Új Szó, 1969. augusztus (22. évfolyam, 179-204. szám)

1969-08-01 / 179. szám, péntek

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1969. augusztus 1. PÉNTEK BRATISLAVA • XXII. ÉVFOLYAM 179. szám Ára 50 fillér — A POLGÁRI HONVÉDELMI SZÖVETSÉG vezető dolgozóinak küldöttsége tegnap látogatást tett Jan Pelnáŕ belügyminiszter­nél. Jaroslav Škubal, a PHSZ szövetségi bizottságának elnöke és Jura] Gvoth ezredes, a PHSZ szövetségi bizottságának alelnö­ke, Szlovák Központi Bizottsá­gának elnöke tájékoztatta a belügyminisztert a PHSZ fel­adatairól. — LUDVÍK SVOBODA köztár­sasági elnök üdvözlő táviratot küldött dr. Emlle Derlin Zinsou elnöknek, a Dahomey Köztársa­ság államünnepe alkalmából. — LUDVÍK SVOBODA köztár­sasági elnök Ludwig von Moos­nak, a Svájci Államszövetség elnökének táviratilag fejezte kl szerencsekívánatait Svájc ál­lamünnepe alkalmából. — Dr. PETER COLOTKA, az SZSZK miniszterelnöke köszönő levelet küldött az érsekújvári, a nagymihályi és a tapolcsányi járás mezőgazdasági dolgozói­nak az idei gabonafelvásárlási feladatok teljesítéséért. — JAN PELNÁRNÁL, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársaság belügyminiszterénél tegnap lá­togatást tett dr. Zdenék Kie­sewetter ezredes, katonai fő­ügyész. Megvitatták a szocialis­ta törvényesség megtartásának kérdéseit. A tárgyalás a kölcsö­nös egyetértés légkörében zaj­lott le. — A CSEHSZLOVÁK NÖTA­NÁCS meghívására tegnap érke­zett Csehszlovákiába a Szovjet Nőbizottság küldöttsége, melyet Valentyina Vavilina elvtársnő, a Rabotnyica folyóirat főszer­kesztője vezet. Helyes úton haladunk ÜLÉST TARTOTT A CSKP KB ELNÖKSÉGE (ČSTK| — A CSKP KB elnöksége tegnap Gustáv Husik­nak, a CSKP KB első titkárának vezetésével ülést tartott. Hu sák elvtárs ismertette az elnökséggel a Bolgár Népköztársaság ban tett látogatása alkalmával folytatott tanácskozásainak eredményét, valamint Budapesten Kádár Jánossal, az MSZMP Közpunti Bizottsága első titkárával folytatott megbeszélését. A CSKP KB elnöksége megál lapította, hogy ezek a tanács­kozások hozzájárultak a két testvéri országhoz és a két testvéri párthoz fűződő barát­ság megszilárdításához és a ba­rátság elmélyítéséhez. A CSKP KB Elnöksége jóvá­hagyta a párt eszmei-politikai és propagandamunkájának irányelveit az elkövetkező idő­szakra. amikoris a Szlovák Nemzeti Felkelés, a duklai har­cok és Csehszlovákia felszaba­dulása 25. évfordulóját ünnepli az ország. Ezzel kapcsolatban a CSKP KB elnöksége a legkö­zelebbi napokban nyilatkozatot ad ki. Ebben az időszakban kü­lönösen a tömegtájékoztatási eszközök terén működő párt­szervezetek és a kommunisták célja az lesz, hogy offenzív mó­don mutassák meg a népnek an­nak a forradalmi útnak az ér­telmét, amelyet a munkásosz­tály és a munkásosztály élcsa­pata, a kommunista párt a Szov­jetunióval és a szocialista or­szágokkal szövetkezve az el­múlt negyed évszázadban meg tett. Védelmezze, értékelje en nek történelmi eredményeit, mutassa meg népeink szocialis­ta fejlődésének azokat a reális távlatait, amelyeket a CSKP KB 1968 januári ülése nyitott meg, és amit a CSKP KB ez évi má­jusi plénumán elfogadott reali­zációs irányelv konkretizál. A párt ennek alapján arra törek­szik, hogy megszilárdítsa társa­dalmunk tudatában a meggyő­ződést hogy az út, amelyen ha­ladunk, helyes, és hogy társa­dalmunk erői egyesüljenek a pozitív munka és a jelenlegi ne­hézségek áthidalását célzó be­csületes törekvések érdekében. Ezzel összefüggésben az el­nökség elítélte az antiszocialis­ta, a jobboldali és a szovjetel­lenes erők kísérleteit, amelyek feszültséget akarnak előidézni, és zavarni akarják a politikai konszolidáció eredményeit. Az elnökség kifejezte azt a meg­győződését, hogy a pártszerve­zetek, az állami és a gazdasági szervek, valamint a társadalmi szervezetek felelős funkcioná­riusai a nyilvánosság döntő többségének segítségével bizto­sítják a közrendet és megte­remtik az állampolgárok békés munkájának és életének felté­teleit. A TERMÉS KÉTHARMADÁT MÁR BETAKARÍTOTTAK Sikeresen halad az aratás (CSTK) — Ján Janovic, az SZSZK mezőgazdasági és élel­mezésügyi minisztere tegnap megbeszélést tartott az újság­A kánikulában a legkeresettebb helyek a fürdők. Felvételünk a pozsonyi téglamezei strandon készült. (A. Prakeš felvétele — ČSTK) írókkal időszerű problémákról. Az aratás sikeresen folyik. Szlovákia mezőgazdasági dolgo­zói július vógéig a termés két­harmadát betakarították, és a tervezett eladásnak már körül­belül 70 százalékban tettek ele­get. Míg a búzafelvásárlást több mint 100 százalékra teljesítet­ték, a sörárpának csak 21,3 százaléka került raktárba. A sörárpa minőségével kapcsolat­ban számos probléma merült fel. Szlovákiában a gabonatermés a tavalyinál valamivel jobbnak mutatkozik. Búzából hektáron­ként 32 mázsa (a múlt évben 31,3 mázsa), árpából 27—28 má­zsa termett hektáronként a ta­valyi 26,5 mázsával szemben. Az újságírók kérdéseire vála­szolva a miniszter közölte, hogy a következő évi gazdasági ren­delkezéseket augusztus végéig ismertetni fogják. Számolni kell a súlygyarapodási prémiumok megszüntetésével, kivéve a tej­termelést azzal, hogy emelked­nének a marha- és a sertéshús, a búza, a kukorica és a burgo­nya felvásárlási árai. Janovic miniszter állást fog­lalt a hús termelésével és a piacnak hússal való ellátásával kapcsolatban. Hogyan történhe­tett, hogy a tavalyi jó termés és a jó húsellátás után jelen­leg húshiány mutatkozik? Ta­valy aránylag magasak voltak a súlygyarapodási prémiumok, ugyanakkor kevesebb volt a te­rimés takarmány, tehát a húst az állományok rovására vásárol­ták. Probléma volt a növendék­állatok eladása, ezért a mező­gazdasági üzemek csökkentet­ték az anyaállatok számát. Az idén pedig a növendékállatok hiánya okoz nagy nehézségeket. A helyzetet befolyásolja a hús­fogyasztás helytelen felmérése, (Folytatás a 2. oldalon) INDIA ] Nixon elnök Delhiben Tüntetés az indiai fővárosban az amerikai elnök ellen V j Delhi — Nixon elnök be­fejezte háromnapos hivatalos látogatását Thaiföldön — ame­lyet arra is felhasznált, hogy kitérő villámlátogatást tegyen Saigonban — és csütörtökön a kora reggeli órákban tovább utazott ázsiai útjának újabb ál­lomására, Indiába. A város központjából a bang­koki katonai repüllőtérre veze­tő 24 km-es útvonalat ez alka­lommal is szigorúan ellenőriz­ték a rendőri és katonai erők. Csupán csekély számú kíván­csiskodó és néhány csoport zászlókkal integető iskolás üd­vözölte a távozó amerikai elnö­köt. Az indiai főváros repülőterén az amerikai államfőt 21 díszlö­vés köszöntötte. Hivatalosan Mohammad Hidajatuallah ügy­vivő államelnök, a legfelsőbb bí­róság elnöke, majd Indtra Gan­dhi miniszterelnökasszony üd­vözölte Richard Nixont. Nixon két órával megérkezése után megkezdte tárgyalásait In­dira Gandhi miniszterelnökkel. Az indiai fővárosban a repü­lőtérről az elnöki palota felé ve­zető úton nagy csoport tünte­tett Nixon elnök és az ameri­kaiak vietnami háborúja ellen. Az amerikai államelnök nem messze a tüntetőktől megállítot­ta a gépkocsiját, majd a bizton­sági szolgálat embereitől körül­véve kiszállt, hogy kezet rázzon néhány ellentüntetővel. Később, amikor a tüntetők sora közele­dett feléje, Nixon visszaszállt a golyóbiztos limuzinjába és foly­tatta útját a város központja felé. Az USA újabb csapatokat von ki Vietnamból? Három vezető liberális de­mokrata szenátor egyértelműen elítélte Nixon elnököt azért, mert Dél-Vietnamban az ameri­kai csapatokat meglátogatva az amerikai történelem legfénye­sebb lapjának nevezte a vietna­mi háborút. Muskle szenátor szerint ennek a kijelentésnek egyáltalán nincs értelme és az elnöknek inkább arról kellett volna beszélnie, hogy a hábo­rúval az Egyesült Államok sú­lyos hibát követett el. Washingtoni politikai körök­ből származó értesülések szerint az elnök nem pusztán szónoki fogásnak tekinti, hogy az USA nem szándékozik újabb javas­lattal előállni a rendezés érde­kében, de ugyanakkor eldöntöt­te, hogy újabb amerikai csapa­tokat von ki az országból. Nixon (Folytatás a 2. oldalon) [ OLASZORSZÁG Kisebbségi kereszténydemokrata kormány alakul ? Róma — Rumor, kijelölt olasz miniszterelnök szerdán este be­számolt Saragat köztársasági elnöknek a 25 napja tartó olasz kormányválság állásáról. A köz­vélemény nem szól a találkozó eredményéről, de római politi­kai körök úgy tudják, hogy a kereszténydemokrata vezetőség által javasolt, kizárólag keresz­ténydemokratákból álló kisebb­ségi kormány létrehozásának esélyeit tanulmányozták. E kor­mánynak a parlamentben szük­sége lenne a volt koalíciós partnerek támogatására. A Szocialista Párt kettésza­kadása után létrejött, jobbolda­li szociáldemokrata irányzatot követő Egyesült Szocialista Párt közölte, hogy hajlandó támo­gatni egy ilyen kormányt. A Szocialista Párt viszont, amely a szociáldemokratákkal ellen­tétben kész bizonyos együttmű­ködésre a kommunistákkal, közleményében azt hangoztatta, hogy életképtelennek tart egy egyszínű kereszténydemokrata kormányt. Római politikai körök szerint még e héten hivatalba lép a ki­sebbségi kereszténydemokrata kormány. Saragat elnök állító­lag jóváhagyta Rumor tervét a kisebbségi kormány megalakítá­sára, mely a balközép program­ját valósítaná meg. Rumor csak azoknak a minisztériumoknak az élére nevez ki új embereket, amelyeket eddig a koalíciós partnerek képviselői irányítot­tak. Amennyiben ez a kormány nem kapná meg a parlament bizalmát, Saragat elnök új vá­lasztásokat ír ki. [ UGANDA ] VI. Pál pápa afrikai látogatása Róma — VI. Pál pápa tegnap Rómából repülőgépen elindult Ugandába, sorrendben nyolca­dik külföldi útjára. Az afrikai földrészen ez lesz az első pápai látogatás. A pápát ]ean Villott bíboros államtitkár, Gregory Peter Aga­gianian bíboros, a hitterjesztési kongregáció prefektusa, Eugen Tisserant bíboros, a bíborosok kollégiumának dékánja és más vatikáni vezető személyiségek kísérik. Az entebbei repülőtéren Obo­te ugandai elnök és számos af­rikai ország képviselője, többek között Kaunda zambiai elnök, Nyerere tanzániai elnök, Mi­combero burundi elnök, Kayi­banda rwandai elnök fogadta. Obote elnök üdvözlő beszédé­ben elismeréssel méltatta a pá­pának a béke és a nemzetek közötti megértés érdekében ki­fejtett tevékenységét. VI. Pál pápa reményét fejezte ki, hogy afrikai látogatása elindítja a testvéri szeretet mozgalmát, amely az emberiség előrehala­dását és békéjét valóra váltja. A pápa tegnap délelőtt részt vett az afrikai püspökök első konferenciájának záróülésén. Mint ismeretes, a pápa utazásá­nak hivatalos célja a huszonkét ugandai vértanú tiszteletére emelt kápolna felszentelése. Elsősorban azonban a nigériai béke helyreállításáért kíván fá­radozni Afrikában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom