Uj Szó, 1949. november (2. évfolyam, 172-196.szám)

1949-11-17 / 185. szám, csütörtök

1949 november 17 UJSZ0 'JCedLiXes. olmtsáitii^ / A csehországi Sevetínböl magyar levelet hozott az elmuit napok során szerkesztósegnnkbe a posta, amelyet JávorKa István scveurii magyarajkú elvtársunk írt a csensziováKiai KÍS­és kozepparasztságnoz. IrásanaK teljes egeszében örömmel adunk helyet. „Kisparasztok, középparasztok, fa­lusi nep! Népi demokráciánk újjáépítésébe minaen dolgozó kéz kapcsolódjék be mind ipari, mind mezőgazdasági vo­nalon, mert ezzel ér«hetjuk el hazánk és valamennyiünk felemelkedését és az ötéves terv teljes megvalósítását. Hazánk, kormányunk nagy program­ja ez és mindegyikünk legfontosabb kötelessége, akiben csak egy pará­nyi vonzalom van a haza iránt, hogy hozzájáruljon hazánk és ma­gunk sorsának jobbra fordításához. A falu lakosságának is kötelessé­ge felfigyelni, illetve felébredni. Kö­telesséfe mindenkinek, hogy kive­gye részét hazánk újjáépítésében. Öt­éves tervünk sikerének megvalósítá­sában nagy feladat vár a falu dolgo­zóira. Szervezkedniük kell éppen ezért a falvakban, a tanyákon a kis­és középparaöztságnak. Egy táborba kell tömörülniök és síkra szállniok a szövetkezeti gondolat megvalósítása mellett. Mert csakis az egységes szö­vetkezet útján lehet megoldani a tervgazdálkodást, ami a falu népe számára a szebb és a boldogabb jö­vőt fogja meghozni. A szocialista gazdálkodás ma már igazoltan be­vált. Élő példa rá a nagy Szovjet­unió, de példákat találhatunk erre már hazánkban, a csehszlovák köz­társaságban, vagy akár a magyar népköztársaságban is. Hallgassuk meg a mi rádióadásainkat, vagy a népi demokratikus köztársaságokét, olvassuk újságjaikat és mindenütt élő bizonyítékot kapunk arról, hogy a megalakult Egységes Földműves Szövetkezetek kefetében csoportosult gazdaságok mennyivel magasabb át­lagtermést értek el, mint az egyéni gazdálkodók. De nemcsak a hektá­ronkénti hozam lesz nagyobb, de csökken a gond, megszűnik a mun­ka terhessége, mert a jól irányított EFSz-ekben gépek segítségével mü­velik a földet, gépek végzik a szán­tást-vetést, az aratás és a cséplés nehéz munkálatait. A gépek ma már olcsóbb és pótolhatatlan munkát vé­geznek. Felszabadítják á parasztot családjával együtt a fárasztó és ve­rejtékes munka alól. Felszabadulnak a gyenge igavonó állatok. A kis- és középparasztok gépesí­tett gazdálkodással nagy munkaerőt takarítanak meg. Emberi és állati erőben egyaránt. A szegény paraszt, akinek nincs elegendő barma, kény­telen volt legyengült tehénkéjével megművelni a földet. A nehéz mun­| kában elfáradt állat így nem tud • elég tejet adni, de kárát l*tja az állat és a gazda a borjú tartásánál is. Négy-öt hold, vagy akár tíz hold földön ezenkívül a kisparaszt nem tud kellő baromállományt tartani, mert kevés a takarmánya, kevés a trágyája és gyenge a növendékálla­ta. A földek sem hoznak kellő ter­mést, a gyenge munka és a trágya­hiány miatt. Ennek következtében az említett földterületen csak egy te­henet tartanak, vagy talán egyet sem. A kisparaszt rá van utalva a kulákra, a zsíros parasztra, egész éven át neki dolgozik, hogy majd ha az idő eljön, a kulák igájával szánt­hasson és vethessen. A falu kizsák­mányolója természetesen azt mondja, hogy először jövök én, azután me­gint én és azután jön csak a sze­gény paraszt és így történik meg, hogy az igára váró szegény paraszt­ra bizony csak november vége felé jön a szántás-vetés ideje. Tavasszal pedig, április végén, ha jól megy, vagy még csak május hávában. A kulák meg nevet, mert tudja, hogy a kisparaszt verejtékes munkája már későn van. A kisparasztnak és a középpa­rasztnak fel kell ébrednie, el kell dob­nia magától a maradiságot és a mai helyzethez kell alkalmazkodnia. Az Egységes Földműves Szövetkezetek­be keli tömörülniök és a szocialista államunk segítségével a mai kornak megfelelő gazdasági egységeket kell létesiteniök, melyekben majd meg­találja minden kis- és középparaszt a szebb és boldogabb jövőt maga és egész családja számára és egyúttal ereget tesz a szocialista állani irán­ti kötelességének es korszerű gaz­dálkoaasával elősegíti hazánk újjá­építését, fellendülését és az öteves terv sikeres megvalósítását. Kedves paraszttársaim, a mult ka­pitalista rendszere alatt a kis- és kózépparasztság ugyanolyan elnyo­matás alatt szenvedett, a kizsákmá­nyolás ugyanannyi változatát élte át, mint a nincstelen városi mun­kásság. Mindnyájan visszaemlékez­hetünk még, hogy abban a világban csak a nagybirtokosok és a kulákok tudtak létezni s a nehéz terhek csak a kis- és középparasztok vállát nyomták. Most a helyzet más, most új vi­lágot élünk, új országot építünk, a mi országunkat. Ezért kerl szoros munkás- és parasztszövetséget léte­síteni, hogy kéz a kézben szorosan haladjunk a kijelölt úton a szocializ­mus felé, amely egyebköti a várost a falu dolgozó népével, amely azt akar­ja, hogy a falu dolgozóinak színvo­nala is emelkedjék és ez elég indító­ok arra, hogy szervezkedjünk, tömö­rüljünk. Ez semmi nehézségbe nem Dr. BRAUNER IVÁN: Szlovákiának jelenleg legelterjedtebb és legnagyobb gazdasági kárt okozó fertőző állatbetegsége a baroml'ipes­tis. Kevés olyan község akad, ahol a baromíipestis ne pusztított volna, vagy ne pusztítaná jelenleg. Kelet-Szlovákia baromiiállománya 70—80 százalékban elpusztult barom­fipestisben, Közép- és Dél-Szlovákia virágzó és fejlett tenyészetét allandó­an tizedeli e betegség. Ma, mikor közellátásunk egyik lé­nyeges részét képezi a uaroniii- es tojásellátás, nem nézhetjük öiLeU-H kézzel tétlenül baromi iáilomáuyunK pusztulását. 1947. év végéig tehetetlenek voltunk a betegséggel szemben, az oltóanyag hiánya kényszerített kétségbeejtő tét­lenségünkre, 1947. év végén elkészült a baromfi­pestis elleni oltóanyag es az elmúlt két év tapasztalatai megmutatták, hogy igenis tudunk hatásosan véde­kezni a baromfipestis ellen. De csak akkor, ha a harcot jól megszervezve és felkészülve vesszük fel. A várt jó eredményt csak úgy tud­jiiK elérni, ha Szlovákia egész barom­fiállományát, az oltással védetté és a baromfipestissel szemben ellenállóvá tesszük. Tekintve, hogy mindi gvoltak, van­nak és lesznek maradi és hitetlen kis­gazdák és baromfitartód, akiknek nem • lehet soha kedvükre tenni s akik, míg nem volt a pestis ellen oltóanyag a legjobban követe ődztek és lármí.z­taK, hogy az állam nem tőrődik a gaz­dákkal s tétlenül tudja nézni tyúkálllo­mányuk pusztulását Mikor pedig el­készült az oltóanyag, ismét ők az el­sők, akik teletorokbó' kiabálják: „foly­ton csak oltatni, oltatni, fizetni s az egész csak arra jó, hogy az állator­vosok keresseneK, hisz tavaly is há­nyan oltattak s baromfiaik mégis el­pusztultak, akik pedig nem oltottak, azoké megmaradt': s ehhez hasonló száz más kifogást lehet hal'ani, a ma­radi és örök ellenzéket képező gaz­dáinktól. Mivel az oltás sikerét, még ha kis­számú is a maradi és hitetion gazdák száma, Károsan befolyásolnák, kény­telen volt a hatóság a kötelező ba­romfipestis elleni oltást elrendelni. A kötelező oltás nem újkeletü do­log, az embergyógyászatban már ré­gi idők óia be van vezetve. A gyermekeket már évtizedek óta oltják fekete himlő ellen, akár tetszik a mamának, ak^ir nem s csakis en­nek az intézkedésnek Köszönheti a mai generáció, hogy Európa államai­ban a fekete himlő ITKI már ismeretlen betegség, míkj a mult század végén és e század elején még egész ország­részek lakossága esett áldozatul, en­nek a betegségnek, vagy maradt örök­re megbélyegezve következményeilől. Az 1914-es világháború e.ső éveiben a hastífusz több embert pusztított el, mint az ellenség fegyverei s ha 1915­ben nem sikerült volna a felfedezett tífuszoltással veget vetni e szörnyű fertőző betegségnek, millió számmal szedte volna áldozatait. Ma már a tífusz csak szórványo­sán, itt-ott üti fel fejét s a fertőzött környék lakosságánaK beoltásával azonnal meggátolják továbbterjedé­sét. Még sok más fertőző betegséget 'ehetne felsorolni, amelyektől az em­beriség már megszabadult az oltások rendszeres és köte'ező bevezetésével. Az állatgyógyászatban is sok állat­betegségeket küzdöttünk le oltások­kal, a keleti marhavészt, takonykórt, Utnyésy.bénaságot, veszettséget és még sok más veszedelmesebb fertőző betegséget. Az állam most a baromfipestis tel­jes leküzdését tűzte ki céljául s ezért rendelte el a baromfipestis elleni kö­telező oltást. Nagy állataink (ló, szarvasmarha) fertőző betegségeinél a betegség fel­lépését könnyebb megállapítani, mert akár elhullás, akár kényszervágás történjék, minden esetben állatorvosi vizsgálaton kell keresztül mennie az á'latnak, i'letve a hullának s ha fertő­ző betegség, vagy ennek gyanúja fo­rog fenn, a hatóság még a fertőzés kezdetén tud gyors és erélyes intézke­désekkel gátat vetni a betegség to­vábbterjedésének Azonban egész más a helyzet a r ütközik, csak kemény elhatározás, hazánk és családunk iránti szeretet kérdése. Népi demokratikus köztár­saságunk megkívánja, hogy minden becsületes polgára a fejlődés útjára lépjen, éppen ezért nekünk csehszlo­vákiai magyar parasztoknak és fa­lusi dolgozóknak sem szabad elma­radnunk. Ne legyen egy ember sem ebben az országban, aki nem küzd az ötéves tervért, ne legyen egy fa­lu sem, ahol a szocializmus eszméje fel ne lángoljon. Félre tehát az áru­lókkal, félre a kulákokkal és a sza­botálókkal, előre falu dolgozói, mu­tassunk példát, hogy önmagunkért, családunkért és az egész nemzetért becsülettel fogunk dolgozni, mutas­suk meg, hogy ebben a népi demok­ratikus csehszlovák köztársaságban mi magyar dolgozók építeni és élni akarunk, mutasuk meg mi ötudatos falusi dolgozók, parasztok és mun­kások egyaránt, hogy szilárdan ál­lunk szocialista kormányunk, népi demokratikus köztársaságunk elnö­ke, Gottwald elvtárs mellett és a szlovákiai Kommunista Párt elnöke, Sirolcy elvtárs mellett. Jávorka István. Szlovákiában? baromfibetegségeknél Baromfi meg­betegedést, vagy elhullást, a beteg­ség kezdetén az állattartók egyszerű­en nem jelentik, sőt ellenkezőleg a hullákat kidobálják, a betegeket le­vágják s így - fertőzés gyors terje­dését saját maguk még elősegítik. Mire a hatóság tudomást szerez a betegségről, már rendszerint egész községrész, de minden esetben löbb udvar fertőzött. Rosszul kerített, vagy kerítetlen ud­varok lehetetlenné teszik, hogy a szomszédok egeszséges baromíia ne érintkezzen a betegekkel s ily módon a fertőzésnek szabad útja lévén, ro­hamosan terjed udvarról-udvarra. Mikor a jó gazdasszony látja, hogy 5—6 darab tyúkja vagy csibéje el­hullott, 8—10 meg meg szomorko­dik, mit tesz? Nem megy állatorvos­hoz, vagy a községi elöljárósághoz bejelenteni a betegséget hanem ellen­kezőleg, a hullákat kidobálja a kert végébe, vagy a trágyadombra, hogy onnan a kutyák és macskák a hullá­kat elhurcolják, mert a hullák elége­t-se vagy elásása nagy fáradság len­ne, no meg ha már az ő baromfija megdöglött, mért maradna meg a szomszéd tyúkja és csibéje. A betegeket levágja, megtisztítja és siet azokat jó pénzért eladni a vá­rosi piacon. így aztán a Csallóköz közepén fellépő baromfipestis másnap már akár a bratislavai, akár a komá­romi piacon is megtalálható s rövid pár nap leforgása alatt egész járások fertőződnek meg. Sajnos gazdáinkat és gazdasszo­nyainkat nem lehet máról holnapra felvilágosítani, megnevelni, rendhez szoktatni, viszont baromfiállományun­kat meg kell menteni a pusztulástól, nem maradt tehát más • mód, mint el­rende'ni a baromfipeslis elleni kötele­ző oltást. A baromfipestis elleni kötelező ol­tás egész Szlovákia területén már fo­lyamatban van s az eredmény csupán attól fog függni, hogy gazdáink mi­lyen megérést fognak tanúsítani az oltás iránt. Azokban a községekben, ahol az állattartók tényleg baromfiállományuk megmentését fogják látni ebben az akcióban és azon lesznek, hogy köz­ségükben egyetlen tyúk se maradjon oltatlanul, ott az eredmény 100 szá­zalékos lesz. Viszont azokban a községekben, ahol a gazdák tudatlanságuk és ma­radiságuk miatt arra fognak töreked­ni, hogy minél több baromfi maradjon oltatlanul, ott az akció még az oltott baromfi részére sem lesz kielégítő, mert jiz oltatlanul maradt baromfinál be fogja magát fészkelni újra a pes­tis s így az állandó és közvetlen fer­tőzésnek kitett oltott baromfi bizo­nyos saázaléka szintén áldozatul fog esni. A. CSEHOV: Szmirnov Gavrilovics Gleb, a mér­nök leszállt Gniluszki állomásán. Még jó harminc-negyven versztnyl kocsiút volt előtte utazása céljáig, ahová birtokot rendezni hívták. — Megmondhatná kérem, hol kap­hatnék postakocsit? — kérdezte a mérnök az állomásfőnököt. — Mit? Postakocsit? Itt ugyan még rendes kutyákat sem kaphat száz versztnyi körzetben, nem pedig postakocsit... De hová akar men­ni? — Devinkára., Csokotov kormány­zó úr birtokára. — Hová? — ásított az állomásfő­nök. — Ja! Akkor menjen ide az állomás mögé, szoktak ott • néha fa­lusiak lenni, akik elviszik az utaso­kat. A mérnök az állomásépület mögé sietett. Hosszú kutatás, kérdezőskö­dés után végre rálelt egy erőteljes, de mogorva arcú parasztemberre. Az ember képe tele volt forradások­kal, a ruhája csupa rongy volt és a lábán durva bocskort hordott. A fene tudja, milyen szekér ez! morgott a mérnök, amíg felmá­szott a gyanús járműre. — Azt sem tudja az ember, melyik az eleje és melyik a hátulja. .. Minek kell azt tudni? Ahol a ló farka van, ott az eleje, ahol pe­dig a nagyságos ur ül, ott H hátulja. A ló fiatal volt még, de irtózato­san sovány, szétterpesztett lábakkal. A fülei össze-vissza harapdáltak. Amikor a paraszt felült a kocsira és ráhúzott a kendermadzagos ostorral, a gebe csak a fejét rázta, amikor újra rávágott, a szekér egyet csi­kordult, a gebe pedig megrázkódott, mintha a hideg rázná, mikor har­madszor vágott végig rajta, a sze­kér megingott, a negyedik ostorcsa­pásnál pedig végre kimozdult helyé­ből. — Hát így fog ez menni egész ^íCllf G^ '' úton ? — kérdezte a mérnök, de e pillanatban akkorát döccent a sze­kér vele, hogy majd kirázta a lel­két. — Dejszen ... majd csak ... oda­érünk! — bíztatta tempósan a pa­raszt. — Még fiatal a .csikó, igen gyors... De gyüjjön csak egyszer bele, akkor alig bír vele az ember... Gyü-hó, a fene evett vóna meg! ... Alkonyult, mikor a szekér kifor­dult az állomás udvarából. A szekér­től jobbra végtelen, homályos, deres pusztaság terült el. A távolban, messze, ahol a föld és ég összefolyt már, hideg őszi pír ömlött el az égen. Az út mentén balra, ismeret­len árnyak meredeztek, talán széna­boglyák, vagy távoli faluk kicsi há­zai. Hogy elöl mi volt, azt nem lát­hatta a mérnök, mivel a paraszt vas­tag, hatalmas alakja elvette előle az egész kilátást. Nem fújt szél, de hideg, fagyos idő volt. — Milyen elhagyatott hely ez er­re! — gondolta magában a mérnök, miközben fülére húzta kabátja gal­lérját. — Sehol egyetlen lakott hely, egyetlen fa. Ha most valaki megtá­madna és kirabolna, senkise tudná meg, még a lövéseket sem hallaná meg senki... És ez a paraszt sem valami bizalmat ébresztő ... Micsoda háta van! Hiszen, ha ez fejbe verné az embert,, menten vége volna! Es milyen utálatosan állati arcú! ... Hé, atyafi — kérdezte a mér­nők —, hogy hívnak téged?! Engem? Klimnek. _ Hát aztán, Klim, milyen világ van erre? Nem bántják itt az em­bert? — Nem, Isten ments ... Ki bán­taná? Jól van, no. Ha nem bántják, akkor jó! Du hát mégis, ha valami előadódna, mondjuk, én hoztam ma­gammal három revolve:! — hazudta a mérnök. — Revolverrel szemben j .mégsem okos dolog tréfálni, úgy-e... Megvéd az tíz rabló ellen is, ha kell. Közben egészen besötétedett. A szekér nyikorgott, zötyögött, egy­párat döccent s hirtelen befordult balra. Vájjon hová visz ez engem? — döbbent meg a mérnök. — Eddig egyenesen hajtott, most meg hirte­len balra kanyarodik. Valami vad helyre visz a gazember és... és ott aztán végez velem! — Hallod-e, — szólt a kocsishoz. — Azt állítod, hogy erre nem ve­szélyes a vidék! Kár!... Szeretek rablókkal verekedni. így szemre be­teges és sovány vagyok, úgy-e, de olyan erős vagyok ám, mint a bi­valy ... Emlékszem, egyszer meg­támadott három zsivány ... És mit gondolsz, mi történt? Az elsőt úgy odavágtam, hogy csak úgy nyekkent bele és ... és hiszed-e, rögtön Isten­nek ajánlotta lelkét. A másik kettőt kényszermunkára küldtem Szibé­riába . . . Hogy hogyan lehet'ek ilyen erős, azt én magam sem tudom . .. Egyszer félkézzel fogtam meg egy ilyen embert, mint te és ... odaken­tem. Klim hátrafordult, jól megnézte a mérnököt és jót húzott a lóra. — Ügy ám, hékás — folytatta a mérnök. — Isten őrizzen meg min­denkit attól, hogy velem gyűljék meg a baja. Mert nemcsak a zsivá­nyokkal bánok el, de a hatóságok­nál is nagy befolyásom vari.. . En­gem minden bíró és kerületi elöljáró jól ismer. Én roppant hatalmas em­ber vagyok . .. Ha valahova uta­zom, a kormányzóság ott már tud­ja ... És igen vigyáznak, 1 shogy va­láki ongem megtámadjon ... Végig az út mentén, minden fa mögé csend­őröket, meg rendőröket állítanak... Hohóóó ... me .. .e ... eg ... állj! — kiáltott hirtelen rémülten a mérnök. — Hová/ hajtassz, te? Hová viszel? _ Hát nem látja? Erdőbe!... — Igen, erdőbe — gondolta a mér­nök. — És én úgy megijedtem. Pe­dig nem jó, hogy ennyire elárulom aggodalmamat... Bizonyára észre is | vette már félelmemet... És miért néz vissza folytonosan reám? Biz­tosan valami rosszban töri a fejét... Mert eddig csak lassan hajtott, lé­pésben és ni csak, most hogy siet. — Hé, hallod-e, miért hajszolod úgy azt a lovat? — Én nem hajszolom, magától megy így ... Ha egyszer belejön, nem lehet ezt visszatartani, olyan lábai vannak ennek. — Hazudsz, hé! Látom, hogy ha­zudsz! Nem tanácsolom neked, hogy ilyen gyorsan hajts ... Állítsd meg egy kicsit a kocsit... Nem hallod? Álljunk meg! — Minek? — Hát csak .... azért, mert... mert még négy kollégám jön utá­nam az állomásról. Utói kell nekik érni minket. Megbeszéltük, hogy ta­lálkozunk ínajd ebben az erdőben. Szeretek velük utazni. Mindegyik hatalmas szál, egészséges férfi... Mindegyiknél van néhány pisztoly... De mit nézel folyton hátra, hé? És miért izegsz-mozogsz úgy, mintha tűkön ülnél ? Mi! Mi... i... mit... akarsz ... Nincs rajtam semmi néz­ni való . .. igazán ... Semmi látvá­nyosság sincs rajtam .. . Vagy talán a revolverek .... Jó hát, ha aka­rod előveszem és megmutatom őket... Itt vannak, nézd csak ... A mérnök úgy tett, mintha ke­resgélne zsebeiben és ebben a pilla­natban olyasmi t rtént, amire egy­általán nem számított... Klim ugyanis hirtelen leugrott a szekérről és négykézláb iramodott be az út­menti sűrűbe. — Segítség! — ordított a mér­nök. — Segítség! Átkozott, meg­gyilkolsz! Segítség! ... Futó lépések zaja, faágak recae­gérs hallatszott egy darabig — az­után csend lett.. A mérnök elő­ször is megállította a futó csikót, aztán kényelmesebben helyezkedve el az Ülésen, elkezdett gondolkozni. — Elszaladt, megijedt... a sza­már ... Most azután mit tegyek? Magam nem tudok tovább jutni, mert nem ismerem az utat és még | azt hihetnék, hogy ellopom tőle a lovat, meg a kocsit... Teljes csend volt. _ Klim! Klim! — Klim! — felelte vissza a vissz­hang. A gondolatra, hogy esetleg egész éjjel itt kell ülnie a sötét erdő kö­zepén és hallgatni a farkasok vo­nítását, meg a sovány gebe kínos lélegzését és az éji erdő visszhang­jait, hideg futott végig a mérnök hátán és érezte, hogy remegni kezd. — Klimuka! — kiáltotta: — Ga­lambom, Klimuskám, hol vagy? Órák hosszat ordítozott hiába a mérnök és csak amikor teljesen be­rekedt már és kezdett beletörődni abba a gondolatba, hogy az erdőben fogja tölteni az éjszakát, hozott a szél feléje valami panaszos nyögés­féle hangot. — Klim! Te vagy drágám? Gyere ide! — Ja ... aj ... vé ... gem ... vanl — Hiszen én csak tréfáltam, ked­ves Klim. Az Isten verjen meg en­gem, ha nem tréfáltam! Hány re­volvert is mondtam ? Nem igaz, ha­zudtam csak! Gyere ide, légy szíves és menjünk tovább! Hiszen megfa­gyok már. Klim, valószínűleg úgy gondolkoz­va, hogy egy valódi rabló régen el­lógott volna lovastól-kocsistól, végre kijött az erdőből és tétovázva indult szekere felé. — Mi az na, megijedtél? Én csak tréfáltam és te mindjárt megrémül­tél tőlem. Nna, ülj fel! — Az Isten bocsássa meg — mor­gott Klim, felkászálódva a kocsira. — Ha én ezt tudom, még száz ru­belért sem indulok el. Majdnem meghaltam a félelemtől. Klim ostorával rávágott a lóra. A, szekér megingott. Klim újra suhin­tott, a szekér csikorgott és a ló megrázkódott. A negyedik ostorcsa­pásnál, mikor a kocsi végre kimoz­dult helyéből, a mérnök fülére húzta kabátja gallérját és elszunyókált. Az út és Klim már nem voltak ve­szélyesek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom