Új Szó - Vasárnap, 1977. július-december (30. évfolyam, 27-52. szám)

1977-09-11 / 37. szám

A lkonyaikor Florenclo lebal­lagott a kislánnyal a ház­hoz, azon a gödrös és ka­vicsos ösvényen, amelyen csak Mariano és Zulma mert végighajtani a dzsip­pel. Zulma nyitott ne­kik ajtót, és Florenciónak úgy tet­szett, hogy olyan a szeme, mintha éppen hagymát tisztított volna. Ma­riano kijött a másik szobából, mondta, hogy kerüljenek beljebb, de Florencio csak meg akarta kérni őket, hogy vi­gyázzanak a kislányra másnap reg­gelig, mert egy sürgős ügy miatt le kell mennie a tengerpartra, és nincs senki a faluban, akit megkérhetne er­re a szívességre. Természetesen, mondta Zulma, hagyja csak itt a gye­reket, majd idelent felállítunk neki egy ágyat. Jöjjön be egy pohár ital­ra, makacskodott Mariano, öt perc az egész, de Florencio otthagyta a ko­csit a falu főterén, és azonnal tovább kellett utaznia; megköszönte nekik, megcsókolta a kislányát, aki már fel­fedezte a zsámolyon a képesújság- oszlopot; amikor becsukódott az ajtó, Zulma és Mariano szinte kérdőn né­zett egymásra, mintha minden túlsá­gosan gyorsan történt volna. Mariano megvonta a vállát, és visszament a műhelyébe, ahol éppen egy öreg ka­rosszéket enyvezett; Zulma megkér­dezte a kislányt, hogy éhes-e, biztat­ta, hogy csak játsszon az újságokkal, a kamrában van egy labda és egy lepkeháló is; a kislány megköszönte, és nézegetni kezdte az újságokat; Zulma figyelte egy pillanatig, miköz­ben az articsókát készítette estére, és úgy gondolta, hogy magára hagyhatja játszani. Már korán alkonyodott Délen, alig egy hónapjuk maradt, mielőtt vissza­térnek a fővárosba, berendezkednek a másik, téli életbe, ami végül is ugyanaz a tétlenkedő életforma, az, hogy egymástól távol, együtt élnek, mint kedves barátok, végigjátszva a házaspárok változatos, túlzottan ta­pintatos, megszokott szertartásait, mint most is, amikor Marianónak szüksége volt az egyik főzőlapra, hogy felmelegítse a lábasnyí enyvet, és Zulma leveszi a tűzről a krumplis serpenyőt, azt mondja, hogy majd azután kisüti a krumplit, és Mariano megköszöni, mert a karosszék már majdnem készen van, és jobb egy­szerre felkenni az enyvet: de hát per­sze, melegítsd csak meg. A kislány az újságokat lapozgatta a nagy he­lyiség végében, mely konyha is meg ebédlő is volt egyben, Mariano cuk­rot keresett neki a kamrában; eljött az ideje, hogy kimenjenek a kertbe, és megigyanak egy pohár italt, elnéz­ve közben, hogy alkonyodik a dom­bokon; soha senki sem járt az ösvé­nyen, a falu első háza éppen csak kirajzolódott a legmagasabb csúcson; előttük a hegyhát tovább ereszkedett lefelé a már homályban levő völgy aljáig. Tölts csak, rögtön megyek, mondta Zulma. Mindent sorjában vé­geztek, minden dolgot a maga idejé­ben, és mindenre volt egy időpont, a kislány kivételével, aki egy kissé fel­borította a rendet; egy kispadot és egy pohár tejet kell adni neki, megci- rógatni'a haját és megdicsérni, hogy milyen rendesen viselkedik. A ciga­retták, a házon fürtökben gyülekező fecskék; minden megismétlődik, beil­leszkedik, a karosszék már biztos majdnem száraz, miután megenyvezte, mint ez az új nap, amelyben semmi újdonság sincsen. Aznap délután a kislány volt a csekélyke különbség, mint ahogy a postás rázta fel őket néha délben a magányból, egy levelet hozva Marianónak vagy Zulmának, amit a címzett átvett, és szó nélkül elrakott. Még egyhónapnyi, mintegy ■elpróbált, előre látható ismétlődés van hátra, és a dugig pakolt dzsip visszaviszi őket a fővárosi lakásba, abba az életbe, amely csak külsősé­geiben más, Zulma társasága vagy Mariano festőművész barátai, az asz- szony számára a délutáni üzletjárás, Mariano számára meg a kávéházi es­ték, a külön-külön járkálás, jóllehet állandóan találkoznak az ajtónyitás­csukás, a reggeli csók alkalmával és az alapszertartásokon, mint most is, hogy Mariano kitölt egy pohárral, és Zulma átveszi, közben a szemei elré- vednek a már mélylila színű messzi ■dombokon. Mit szeretnél vacsorázni, kicsim. Nekem jó, amit a néni akar. Hátha nem szereti az articsókát, mondta Mariano. De igen, szeretem, mondta a kislány, olajjal meg ecettel, de ke­vés sóval, mert az csíp. Nevettek, majd külön salátalevet készítettek ne­ki. Hát a lágy tojáshoz mit szólsz. Kiskanállal kérem, mondta a kislány. ' Mai argentin elbeszélő. És kevés sóval, mert az csíp, tréfál­kozott Mariano. A só nagyon-nagyon csíp, mondta a kislány, a babámnak sótlanul adom a pürét, őt ma nem hoztam el, mert a papám sietett, és nem engedte. Szép esténk lesz, gon­dolkozott fennhangon Zulma, nézd, milyen áttetsző a levegő észak felé. Igen, nem lesz túl nagy meleg, mond­ta Mariano, és bevitte a karosszéket a földszinti szobába, és meggyújtotta a lámpákat a völgyre néző nagy ablak mellett. Gépiesen bekapcsolta a rá­diót is. Nixon Pekingbe utazik, ne beszélj, mondta Mariano. Világ vége, mondta Zulma, és egyszerre kacag­tak fel. A kislány az újságokkal fog­lalatoskodott, és a tréfás feliratú la­pokat megjelölte, mintha kétszer akarná elolvasni őket. Az este akkor érkezett, amikor Ma­riano a rovarirtó szert permeztezte szét az emeleti hálószobában, és a hagyma szaga terjengett, amit Zulma szeletelt, a rádióban hallott poprít- must dúdolva. A vacsora felénél a kislány szenderegni kezdett a lágyto­jás fölött; tréfálkoztak vele, nógat­ták, hogy egye meg; Mariano már el­készítette neki a kempingágyat egy gumimatraccal a konyha legtávolabbi zugában, úgy, hogy ne zavarják, ha még egy kicsit lent maradnak a föld­szinti helyiségben, lemezeket hallgat­va vagy olvasgatva. A kislány meget­te a barackját, és azt mondta, hogy álmos. Feküdj le, édesem, mondta Zulma, tudod, ha pisilni kell, csak felmégy, majd égve hagyjuk a vil­lanyt a lépcsőn. A kislány arcon csó­kolta őket, már félálomban, de lefek­A széles ablakhoz egy hatalmas fehér folt csattant, Zulma fojtottan felsikol- tott, Mariano, aki háttal állt, túlságo­san későn fordult meg, az üvegtábla csak a szobában levő képeket és bú­torokat tükrözte vissza. Nem volt ide­je megkérdezni, a horkanás az észak felé néző fal közelében hangzott, egy elfojtott nyerítés, mint Zulma kiáltá­sa, aki a kezét a szájára tapasztotta, és a hátsó falhoz húzódott, mereven nézve a nagy ablakot. Egy ló, mondta Mariano hihetetlenül, olyan a hangja, mint egy lónak, hallottam a dobo­gást, és vágtázik a kertben. A söré­nye, a pofája, mely mintha véres lett volna, hatalmas fehér feje az ablakot súrolta, a ló alig nézett rájuk, a fehér folt elmosódott jobbra, megint hallották a dobogást, hirtelen csönd támadt a kőlépcső felől, a nyerítés, a vágta. De hát errefelé nincsenek lovak, mondta Mariano, megmarkolva a pálinkás üveg nyakát, mielőtt ész­revette és visszatette az üveget a pár­kányra. Be akar jönni, mondta Zulma, a hátsó falhoz tapadva. Dehogyis, mi­csoda hülyeség, tán elszökött a völgy valamelyik tanyájáról, és ide jött a fényre. Mondom, hogy be akar jönni, megveszett, és be akar jönni. A lovak nem vesznek meg, tudomásom szerint, mondta Mariano, úgy rémlik, hogy lement, mindjárt megnézem a fenti ablakból. Ne, ne, maradj itt, még hal­lom, a terasz lépcsőjén van, összeta­possa a növényeket, vissza fog jönni, ős ha betöri az üveget, bejön. Ne légy ostoba, minek törné be, mondta Ma­riano kishitűen, talán ha eloltjuk a lámpát, elmegy. Nem tudom, mondta JULIO CORTÁZAR * vés előtt kiválasztott egy újságot, és betette a párnája alá. Hihetetlenek ezek a gyerekek, mondta Mariano, milyen elérhetetlen világ, pedig a mi világunk is ez volt, mindannyiunk világa. Talán nem is olyan más, mondta Zulma, aki leszedte az asz­talt, neked is megvannak a magad mániái, a kölnis üveg balra, a zsilett meg jobbra, rólam meg ne is beszél­jünk. De ezek nem mániák, gondolta Mariano, inkább valami felelet a ha­lálnak és a semminek, hogy lerögzít­jük a dolgokat és az időpontokat, szertartásokat és átjárókat létesítünk a lyukakkal és foltokkal teli rendet­lenség ellen. Csakhogy ezt már nem mondta hangosan, úgy tetszett, hogy egyre kevésbé van rá szüksége, hogy beszélgessen Zulmával, és Zulma sem szólt semmit, amiből eszmecsere lehe­tett volna. Vidd be a kávéskannát, a csészéket már kiraktam a kandalló- párkányra. Nézd meg, maradt-e cu­kor a tartóban, a kamrában van egy új zacskóval. Nem találom a dugóhú­zót, jól néz ki ez az üveg pálinka, mit szólsz hozzá. Igen, szép színe van. Ha már felmégy, hozd le a ciga­rettát, amit a komódon hagytam. Ko­molyan jó ez a pálinka. Meleg van, nem gondolod? Igen, kibírhatatlan, jobb, ha nem nyitjuk ki az ablakot, tele lesz a ház lepkével meg szú­nyoggal. Amikor Zulma az első neszt meg­hallotta, Mariano éppen egy Beetho- ven-szonátát keresgélt az oszlopba rakott lemezek közt, amit még nem hallgatott meg ezen a nyáron. A keze megállt a levegőben, Zulmára nézett. A nesz mintha a kerti kőlépcső felől hallatszott volna, de ilyenkor senki sem jött a házba soha, senki se járt oda éjszaka. A konyhából meggyújtot­ta a lámpát, ami a kert közelebbi ré­szét világítja meg, nem látott sem­mit, és eloltotta a fényt. Valami ku­tya, ennivalót keres, mondta Zulma. Különösen hangzott, majdnem úgy, mint egy horkanás, mondta Mariano. Zulma támolyogva, míg leült a zsá­molyra, hallottam, hogy nyerít, ott van fent. Hallották, ahogy a paták ledobognak a lépcsőn, a dühödt fúj- tatást az ajtónál. Marianónak úgy rémlett, mintha érezné a nyomást az ajtón, a megismétlődő súrlódást, és Zulma hisztérikusan sikoltozva oda­szaladt hozzá. Szelíden eltolta az asz- szonyt, kinyújtotta a kezét a villany- kapcsoló felé; a félhomályban (a konyhai villany égve maradt, ahol a kislány aludt J a nyerítés és a patkó- csattogás erősebben hallatszott, de a Jló már nem állt az ajtó előtt, hallatszott, ahogy a 'kert­ben járkál, Mariano szaladt el­oltani a konyhai villanyt, oda se pil­lantva a sarokba, ahová lefektették a kislányt; visszament, hogy átölelje a zokogó Zulmát, a haját és az arcát simogatta, kérlelve közben, hogy hall­gasson, hogy jobban hallgatózhassa­nak. A széles ablakban a ló feje a nagy üvegtáblához dörzsölődött, nem tűi nagy erővel, a fehér folt áttetsző­nek hatott a sötétben; érezték, hogy a ló befelé bámul, mintegy keresve valamit, de már nem láthatta őket, és mégis ott nyerített és fújtatott to­vábbra is, vadul meg-megrázva magát. Zulma teste megcsúszott Mariano karjában, aki segített nekj visszaülni a zsámolyra, a falhoz támasztva az asszonyt. Ne mozdulj, ne szólj semmit, most majd élmegy, meglátod. Be akar jönni, mondta félénken Zulma, tudom, hogy be akar jönni, és ha be­töri az ablakot, mi lesz, ha berúgja az ablakot. Pszt, mondta Mariano, hall­gass, el, kérlek. Be fog jönni, suttog­ta Zulma. És még egy puskám sincs, mondta Marino, beleeresztenék öt golyót a fejébe, rohadt dög. Már nincs itt, mondta Zulma, és hirtelen felállt, odafentről hallom, ha meg­látja a terasz ajtaját, képes bejönni. Jól be van zárva, ne félj, gondold csak meg, hogy sötétben nem fog bemenni egy házba, ahol még csak mozdulni sem tud, nem olyan ostoba. De igen, mondta Zulma, be akar jön­ni, a falhoz fog szorítani bennünket, tu­dom, hogy be akar jönni. Pszt, ismé­telte Mariano, aki szintén arra gon­dolt, hogy nem tehet mást, csak vá­rakozik, hideg verejtéktől csuromvi­zes háttal. A paták megint a lépcső­kön dobogtak, és hirtelen csönd tá­madt, távoli tücsökzene hallatszott, egy madár kiáltása a domb tetején álló diófán. Lámpát se gyújtva, most, hogy az ablakon beszűrődött az éjszaka hal­vány világossága, Mariano kitöltött egy pohár pálinkát, és Zulma ajkához emelte, kényszerítve, hogy igyék, bár az asszony foga nekikoccant a pohár­nak, és a szesz kiömlött a blúzára; aztán egy nagyot kortyolt az üvegből, és kiment a konyhába, hogy megnéz­ze a kislányt. Az, a kezét a párna alá dugva, mintha az értékes újságot fogná — hihetetlen — csak aludt, semmit sem hallott, alig lehetett ész­revenni, hogy ott van, pedig a szobá­ban Zulma sírását időként egy-egy el­fojtott csuklás, szinte sikoly szakítot­ta félbe. Már elmúlt, már elmúlt, mondta Mariano, és leült mellé és gyöngéden rázogatta, csak egy kis ijedelem volt. Visszajön, mondta Zul­ma, az ablakra meredve. Dehogy jön, már messze járhat, biztos, hogy vala­melyik lenti ménestől szökött el. Egyetlen ló se csinálja ezt, mondta Zulma, egyetlen ló se akar így be­menni a házba. Elismerem, hogy külö­nös, mondta Mariano, az lesz a leg­jobb, ha szétnézünk odalent, itt van nálam a lámpa. Zulma azonban már a falhoz tapadt attól az ötlettől, hogy kinyissák az ajtót, hogy kimenjenek a fehér árny felé, amely a közelben lehet, és a fák alatt várakozik, táma­dásra készen. Nézd, ha nem bizonyo­sodunk meg róla, hogy elment, egyi­künk sem fog aludni ma éjjel, mond­ta Mariano. Adjunk neki még egy kis időt, addig te lefekszel, és adok ne­ked egy nyugtatót; extra adagot, sze­génykém, bőven megérdemelted. Zulma végül beadta a derekát; nem gyújtottak lámpát, a lépcsőhöz men­tek, és Mariano az alvó kislányra mu­tatott, Zulma azonban alig nézett rá, botladozva ment fel a lépcsőn. Maria­nónak meg kellett fognia, amikor belép­tek a hálószobába, mert majdnem be­lebotlott az ajtófélfába. Az ereszre néző ablakból lenéztek a kőlépcsőre, a kert legmagasabb teraszára. Na lá­tod, elment, mondta Mariano, és meg­igazította Zulma párnáját, látva, ahogy az asszony gépies mozdulatok­kal levetkőzik, a tekintetét az ablak­ra szögezve. Megitatta vele a cseppe­ket, bekente kölnivel a nyakát meg a kezét, gyengéden felhúzta a takarót Zulma vállára, aki már lehunyta a szemét, és reszketett. Megtörölte az arcát, várt egy kicsit, és lement a lámpáért; az egyik kezében a meg- gyújtatlan lámpát, a másikban meg egy baltát fogva, lassan-lassan kinyi­totta a hall ajtaját, és kiment az alsó teraszra, ahonnan át tudta tekinteni a ház egész keletre néző oldalát; az éjszaka ugyanolyan volt, mint a sok­sok többi nyári éjjel, a távolban tücs­kök ciripeltek, egy béka hullatott két hangcseppet váltakozva. Nem is volt szüksége a lámpára, Mariano látta a letaposott orgonabokrokat, a hatal­mas nyomokat az árvácskák ágyásá- ban, a lépcső végében a felborult vi­rágcserepet; tehát nem látomás volt, és természetesen jobb is, hogy nem az volt; reggel majd elmegy Flo- renciőval, hogy kiderítse a dolgot a völgybéli tanyákon, nem ússzák meg olyan könnyen. Mielőtt bement, fel­állította a virágcserepet, elballagott az első fákig, és sokáig hallgatta a tücsköket meg a békát; amikor a ház­ra pillantott, Zulma a hálószoba abla­kában állt, nesztelenül, mozdulatla­nul. A kislány nem mozdult, Mariano nesztelenül felment, és leült Zulma mellé cigarettázni. Látod, elment, nyugodtan alhatunk, holnap majd meglátjuk. Lassan-lassan odavitte az asszonyt az ágyhoz, levetkőzött, el­nyúlt Hanyatt fekve, mindvégig ciga­rettázva. Aludj, minden rendben van, csak egy ostoba ijedség volt. Megsi­mogatta a haját, az ujjai lecsúsztak a vállához, könnyedén megérintették a mellét. Zulma oldalra fordult, hátat fordított neki, szótlanul; ez is olyan volt, mint megannyi másik nyári éj­jel. Ügy nézett ki, hogy nehezen alsza­nak el, de Mariano hirtelen elaludt, amint eloltotta a cigarettát; az ablak nyitva maradt, és biztosan bejönnek majd a szúnyogok, de az álom előbb érkezett, képek nélkül, a teljes sem­mi, amelyből egyszer csak valami el­mondhatatlan, páni félelem keltette fel, Zulma ujjainak a szorítása a vál­lán, a nő lihegése. Szinte mielőtt fel­fogta, már füledt az éjszakába, a tü­mu CSŐ] be. álm egy bői, hirt is, Zuli ta r sa £ léig tata volt bevi azt mes meg Tud Ián; bizo volt már néz És han beei fog] rá, 1 te i gasi meg ágy ugri lani nézi a P arct dezi han Ián} alva szói az i Pisi tél a fi száj ség< dug ba, a h újsá lánj ját na i ta 1 tént kórt lép Jól vesz ajtó ame már Erei engi keze Azoi elvű kisli cant só ] ki volt, az £ és I mar te a szob tót. ma, ni. 1 dóm mit, akar hog; ma SZÍtE egyt köni moc egyr kéni férfi szav akar akar az e lehe a le nyár vele] kadr felöl lány a h£ igazi tót, ba. ] mikt tára, hacs mán de h ták, óra eljör felé mess leve] ő VE azuti gyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom