Új Szó, 1962. május (15. évfolyam, 119-148.szám)

1962-05-08 / 126. szám, kedd

A vasúti híd grlnitíve mögött hú­zódnak a seelowi dombok. Ho­moksárga, fakó színük az Idő múlásának jele. Egykor majd költeményeket, szimfóniáikat fognak írni róluk... ...Még hallgatnak a gépfegyverek. A szembenálló hadseregek katonái a töltés mindkét oldalán beássák ma­gukat a földbe. A nehéz lövegek ví­gan buckándoznak az országúti göd­rökben, rohannak az erős vontató­gépek után, mintha félnének lema­Ä. SZIZÖNYENKÖ? A seelowi magaslatok Tank áll meg közelünkben. Motorja horkan egyet, ezután végképp elcsen­desedik. Nyílik a teteje. Agyonizzadt, fülig poros tábornok (eiBeszélés) belőle, azután gondosan két részre hajtja, félszemével pedig a felszere­bát. Mintlia a nagy, energikus és zord Beethoven lépett volna be ta­vasz közepén a szobába 1 Belépett és vésztjóslőan ránk néz, mintha kér­dezné: „Hát ti, úgy éltek és csele­kedtek-e, ahogyan arról álmodoz-i tam?..." enéje a világon mindenütt mlri-i dent helyrehoz. Zenéjének ha­tása alatt közönséges homok­domboknak látjuk a seelowi X lését keresi a szoba közepén. Oda- magaslatokat, vastömegnek a tanko­húzza maga mellé a zongorához. kat és ágyúkat. Mindenkiről megfe-' Leül, de nem ront mindjárt a bil- ledkezünk — a zongorázó németről radni az ünnepi parádéról. Támadás- ugrik kl belőle. Megáll a páncélza- ŕ H „toevnritak Kiíróknál Mppbfz- , ,, * • * , »,<.«, - , kor mindig könnyük és vígak az ton és körültekint. Szúrós tekintete g ^ skod t™ n* u™lentyüknek Kopasz fejével föléjük és a zeneszerzőről is. Ogy érezzük ágyúk, csak visszavonuláskor nehe- haragot lövell a távoli magaslatok, J» S Ä MSTÍS gJtS «TA^J^Jl f ^^ zek és zordak. A tüzérek mondoeat- a naevházak fe é. és mifelénk. Köny- .. -„ f_ puiantast vei rans, maju isméi iki zek és zordak. A tüzérek mondogat- a nagyházak felé, és mifelénk. Köny­ják, hogy a határtól Sztálingrádig nyed, beidegződött mozdulattal leug­kész kálvária volt az ágyuk vontatá- rik és látatlanba parancsot ad: sa, Sztálingrádtól Berlinig azonban — Hívja a „Dnyeperť'l Kössön szinte maguktól gördültek, egy sem össze az „elsővel"! maradt le. Amíg a tábornok a tank körül sé­Fülsiketítően és félelmetesen dü-- és cigarettázik, odabenn valakit börgő tankok vonulnak fel az Oderá- hívnak, kérdezősködnek, (majd átad­tól a seelowi magaslatokig. A kato- a tábornoknak a gömbölyű mik­nai álcázás örök kellékével — átáz- rofont, s kisebb hangosbeszélőt he­hatatlan sátorlappal bevont katyusák i yez neík el a páncélon. bé nincsenek. Érti? Legalább ezt ért- egyenesedik. Szemüvege könnyes. Bl­se meg I.. — Nem ő cselekedte — szegte fel dacoson a fejét az őrnagy. — Nézzen rá, s mindjárt megérti. — Az ördögbe, miféle, meglepeté­seket tartogat számomra 1 — A tábor­az emberiséggel együtt él ez a zene, mely most azt hirdeti nekünk: Nem kell már sokáig harcolni. Azt mondja nekünk, hogy a háborúk elmúlnak és feledésbe merülnek, bennünket meg vár az élet, a szerelem, a munka a békés földön. fehérlenek köztük A vezetőfülkénél magasabbra ra­kott lövedékekkel és lőszeres ládák­kal robogó Studebäcker-ek és Az „első", hallom — szólal meg egy nyugodt, fáradt hang a hangos­beszélőben —. Kérem a jelentést. niilantást - Elértem a seelowi magaslatok eg y P" 1® 1 1™" Elhallgat a zene a német ujjal alatt s mi felébredünk. Szinte meg­részegedtünk a zenétől. Nem aka-i runk hinni szemünknek, valótlannak tűnik minden, ami körülöttünk van. ZISZ-ek türelmesen meglapulnak az határát. Kiadatom az élelmet, azután út jobb szélén, hogy átengedjék a d éi r e vonulok.. nyitott vezérkari kocsikat, amelyeken lomhán himbálóznak az antennák. Tá­bornoki lampaszok és fényes vállpán­tok villóznak. A térdeken széttere­getett zöld tábori térképek tarkálla­nak. .. Autós rohamosztagok acélsisakban, géppisztolyt szorongatva türelmetle­nül tőrnek előre. A legények vihar­vert fiatal arcán és álluk alatt fe­hérlő sisakszíjak inkább az otthoni petróleumlámpák kanócára hasonlí­tottak, melyekkel anyáik gyermekko­rukban a tanyákon és falvakon vilá­gítottak. Mi, gyalogsági felderítők is, a tá­voli magaslatok felé bandukolunk az országút szélén. A tovasuhanó teher­— Sehová sem megy — szólal meg ugyanaz a nyugodt hang a hangos­beszélőbe íj. — Pihenjenek az embe­rek és készüljenek fel a rohamra. Vannak veszteségei? Ä tábornok összeszorítja ajkát és még jobban elkomorodik. Vi­harvert vörös arcához egyálta­lán nem illik szelíd kék szeme. zonyára azt hitte, soha többé nem ülhet zongorához. — Köszönöm — szólal meg várat­lanul, feláll és meghajol előttünk. Mély akordokkal kezdi. Reszket­nek, zengenek a húrok, mintha vala­nok még jobban elvörösödött, de tür- imi szörnyű, félelmetes, jóvétehetet­tőztette magát. — Még szemléket len valamit fejeznének ki, mondjuk tartsak Itt, a seelowi magaslatok városok és hidak összeomlását szerte előtt? a világon. Az ég is leszakad, leom­— Ez a zongorista a berlini Kon- lanak a hegyek, dörögnek az ágyúk, A vaI6sá ebben z enében van motr "" > r" ve s™ m" r á íÄi'Ätí .„-gÄjr.'ss-aK A tábornok solkáig hallgatott, gyűr- metesebben zeng... te a kesztyűjét, melyben már negye- A német feje ide-oda röpköd a ze­dik éve vezeti a tankot. Kakukkszó ne ütemére, válla rángatózik, ősz hallatszott az erdőből, az udvaron hajfürtjel szálldosnak, keze mint két zsenge meggyfa hullatta illatos fe- fehér villám cikázik a billentyűk hér virágszirmait a fekete földre, fölött, nem találva levezető utat. Milyen meleg és csend volt akkor... Érezzük; vagy a zongora mellett hal meg a német és akkor vége a muzsi­kának, vagy szörnyű, jóvátehetetlen valami történik a világon, bár nem hittük, hogy lehet még valami bor­zalmasabb a háborúnál, melynek — No jó, vezettesse Ide, — szó­lalt meg végül a tábornolk és elfor­dult, hogy rágyújtson. .. .Ott áll az udvar közepén mint —Elesett Anyikanov őrnagy fel- egy rakás szerencsétlenség. A tehe- Vé rmezőit éjjel-nappal jártuk. derítő raja. — Az egész raj? Mind a három tank? És a személyzetük? — Igen, mind egy szálig elvesztek. A páncélöklösök a „300"-as magas­latnál felgyújtották őket. Még ma be kell vennem a magaslatot. Engedje A zongora hangja ellágyul, mele­gebbé, halkabbá válik, mintha a vi­lágon minden ember kivetné magá­ból és örökre száműzné a haragot, s A német felállt és (kérdő pillan­tást vetett ránk. Nehéz a lélegzete. Izzadság gyöngyözik arcán, nedves haja csapzottan hull alá. Várako­zik. .. Mi lesz most velem? kérdi fénytelen szeme, — Ml történik ve­lem? Megölnek?..." — Küldjük el a hátországba? kérdi a tábornok. , Az őrnagy a vállát vonogatja. — Gyerünk — mondja a némer-i nek. — A vezérkarhoz küldjük — dönt végre a tábornok. A német közben sietve öltözködik, veszi a köpenyét, fejébe nyomja a autök nyomában porfelleg lep el meg, hogy délről megkerülhessem, minket, az átforrósodott motorú tan- — Csak pihenjenek és készüljenek kok is ránk eresztik a v —- • " • motorházból kiáradó hő­séget. Géppisztolyunkat szorongatva csak mo­solygunk rajta és kitar­tóan haladunk a seelo­wi magaslatok, a tava­szi szellők és virágos­kertek irányában. Kertekl... Akkor ta­vasszal a háború dúlta Németország minden ré­szén virágba borultak. Ha valaki nem hinné el, csak olyan ember lehet, aki autóban vagy tank­ban ült, nyelte a port meg a kilométereket és semmit sem látott a vi­rágzó cseresznyéskertek­ből. De mi láttuk őket. Nem kívánta talpunk az országút aszfaltját. Rendszerint egyenes irányban mentünk, föl­deken, mezőkön keresz­tül, erdők és gyümöl­csösök mellett. Mire a gépkocsioszlopok elérték a műutat, addigra mi már átkutattuk az er­dőket, tanyákat, kerte­ket, szemügyre vettünk minden dombot és völ- ^^ . gyet. péha el is csavarogtunk. Beron­tottunk idegen, elhagyott há­lószobákba, riadoztunk saját ábrázatunktól a fényűző tüík­rökben, szívesen beleeresztettünk volna egy sorozatot a tükörben fel­tűnő pofákba. Nem ismertünk ma­gunkra: tizennyolc-húszévesek vol­tunk, de a szüntelen harcoikban sok­kal idősebbeknek és markánsabbak­H ZZ^JLZT nyáíasabba n -Pfiát, Vállára veti a tarisznyáját, a gázálarcot, a lapátot és fut az őr­tetlenség, az alkalmazkodni nem tu dás élő megtestesülése. A háború durva ecsetvonásaival magrajzolt karikatúra, gúnykép az intelligenciá­ról. posszú, vékony nyaka idétlenül mosolyogna egymásra, bújik ki a köpeny durva gal- —sendesen, finoman szárnyalnak n ag V után Pártfnsňla nŕlkni" fél Ttt lérjáből. Fél levetni a köpe- p fölöttünk a hangok. Nem a maradni Párt í° 8ŐJa nélkul fél ll t nyét, még ezen a meleg ápri-: I. zongorában születnek. Hisz lisi napon is, mely utolsó lehet éle- eddig hallgatott, mint ez a tében. Ellenzős posztósapkája, ami- ház vagy az ablakon túl a távoli ma­lyet a hitlerista hadsereg katonái gaslatok, mint a kőjárda az ablak hordták, kajla fülét is eltakarja. alatt A hangok ebből a két kézből, Még szerencse, hogy finom aranyke- ezekből a vékony, hosszúkás ujjak­retű szemüvege megtartja. Hosszú, ból áradnak, melyek oly gyöngéden fehér kezek himbálóznak törzse két oldalán. Kiálló ádámcsutkája még mulatságosabbá teszi figuráját. A tábornok feléje fordul, tekinte­tével kutatóan vizsgálja az óriási vö­A tábornok hagyja el utolsóként a házat. Szótlan, de a tekintete olyan, mint a miénk: szomorú és me­rengő. — Jöjjön velem, — szól oda a né­metnek a katonás hangnemnél lá­gyabban, és dobja a fenébe az egész és szeretettel simogatják a hófehér felszerelését... — A tábornok elhall­billentyűket, anyákról, apákról, szü- gatott. — Ogy áll magén, mint tehé­lőházakról, a hazai folyókról, ker- nen a g aty a tekről regélnek... Mintha összebeszéltünk volna az rös, bőrcipőbe bújtatott, kamáslis abi ak felé fordulunk, hogy ne lássuk vézna pipaszár lábakat. A masszív, egymás tekintetét. A zene elhallgat, messzi oroszországi és afrikai utak- önkéntelenül tapsba törünk ki. ra készült cipő egy berlini zongoris­ta vézna lábán Berlintől csak a see­lowi magaslatokig jutott el. — Hm, háború van, — szólalt meg a tábornok minden indulat nélkül. — Nein, — csóválja a fejét a né­met. — Ich nichts woina, Müsik... — Mjuzik, mjuzik — mormog a tábornolk és elbiggyeszti ajkát. — i\ német feláll és tiszteletteljesen meghajol, majd visszaül. A zongorá­nál nem érzi magát fogolynak, sem katonának, úgy látszik, mindent el­felejtett. — Nagyon régen nem hallottam ilyen Beethoven előadást — szólal meg sóhajtva a tábornok. — 0, Beethoven! — mosolyog a Van itt valahol zongora? Nocsak!... német, elhallgat, sokáig hallgat, az­— fordult felénk s mi egy szempil­lantás alatt szétrebbentünk a szobák ban. tán lassan és könnyedén felemell a kezét. „Ta-ta-ta-ta!" — milyen félelmetes Selyem overállba öltözött tisztek és bizonytalan hang, mintha messzi­állnak mellette és hallgatják. — Berlini zongoraművész, — mondja a tábornok. — Most majd meghallgatjuk, hogyan játszik. — ről jönne — fordul valaki a szom­szédjához. „Ta-ta-ta-ta!" — hangzik már közelebbről és sokkal kivehetőb­ben, mintha valaki fenyegetőzne: El­Űrájára néz. — Mit csinálnak az ern- jövök, mindjárt itt leszek! Áradt a dallam és betöltötte az egész szo­N' fel a rohamra — szólalt meg Ismét ugyanaz a hang. A beszélő újra meg­nyugodott. — Értem, de... — Semmi „de". Teljesítse a pa­rancsot. A hangosbeszélő elcsendesedik, a tábornok lassan leteszi a mikrofont a páncélra. _ — Tábornok elvtárs,^ engedje na k látszottunk. Azt a 72 kilométert meg... szólal meg egy fiatal őrnagy, sem volt könnyű' megtenni az Oderá- aki közben kikecmergett a tankbői tói Berlinig... s várta, hogy a tábornok befejezze A seelowi magaslatok mindenünnen jelentését.^ jól látszottak: a tábornokok a pa­rancsnoki megfigyelő pontokról épp olyan jól látták, mint a katonák a lö­vészáťkokbôl, a harckocsizók a tan­kok célzónyílásain át és mi innen, a — No, ml újság? a tábornok. fordul feléje berek? — Mosakodnak ' válaszolja az egyik tiszt. — Mosakodnak? — csodálkozik a 1 tábornok. — Igen, Derékig levetkőztek és kannákból öntik egymásra a vizet; — Meleg van — veti közbe a tá­bornok — hadd mosakodjanak. For­róbb napok is következnek még. — Sokáig le nem veszi szemét az alvó oroszlánokhoz hasonló seelowi ma­gaslatokról. ... A szomszéd házban találtunk egy zongorát. — Gyerünk — mondja az őrnagy a németnek. A német lehajol, vállára veszi S borjúbőr tarisznyát, a gázmaszlkot, Jóízűen nevettünk. Az őrnagy le­fordította a tábornok szavait a né-i metnek. — Nein, nein, — tiltakozik a zon­gorista és valamit hajtogat az őr­nagynak. — Azt mondja, hogy agyonlövik otthon, ha ezt itt eldobja. — Az áldójátl — szitkozódik a tá­bornok és szánalmasan végignéz a németen. napsugarak kellemes meleget árasztanak, virágoznak a ker­tek. Előttünk állnak a seelowi magaslatok, melyeket el kell foglalnunk, hogy ne haljanak meg a dallamok és az emberek, hogy a te­hetséges zongoristáknak soha többé ne keljen katonaköpenyt, gázálarcot, hátizsákot és fedezékáső lapátot hordozniuk. S hogy a félelmetes Beethoven še haragudjék ránk. (Fordította: Lőrincz Lászlö) A virágoskertekből. Átfésültük a kör- üv eS e| 0la k- • • - A foglyul ejtett volkssturmista meg a fe dezékásó lapátot, páncélöklösök között van egy nagy- _ Hagyja, itt van nem messze a szerű zongoraművész... Olyan szem- zongor a _ szól rá az őrnagy. Nein, nein, — rázza a fejét ä nyéket és beléptünk egy takaros ikis , helyiségbe, melyet azonban a földön szétszóródott tégla-cserép- és üveg­darabok kissé eléktelenítettek. Na­gyon jól láttuk Innék a sárga domb­nyúlványokat. Félelmetesek voltak, lekötötték tekintetünket és gondola­tainkat. Ránk szabadították a háború rémét, mert a seelowi magaslatokat mindenáron be kell vennünk. A nap bőven ontja sugarait; mi egyelőre sütkérezünk a fényükben és élvezzük a csendet. Olyan megnyug­tató, olyan kellemes, hogy az az ér­zésünk: mindjárt berohannak a fe­hérkötényes cselédek, kisöprik a szi­lánkokat és összeszidnak minket, söprűvel kergetnek haza, hogy ta­nuljunk, vagy segítsünk anyánknak a ház körül. A cselédek csak nem jönnek, de a környék megelevenedik a tankok­tól, autóktól, motorbúgás égen-föl­dön. — Szemüveges? Tudja maga, hány hémet é s gondosan körültekint, nem kiváló zongorista, művész és tudós volt a fiatal harcosok között, akik ma a tankokban elégtek! Nem tudja? Én tudom, mert ilyen legényeink voltak. A tábornok kezébe temeti fejét és vonaglik, mintha fogfájás kínozná. — Három tankot gyújtottak fel hagyott-e el valamit. Csak azután kö­veti az őrnagyot, tigyet sem vetve ránk, az éltető napsugarakra, gép­pisztolyainkra. Amint átlépi a szoba küszöbét éš megpillantja a zongorát, hirtelen megfeledkezik hadifelszereléséről. Lehány mindent a szoba közepére, s ezek, odalettek a legjobb felderítő- Arázva magáról a port, odarohan a ink, akik a háború elejétől harcol- zongorához. Felnyitja a zongora tak. Ki adja vissza őket nekem, a eiui Ső részét, odahajol s valamit rö­családjuknak, anyjuknak? Talán ön? vidlátón betűzget. Azután gyermeki — nézett bosszúsan a tábornok az boldogságtól ragyogó arccal felemel­őrnagyra. — Vagy talán a maga nya- kedik. valyás zongoristája? — De őt csak tegnapelőtt ragad­ták ki Berlinből. A totális mozgósí­tás alapján köpenybe bújtatták és kikergették a frontra. A puskát sem tudja rendesen tartani, nem még a páncélöklöt. — De az én legényeim tudták. A „halálfejes" Helnrich Hillének az őr­ra előtt foglalták el Kantyemirovikát — ;,B8cker" — emel! fel sokat­mondóan a mutatóujját és simogatja a billentyűket. Könnyed, ügyes mozdulattal oldal­ról felemell a zongora fedelének fel­ső részét. Már a húrok ls látsza­nak. .. — Ein moment — mondja mente­getőzve és ledobja magáról a kö­penyt. De nem is dobja le: kibújik GYURCSÓ ISTVÁN Az élet lármáját köszöntöm Gyárak kürtje szól, füst csap az égre, utcák kőteste fölrikolt. Fényt szór a Nap a Duna vizére, vasredőny csörög, nyit a bolt. Ö drága utcazaj, kedves lárma, köszöntlek minden hajnalon. Harsanj hajókürti Sirályok szárnya ver ritmust a fodros habon. Szemetes csörömpöl: orgona nyit. Verebek! Micsoda zene! Századok vonulnák: gyermekkocsik — Bódíts, zavarj, terefere. Mozdonysíp, rikolts: kirándulásral Mert nyár jön, nyár, és béke van. Tizenhét év volt a gyógyulásra: időnk nem volt haszontalan. — Az Elet lármája nekem a Béke: a zaj, sürgés — csókok csendje. r Ne kelljen nézni a magas égre fegyvert fogva, védelemre. Lárma: kuvik-kuvik a fák hegyén — hess, jóslataid nem hiszem! A Róland szobor szürke kőfején két galamb párzik: szerelem. fóreggelt, szántóvetők: kiáltok, jóreggelt ekék és boronák, csikorgó daruk — fiúk és lányok, feleselő harmonikákl — Ö drága utcazaj, kedves lárma, ha elcsendesülsz ... jöjj nyugalom, vezérelj tett, gondolat aránya, egyetlen érték — hatalom. ÜJ SZO 8 * 1962. május 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom