Új Szó, 1965. június (18. évfolyam, 150-179.szám)

1965-06-25 / 174. szám, péntek

Világ proletárjai, egyesüljetek! UJSZ SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA BRATISLAVA 1SB5. JÜNIUS 25. Péntek XVIII. ÉVFOLYAM 174. szám Ára 30 fillér Csehszlovák-mongol barátság-nagygyűlés a Mladá Boleslav-i Gépkocsigyárban (Tudósítónktól). Csütörtökön reggel a J. Cedenbal elvtárs vezette mnngol párt- és kormányküldöttség különrepülőgéppel Kosicéről Prágába érkezett. A košicei repülőtéren a ven­dégektől Michal C h u d i k elvtárs, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke, Emil C h I e b e c, a SZLKP kerületi bizott­ságának vezető titkára búcsúzott el. kes éljenzéssel és tapssal fogadták a Tizennégy órakor a Valdstejn-palo­baráti Mongol Népköztársaság küldőt- tában Jozef L e n á r t miniszterelnök teit. elvtárs, a CSKP KB elnökségének tag­Közben az új szerelőcsarnokok elöt- ja ebéden látta vendégül J. Cedenbal ti tágas gyáradvaron több ezer dol- elvtársat és a küldöttség tagjait. Az gozó gyűlt össze, hogy meghallgas- ebéden jelen volt a csehszlovák kor­sák a két államférfi, Cedenbal és Novotný elvtárs beszédét. A gyár dolgozóinak tapsvihara kö­votný elvtárs lépett a mikrofonhoz. Beszéde végén a dél-szlovákiai árvíz­ről beszélt, majd felhívta a gyár dol­gozóit, ők is járuljanak hozzá az ár­víz sújtotta lakosság megsegítéséhez. A prága—kbelyi repülőtéren Anto- zepette foglalták el helyüket a dísz nín Novotný elvtárs és a cseh- emelvényen a mongol párt- és kor szlovák kormány több tagja várta a becses vendégeket, hogy velük együtt a Mladá Boleslav-i Gépkocsigyárba látogassanak. A csehszlovák autőipar e fellegvára felé vezető útvonalon a városok és falvak lakossága lelkes üdvözlésben részesítette mind a mongol, mind pedig a csehszlovák ve­zetőket. Az autógyárban a mongol párt- és kormányküldöttséget, Novotný elvtár­sat és a kíséretében levő csehszlovák vezetőket a közép-csehországi kerü­leti pártbizottság, a járási pártbizott­ság, a járási nemzeti bizottság, vala­mint az üzem vezetői fogadták. A ven­dégek megtekintették a korszerűen felszerelt autógyárat. Mindenütt lel­mány több tagja is. A csehszlovák—mongol tárgyalások lefolyásáról és eredményeiről 18 óra­kor J. Cedenbal elvtárs, a Mongol Forradalmi Párt első titkára, a mi­mányküldöttség tagjai. A himnuszok nisztertanács elnöke, és Antonin No­elhangzása és az üzem igazgatóhe- votný elvtárs, a CSKP KB első titkára, lyettesének üdvözlő szavai után No- közös nyilatkozatot írt alá. Ugyan­csak aláírták a csehszlovák—mongol hitelegyezményt is. Este a Cernin-palotában Bajarin Zsargalszajlian, az MNK prágai rendkívüli és meghatalmazott nagy­Ezután Cedenbal elvtárs emelkedett követe és neje fogadást rendezett a szólásra. A sok ezer főt kitevő autő- J. Cedenbal elvtárs vezette mongol gyári dolgozók figyelemmel hallgat- párt- és kormányküldöttség csehszlo­ták meg a két államférfi beszédét, s vákiai látogatásának befejezése al­egyetértésüknek többször viharos kalmából. A fogadáson megjelent An­tapssal adtak kifejezést. tonín Novotný, Jozef Lenárt elvtárs, a A Mladá Boleslav-i csehszlovák— párt és a kormány több vezető tagja, mongol barátsági nagygyűlés kijefez- valamint közéletünk számos képvise­te dolgozó népünknek a távoli Mon- lője. gol Népköztársaság dolgozó népe és A mongol párt- és kormányküldött­küldöttei iránti megbecsülését. ség ma reggel utazik el hazánkból. Minden erőt latba vetve a békéért és a haladásért Antonín Novotný elvtárs beszéde Tisztelt Cedenbal elvtárs! Tisztelt vendégek! Elvtársak! szívélyesen üdvözöltük Cedenbal elv­társat s a többi elvtársat is — a Mon­gol Forradalmi Néppárt és a Mongol ben azfirt tuda jdonítunk jelentőséget, mert a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság és a Mongol Népköztársaság együttműködésének további elmélyítését Ezen a nagygyűlésen mindnyájan céixft tanácskozásokra került sor. Elvtársi nyíltsággal közöltük egymás­sal nézeteinket és állíthatjuk, hogy ami a jelenlegi nemzetközi helyzetet s a , „ . . . . . - , , , ,., nemzetközi kommunista mozgalom egy­Nepköztársaság part- és kormánykul- ségé t „,„,, azonosak. Ei v,á r,iasan „et­döttségének tagjait, mint jóbarátalnkat örömmel üdvözöljük hazánkban. Ez a látogatás különösen nagy jelen­tőségű most, amikor támadásra készü­lődnek a nemzetközi helyzetet klélezó s a feszültséget fokozó agresszív erők, amikor a nemzetközi kommunista moz­galom a marxizmus—leninizmus s a pro­letár nemzetköziség elvein alapuló egy­ségének megszilárdítására törekszik. Mongol elvtársaink látogatásának egy­Az elvtársakat tűk fontolóra gazdasági együttműködé­elvtársalnkat sünk további kiterjesztésének lehetősé­gét i«­A Mongol Népköztársaságot több ezer kilométernyi távolság választja el a Csehszlovák Szocialista Köztár­saságtól, ám ennek ellenére aránylag sok mindenre kiterjed gazdasági együttműködésünk. A Mongol Nép­köztársaságban számos csehszlová­kiai szakember, műszaki dolgozó se­gít a szükséges gépekkel általunk el­látott cementgyár, bőrgyár, villamos­mű és más Ipari üzemek építésében. Eredményes tudományos-műszaki együttműködésünk is, segítjük bará­tainkat egészségügyi problémáik megoldásában és kibontakozódnak kulturális kapcsolataink is. A Mongol Népköztársaságtól évről évre egyre több, Iparunk és közellátásunk szem­pontjából fontos árut vásárolunk. Ed­digi együttműködésünk alakulása ar­ra utal, hogy fennáll az együttmű­ködés mind nagyobb kiterjesztésének jövőbeni feltétele. Tanácskozásaink folyamán bebizonyo­sodott, hogy ami a szocialista társada­lom építésének alapelveit illeti, nincse­nek ellentéles elgondolásaink, jóllehet (Folytatás a 2. oldalon) Nézeteink valamennyi kérdésben azonosak Jumzsagijn Cedenbal elvtárs beszéde Drága Novotný Elvtárs! Drága Elvtársak és Barátaim! meghívásunkra a Mongol Népköztár­saságban tesz, hozzájárul országaink Engedjék meg, hogy tolmácsoljam barátságának és együttműködésének önöknek, a hősi csehszlovák munkás- további elmélyítéséhez, osztály képviselőinek és önök kőzve- Küldöttségünk tagjai csehszlovákiai títésével a Csehszlovák Szocialista tartózkodásuk idején gyümölcsöző Köztársaság valamennyi dolgozójá­nak a Mongol Forradalmi Néppárt, a Mongol Népköztársaság kormánya és a mongol nép testvéri üdvözletét és szívből jövő jókívánságait. Ez úton tolmácsolom önöknek, üzemük kiváló kollektívájának, valamint a test véri csehszlovák népnek köszönetemet a szívélyes fogadtatásért, amelyben rá szesitettek. Továbbá köszönöm önöknek hazánk és a mongol nép iránt tanúsított baráti érzelmeket és rokonszenvüket. E feledhetetlen találkozón a mongol és a csehszlovák nép barátságának nagyszerű megnyilatkozása, amely a Mongol Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közölt a kölcsö­nös segítségben és együttműködésben nyilvánul meg. A testvéri kapcsolatok országaink között akkor keletkeztek, amikor Csehszlovákiában a nép vette át a hatalmat. Ezek a kapcsolatok az Uián natúrban 1957 ben a Mnngol Népköztár­saság és a Csehszlovák Szocialista Köz társaság között létrejött barátsági és kölcsönös együttműködési egyezmény szellemében sikeresen tovább fejlödnek és elmélyülnek. A politikai, gazdasági és kulturális együttműködés, ami népeink ;avát és érdekeit szolgálja, évról évre 'okozédik. Ehhez jelentősen hozzájárult \ntonín Novotnvnak, a CSKP Központ' Bizottsága első titkárának, a Csehszlo vák Szocialista Köztársaság elnökének 1959 ben tett mongóliai látogatása. Meg vagyunk győződve arról, hogy az a baráti látogatás, amelyet Jozef Lenárt elvtárs, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság miniszterelnöke tárgyalásokat folytathattak a CSKP és a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság vezető képviselőivel a barátság további elmélyítésének konkrét lehe­tőségeiről, a testvéri és baráti kap­csolatok megerősítéséről, az orszá gaink közti szoros együttműködésről, és a kölcsönős szocialista segítség­nyújtásáról. Eszmecserét folytattak a világ kommunista mozgalmának prob­lémáiról, valamint a jelenlegi nem­(Folytatás a 2. oldalon) Határtalan erőfeszítés a gátalon A Vág és a Nyitra alsó folyásán tovább tart a veszély • Körgáta' építenek Csicsónál • Panelek a töltésen • Somorján egyre terjed a talajvíz • Cútán új gátakat emelnek (ČTK) — A szlovákiai árvízvédeimi bizottság tájékoztatása szerint a Vág és Nyitra alsó szakaszán tovább tart az árvízveszély. A csicsói gát­szakadáson beömlő víz már eljutott a Vág jobb parti gátjáig. Az árvízvé­delmi szervek fokozott figyelmet fordítanak ezért erre a gátra, és intéz­kedéseket tesznek, hogy megvédjék a hullámveréstől. Hasonló intézkedése­ket tesznek a Duna gátjain is. Csiliznyárad és Medve között a gáton több beszivárgást észleltek, és ezért ezen a szakaszon IS daru, 25 földgyalu és 15 kotrógép dolgozik. Tovább folynak a munkálatok a csicsói gátszakadás elrekesztésén. Egy körgát építésén fáradoznak. Az eredeti gát koronáján paneleket helyez­tek el az út megerősítésére, amivel lehetővé teszik, hogy gyorsabb iram­ban szállítsák a gát megerősítéséhez szükséges köveket. Befejezték annak a kikötőnek az épitését, melyben a köveket szállító hajók köthetnek ki. Gabčikovón a Duna tegnap reggel 643 cm volt, tehát 20 cm-t apadt, Komáromnál 714 cm, tehát 16 cm-t Felső-Csallóközben emelkedik a ta­lajvíz, s veszélyezteti Somorját. A vá­rosban eddig 91 házat öntött el a víz, és 381 lakost telepítettek ki. Gúta apadt. Párkánynál 686 cm, azaz 13 környékén új gátakat építenek, és fo­lyamatban van a régi gátak megerő­cm-t apadt. Sellyénél a Vág 18 cm-t apadt, Ér­sítése. A községben csupán a férfiak sekújvárnál a Nyitra 42 cm-t emelke­maradtak, akik a gátak építésén dol­goznak. Folytatják a veszélyeztetett falvak dett, Moravský Jánnál a Morava 6 cm-t apadt. A Duna szintjének mostani emelke­lakosságának kitelepítését. A kltele- dését az újabb ausztriai árhullám pítettek száma elérte a 49 205-öt. A gyógyszertárak utasítást kaptak, hogy a kitelepített lakosoknak díj­okozza. A Vág felső szakaszán a folyó apad, mellékfolyói azonban emelkednek, mentesen adják ki a gyógyszereket. így a Túróc 33 cm-el, a Garam felső Intézkedéseket hoztak, hogy az el- szakaszán apad, míg Brehyben 7 pusztult állatokat elégessék vagy el- cm-rel emelkedett. Az Ipoly Ipolysza­ássák. Bratislavában ma 810 cm-es víz­szint várható, ami emelkedést jelent a tegnapi 806 cm-hez viszonyítva. kállasnál 370 cm-es, változatlan. Ez a vízállás nem befolyásolja nagyobb mértékben a Duna szintjét sem Ko­máromnál, sem Párkánynál. w Építenek, mentenek, küzdenek Komárom felett az árhullám tegnap is terjedt. A víz elsősorban a csator­nákban nyomul előre, majd nagy erő­mokzsákot helyeztek el készenlétbe. Komáromot most csupán a felső ol­dalról fenyegeti veszély, mivel a Du­vel tör át az országutakon. Miután na-rakparton visszahúzódott a víz a tegnapelőtt hajnalban átszakadt a gátaktól. Gúta előtti első gát, így a víz tegnap a csergői szivattyútelep feletti szaka­szon elérte a belső védelmi körgátat. A gútaiak nem ebből az irányból vár­ták a vizet, de így sem találta őket felkészületlenül. A falu munkabíró lakói a hadsereg alakulataival kar­öltve dolgoznak a körgát építésén. Ezen a szakaszon a víz sebesen halad és késő délután óránként 5 cm-rel emelkedik. A csicsói gátszakadáson kitóduló víznek Nemesócsától valószínűleg fő­leg Gúta felé, Csallóközaranyoson, Ekelen keresztül Keszegfalva irányá­ba legnagyobb a sodrása. A gadóci Hadseregünk egységei, valamint a szovjet és magyar alakulatok kétéltű gépkocsijai Csallóközaranyos, Ekei és Bogyarét térségében elsősorban a tanyákon rekedt családokat men­tik. Sajnos, a kisebb települések la­kói a sorozatos felszólíások ellenére sem hagyták el házukat, nem hitték, hogy erre a területre is eljut a víz. Katonáink nem egy esetben a házak padlásáról és a fákról mentik az em­bereket. A Komárommal szomszédos örsúj­falu felé két oldalról zúdul a víz. A faluból elszállították az állatállo­mányt, a lakosság értékesebb búto­csatornából kiömlő víz elöntötte Ka- rait a majorban levő magtárba vlt­bátfalut, és elérte a komáromi védel­mi gátat. Ez a gát a Holt-Vág mellet­ti bástyától félkaréjban a második lakótelep mellett, a Magyarországra vezető vasúti vágány jobb oldalán húzódik. A hadsereg alakulatai to­vább erősítik a gátat, s több száz ho­ték, számolva azzal, hogy az öreg házak nem sokáig tudnak ellenállni a sodrásának. Komárom felé ezt a falut éri el utoljára a víz. Komárom körül mind szorosabbra fonódik a vlzgyűrű. (cs.) •• * ORSZÁGOS OSSZEFOGAS az árvízkárosultak megsegítésére • A PRÁGAI TEXTILÜZLETEK és iparcikkeket árusító üzletek dolgozói raktáraikból 25 ezer takarót és há­romezer összerakható nyugágyat küld­tek az árvíz sújtotta területek lakos­ságénak megsegítésére. • A PELHRIMOVI AGROSTROJ nem­zeti vállalat húsz szakértőt küld az ár­víz sújtotta területekre, akik az Agro­strojban gyártott gépeket fogják ja­vítani. • OSTRAVÁRÖL a CSAD 91 teher­gépkocsit küldött Szlovákia veszé­lyeztetett területeire, amelyek a gátak megerősítéséhez szükséges anyagot szállítanak, segítenek az állatok el­szállításában és biztosítják az élelmi­szerellátást. • AZ OLOMOUCI CSAD-ÜZEM te­hergépkocsijai 150 ezer jutazsákot szállítottak Dél-Szlovákiába. • A KLADNÖI JÁRÁS vállalatai fel­ajánlották, hogy pionírtáboraikban a nyári szünidőben a komáromi járásból 400—500 kitelepített gyermeket he­lyeznek el. • AZ OÜNZ KLADNO gyógyszereket és egészségügyi anyagot ajánlott fel a komáromi kórháznak. A kórház se­gítségére sietnek a kladnói OÚNZ or­vosai és egészségügyi személyzete is. • A KELET-CSEHORSZÁGI KERÜLET tizenöt energiagazdálkodási szakem­bere a dél-szlovákiai árvíz sújtotta te­rületek villanyhálózatának megjavítá­sára siet. (Folytatás a 2. oldalon) : Áznak a gátak. A legtöbb helyen két oldalról mossa a töltést a víz, ezért a katonaság és a lakosság minden erővel, eszközzel megerősítéséretörekszík. Balra a magyar néphadsereg egyik kétéltű járműve Medvénél. Jobbra a medvei gát egy szakasza. (Sugár felvétele J

Next

/
Oldalképek
Tartalom