a vasútat. Túlnépesedettnek minősített föl­dünkön tehát a 150 millió ember eltar­tására képes Argentína munkaerőhi­ány miatt nem fejlődhet kellőképpen. Hindut és japánt ugyan milliószámra telepíthetnének le, ám beruházási tö­kje nélkül csak a nagyvárosok el­esettjeinek számát gyarapítanák. BBH—BBWWW MW1B Az ide vetődő idegen, miután meg­állapította, hogy sem az eléje táruló városkép, sem az utcai élet ritmusa, sem a járókelők külseje és öltözködé­se nem tér el az európaitól, az em­berek viselkedését kezdi vizsgálgatni. A jószemű megfigyelőnek rögtön fel­tűnik, hogy az emberek többet és he­vesebben gesztikulálnak, mint Közép­Európában. Ez a latin és általában a déli népek szokása. Furcsán hat az is, hogy az itteni kézmozdulatok euró­paiak számára ismeretlenek, vagy pe­dig más jelentőségűek. Például a fel­emelt és kifelé fordított tenyérrel va­ló intés hívást, nem pedig küldést, bú­csúztatást jelent. A szem alá helye­zett mutatóujjal meg azt fejezik ki, hogy az a másik vigyázzon, legyen esze. A mutató- és hüvelykujj közé fo­gott áll együttérzően vagy maró gúny­nyal azt fejezi ki: „Te szegény sze­rencsétlen". Ahol nem gondolnak a holnapra Ha a külföldi ezután közelebbről is megismeri az argentinokat, rájön, hogy az életforma látszólagos hasonlósága ellenére nagy különbség van a dél­amerikai és az európai mentalitás kö­zött. Ez két fó okkal magyarázható. Az egyik _ a megélhetési lehetőségek. Mivel itt nincs európai jellegű tél, a június—július—augusztusi hideg ellen szvetterrel és esőkabáttal védekeznek az emberek Az olcsó mezőgazdasági nyersanyagok meg az élelmezés prob­lémájának megoldását könnyítik meg. Mivel a legutóbbi negyedszázadban Argentínában nem volt nagyarányú munkanélküliség, az argentinok felü­letesebben, könnyelműbben veszik a dolgokat — lazább a munkafegyel­mük, kisebb a teljesítményük, tehát itt a termelés viszonylag drágább, mint Európában. Itt vész el az a többlet, amelynek az olcsóbb megélhetés foly­tán az életszínvonalban kellene kife­jezésre jutnia. így aztán a külföldiek pár nap múlva megállapítják, hogy az argentinok megbízhatatlanok, ígérete­ikre, kötelezettségeikre senki sem ad­hat, a halogatás és a késedelem olyas­mi, amire feltétlenül számítania kell annak, aki nem akar csalódni. Az ar­gentinok nem félnek a munkanélküli­ségtől, a nyomortői, és semmi sem készteti őket pontosságra vagy na­gyobb munkateljesítményre. Az érem két oldala A mentalitásbeli különbség másik fő oka Argentínát mind a két világháború messze elkerülte. Argentin föld soha­sem volt hadszíntér, nem tudták, mi a jegy rendszer, semmibe sem szen­vedtek hiányt, nem szenvedtek bom­batámadásoktól, ifjúságukat nem tize­delték meg a csataterek, nem éltek át vagyonokat egyik napról a másik­ra megsemmisítő inflációkat, kitelepí­tést, internáló táborokat és megszál­lást. Lelkivilágukból hiányoznak az európai ember gondolatvilágára erő­sen kiható háborús élmények. Elő­nyük, hogy nem kellett átszenvedniük Gustavo Aguirre Buenos Aires­i levele BUENOS AIRES FELHŐKARCOLÓI ÉS KIKÖTŰJE. világháborúkat, viszont világképük el­maradott és hamis, sem az őket fe­nyegető veszélyre, sem jeladataikra nem döbbentek rá. Az argentinok hallottak ugyan ar­ról, ami a világ többi részén történt, szörnyülködtek is rajta, amikor uzson­nakávéjuk mellett a lapokat olvasták, mindez azonban olyan távolinak és fantasztikusnak tűnt előttük, mintha mondjuk egy európai arról olvas, hogy valamelyik csendes-óceáni sziget tűzhányója polinéziai falvakat teme­tett be lávával. Számukra tehát a vi­lág olyan, mint amilyennek azt 1924­ben egy közép európai látta: megin­gathatatlan szilárd rendszerre épülő valami. Nem érzik, hogy nagy válsá­gok és változások korába élnek, amelyben a gazdasági élet, a társa­dalmi és politikai rend, a filozófia és a művészetek új tartalmat és megnyil­vánulási formát keresnek. Míg az euró­pai ember mozgásban levőnek, válto­zónak látja a világot, tudja, hogy át­meneti korszakban él és húsz év múl­va — jobban vagy rosszabbul — min­denesetre másképp fog élni, az ar­gentin ember statikus világképet hor­doz magában, s húszéves részletfize­tésre ad el telket, házat, mert hisz benne, hogy húsz év múlva ő is meg­lesz, a vevő is meglesz, s a ház vé­telárának utolsó részletét is be tudja hajtani. Miért iš ne? Világháborús ta­pasztalatai ugyan nincsenek, de há­rom-négy évenként ő is átél forradal­makat s azért semmi sem változik. A válságtudat hiánya miatt az ar­gentinok fantáziája eléggé korlátolt, gondolkodásuk naiv és kispolgári, ér­tékeléseik elévültek és hamisak. Euró­pai turista félórás bpszélgetés után megállapítja, hogy hiába ismeri nyel­vüket, mégsem tudja magát velük megértetni, mert a szavak csak a szó­tárban jelentenek azonos fogalmakat, mint Európában, a valóságban azon­ban roppant különbségek vannak tar­talmuk és lényegük között. Amerika-gyűlölet és Európa-szeretet Az argentin sajtó és politikai élet nacionalista szólamoktól fűtött, de szerencsére nem kell ezt komolyan venni, e szavaknak is más az értel­me. Nincs talán még egy olyan orszá­ga a világnak, amely annyira mentes volna a xenofóbiától (idegenektől, idegen környezettől való beteges féle­lem — szerk. megj.), ahol a külföldi­nek olyan tekintélye lenne, mint Ar­gentínában. Külföldieken általában európaiakat értenek. Az észak-ameri­kaiak, a yankeek, vagy ahogy itt ej­tik: „zsankik" nem örvendenek nép­szerűségnek — talán csak a hadsereg és az uralkodó osztályok rokonszen­veznek velük — s ezt az arg'entinok ki is mutatják velük szemben. Viszont ha egy állásra, főként fontos állásra hét argentin és egy európai pályáztk,

Next

/
Oldalképek
Tartalom