Új Szó, 1964. szeptember (17. évfolyam, 243-272.szám)

1964-09-01 / 243. szám, kedd

Világ proletárjai, egyesüljetek! A teljes nézetegység jegyében csehszlovák—szovjet tárgyalások kezdődtek a prágai Várban SZIOVAKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZ0TTSA6ANAK NAPILAPJA Bratislava, 19B4. szeptember 1. kedd • 30 fillér • XVII. évf. 243. szám Szeptemberi gondolatok Tegnap még augusztus volt... Az utolsó augusztusi este. Az ablakon beáradó hűvös szellő már az ősz üzenetét hozta. A tiszta es­ti égbolton megmozdult egy fé­nyes pont és hosszú fénycsóvát húzva maga után zuhant a sem­mibe. Egy meteor valahol a vég­telenben, ki tudja milyen messzi­re tőlünk, megszűnt létezni S mint annyiszor az együttlét meghitt pillanataiban, most is fiamnak meséltem. Pontosan negyed századdal ez­előtt ezen az utolsó augusztusi estén, feltűnően sok csillag hul­lott. Akik hittek a babonában, rossz előjelnek vélték. Szomorú, de nekik lett igazuk ... A gyerekek előbb tértek nyugo­vóra, hogy a másnapi tanévnyi­tóról le ne késsenek. Ám az ün­nepély sok helyen elmaradt... Európában hajnali öt óra negy­venöt perckor eldördültek a fegy­verek. Megkezdődött a második világháború Hat éven át bömböl­tek az ágyúk. Hat éven át min­dennap — a nap minden órájá­ban, minden percében pusztított a halál. Sok-sok iskola helyén csak üszkös romok maradtak, és sok-sok gyermek nem jutott el az iskolába ... Eddig az igaz, megtörtént, szív­facsarító „mese". Ezután már csak a kérdések végnélküli ára­data következett. „Miért pont ak­kor hullt több csillag?" „Miért dörögtek a fegyverek?" „Miért döntötték romba az iskolákat?" Kisfiam, sok a miért. Nem is tudok mindenre egyszerre vála­szolni. De talán annyit: A háborút azok robbantották ki, akik azt hit­ték, hogy ágyúkkal, tankokkal or­szágokat lehet hódítani és fegy­verrel, erőszakkal népek felett le­het uralkodni. Hamis ábrándokban éltek, hogy az eresebbnek a fegy­ver jogán mindent szabad, mert a győztest a legyőzöttek nem von­hatják felelősségre. Nem így van, fiacskám. Az igazságszeretet, a zsarnokság gyű­lölete, az ember egyik legneme­sebb, veleszületett tulajdonsága. Te se tűrnéd, még az erősebbektől sem, hogy kényük-kedvük szerint, önző módon kihasználjanak, szol­gájuknak tekintsenek igaz? A gyerek szeme megcsillan a holdvilágban. Miért is tűrném? — meresztette tágra nagy szemét. S ebben a pillanatban tudtam, hogy a bonyolult történelmi összefüg­gésekből máris megértett valamit. Próbáltam tovább magyarázni, hogy a mi időnkben is valahogy így volt... De félbeszakított. Mi­ért beszélek mindig a „mi időnk­ről?" A felnőttektől gyakran hall­ja ezt a „mi időnket". Vajon más volt, mint a mostani? Egészen más! De miért? Már sehol a világon nem dörögnek fegyverek? Talán nincsenek többé erőszakos embe­rek? Nem akadnak társadalmunk­ban is olyanok, akik puszta ön­zésből mások felett szeretnének uralkodni és másokat szeretnének kihasználni? i Ezeket a kérdéseket már csak magamnak teszem fel. Ez még a „mi időnk" fejezetéhez tartozik. Te meg, fiacskám, térj szépen nyugovóra, hogy el ne késsél az iskolából. A ma gondjai egyelő­re ne terheljék vállad. De készülj a jövőre, mert ezt a terhet egy­szer mégiscsak letesszük ... Most még sokszor nagyon ne héz. Sikerült megdönteni egy erő szakra, szuronyhegyekre épült tár­sadalmi rendet Ám az elmúlt években is találkozhattunk olya nokkal, akik a hatalmat itt-ott erőszakkal, önkénnyel tévesztet­ték össze. Ilyen vagy olyan for­mában visszaéltek társadalmi meg­bízatásukkal. Ezekkel is meg kell küzdenünk: hol szép szóval, hol kemény kiállással. S íme az ellenpólus: Tud-e élni mindenki azzal a hatalommal, lehetőséggel, amit új társadal­munk ráruházott? Üj iskolákat milliárdos beruházásokkal épí­tünk. Az oktatást, a tankönyvel­látást társadalmi eszközökből biztosítjuk. Ugyanígy a pedagó­gusképzést is. Káprázatos ered­mények! S mégis... Az idén le­zajlott érettségik a magyar Isko­lákban, ha nem is teljes általá­nosságban, de helyenként azt tanúsítják, hogy a beruházások és a lehetőségek nincsenek egyenes arányban az oktatás terén elért eredményekkel. A nevelésben is akadnak hézagok. Tudod, kisfiam, apáitok nemze­déke sok mindent megtett, törté­nelmi küldetést teljesített. De mindenre nem tellett erejéből. Azokat, — ha nem is mindenkit — akik huszonöt évvel ezelőtt haj­nalban pusztítást zúdítottak föld­részünkre. és megzavarták a tan­évnyitó ünnepélyt, alaposan meg­büntették. Azóta új világ épült, régi álmok válnak valóra. Minden vágyunk, hogy a múlt ne vethessen árnyékot utatokra. Mert ez a mi jelenünk nemsokára már a múlté, a jövő pedig a ti jelenetek lesz... Közben újabb „csillag" hullott le az esti égboltról. A néphit azt tartja, hogy mind­az valóra válik, amire abban a pillanatban gondoltunk... • • • Tegnap mág augusztus volt. Ma már a szeptembert jelző csengő szava hív. ZSILKA LÁSZLÖ A CSEHSZLOVÁK ÉS A SZOVJET PÁRT- ÉS KORMÁNYKÜLDÖTTSÉG A T ÁRGYALÖASZTALNÁL (CTK-felvétel) KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK JELENTI PRÁGÁBÖL: Tegnap, augusztus 31 -én délelőtt tíz órakor a prágai Várban Csehszlovák—szovjet tárgyalások kezdődtek. A nagy jelentőségű tárgyalások célja a két ország kö­zötti testvéri együttműködés további elmélyítése, véle­ménycsere a jelenlegi nemzetközi helyzet problémáiról és a csehszlovák—szovjet kapcsolatok továbbfejlesztése. A tárgyalóasztalnál egymással szemben helyet foglalt a két párt- és kormányküldöttség. Csehszlovák részről a küldöttséget ANTONÍN NOVOTNÝ, a CSKP KB első tit­kára, a köztársaság elnöke vezeti. A küldöttség tagjai: JOZEF LENÁRT, a CSKP KB elnökségének tagja, minisz­terelnök, Jlftl HENDRYCH, BOHUSLAV LASTOVIČKA, OTAKAR SlMÜNEK, a CSKP KB elnökségének tagjai, VLADIMÍR KOUCKÝ, 3 CSKP KB titkára, VÁCLAV DÁVID külügyminiszter, BOHUMÍR LOMSKÝ hadseregtábornok, nemzetvédelmi miniszter és OLDRICH PAVLOVSKÝ, Cseh­szlovákia rendkívüli és meghatalmazott moszkvai nagy­követe. Szovjet részről a tárgyalásokon részt vesz a párt- és a kormánvküidöttség NYIKITA SZERGEJEVICS HRUSCSOVVAL, az SZKP KB első titkárával, a Szovjet­unió Minisztertanácsa elnökével az élen. A szovjet kül­döttségben helyet foglalnak: JADGAR SZAGGYIKOVNA NASZRIGYINOVA a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének helyettes elnöke, az Üzbég SZSZK Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnöke. ANDREJ ANDREJE­VICS GROMIKO külügyminiszter, SZERGEJ SZEMJONO­VICS BIRJUZOV, a Szovjetunió honvédelmi miniszteré­nek első helyettese, SZIDOR ARTYEMJEVICS KOVPAK, az Ukrán SZSZK Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének he­lyettes elnöke és MIHAIL VASZILJEVICS ZIMJANYIN, a Szovjetunió rendkívüli és meghatalmazott csehszlová­kiai nagykövete. A két küldöttség megtárgyalta a szovjet és a csehszlo­vák kormánynak az utóbbi időszakban végzett tevékeny­ségét. Eszmecserét folytattak a csehszlovák—szovjet kap­csolatok és együttműködés fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről, kifejtették nézetüket a jelenlegi nemzetközi problémákról. A tárgyalások a kölcsönös megértés jegyében zajlot­tak le, és megerősítettek a két küldöttség teljes nézet­egységét minden megtárgyalt kérdésben. (vj Ünnepi fogadás a prágai Várban Csehszlovákia Kommunista Pártjá­nak Központi Bizottsága, a köztársa­ság elnöke és a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság kormánya hétfőn a prágai Várban ünnepélyes fogadást rendezett a Szovjetunió párt- és kor­mányküldöttségének tiszteletére, ame­lyet N. Sz. Hruscsov elvtárs, az SZKP KB első titkára, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnöke vezet. Antonín Novotný, a CSKP KB első titkára, köztársaságunk elnöke, Jozef Lenárt miniszterelnök, valamint pár­tunk és kormányunk további képvi­selői szívélyesen üdvözölték a szovjet küldöttséget, N. Sz. Hruscsov elvtár­sat, az SZKP KB első titkárát, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökét, V. Sz. Naszriddinovát, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének he­lyettes elnökét, az Üzbég Szovjet Szo­cialista Köztársaság Legfelsőbb Taná­csának elnökét, A. A. Gromiko kül­ügyminisztert, Sz. Sz. Birjuzov mar­sallt, a Szovjetunió honvédelmi mi­niszterének első helyettesét, Sz. A. Kovpakot, az Ukrán Szovjet Szocia­lista Köztársaság Legfelsőbb Tanácsa Szeretet és figyelmesség A Hruscsov elvtárs vezette szovjet párt és kormányküldött­ség látogatásáról szóló közle­mények szűk keretnek bizonyul­tak ahhoz, hogy híven tükröz­zék azt a szívélyességet, amely­lyel becses szovjet vendégein­ket hazánk népe körülveszi. Két rövid eset talán jobban kifejezi a vendégeinket körülvevő sze­retetteljes légkört. Ne féltse asszonyom a gyermeket, jó kezekben van A Sliači repülőterén történt az alábbi eset, amikor már javában folyt a repülőnapi műsor. A dísz­emelvény előtt néhány méter szé­les út van, előtte széksorok a ven­dégek számára. Az emelvényen a szovjet vendégek és hazánk vezetői foglalnak helyet. Az útra, nem tudni hogyan, két szilonruhás kislány ke­rült, akik már nem tudták a tűző nappal szemben figyelemmel kísér­ni a pilóták mutatványait. Más szó rakozást kerestek. Az egyik, a na gyobbik, játék közben észreveszi, hogy közvetlenül Hruscsov elvtárs közelébe került. Felágaskodik, kis­húgát is odahívja. Ezt már észreve szl a szolgálatos repülőtiszt is, de Hruscsov elvtárs magához Inti a gyermekeket. A repülőtiszt felsegíti a kislányokat. Az egyik Hruscsov, a másik Novotný elvtárs mellé telep szik. A négyéves Yvétta és a három éves Vierka szemlátomást jól érzik Kiküldött munkatársunk jegyzeteiből magukat a vendégek között. Akkor már kattognak a fényképezőgépek és a gyermekek anyukája — Frid­manné — is előkerül. A kisebbik engedelmesen visszamegy, de Yvetta nem hajlandó. Átöleli Hruscsov elv­társ nyakát és nem enged. Hruscsov elvtárs mosolyogva elkéri a kislányt mamájától és maga mellett tartja. A szolgálatkész repülőtiszt így nyugtatja a karján még egy kilenc hónapos kisfiút is tartó Fridmannét: „Ne féljen asszonyom, kislánya Hruscsov elvtársnál van." Az asszony elmosolyodik: „Hogyan is félthetném! Most aztán igazán jó kezekben van." Az az ember tartja ölében, aki a világ sok millió kisgyermekének és felnőttjének békéjéért, biztonságáért harcol. Egy kosár kedvesség Szokatlan növények díszítették tegnap a prágai Várban a tárgyaló terem előcsarnokát. Hatalmas kosár állt itt tele káposztával, kellel, pó réval, karalábéval. Hát ez hogyan került ide? Hatalmas fej káposzták sohasem láttam tálán ekkorákat. Mit keres ez a tárgyalások megkezdése előtt és éppen itt? A kosárban a növényeken kívül levél is van. Amikor a szovjet ven iégek belépnek, Novotný elvtárs fel hívfa Hruscsov elvtárs figyelmét az ajándékra és a kísérőlevélre, ame lyet oroszul írtak meg a krpyi szö­vetkezetesek. Mert tőlük van a ko­sár. Hruscsov elvtárs örül az ajándék­nak, azonnal hozzákezd a levél ol­vasásához. Václav Nebeský, krpyi szövetkezet (Mladá Boleslav-i járás} elnöke leírja, hogyan sikerült a szá­raz év ellenére is elérniök ilyen ki­váló termést. Ügy véli, a módszer ismertetésével jó szolgálatot tesz a szovjet elvtársaknak. Kitűnik, hogy Krpyban ebből a ká­posztából 700 mázsát termesztenek hektáronként. Két éve kísérleteznek a közvetlen vetési módszerrel, s az eredmény nem csekély — egy-egy káposzta 10 kilósra is megnő, a ka­ralábék néha nyolc kilósak, a póré karvastagságú. Egy kiló magot Hi­tetnek egy hektárra. ... „ nagyon érdekes, nagyon ér­dekes" ismétli Hruscsov elvtárs. „Nálunk is kísérleteznek hasonló módszerrel, de még nem alakult ki róla egységes nézet. Ahol vízhiány van, ott nehezen valósítható meg Igen, öntözni, öntözni kell... kö­szönöm az ajándékot, nagyon kedves figyelmesség, feltétlenül tolmácsol iák köszönetemet a módszerért." Mielőtt tovább mennénk, Hruscsov elvtársnak még eszébe jut valami s megkérdi: „Es ez a kosár-az enyém lehet?" Derült helyeslés a válasz „akkor ezt külön köszönjék meg, kérem". A szövetkezetesek nemcsak jô ta pasztalatot adtak át a szovjet elv társaknak, hanem egy kosár kedvei figyelmességet is. elnökségének helyettes elnökét és M. V. Zimjanyint, a Szovjetunió csehszlo­vákiai rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. Az ünnepi esten résztvettek J. Do­Ianský, A. Dubček, Z. Fierlinger, J­Hendrych, M. Chudfk, D. Kolder, B. Lastovička, J. Lenárt, A. Novotný és 0. Siműnek a CSKP KB elnökségének tagjai, A. Kapek, M. Sabolčík és M. Vaeulík, a CSKP KB elnökségének pót­tagjai. Jelen voltak V. Koucký és F. Pene, a CSKP KB titkárai, P. Hron, a CSKP Központi Ellenőrző és Revíziós Bizottságának elnöke, A. Krček a CSKP prágai városi bizottságának ve­zető titkára, dr. J. Kyselý, dr. A. Neu­man és dr. J. Plojhar, a Nemzeti Front pártjainak elnökei, továbbá miniszter­elnökhelyettesek, a CSKP KB tagjai és póttagjai, V. Dávid külügyminiszter és a kormány más tagjai. A vendégek között volt számos kitüntetett dolgo­zó, pártmunkás, a Nemzeti Front szervezeteinek képviselői, miniszter^ helyettesek, a csehszlovák hadsereg tábornokai, politikai, gazdasági és kulturális életünk más kiváló képvi­selői. Jelen voltak a prágai diplomáciai testület tagjai is. Az ünnepi est, amely rendkívül szí­vélyes légkörben zajlott le, kifejezésre juttatta a rendíthetetlen csehszlovák —szovjet barátságot. Az új tanév számokban Hazánkban az új tanévben ötven­hat új alapfokú kilencéves iskola, egy általános középiskola, egy mező­gazdasági műszaki iskola, három ta­nonciskola és öt óvoda nyílt meg. A legtöbb új iskola az észak-mor­vaországi, a nyugat-, a közép- és a kelet-szlovákiai kerületben épült. * A kilencéves iskolák első osztá­lyaiba 234 400 tanulót Írtak be. Az alapfokú kilencéves iskolákban 75 880 osztályban 2 240 000 gyermek fog ta­nulni. * A középiskolákat 101 900 tanuló lá­togatja, a 10. osztályokba 35 880 ta­nuló lép át. * A különös gondoskodást igénylő Is­koláknak az idén 30 320 tanulójuk van. •ír Hazánk 7360 napközi otthonát és iskolai klubját a gyermekek 10,8 szá­zaléka fogja látogatni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom