Prágai Magyar Hirlap, 1925. december (4. évfolyam, 272-295 / 1015-1038. szám)

1925-12-01 / 272. (1015.) szám

W 9 WMart ssáttronK. 1® oldal B M8 MmZw SIV. ív!. 979. ílHS) szara Hetid ® 1925 tente 1 MK<SBT / m &r m —--------------------------------—-------" $0 ’ <|| Jv előfizetési árak beüöldön; évente30it, &$8 Jy félévre 150, uegyedévre 76, havonta mm ám Jfj 26 K5: külföldre: évente 450. félévre jg Jrm MÉS_______ ___ ______ ám jml ____ 225. negyedévre 115, havonta 39 Ké­á /i/l Ti, r*\r/r o^/ro T/l>T> — A jajje/ ár BBa? m / M t&f W* Ifil iaB JSy JgF ,108' ||j* ;'w jptjtfg8*8* Szerkesztőség: Prága, U, Stépánská >. Eif W JHf Wtáfí m J§T JgF Jjr m> M jT iL. Jpr uüce ló/IIl. .Telefou: 30-3-49. Kladő­ggf dá®/ WSM& hivatal: Prága. I„ Llllová uüce IS. ^^mmumRgnBggg//g0m^ Tel.: 67-37. Sürgönyeim: Hírlap, Praha. ,/f fzíovenszfcói és Jluszinszfeáí fz&veS&ex&ti iííemzéM &úetw& napilapja Jtdminisztrativ tőszex&esztő: 0*urtinvi £ásxíó Seíclös szeitoxiá ©«í .'ístvtín Szlovenszkó a szlovenszkóiaké Szlovenszkó egész közvéleménye nagy érdeklődéssel várta a szlovák néppárt vasár­napi pozsonyi tüntető népgyülését, mert híre járt, hogy ezen a gyűlésen a szlovák néppárt parlamenti vezérei részéről fontos nyilatko­zatok fognak történni a párt politikai célki­tűzéseiről. A szlovák néppárt a hatvanhat szlovenszkói mandátumból huszonhármat szerezett meg magának a most lefolyt vá­lasztási küzdelemben, tehát az összes man­dátumok egy harmadát, a szlovák mandátu­moknak pedig hetven százalékát szerezte meg a Hltoka-párt és igy most már a nép íté­lete alapján jogosan hivatkozbatik arra, hogy ez a párt a szlovák nemzet többségének aka­ratát képviseli. Szlovenszkó egész eljövendő sorsára rendkívül fontos a szlovák néppárt­nak programja, állásfoglalása. A pozsonyi gyűlésen a néppárt vezérei manifesztumot hirdettek ki a szlovák népnek és ebben tömören összefoglalják a párt po­litikai, gazdasági és kulturális követeléseit. Ezek a követelések valóban mind megfelel­nek Szlovenszkó életigényeinek és nemcsak a Hlin'ka-párínák, hanem minden ellenzéki szlovenszkói pártnak, tehát Szlovenszkó egész őslakosságának követelései is. Mért valóban Szlovenszkó minden őslakosára egy­formán nehezedett a koalíció hatéves gyar­matosító politikája, amely tönkretette a vi­rágzó ipart és kereskedelmet, a munkanélkü­liség rémének dobta oda a szlovenszkói munkásíömegeket, mellőzte a hivatalok be­töltésében a szlovákokat is és utcára dobta az érdemes magyar köztisztviselőket, egye­temi katedráról gúnyolta a szlovák nép nem­zeti önérzetét, de megsemmisíteni akarta a magyarság gyönyörűen kiépült kultúráját is. Ez a kormánypolitika Szlovenszkó földjén nem a divide et impera elvén kormányozott, hanem egyformái] nyomott el mindenkit, aki­nek bölcsője a Morván innen ringott. Minden 'olyan törekvés tehát, amely ennek a kor­mánypolitikának véget akar vetni, számíthat az őslakosság minden rétegének támogatá­sára. Hitoka András a választási mozgalmak izgalmaiban több alkalommal terjeszkedett ki a szlovenszkói magyarság kérdésére is és becsületet, megbecsülést, jogokat Ígért az autonómia frontján küzdő magyarságnak. Hisszük és reméljük, hogy a hatéves tapasz­talatok után ez a program élő valóság lesz a sz’ovák néppárt politikai küzdelmeiben. Hlinka Andrásnak és pártjának tekintetbe kell vennie a számok realitását, tudnia kell, hogy tiz magyar képviselőt küldött a ma­gyarság a parlamentbe és ez a szám sokkal magasabb lett volna, hogyha a választási geometria nem éppen a magyarságot liandi- capolta volna meg a legérzékenyebben. A Hlinka-párti mandátumok Szlovenszkó ősla­kosságának egy hatodát fogják képviselni. Háromszázezer magyar szavazó nem elha­nyagolható mennyiség a politikában és a szlovenszkói politikában olyan számbeli energiát jelen t, amit a reál politikának föltét­lenül értékelnie kell. A magyarság előtt nemcsak rokonszen­ves az autonómia mozgalom, hanem egyene­sen életérdek. A magyarság küzdeni fog Szlovenszkó fölszabadításáért a centralizmus jármai alól és amint kiveszi részét a harcból, épp ugv ki akarja venni méltányos és meg­illető részét az autonómia nyújtja előnyök­ből is. Szerein ők. ha az a jelszó, amely a pozsonyi gyűlésen elhangzott manifesztum- ban fölcsendül: Szlovenszkó a szlovákoké, tartalomban és keretekben bővülné és az őslakosság jelszavává szélesednék: Szloven­szkó a szlovenszkó'aké. Ez a jelszó mélyebb, egyetemesebb és emberibb erkölcsi alapot ad a szlovák néppárt po-ütikai küzdelmeinek is, mert a jogok kiterjesztését hirdeti mind­azokra, akiket ezek a jogok természeti és emberi törvények alapján megilletnek. A szlovák néppártban a radikális szárit® g®#söi Nagyszombat, november 30. A szlovák néppárt újonnan megválasztott törvényho­zóinak kétnapos ülésén a párt szempontjából óriási fontosságú tárgyalások folytak. .Meg­írta a P. M. H., hogy a párt keretén belül két irány harcolt egymással. Buday dr. a reális politika híve s hajlandó lett volna engedmén yek árán is a kormányba belépni. A másik irány viszont a párt eredeti programjára bel yezkedve, addig hallani sem akar a kor­mányban való részvételről, amíg Szlovenszkó nolitikai autonómiáját a kormány meg nem adja. A kétnapos tárgyalások alatt Hlinka b évárta a két szárny versengésének eredmé­nyét s amikor szombaton látta, hogy a meg egyezés lehetetlen, maga is Tuka Béla radi­kális szárnya mellé állt s igy a néppárt íörv ényhozói vezérük döntő szava előtt megha­joltak s egyöntetűen elhatározták, hogy a le gradiká’isabb ellenzéki politikát folytatják a parlamentben mindaddig, amig a kormány a szlovák nemzet kívánságát nem te jesíti és Szlovenszkó teljes autonómiáját meg nem ad ja. Puccsriadó Németországban Mecklenburg- fegyverkezése a köztársaság ellen — A nagybirtokosok adják a pénzt —- A gyűlölet középpontjában Stresemann áll Berlin, november 30. A hétfői lapok fel­tűnést keltő egyöntetűséggel számolnak be azokról a nacionalista készülődésekről,- me­lyek ismét monarchista puccsal fenyegetik a német birodalmat. A köztársasági szerveze­tek már tudósították tagjaikat, hogy legye­nek résen, mert Mecklenburgból komoly veszedelem fenyeget. A Welt am Montagban Gerlach pontosan beszámol a puccsisták és mouarchisíák szervezkedéséről, A nemzeti mozgalom föcentrurnái Keíet- poroszország, Szilézia és mindenekelőtt Mecklenburg, ahol a nagy agrár urak fü'tik a mozgalmat. A két legerősebb szervezet a „Stahlhelm“ és a „Frontbann". A S'tahfhelm a városi lakos­ság között terjedt el, míg a Frontbann a falvakban regrutálódik s a Baltikumból indul ki. Mecklenburgban az arisztokraták az egész tartományt kerületekre osztoiták. Mindegyiknek élén egy volt törzstiszt áll, aki 400—700 márkáig terjedő fizetést kap. Minden kerület kisebb körzetekre van osztva, amelyek élén régi őrmesterek állanak, szin­tén 150—200 márkás havi fizetéssel. Egy Ilyen körzetben körülbelül 200 jól szervezett ember áll a puccsisták rendel­kezésére. Ezek az emberek a nagybirtokon dolgoznak, katonai fegyelem alatt állanak és szombaton meg vasárnap szorgos katonai kiképzésben van részük. Előadásokat is tartanak nekik, melyekben dicsőítik a régi monarchiát és izvekezn-ek a legényeket a köztársaság ellen lmS-golni. A szükséges pénzösszegeket a nagybirtokosok folyósítják. Rendes kvótájuk van s egy hold után naponta átlag 7 pfenni­get fizetnek a puccs céljaira. A kisebb embe­rek, igy az erdészek, az ispánok, az intézők, rendes havi járulékot fizetnek. A hangulat erősen puccsra hajló és a gyűlölet középpontjában Stresemann áll. A berlini lapok szerint a birodalom épsége nagy veszedelemben forog, ha a kormány nem intézkedik azonnal erélyesen e szerve­zetek ellen. A lapok csak abban oszlanak meg a mecklenburgi veszedelem megítélésé­nél, hogy egyesek akut, mások krónikus veszedelemről beszélnek. M m termául Mmumt dili Keddre várják a kinevezés proklamáiását — Vegyes kormány szakminisz­terekkel — A koalíciós pártok kibújnak a parlamenti felelősség alól Prága, november 30. A kormány kinevezését politikai körök­ben kedden reggelre várják. A cseh lapok élénken foglalkoznak azzal a kormánylistá­val, melyet a P. M. H. is leközölt és megál­lapítják, hogy a vegyes kormány csakis ideig­lenesnek tekinthető. Svehla kénytelen lesz az uj kormányt hamarosan rekonstruálni. A néppárti Lidové Listy azt írja, hogy a kabinet megalakulása csupa krízis és nehéz- zég közben ment végbe s tizennégy nap'g tartott anélkül, hogy a nyilvánosság bármiről is tudomást szerzett volna. Különböző in­trikákat, személyi és tárgyi nehézségeket kel­lett elhárítani, amelyek fölött végül is a mi­niszterelnök vasakarata győzött. Ez azon­ban még korántsem jelenti azt, hogy a ne­hézségek elmúltak A kormány vegyes lesz, vagyis parlamenti és szakemberekből fog állni hogy rekonstrukció esetére négy mi- n'szteri tárca szabadon maradjon. A vegyes kormány alakításának legfőbb oka azonban az, hogy az uj koalíció a legfontosabb és legfelolősségtelje- sebb reszortokért a felelősséget nem vál­lalja, mint ami-yen a pünziigyminiszíé- rium, a bel- és igazságügymin’sztériumu A cseh néppárt a demokrácia elve alapján tehát nem helyesli a vegyes kormány rend­szerét, s arra fog törekedni, hogy azt a lehe­tő legrövidebb időn belül likvidálják. A szociáldemokrata Právo Lldu a kor­mányalakítással kapcsolatban azt Írja, hogy politikai körökben egy német-cseh kormánytervröí is tár­gyaltak, amelyet a cseh részről a néppártiak és ag­ráriusok alakítottak volna meg, szó volt még egy szocialista-agrárius kormányalakí­tásról is, de az utolsó napon mind a két ter­vet elejtették. Ez legjobb jele annak, hogy ina már a gyakorlati politikában is arra a meggyőződésre jutottak, hogy a kormányválságot nemcsak a nagy nem­zeti cseh koalícióval lehet megoldani és úgy a német, mint a eseti pártokban meg van az akarat arra, hogy békésen együtt­működjenek. A Právo Lidii nyíltan beismeri, hogy a nemzeti koalíció eszméje kedves a szociálde­mokratáknak. A szocializmus álláspontjából kiindulva s egyáltalán az állam konszolidá­ciója érdekében örömmel kellene üdvözölni, ha a német polgárság egy része hajlandó len­ne a kormányzásban részt venni. A lap azon­ban egyúttal megállapítja, hogy a németek po­litikai fejlődése még nem jutott odáig, hogy erről szó lehetne, mert az önálló „Deutsch- böhmeu“, vagy a ,,Südetenland“ és a cseh koalíciós politika között még nagyon mély a szakadék. A Napravo megállapítja, hogy a vegyes kormány megalakítása legjobb bizonyítéka annak, hogy a mai kormánytöbbség nagyon gyenge lábon áll és Svehla, minden cáfolat elle­nére, tárgyalásokba bocsátkozott Iliin- ka szlovák néppártjával. A Napravo szerint Hlinkáék hajlandók passzíve támogatni az uj kormányt és a nem­zetgyűlésen már nem fognak radikális ellen­zéki politikát folytatni, a koalícióba azonban ma még nem léphetnek be. A Národni Osvo- bozeni a politikai helyzet tisztulását várja a szakminiszterektől. hz erős kezű belügyminiszter Az uj kormánynak belügyminisztere a legnagyobb valószínűség szerint Cserny dr. Morvaország tartományfőnöke lesz. A kor­mány a belügyminisztérium vezetésével nem akar politikust megbízni, mert Cserny á megerősödött kommunisták ellen sokkal sza­badabban dolgozhat. Cserny már megmu­tatta vaskezét, amikor a Benes-íéle kormány­ban külügyminiszter volt és a legerélyeseb­ben lépett fel a kommunistákkal szemben. Stribrnyék ismét akadékoskodnak A Lidové Noviny szerint Svehla mi­niszterelnök vasárnap is folytatta tárgyalá­sait a cseh pártokkal, de a kormány névsorát nem tudta véglegesen összeállítani, mert a nemzeti szocialisták nagy nehézségeket okoz­nak. A nemzeti szocialisták ugyanis bárom mi­nisztériumot követelnek, liléivé nem akarják, hogy Benes külügyminisztert •a pártminiszterek közé számítsák. Ma újból az a hír terjedt el, hogy Stri'brny nem lép be a kormányba s a párt Frankét tolja előtérbe, ami ellen viszont a többi pártok foglalnak állási. A legújabb hí­rek szerint Bechyne fogja átvenni a köz­munkaügyi minisztériumot és a cseh iparos- pártiak mégis csak a postaügyi miniszté­riumot kapják. Az agráriusok részéről az uj kormányban S ve lilán kívül a legnagyobb valószínűség szerint Hodzsa és Srdinkó fog­lalnak helyet. Svehla a mai nap folyamán elő akarja terjeszteni a kormánylistát a köztár­sasági elnöknek, aki az uj kormányt még a mai est folyamán ki fogja nevezni. A szociáldemokraták nem akarták a házelnöki széket Nemcsak a miniszteri tárcákat, hanem a nemzetgyűlés elnöki állásaiért is elkesere­dett harc folyik. Eredetileg meg volt a haj­landóság arra, hogy a képviselőházi elnök továbbra is Tomasek szociáldemokrata kép­viselő maradjon. A cseh szociáldemokraták azonban nem nagyon versenyeznek a házel­nökségért, mivel a jövő házelnöknek a meg­erősödött ellenzékkel szemben nagyon nehéz feladata lesz. A cseh néppártiak a szenátus elnöki ál­lására tartanak igényt, az agráriusok tehát a kepviselőház elnökségét követelik, amit Molypetr volt belügyminiszterrel vagy Udr- zsal volt nemzetvédelmi miniszterrel töltené- nek be. Tomasek eddigi házelnök valószínű­leg csehszlovák követ lesz Bécsben A Lido­vé Noviny ezzel szemben azt írja hogy Csehszlovákia bécsi követe a legnagyobb valószínűség szerint Vavrecska Hugó eddigi budapesti követ lesz. ' —- — —EBP— "■ ■ ' —*----­Ma megkesáték Köln kiürítését London, november 30. Az első angol csa­patok hétfőn elhagyták Kö'nt. Egy gépfegy- verosztag délután három órakor a főpálya­udvarról Wiesbaden irányába távozott. A ki­ürítés meggyorsítása elsősorban katonai-tech­nikai okokból történt. Eenies Párásba® Paris, november 30. Bencs külügyminisz­ter tegnap délután fél.három órakor Parisba érkezett. Az állomáson Osusky dr. csehszlo­vák követ fogadta. Ma délben folytatta útját Londonba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom