Új Szó, 1962. május (15. évfolyam, 119-148.szám)

1962-05-01 / 119. szám, kedd

SZLOVÁKIA KOHHUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA ről. De május elseje nemcsak a miénk, hanem az egész világé. Nálunk a munka ünnepe a szabadság és a győzelem ün­nepe. De vannak országok, ahol a dolgo­zók vörös zászlók alatt tüntetnek, jogot és szabadságot követelnek. Gumibotos és lovasrendőrök rohannak közéjük, mert a tőke urai féltik hatalmukat. S a munkás­tömegek kart karba fonva menetelnek, acélfalként törnek előre. Rettegj, burzsoá! A gumibot ütése okozta fájdalom elmúlik, ha kell életünket is áldozzuk, mint a fa siszták ellen tüntető párizsi elvtársaink, hogy győzzön akaratunk, győzzön a ben­nünket harcba szólító jelszó: Világ prole­tárjai, egyesüljetek! Még a tőkések börtö­neiben is zeng ilyenkor a dal: Fel, fel, ti rabjai a földnek ... Az egész világon vörös zászlók alatt menetelnek. Május elseje van, a nagy so­rakozó napja. Milyen jó tudni, hogy ahol nem is olyan rég az imperialisták terror­ja dühöngött és mészárolták a népet, ott ma hozzánk hasonlóan büszkén emelik magasba a győzelmes forradalom zászla­ját. Igen, az amerikai imperialisták köz­vetlen szomszédságában is felkelt a nap, a szabadság napja. A tőlünk messzi Kubá­ban, a napfényes Havannában ujjong a tömeg és zengi a dalt: Szabadság vagy ha­lál! Győz a szocializmusl De nemcsak a napfényes Kubában fog győzni, hanem az egész világon. Ezt dübörgik mindenütt a májusi menetek, összefogunk Kelet és Nyugat, Észak és Dél fiai, hogy így legyen, hogy győzzön az élet szépsége, az élet tavasza, a kommunizmus! Menetelünk. Keményen tartjuk a zász­ló rúdját és leng felettünk a vörös lobogó a friss tavaszi szélben. Már a tizenhetedik szabad májust ünnepeljük. Tizenhét év. Kis Idő a történelemben és mégis évszá­zadok vágyát, álmát váltottuk valóra e rö­vid évek alatt. Már a kommunizmus alap­jait építjük. Utunk nem sima, kitaposott út, vannak nehézségeink is és mégis nagy­szerű munkát végzünk. Ü 1 emberekké let­tünk, olyan emberekké ^kiknek vérébe szívódott a győzni akarás Nézz csak vé gig a májüsl meneten! Transzparensünkre SZABÖ GYULA rajza ezt írtuk: amit vállaltunk, véghezvisszük. Többet termelünk, többet adunk a nép-J nek, mert ezt fogadtuk meg a kommunis-: ták közelgő kongresszusa tiszteletére. A kommunista pártnak adott szavunk szent, mert a pártnak köszönhetjük, hogy a virágzó hazában boldogan élünk. A párt győzelemre vezetett bennünket, megmu-; tatta nekünk, mily hatalmas erő rejlik az emberben. S ez a felszabadult erő csodák-' ra képes... És ma a májusi menetben emelt fővel, büszkén emeljük a magasba pártunk vö­rös zászlaját. Dalunk, szavunk a pártot élteti, mely új győzelmek felé vezet ben-: nünket. Menetelünk. Előrenézünk, előre­megyünk. Niíics, aki megállíthatna ben-: nünket. Mert aki egyszer a szocializmus útjára lépett, le nem térítheti útjáról sen-, ki sem. Mert laki egyszer megízlelte az íz­letes gyümölfcsöt, az élet teljességét, az meg is tartja Inagának. Ez május forradal-i mi parancsa. Ez a mi erőnk! A lenini úton előre a szocializmus és a béke újabb világgyőzelmei felé! Világ proletárjai, egyesüljete k ! Bratislava, 1962. MÁJUS 1. • 30 fillér • XV. évfolyam, 119. szám. a FRISS tavaszi szélben lobognak a zászlók, a vörös zászlók. A virág­ba borult fák az élet szépségéről regélnek. Kezünkben is virág és kis zászlócskák. Már hajnalban keltünk, hogy mielőbb társaink közé mehessünk és a menetbe állhassunk. És megindulunk. Sokan vagyunk. Ember­áradat az utcákon... Nagyokat lépünk, mert feszül bennünk az erő, mert nagy bennünk az életöröm. Milyen jó, hogy so­kan vagyunk és együtt vagyunk, s hogy szívünk egy ütemre dobbanhat. Éneke­lünk. Dalunk a békét, a munka szépsé­gét és dicsőségét zengi. A mi munkánk győzelmét. Dalunk a békét zengi, mert kell nekünk a béke, mint a természetnek az eső és. a napfény. Csak békében érle­lődhet munkánk gazdag gyümölccsé. Ma a sorakozó napja van, a nagy május) sorakozó napja. Moszkvában a Vörös té­ren, Lenin Mauzóleuma előtt menetelnek a kommunizmus építői. Testvérországaink népe is kivonul az utcákra és számot ad, akárcsak mi, a szocialista építés sikerei-

Next

/
Oldalképek
Tartalom