Uj Szó, 1950. április (3. évfolyam, 78-98.szám)

1950-04-28 / 98. szám, péntek

1950 április 28 Sceffra remMrei ismü sn ^támadták az olasz munkásságot Május elseje a béke és szocializmus jegyében (Folytatás az 1 oldalról.) számítanak, hogy vele a széjijelhulló kapitalizmust megmentsék. A gigantikus harc, amely nap­jainkban az egész világon a béke és a háború erő; között folyik, még nem ért véget. Habár egy pillanatig sem kell kételkednünk a béketábor nö­vekvő erejében, amelyet a Szovjet­uniónak a nemzetközi poétikában növekvő súlya oly jelentősen támo­gat és mellette szól az a visszhang is, amellyel az emberiség túlnyomó többségében a békepolitika keltett, mégsem lehet figyelmen kívül hagy­ni, hogy a béke, a demokrácia, a szabadság és a haladás ellenségei állandóan fokozzák igyekezetülcet, hogy szertehulló uralmukat meg­mentsék és hogy nem hajlandók a harcot feladni A halódó kapitaliz­mus új lehetőségeket, utakat és esz­közöket keres, hogy megakadályozza a haladó erők növekedését, lehetet­lenné tegye ezek győzelmét. Ma tél­iesen tisztán látjuk, hogy a cél el­érése érdekében alkalmazott bűnös eszközeikben nem válogatnak és nem fognak válogatni és ebben a háború kérdése sem képez kivételt. Hiba lenne mindezt nem látni, lebecsülni, abban a hitben ringatódzni, hogy a béke ügye már nyert ügy, vagy akár ugyanakkor a másik oldalon nem látn: azokat a reális lehetőségeket, amelyeket a béke védelmére és meg­mentésére felhasználhatunk. A bé­ke érdekében folytatott gigantikus harc döntő korszakába léptünk, ab­ba a korszakba, amikor mindnyá­junknak védelmi készültségben kell állnunk, mindnyájunknak aktíve kell bekapcsolódnunk a harcba és mindannyiunknak minden erőnket ki kell fejtenünk, hogy biztosítsuk vég­ső győzelmünket. A békéért folytatott harc győzel­méhez mindnyájan hozzájárulhatunk munkánkkal, egész életünkkel. Az­zal, hogy a szocializmust építjük, a legjobban megsegítjük a béke ügyét Mennél inkább fokozzuk építő törek­véseinket és teljesítményeinket, an­nál magasabb lesz hozzájárulásunk a béke biztosításához és annál jobban közeledünk a végső győzelemhez Ha emeljük a termelékenységet és a nép életszínvonalát, ha megszilárdítjuk köztársaságunknak a nagy béketá­borban való részvételét, lényegesen hozzájárulunk a béke nagy ügyéhez. Azzal, hogy éberek leszünk, hogy ideijében leleplezzük és lehetetlenné tesszük a külföldi és a hazai reakció felforgató kísérleteit, meggyöngítek az imperialistáknak az új háború ki­robbantására irányuló törekvését. Azzal, hogy népi demokratikus köz­társaságunk minden tagjában feléb­resztjük e harcra a kötelesságérze­tet, a legjobban hozzájárulunk a bé­kevédők nemzetközi frontjának meg­erősödéséhez. Pontosan úgy, ahogy Gottwald elvtárs, köztársaságunk elnöke, meg­jelölte feladatailikat és kötelessé­geinket a nemzetközi helyzettel fog­lalkozó nagyszerű beszámolója befe­jező részében, amely alapjául szol­gál munkánknak és hozzájárulá­sunknak a békéért folyó harcban: ,,Mi a béke megvédésének harcához főleg azzal járulunk hozzá, hogy a szocializmust építjük, hogy hazánk­ban leleplezzük mindazt, ami még a háborús uszítás vagy a háború elő­készítésének szolgálatában áll, hogy tovább fogjuk leleplezni a reakciót. A szocializmust építeni, a reakciót szétverni és elszigetelni, megmutat­ni a népnek a reakció undok arcát, ez a mi fő hozzájárulásunk a béke fenntartásához." Dolgozó népünk az idei hatalmas május elsejei ünnepségek során tö­meges manifesztáclóval s az ezévi május elsejei ünnepségek eddig so­ha nem látott arányú megszervezésé­vel a napnál fényesebben bizonyítja azt, hogy egységesen, bátran és erő­sen áll a Szovjetúnió által vezetett béketáborban és szilárd léptekkel ha­lad Gottwald és Široký útján a szo­cializmus felé. H Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának ú] elnöke : U J S70 2 fenyegetésekkel próbálva végső bu­kása előtt még rövid időre a hatal­mat megtartani. A béke és a szocia­lizmus tábora pedig a békés és a sza­badságszerető emberek millióit öleli fel, amelynek élén a Sztálin vezette nagy Szovjetúnió áll. A Szovjetúnió kezében a nyugati imperialisták fe­nyegető fegyvere, az atomerő a bé­ke fegyverévé vált, mert hisz a Szov­jetúnió hirdette békepolitika magá­ból a szocialista berendezés jellegé­ből és felépítéséből folyik. A dolgo­zók szabad országa következetesen hű marad ahhoz a békepolitikához, amit Lenin az Októberi Forradalom első napján megfogalmazott. Franciaország haladó erői — me­lyeknek hatalmas táborát a Kommu­nista Párt Maurice Thorezzel az élen vezeti — jól tudják, hogy helyük a világ béketáborában, a Szovje'únió és a népi demokratikus országok o'­dalán van és egyként jelentkeztek a békéért folytatott harc híveihez. „A francia dolgozó nép nem adná bele­egyezését egy Szovjetúnió elleni há­borúba" és a nagy felháborodás, amely Maurice Thoreznek ezt a kije­lentését követte, lerántották a leplet az amerikai tőkések bértollnokalról Maurice Thorez kiáltása, amellyel tudomására adta a világ imperialis­táinak, hogy Franciaország népe egy adandó új háború esetén nem haj­landó harcolni a Szovjetúnió ellen, nem hajlandó fegyvert emelni a szovjet katonák ellen, kétségbeesett megdöbbenést váltott kj a tőkésosz­tály kiszolgálóiból és e sakálok vij­jogása gondolkodásra késztette az in­gadozó, de becsületes embereket is — Mi, francia kommunisták — mondotta Thorez egyik legutolsó be­szédében —, hittünk Leninnek és Sztálinnak és Igazunk volt: az Ok­tóberi Forradalom megmentette Franciaországot és a világot a fa­siszta barbarizmustól. Hogyne táp­lálna a francia nép, a dolgozók egye t eme mind forróbb érzelmeket, sze­retetet és szolidaritási érzést a szov­jet testvérek iránt, amikor meggyő zödhetett, hogy az egyre erősödő Szovjetúnió mindenki számára meg­mutatja azt az utat, amely a szocia­lizmushoz, a békéhez, a boldogság­hoz vezet. Marx és Engels halhatat­lan műve megjelenésének 100 éves évfordulója idején 800 millió ember az Elbától a Csendes óceánig már letörte az imperialista rendszer bi­lincseit, hogy az új társadalom épí­tésének útjára lépjen. A kapitalista társadalom el van ítélve Meg kel! hátrálnia és meg is fog hátrálni a győzelmes szocializmus és kommu­nizmus előtt Az új társadalomban az ember a természet urává fog vál­ni, ez egész világon boldogság és bé­ke fog uralkodni, mindenki számára lesz maijd kenyér és rózsa." A Francia Kommunista Párt az el­múlt hetekben tartotta XII. kon­gresszusát. A konferencián Maurice Thorez hatalmas beszédet mondott, amelyben részletesen kitért a fran­cia dolgozókat érintő minden kérdés­re. Beszédét ezekkel a szavakkal fe­jezte be: „Elvtársak, munkára fel! Harcra fel a munkásosztály erejébe vetett hittel, a nép erejébe vetett meggyő­ződéssel és azzal a bizonyosságai, hogy a jövő, történjék bármi, a kom­munizmusé. Tehát lelkesedéssel és bizalommal harcra fel a békéért, a nemzetj függetlenségért, Franciaor­szágért!" A Világ Békevédőinek 800 milliós tábora az Elbától a Csendes Óceánig és az imperialista államokban élő békevédők százmillióinak akarata, amellyel a békéért, a szocializmusért, a kommunizmusért harcolnak, olyan hatalmas nyomást gyakorolnak a kapitalista világ düledező bástyáira, amely elfojtja az új háború kitöré sére irányuló törekvéseket. A béketábor egyik legdicsőségesebb harcosát, Maurice Thorezt. a Nép Fiát üdvözlik ma népi demokratikus köztársaságunk dolgozói Küzdjön si­keresen, harcoljon fáradhatatlanul a francia dolgozók szabad életéért, a béke, a demokrácia és a szocializmus megvalósulásáért, hogy mindenki számára legyen „kenyér és rózse" Olaszország felszabadulása öt­esztendős évfordulójának emlék­napját Sceiba rendőrsége ismét kihasználta, hogy aljas támadást intézzen a munkásság és a front­harcosok gyűlései ellen, amelye ket Nápolyban, Milánóban, Fi­renzében tartottak. A nápolyi fel­szabadulási ünnepségen, amelyen a frontharcosok és a munkásság nagy tömegei vettek részt, a neo­ľasizmus és az amerikai imperia­lista tőke olaszországi elhatalma­sodása ellen tüntettek. A man. íesztáción résztvevők közé fasisz­ta elemek furakodtak be, akik sértő és provokatív jelszavakat kezdtek kiabálni. A haladó la­kosság erre megadta nekik a kellő választ. A rendőrség azon­ban ahelyett, hogy e háborús uszítókat és a fasizmus szolgála­tában álló egyéneket eltávolítot­ta volna, ezeknek pártjára állt és a manifesztácion résztvevő front­harcosok szétveréséhez látott és sok embert letartóztatott. A firenzei rendőrségi közbelé­pése április 25-én még kihívóbb jellegű volt és előre tervezettsé­Az olasz népfelkelés ötödik évfordulója Olaszország kedden nagy ma­nifesztációkkal ünnepelte meg a németek és az olasz fasiszták el" leni dicső népfelkelés ötödik év" fordulóját s Észak-Olaszország felszabadításának évfordulóját. Turinban, Milánóban, Genuá" ban, Velencében s az ösz­szes többi városban az olasz anti­fasiszták ezrei manifesztálták rendíthetetlen akaratukat, hogy új Olaszországot akarnak kiépí­teni, mely a béke és haladás út­ján halad előre. Rómában az Adriano színházban ünnepi gyű­lést tartottak, amelyen többek között résztvett Palmiro Togliatti, Olaszország Kommunista Pártjá nak főtitkára, Pietro Nenni, az olasz szocialista párt elnöke és mások. géhez nem fér kétség. Amikor ugyanis a manlfesztáció résztve­vői az ünnepség befejeztével zárt sorokba fejlődtek, hogy megin­dulj an a felvonulás, a rendőrség motorizált osztagai belerontottak a tömegbe, gumibotokkal és puskatussal verve azokat széjjel. A rendőrségi akciót Firenze vá­ros rendőrfőnöke maga vezette. A szakszervezeti szövetség helyi szervezete e provokatív és fel" háborító rendőrségi közbelépés n.-eni tiltakozással szerdán dél­előtt sztrájba lépettt. A rendőrsé­gi véres beavakozás miatt a többi pártok is a legerélyesebb tiltakozást nyújtottak be a város prefektusánál. A KSS kerületi bizottságának j kiáiiitása B/aiisíavában A KSS kerületi bizottságának ki- j állítása „A bratislavai kerület épí- v tő törekvései" címmel a Redoute f kistermében naponta 9—18 óráig * látogatható. dött a búcsúszertartás, s szerencsét­len áldozatok temetése. A szörnyű katasztrófa felkavarta, felráztc az egész vidéket. A bányá­szok fekete serege már régen felpa naszolta az éhbéreket. a nehéz ro­botot, az életvédelem hiányát, a gyak­ran beomló tárnákban. Most aztán egészen felforrt a harag a bányatár­saság ellen. Hogy az osztalékot nö­velhessék. 1300 bányásznak kellett kínhalált sztnvednie a tárna mélyén És alig földelték el őket, a kapzsi, falánk társaság új munkásokat kö­vetelt, új áldozatokat A kétségbe­esés, a lázongás telepről telepre csa­pott át. Az élők ellenálltak; kitört a sztrájk. A falvakban, a tanyákon csoportok verődtek össze, hosszú sorokban vo­nultak fel az utakon Ez már nem volt a március 151 széthulló, zilált tömeg Sötét tekintetű, elszánt em­berek adtak méltatlankodásuknak hangos kifejezést és tompított han­gon beszéltek a halottakról, akik utolsó álmukat álmodták már a te­metőben A tüntetők egy csoportja vörös zászlóval az élen a liétardi ország­úton csendőrökbe ütközött Ezen a napon anyám a városba igyekezett velem, húgommal és kis öcsémmel. A tüntetők között meneteltünk. A menet eleje hirtelen megállt, kiáltá­sok hangzottak fel. majd éles fütv­työk, heves hullámzás futott át a tö­megen amely most eszeveszett fu­tásnak eredt A csendőrök tüzeltek Elszakadtam anyámtó^. topogva sod­ródtam, letapostak s fölöttem elhú­zott a lovasok óriási árnya Feltápászkodtam, behúzódtam egy kapumélyedésbe, egy hatalmas alak kirántotta a kardját és a kard hüve­lyét a tüntetők közé hajította Né hány sztrájkoló a lovak kantárjába fogódzott, mások futva menekültek, mialatt távolabb katonák feltűzött szuronnyal sorakoztak fel, kékbe-pi­posba öltözve, mint azon a festett képen, melyet nagyapám őrzött há­zában a fourmiesi mészárlásokról. Rónai Sándor, a Magyar Nép­köztársaság Elnöki Tanácsának új elnöke és az eddigi külkereske­delemügyi miniszter, tagja a Ma­gyar Dolgozók Pártja Központi Bizottságának. Eredetileg építő­munkás volt, 1911 óta vesz részt a munkásmozgalomban. Az or­Mmacr. ••!! •••• •HMIBI—mBaasson Egyes tüntetőket elfogtak, máso­kat megsebesítettek. A sztrájk két hónapig tartott, pontosan ötvenkét napig. Kéthónapi szörnyű nyomor, nélkülözés, kéthónap. szörnyű szen­vedés és fojtogató düh. Ez volt a bá­nyászok élete, túlfeszített munka, sebek, földomlás, bányalég. Es mikor a nyomortól elgyötörve kiabálták nyomorúságukat, rájuk támadt az erőszak, hogy „észre térítse" őket. Nagyapám, Clement Baudry minde­nét ráköltötte a sztrájkra. Régi har­cos volt, első pillanattól fogva tagja a Basty-féle szakszervezetnek. O, de nagyon szerettem hallgatni, ha me­sélt az életéről, küzdelmeiről. Az éle­te! Ott folyt le a tárna sötét éjsza­kájában és mégis fénylőbb volt, nap­sütöttebb. mint sok olyan emberé, aki a nappal világosságában élhet Fénylővé tette, áthevítette a szenve­dély, mely nagyapámat a szakszer­vezethez fűzte. Mindig megújuló tör­ténetek sztrájkról, harcokról, erőfe­szítésről s a bányatulajdonosok ko­nok ellenállásáról, lelkes emlékezés eseményekről, melyek fölött Basty és Jules Güesde nevei lebegtek, mint a zászlók. Nagyapám szenvedéllyel, égő hit­tel, határtalan lelkesedéssel harcolt a munkásosztály felszabadításáért. Szűkös keresetéből, noha tíz gyerme­ket kellett felnevelnie, mindig félre­tette a szakszervezeti tagsági díjat és a két sous-t a pártúijságra. Apám a kohóban dolgozott. Egy nap ólommérgezést kapott Életünk otthon olyan volt, mint ál­talában a munkáscsaládoké. A mun­kás gyermekének, mihelyt eszmél, már hasznossá kell magát tennie és a nép gyermekei gyorsan eszmélnek! Apám szűkös béréből, egy kis ker­tecskéből s mintegy húsz nyulacská­val anyám tartotta fenn a háztartást. Nekem könnyű munka jutott: be­szaladtam a mezőket, hogy füvet tép­jek a nyulaknak, kisebb bevásárlá­sokat intéztem el, trágyát hordtam az országútról a kertbe s öcséimre vigyáztam. Apám s anyám között a be­szélgetés főleg az élet nehézségei, a szág felszabadítása után tagja lett a Szociáldemokrata Párt köz­ponti bizottságának. 1945 júliusá­ban miniszterré lett és ettől az időtől kezdve megmaradt a kor­mányban egészen a Magyar Nép­köztársaság elnökévé való kine­vezéséig. drágaság körül forgott. Az árak szün­telenül felszöktek a magasba. 1910 szeptemberében a bányában lázon­gás tört ki a drágaság miatt. A há­ziasszonyok házról házra szaladtak, szervezkedtek. Anyám volt a leg­buzgóbb, meg is választották később a noyelle-godaulti asszonyok veze­tőjének. A tüntetők vörös zászlóval vonultak fel a falu utcáin s ezt a szöveget ütemezték: — Olcsóbb vajat, olcsóbb tejet, ol­csób btojást... Egy nap az asszonyok elhatároz­ták, hogy bemennek tüntetni a vá­rosiba is, a piacra. Alig érkeztek meg, kitört a viszály köztük és až árusok között. Egy kirakó-állványt felborí­tottak Ez volt a jeladás. Sárgaré­pák, retkek, burgonyák, gyümölcsök repdestek a levegőben. Mi, gyerme­kek belegázoltunk a tojásos-kosarak­ba s mindent lövegnek használtunk, ami csak a kezünk ügyébe esett. Nem értettük még akkor, hogy a drágaságért a nagykapitaldsták, az üzérek felelősek, akiknek mindig si­kerül a fogyasztók haragját a kis­kereskedők, a szatócsok, a vásári kofák felé irányítani. Egy ilyen drágaság elleni tüntetés alkalmából a rendőrség tüzelt. Egy Dieudonné nevű munkást megöltek. Elértem azt a kort, amikor a mun­kás gyermeke olyan munkát keres, hogy néhány sous-t hozhasson haza. A parasztok gyomlálásra toboroztak. Mi, fiúk, néhányan gvom'.álókésekkel a kezünkben, egymástól mintegy két­méternyi távolságban, csoportokban álltunk fel a mezőn és irtottuk a bogáncsokat és a dudvát. Napkelté­től napnyugtáig dolgoztunk, 12—14 sous-t kaptunk 12 órai munkáért. Ekkor kerültem először nézeteltérés­be munkaadómmal. — Te Thorez, te kisebb vagy, mint a többiek, neked nem fizelhstek olyan magas bért, te legfeljebb 10 sols-t kapsz... Még nem töltötte mbe 13-ik élet­évemet, mikor selejtezőnek vettek fel a 4-es tárnába. „Bányász fia és bányász unokája vagyok" Maurice Thorez, a francia Kommunista Párt főtitkára, a nép fia. Bányász volt, bányász volt az apja, nagyapja. Jól ismert a népet, jól is meri a dolgozókat. Lentről jött és azért került fel, hogy a munkásság ügyét szolgálja. Thorez Lenin és Sztálin tanítványa. Mögötte sorakozik fel a harcos francia munkásság és köréje csoportosulnak mindazok, akik Franciaországban a dolgozók élet ér d ekeiért, igazságáért és a népek közöt­ti őszinte békéért küzdenek Maurice 'Thoreznak az elmúlt esztendőben jelent meg „Nép fia" című önéletrajzának második kiadása. Könyve meg­indítóan őszinte, mondanivalójának mélységével nemcsak a francia dol­gozók széles rétegeihez, de az egész világ dolgozóihoz is szól. Az alábbiakban Thorez a „Nép fia" című könyvének bevezető részét közöljük: Bányász fia és bányász unokája vagyok; ameddig csak visszanyúlnak emlékeim, a dolgozók küzdelmes ele­tét vetítik elém, sok kínlódást, kevés örömöt. Hatodik életévemhez közeledtem — majdnem együtt születtem a szá zaddal. 1900 április 28-án — amikor egy nap, akárcsak más napokon, együtt játszottam a bányatelep kis lurkóival Egyszerre valami süket dübörgés vonta magára a figyelmün­ket, távoli topogás, fac'pők kopogá­sa a kövezeten. Az emberek egyazon irányba siettek, én is ezt cseleked­tem. Furcsa volt így rohanni, utol­érni az öregeket, akik közben kiful­ladtak, a zasszonyokat. akiknek pó­lyás ült a karjukon Az emberek össze-vissza kiabáltak: — Ez Courrieres-ben van, a méri courti tárnában. 1300 halott .. így meneteltem 1906 március 10-én, a zimankós ködben és amennyire kis lábaim bírták gyorsan futottam meg azt a hét kilométert, mely a noyelle­gardaulti bányatelepet a méricourtl­től elválasztotta A környező fal­vakban a bányászok otthagvtôk e munkát, asszonyok és gyermekek to­longtak összekavarodva, egymást kér­dezgetve, egymásbavegyülve, hason­latosan egy megvert, felbomlóban lé­vő hadsereghez, mely fölött a halál árnyéka terpeszkedik. Méricourtba érve előbb nem lát­tam semmit. Az emberhullém egy magas vasrácshoz ütődött, mely egy hosszú téglafalat osztott ketté A rács mögött fekete, riadi emberek sürgölődtek, fejükön csákóval. A gyá­szos táj felett a nedves veríték és a tűz füstszaga terjengett. Arról be­széltek, hogy áttörik a rácsot Lovas­rendőrök cirkáltak és belegázoltak lovalkal a tömegbe. De a tömeg egy­re elszáutabb lett és tapodtat sem mozdult. Éles hangok törtek fel mm den oldalról. — Az igazságot mondjátok ... Tud­ni akarjuk, mi van •.. Engedjetek oda . . oda akarunk menni... — A férjem lent van ... — A gyermekeim vannak .ott... — Az enyéim mind a tárnában vannak... Arra emlékszem, hogy később kis társaimmal visszamentem a faluba letörten és elcsigázva Sokáig nem tudtunk sem vitázni, sem játszani Másnap visszatértem Méricourtba Sok csendőr volt ott és mindenki gyászba volt öltözve. A telep hosz­szában a házak küszöbén ültek az emberek és sírtak, a gyermekek any­jukhoz bújtak. A környező falvak­ban mindenütt ugyanez a kép A csű rök mindenfelé ravatalokká változ­tak. A fagyos hidegben megkezdő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom