Új Szó - Vasárnap, 1977. július-december (30. évfolyam, 27-52. szám)

1977-07-03 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1977. JÚLIUS 3. VASÁRNAP X/27 BRATISLAVA XXX. ÉVFOLYAM 181. SZÄM ÄRA 1 KORONA E i i k l KAPUZÁRÁS UTÁN Egy héten keresztül — június 25-től július 1-ig — a brati- slavai Kultúra és Pihenés Parkja, a Technika Háza és a Téli Stadion már kilencedszer nyújtott otthont az Incheba nevű nemzetközi vegyipari vásárnak. A kiállítási csarnokokban elhelyezett vegyipari termékek, a vegyiparban alkalmazható gépek és technológiai berendezések modelljei, a különböző műszerek sokasága, a szellemi alkotások — könyvek, tanul­mányok — a látogatók ezreinek vallottak e világszerte egyre fontosabb szerepet játszó iparág fejlettségi színvonaláról. Szlovákia fővárosa a hazai és a külföldről idesereglett szakemberek, külkereskedelmi dolgozók számára pár napra ismét fontos találkozóhely volt. Megtekinthették partnereik itt bemutatott termékeit, újdonságait, s tárgyalásokat folytat­tak egy-egy árucikk kivitelét vagy behozatalát illetően. A töb­bi nemzetközi vásárhoz hasonlóan a bratislavai Inchebának is fő küldetése az egyes országok gazdasági együttműködésének elmélyítése. A külkereskedelemnek egyre fontosabb szerep jut a különböző társadalmi rendszerű országok baráti viszo­nyának, békés egymás mellett élésének megszilárdításában. A vegyipari vásár egyúttal — mint minden alkalommal — nagy jelentőségű seregszemle is volt. Aki végigjárta a kiállí­tási részlegeket, meggyőződhetett róla, hogy hazánk vegyipari vállalatai, üzemei a CSKP XV. kongresszusa határozatainak szellemében eredményesen teljesítik feladataikat. Számos új­donsággal, tökéletesített termékkel jelentkeztek az ország minden részéből. Az újonnan kifejlesztett vegyipari berende­zések mintapéldányai, az új típusú műanyagok, s a belőlük készült használati tárgyak, a mosószerek és kozmetikai ké­szítmények bő választéka — mind a vegyipari kutatók és fejlesztési szakemberek ötletességét, magas fokú szakmai fel- készültségét dicsérte és dicséri. A vásár ugyanakkor számot adott az elméleti téren és a gyakorlatban dolgozók hatékony együttműködéséről is. A bratislavai Georgí Dimitrov Vegy­ipari művek, a saíai Duslo, a smolenicei Chemolak, a púchovi Május 1 Gumigyár, a nyitrai Plastika és további vegyipari vállalataink dolgozóinak ezen a vásáron is volt mivel dicse­kedniük. Termékeik bátran felvehették a versenyt a szocia­lista és kapitalista országok vegyipari vállalatainak termé­keivel. Az eddig ismertek mellé számos új vegyipari termék sorakozik fel, amelyek neveit használóik hamarosan meg­ismerik és megjegyzik. Lezajlottak a kereskedelmi tárgyalások, amelyek eredmé­nyeinek végső összegezése most folyik. Annyit azoban már leszögezhetünk, hogy ezzel a rendezvénnyel jelentősen hozzá­járultunk a nemzetközi együttműködés további fejlődéséhez. (pákozdi) M. Kardos (2) és KolenCfk felvételei

Next

/
Oldalképek
Tartalom