Új Szó, 1956. szeptember (9. évfolyam, 244-273.szám)

1956-09-03 / 246. szám, hétfő

niiiiniiiiiiiiiiiiiniiniiiií 8 GYERMEKPARK iiiiiiiMiiiiiiimiiiHiniiii III. tllllllll»llll1ll1«HIIIllll"IIH»»ľ« IIII.IK.II1I i 1 i t < Sétálok a komáromi dunaparton. Távolból füstcsík jelzi, hogy hajó közeledik. A hajókürtök hangja ösz­szeolvíd a szorgalmasan dolgjzó ra­kodó-daru búgásával. A rakparton áruval megrakott vonat dübörög vé­gig. A nagyhídról magyarországi ven­dégekkel Ikarusz-társasgépkocsi eresz­kedik alá méltóságteljesen. Távolból a hajógyár munkájának zsongása hal­lik. Komárom él. a munka ritmusával kápráztat. Kezemben a Néma leven : te szerepkönyvével, csendes zugot keresek, ahol nyugodtan elmerülhe­tek Heltai Jenő verses-vígjátékának olvasásába. Itt a dunaparton ez lehe­tetlen. A hajókürt, vonatfütty és áru­jukat kínáló piaci kertészek hangja sehogy sem akar összeférni Mátyás király reneszánsz termeinek hangu­latával. Utamat a Lenin-park felé veszem, ahol egy padon ülve olvasni szándékozom. Már messsziról új hang vegyül az előbb leírt hangzavarba. Gyermekek kacagása, vidám hancúro­zása. Százados fák alatt, a park Duna fe­lé eső részén fekszik a kis gyermek­paradicsom. Mindig szeretettel járok ide, órák hosszat nézem a nyári nap­sütést gondtalanul, boldogan élve­ző, játszadozó gyerekeket. A padon mamák kötnek, vagy beszélgetnek, egyik szemük a gyermekeken, másik a munkájukon. Egy üres padra eresz­kedem. Érzem, hogy Heltaiból ma már úgysem lesz semmi, a színész akkor is dolgozik, ha az életet nézi. Néz­zük csak hát a legkisebbek életét. A homokban 3—4 év körüli gyerme­kek várat építenek. Arcukon az alko­tás komolysága. Mi felnőttek soha nem tudunk olyan átgondoltan, ko­molyan belemélyedni munkánkba, mint ezek a pöttömnyi emberkék, amikor a maguk várait, alagútjait építik. A hajóhinta körül is zsong az élet. Itt már nagyobbacskák virtuskodnak, ki tudja hintáját magasabbra lendí­teni. A körhintán ülők nekitartják arcocskájukat a szélnek és élvezik a repülés mámorát. A kacagás és já­tékzaj csodálatos ritmusú zenébe ol­vad. Nem fáraszt, szinte új ember­nek érzem magam. A parkocska érdekessége az óriás­kerék, melyben komoly arccal ülnek az apróságok a biztonsági drót mö­gött. A nagy kereket kis termetű, ősz hajú ember kézierővel hajtja, a komáromi gyerekek kedvence: Her­dics bácsi. Korát meghazudtoló fris­seséggel, a gyermekek boldog neveté­sét élvezve hajtja a kereket, miköz­• i |..(.lini:il : ! • l • llll't: |:ilill<1lllllllltlllllll!llllll!IIIIIII!tlllll!iniHl!linlUII1l![K1l!lftllllllllUIIIIHIIIiniHIIIII.I ben a mögötte álló újabb „gyermek­ÍUrnust" nyugtatja, akik „Most min­ket, Het dics bácsi!" csatakiáltással ves2ik körül. Mindenkire sor kerül, az óriáske­rék fülkéjében egymást váltják a kis utasok, csak Herdics bácsit ne-n vált­ja senki. A mamák szedelőzködnek, a kis park látogatói lassan hazain­dulnak. Elcsendesedik a park és én csak ülck a padon és nézem Herdics bácsit, aki szeretettel integet a távo­zó gyerekek után, mintha azt mon­daná a tekintete: „Viszontlátásra, kispajtások, holnap". Mert nem megy könnyen a hazamenés. Egy három év körüli kisfiú a földre veti magát, nem akar még menni. A mama két­ségbeesetten, tanácstalanul tekint kö­rül. Ám Jön Herdics bácsi, valamit súg a kis pöttöm fülébe és a kicsi azonnal engedelmeskedik. Itt valami édes titkoi sejtek, Herdics bácsi kezd a szememben túlnőni a parkőr egy­szerű fogalmán. Megvárom, míg el­rendezgeti a büffében a dolgait, gon­dosan lelakatolja az óriáskerék for­gatóját, körüljárja a parkot és ösz­szeszedi az elhagyott holmikat, me­lyeket másnap hiánytalanul át lehet venni Herdics bácsitól. Aztán leül mellém a padra, megtörli homlokát. Látni rajta, hogy bár szereti min­dennapi munkáját, azért neki is fon­tos a „fejront". Beszélgetni kezdünk. Csupa szere­tet, ahogy a gyermekekről szól. — Én vagyok Komárom legboldo­gabb nagyapája — mondja. — Nézze csak, mennyi unokám van. Megkérdezem, szereti-e a munká­ját? — Nagyon — feleli egyszerűen. El­mondja, hogy reggelente azért nem tud aludni, mert az esze már » gye­rekeknél, a gyermekparkban van. Legborzasztóbb számára az a gondo­lat, hogy ősszel bezárják a gyermek­parkot. Nem szereti a telet, mert ak­kor nem lehet kedvelt „onokái" kö­zött. Nem Idegesíti a gyeriiekzaj, megszokta már. Szereti a gyermeke­ket és azok is őt. Herdics bácsi igaz­ságos. Rendre tanítja őket. Ha kell, szigorú is tud I-.nni és akire Herdics bácsi megharagszik, annak nincs be­csülete a parkban. Látom, menni készül, nem tartóz­tatom. Együtt megyünk ki az elha­gyott játszótér kis kapuján. Gondo­san becsukja a kaput. Elbúcsúzunk. — A viszontlátásra — mondja. — Jöjjön ki máskor is, ha jól akarja érezni magát. Ezzel hazafelé indul. Nézem tovatűnő kis alakját, amint befordul a tiszti-pavilon sarkán. íme, egy boldog, megelécedett ember, akit igen meg kell becsülni. A maga mun­kakörében éppen olyan fontos a mun­kája, mint akár a hajóépítőké a gyárban, mint a szövetkezetes mun­kája a mezőn. A legszebbet csinálja, amit csak el lehet képzelni: Kertész­kedik boldog jövőnk virágos kertjé­ben: a gyermekparkban gondozza a gyermekpalántákat és vigyáz a ffiton­Ságukra. Fizetése nem nagy, de mint mondja, a gyerekek ragaszkodása és szere'ete többet ér minden pénznél. Tervei is vannak: kibővíteni a parkot, új játékokat, több szórakozási alkal­mat nyújtani a kicsinyeknek. Hazafelé menet azon gondolkod­tam, vajon helyesen esináltam-e, hogy a szerepkönyv helyett Herdics bácsi lelkébe néztem. Ogy érzem: he­lyesen. Megismertem egy embert, eqv taloia ió embert, akihői sok száz és ezer kellene még ennek az or­szágnak. A színész jellemeket alakít a színpadon, tehát ismernie kell az embereket. Ezért éreztem, hogy ma is jó színészmunkát végeztem. Egy embert ismertem és szerettem meg. Siposs Jenő NAGYVILÁG címen Budapesten világirodalmi folyó­irat jelenik meg ez év októberétől a Magyar Írók Szövetségének gondozá­sában. A kéthavonként 240 oldal terjede­lemben megjelenő folyóirat kereszt­metszetben mutatja be majd az élő világirodalom legfontosabb je!er..osé­qeit és kepvíselőit. Az első szá nokban olyan íróktól közöl új műveket, mint Faulknér, Hemingway, Dylan Thomas, Roger Martin du Gard, Raymond Queneau, Mohammed Dib, Bertolt Brecht, Hermann Hesse, Moravia, Pa­vese, Alberti, Erenburg, Fegyin, Solo­hov, Krleza, Adam Wazyk és mások. Gazdag krónika-rovat'tájékoztatja az olvasókat a világ irodalmi életének ki­emelkedő eseményeiről. Édekes irodal­mi levelek Ismertetik a távoli orszá­gok szellemi életének fejleményeit. A kritikai rovatban kiváló magyar írók ismertetik és bírálják az újonnan meg­jelent jelentős műveket. A folyóirat külön hivatásának tekinti, hogy fiatal fordítók munkáinak közlésével hozzá­járuljon a nagymúltú magyar fordítás­irodalom fellendítéséhez. A velencei filmfesztiválról Kedden, augusztus 28-án Velen­cében megkezdődött a játékfiilmek XVIi. nemzetközi fesztiválja, Cseh­szlovákia ebben az évben nem vesz részt a fesztiválon, miután az új sza­bályzat rendkívül korai határidőt ál­lapított meg, és addig nem készülhe­tett el Jiri WP'SS rendező Játék az élettel című filmje. A fesztivál igazgatóságával való t nác kozások után sikerült azonban lérni, hogy a Játék az élettel verse­nyen kívül a nagy filmpalotában be­mutatásra kerül. Ily módon' a nézők és a jelentősebb filmdolgozók láthat­ják ezt az új játékfilmünket. A versenybizottság 79 filmet te­kintett meg, melyeket 19 országoól küldtek be. A bizottság ezek közül csak 14 filmet választott ki. A Német Szövetségi Köztársaság Helmut Kánt­ner Köpenicki kapitány, Görögország Nikos Koundouras Athéni pokol, Ja­pán Kono Isikava Burmai hárfa, Olaszország Grasse és Craveri Nap­sütéses császárság, és Maria Ga­merini Letizia nővér, Mexikó Carlos Velo Torreádor, a Szovjetunió A halhatatlan helyőrség, ez USA Nicho­las Ray Tükör előtt és Róbert Aldrich Támadás, Spanyolország J. A. Bar­d m Nagy utca és Berlang Galabnig, Japán Szégyenút, Franciaország Clau­de Autant-Lara Párizson át és René Cl mon Gervaise című filmjével sze­repel a versenyen. A velencei fesztivál új szabály­zatát nem fogadták el egyhangúan. Ko oly ellenvetések hangzottak el, hogy egyes államok részvételének korlátozája és a kisebb filmtársaságok kizárása a verseny megnehezítését jelenti. Ily módon idén csupán 9 állam, Franciao szág, Spanyolország és Olaszország 2—2 filmmel, a Szov­jetunió, az USA, Japán, Görögország, a Német Szövetségi Köztársaság és Mexikó 1—1 fii nmei versenyez. A múlt évi filmfesztivál kiosztott dijaihoz viszonyítva (15 díjat adtak) az új szabályzat szerint ott csak há­rom nagydíjat osztanak ki és a leg­jobb férfi és női színészi teljesít­ményért serleggel jutalmaznak. A fesztivál az olasz kormánynak, a diplomáciai testület képviselőinek, vi-: lághírü filmrendezőknek, színészek­nek és csaknem 500 újságírónak részvételével vette kezdetét. A szov­jet filmküldöttséggel együtt Pozsida­jev, a saovje' nagykövetség római ügyvivője is megtekintette az elő­adást. Az első estén bemutatták á Köpenicki kapitány című nyugatnémet színesfilmet. A nézők nagy érdeklő­déssel fogadták ezt a porosz kato­naságot kigúnyoló eleven szatírát, melyben Heinz Rühmann kiváló tel­jesítményt nyújtott. KULTURÁLIS HÍREK Bartók A csodálatos mandarin című balettjét nagy sikerrel mutatta be az edinburghi ünnepi játékok alkalmával a Sandler' s Wells balettegyüttés. A kárpát-ukrajnai magyar színját­szók Szigligeti Liliomfi és Csehov Medve című darabját adják elő nagy sikerrel. » * * Szteván Szremác múlt századbeli szerb író már klasszikussá vált „Tyira pópa és Szpira pópa" című regényéből filmet készítenek. Ez lesz az első szí­nes jugoszláv játékfilm. A BRITISH MÜZEUM meg akarja támadni G. B. Shaw végrendeletét. Az író utolsó akarata szerint hagyatéká­nak nagyobb részét 40 hangjeles brit ábécé megalkotására kell fordítani. Ez­zel megszüntethetnék az angol írás és a kiejtés közötti látszólag áthidalha­tatlan ellentétet. A British Múzeumnak az a véleménye, hogy a Shaw által ja­vasolt ábécé nem tenne szolgálatot az angolszász világnak. Ha a bíróság el­fogadja a múzeum álláspontját, a per­beli összegen a British Múzeum, az írországi Nemzeti Képtár és a Drámai Művészetek Kir. Akadémiája osztozik. THOMAS MANN ötven évvel ezelőtt írt egyetlen színdarabját, a „Fioren­zá"-t nemrég mutatta be a brémai színház. A nagy humanista író színpadi alkotása egyetlen hosszú dialógus­sorozat a művészet, a vallás és a po­litika kérdéseiről. A Lityeraturnaja Moszkva címú al­manach az idén jelent meg első ízben Moszkvában. A Szovjet írószövetség elnöksége most határozatot hozott, hogy a moszkvai írók' nagysikerű al­manachja ezután évente kétszer jele­nik meg egyenként mintegy negyven ív terjedelemben. Az almanach " kő­vetkező számában helyet kap többek között A. Fagyejev befejezetlen regé­nyének néhány fejezete. SZÍNMŰPÁLYÁZATOT hirdettek a Szovjetunióban a szovjet hatalom fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából. Pályázni mai tárgyú szín­művekkel lehet. Az első díj hatvanezer rubel. A z ismeretlennek, idegennek va­** rázsa, a távolinak és exotikus­nak színe, íze és illata mindig ellen­állhatatlanul vonza az olvasót és írót egyaránt. Idegen emberek és szoká­sok, messzi tájak, távoli történések valósága és ellenőrizhetetlen mese­szerűsége erősebben ingerlik a kép­zeletet, mélyebben keltik fel az ér­deklődést, mint a megszokott otthon képe, a hazai táj vagy az ismerős, akivel naponta szót válthatunk, és akinek gyöngéi, emberi gyarlóságai nem maradhatnak titokban előttünk. Igy volt ez a múltban és így van a jelenben is. Ez az egyszerű nyitja például Hanzelka és Zikmund jól meg­írt, kitűnő képanyaggal ellátott Afri­ka-könyvei népszerűségének, és ezért forgatjuk szívesen hazai riportköny­veinket, ezért olvassuk nagy érdek­lődéssel a lapjainkban mostanában örvendetesen nagyobb számban meg­jelenő irodalmi riportokat Moszkvá­ról, Párizsról, Londonról, Egyiptomról, Szibériáról, Indonéziáról vagy Dél­Amerikaról. Tapasztalatból tudom, mit jelent az írónak és újságírónak, ha utazhat, külföldön járhat-kelhet, megismerheti a világot hazáján kívül is; miféle élménygazdagodást jelent minden út, mennyire bővítik és tágítják látását a találkozások és beszélgetések, mennyivel fokozódik az összehasonlí­tások révén ismerete, mennyivel emelkedik életérzése és tanulja az­tán még jobban megbecsülni szűkebb pátriája értékeit és szépségeit. Vég­eredményben aztán mindez az olvasó­ját is gazdagítja, és színesebbé, sok­oldalúbbá, teljesebbé és igazabbá te­szi egész irodalmunkat. E kis bevezető után hadd térjek rá Ctibor Štítnickýnek Magyar rapszódia című riportkönyvére. Štítnický elsősorban költő, forma­Jelentős szlovák riportkönyv a Magyar Népköztársaságról Ctibor Štátnický: Magyar rapszódia biztos lírikus, kitűnik ez már első prózai kötetének bevezetőjéből, a pro­lógusnak szánt Szárnyal a dal (Ale pieseň znie) című rendkívül hangula­tos írásából, melyre a Buda melletti latin Aquincum feltért romjainál tett látogatás ihlette. Valóban költői ke­dély kell ilyen hangulatosan felidézni a múltat, elevenné varázsolni a halott köveket, bűvölő meleggel megtölteni a tájat, a fákat, a rozsdaszinben égő gesztenyéket és eleven hidat terem­teni ebből az elénk varázsolt kétezer esztendős múltból a még elevenebb, lüktető életű mába. Ez a költőiség az egész kötetnek egyik legnagyobb erőssége és érdeme is. Helyenként buktatónak érezhet­nénk ezt az erényt, ha nem páro­sulna mértéktartással, a kötet to­vábbi érdemével. De talán igazi köl­tőiség nem is létezik a mérték is­merete nélkül, és ezzel Štítnický tisztában van. Amikor a halászlét kí­nálgató Kálmán bácsival, a balaton­szemesi állami halgazdaság vezetőjé­vel ül szemben, felesleges lelkendező szavak nélkül tudja megrajzolni egész halásznemzedékeket nevelő munkája értelmét. Majd burgundival enyhített halászlé mennyei Izei ihletik a ri­portírót, és az érzékeny szemmel megfigyelt balatoni tájban— melynek zalai oldala engem a Cőte d'Azur tündökletes szépségeire emlékeztetett — meglátja a vidék embereinek kü­lönös, délies temperamentumát, értő füllel hallgatja a bárkák felől feléje szűrődő ősöreg halásznótát: Hullámzó Balaton tetején csónakázik egy halászlegény, hálóját a szerencse, őt pedig a kedvese hagyta el — I -- el szegényt. A Balaton különösen megigézi. Tihany félszigetén a múltat ku­tatja, de a jelenre is van gondja, beszél­ni szeretne Illyés Gyulával, a legnagyobb élő magyar költővel, az Ozorai példa, a Fáklyaláng és a Dózsa kitűnő szer­zőjével, aki történetesen ugyanakkor köztársaságunkban időzik, és akivel később Budapesten Veres Péter, Sza­bó Lőrinc és Méray Tibor társaságá­ban találkozik. Ostraváról és az épülő Kuncicéröl, köztársaságunk acélvárosának életéről és rohamos fejlődéséről nem egy szí­nes irodalmi riport számolt be. Štít- nický ezért hátrányban van, amikor Diósgyőrött, a magyar Ostravában jár­va valami meglepőt és újat akar mondani, és hogy ezzel a feladattal elég sikeresen meg is birkózik, an­nak tudható be, hogy helyesen kerüli a termelési kérdések feszegetését, a termelési folyamatok leírását; he­lyettük a magyar acélvárost alapító Fazola Henrik nyomát keresi és váz­latos portrékat rajzol néhány dolgo­zóról. Az eredmény: az acélnak, szlo­vák és magyar megmunkálói között nincs különbség, egyformán szeretik munkájukat, egyformán lelkesednek a vörös szikrázással ömlő érc láttán és egyformán szeretik az otthonukat, rájuk várakozó asszonyukat, a friss vacsorát, a meleg fürdőt és a hófe­hér törülközőt. A boldogság, az emberi megelé­gedettség keresése és áhítása! Meny­nyi ismerőse, új barátja ajkán cseng ez kimondatlanul is! A költő ezt ke­resi a Hortobágyon, Szuhakállón és mindenütt, ahol a három hónapos látogatása sorén járt és embereket hallgat meg, faggat és figyel. Kalo­csán a népművész Mari néni kezét figyeli, ahogy csodás ügyességgel a. I színek és formák harmóniájával il­latos virágokból tavaszt varázsol egy korsóra. Elhisszük a költő-riporternek, hogy hulló falevelek közt, a barátságtalan őszi nedvességben itt Kalocsán ta­vaszt érzett. Békéscsaba mellett, Tarhoson szlo­vák zenei élményeket szed illatos csokorba, a debreceni Kerékgyártónál járva a mézeskalácsot ízleli. Az egri hős nők városában ismét történelmet idéz és a magyar borok egyik leg­nemesebbjét ízleli az élet teljességét akaró ember derűjével. IIogy vannak a kötetnek hiá­nyosságai is? Hogy nem érez­zük a Fatamorgana gyűjtőnév alá foglalt tíz riportnak a teljességét? Igenis, tagadhatatlanul vannak hiá­nyosságok. Elsősorban az, hogy nincs, vagy alig van a megfestett életnek árnyoidala. A világos, a derűs és színes sokkal szembetűnőbb, eleve­nebb és igazibb, ha ott van mellette az árnyékba rejtőző, a sötétbe temet­kező. Egészen bizonyos, hogy Štít- nický, aki kötetében oly jő ember­ábrázolónak, jó jellemfestőnek és megfigyelőnek bizonyult, meglátta a magyar életnek sötét, árnyékos olda­lát. tehát a hibáit is. Egészen bizonyos, hogy volt erre is szeme. Meg kellett látnia, hogy az új vérben és tűzben születik, hogy a közös élet kialakí­tása a tanyákon, falvakon és a vá­rosokban is rengeteg nehézséggel jár, hogy az új rendnek, a szociális élet­formának vannak rejtőző és nyílt ke­rékkötői, halálos ellenségei, hogy sok volt a hazug szó, lépten-nyomon olyanokba botolhatott, akik elkendőz­I ték előtte a valót, de amit mégis megláthatott, hiszen azért költő, á toll embere, hogy meglássa a valót, a színtiszta igazságot megérezze. Meg tudom azonban érteni, hogy a magyar életnek ezekrőt a hibáiról, s árnyoldalairól nem vallott könyvében. A riportok két esztendővel ezelőtt és részben tavaly íródtak, a kötet pedig a XX. kongresszus és magyar politikai élet nagy változásai előtt került nyomdába. Nem állítom azt, hogy ma sok minden másként hang­zanék, de azt merem mondani, hogy a szerző sok mindennel kiegészítené kötetét. £s ez intőjel számára, de minden más tró számára is, aki ide­genben jár és helyzetjelentéseket hoz a vajúdó új életről, az épülő új rend­ről. Dolgozzanak íróink többet a rembrandti árnyékos fénnyel, hogy elevenebb tűzben ragyogjon, ami va­lóban tűzálló és fényt érdemel. E kétségkívül komoly hiányosság ellenére ki kell emelnünk, hogy Cti- bor Štítnický első prózai müve igen hasznos, komoly hivatást teljesítő könyv, melynek jelentős költői szép­ségei, színessége és gazdag élmény­anyaga lekötik az olvasó érdeklődé­sét, és ugyanakkor tartalmas monda­nivalója erős hozzájárulást jelent népeink baráti kapcsolatainak meg­erősítéséhez. ülönös figyelmet érdemel Štít- nický találkozása Janko Kráľ unokájával és feledésszámba menő feljegyzései, életrajzi adatai a nagy szlovák költőről, Petőfi kottásáról. Ugyanilyen figyelmet érdemelnek a kötetet kiegészítő tanulmányai a tö­rekvő Balassi Bálintról, a szabadságot és szerelmet oly halhatatlanul meg­éneklő Petőfiről és századunk nagy magyar költőiről, Adyról és József Attiláról. A két tucatnyi kép helye­sen emeli ki a kötet igényes mon­danivalóját. EGRI VIKTOR K (

Next

/
Oldalképek
Tartalom