Új Szó, 1965. szeptember (18. évfolyam, 242-271.szám)

1965-09-18 / 259. szám, szombat

Közlemény Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának üléséről (Folytatás ax 1. oldalrAl) beruházási építkezés eredményeitől, a termelői haté­konyságának és minőségének megjavításától, éi az ön­költség csökkentésétől. Szlovákia népgazdaságának ed­digi eredményei azt mutatják, hogy megvannak az idei tervfeladatok teljesítésének előfeltételei, s ugyanakkor a jövő ötéves terv sikeres teljesítésének előfeltételei. Az SZLKP Központi Bizottsága egyúttal foglalkozott az újjáépítés problémáival az árvíz sújtotta területen és megállapította, hogy elsődleges feladatnak kell tekinteni a gátak, a lakások, a községek és a mezőgazdasági ter­melés helyrehozását. Tekintettel az ez évi rendkívüli időjárásra, minden eszközt a termés idejében történő begyűjtésére és a mezőgazdasági termékek felvásárlására kell összpontosí­tani. Fontos az elegendő takarmányalap biztosítása, va­lamint az őszi mezőgazdasági munkák jő elvégzése, ami­hez fel kell használni a technikát é« meg kell szer­vezni a munkaerők segítségét. • Az SZLKP Központi Bizottsága elvárja, hogy a kong­resszus előtti időszakban megszilárdul a párttagok és valamennyi dolgozó politikai és munkaaktivitása olykép­pen, hogy a CSKP XIII. kongresszusának előkészítése a tervben foglalt feladatok sikeres teljesítésének, nem­zeteink ás nemzetiségeink erkölcspolitikai egysége meg­szilárdításának és a párt sorai aktivizálásának jegyében történik. Az SZLKP KB elnökségének javaslata alapján az SZLKP Központi Bizottsága jóváhagyta az SZLKP kongresszu­sának összehívásáról szóló határozatot. A kongresszust 1966. május 12 és 14 között rendezik meg. Szlovákia Kommunista Pártja kongresszusának előké­szítése és lefolyása a CSKP XIII. kongresszusa — mint egész pártunk legfőbb szerve — előkészületeinek jegyé­ben történik, és tartalmi előkészítése a CSKP Központi Bizottsága téziseiből indul ki. E tézisek megadják az irányvonalat valamennyi szerv és szervezet tevékeny­ségére a CSKP XIII. kongresszusa előtt. Az SZLKP Központi Bizottsága jóváhagyta Szlovákia Kommunista Pártja kongresszusa küldötteinek választási kulcsát, és tudomásul vette az SZLKP KB elnökségének a kongresszus biztosítására irányuló politikai és szer­vezési intézkedéseit. U Thani javaslatai az indiai-pakisztáni ellenségeskedés megszüntetésére t Határozott intézkedéseket • Feltétlenül szükséges a két államfő találkozása A barátság fáklyái (Folytatái aí 1. oldalról) ugyanazt mondják a mojmírovcelek is, akik a másik soron építenek. A védnökséget vállalt szövetkezetek között néma vetélkedés folyik, lakszakállason négy ház építése egyformán halad, hármat csak a héten kezdtek építeni és további hat építését csak most készitgetik a véd­nökök. Ezeket a házakat a nyitrai járás szövetkezetei, állami gazdasá­gai építik, ök gondoskodnak az anyag szállításáról is. — Hoznak mindent, amire az építésnél szükség van — mondja Bajcsi János. — Még magam sem tudom, miként számolunk el. Az a lényeg, hogy mielőbb felépüljön a ház, így mondta az tgazgató, mikor itt járt, s hogy számolgatni azután ls ráérünk. A t öt kőműves két hete dolgozik Bajcsiéknál. A sógorok, rokonok, egymást váltva segítenek. Természetesen az egész család dolgo­zik. Józsi, a legidősebb fiú másodéves tanonc a hajógyárban, most mal­tert kever. Tibor, akt kilencedikes, szorgalmasan adogatja a téglát. Csu­pán a legkisebb fiú, Jani, ül az Iskolapadban. Elsősorban az ő számukra épül a háromszobás lakás. A két nagyobbik fogadkozik is, hogyha el­készül a ház, bepótolják, amit az iskolában elmulasztanak. — Podajte tehly — kiált a mester a fal tetejéről. — Csak szólni kell, máris repül... * Ľ s valóban, kézből kézbe repülnek a téglák. A falat szlovák kő­™ művesek rakják, a kárbecslést cseh technikus végezte, a faanya­got szállító tehergépkocsi vezetője oly palócos kiejtéssel kér egy bögre vizet, mint Mikszáth novelláinak parasztjai. Mily kicsi ez az ország. Három különböző nyelvű ember, de tolmácsra nincs szükségük. A dolgo­zók mindig értették egymás szavát. Ma is értik ... A kézből, kézbe repülő téglák a jellobbanó vörös fáklyalángot juttat­ják eszembe. A Csallóközben ezek a házak lesznek az igaz barátság fáklyái. CSETŐ JÁNOS A sajtónap ünnepségei Szlovákiában A szlovákiai kerületi és járási székhelyeken színvonalas rendez­vények jegyében ünneplik meg a sajtó napját. A központi ünnepsé­gek Bratislavában lesznek, ahol a Kultúra és Pihenés Parkjának épü­letében ma eite megünneplik a Pravda első száma megjelenésének 45. évfordulóját. Az ünnepi esten átadják a SZLKP KB kiadóvállalata — a Pravda — dolgozóinak a Köz­szükségleti Ipari Minisztérium és az illetékes szakszervezeti szövetség központi bizottsága vörös zászlaját és dicsérő elismerésben részesítik a kiadóvállalat érdemes dolgozóit. A P. O. Hviezdoslav Színházban szeptember 20-án este politikai s közéletünk kiválóságainak rész­vételével Ünneplik meg a sajtó napját. Az Idei ünnepségek alkalmából Szlovákia Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságán fogadják a Szlo­vák Újságírók Szövetségének kül­döttségét. Megrendezik a Szlovák Újságírók Szövetségének teljes ülé­sét és a pártsajtó terjesztőinek vá­rosi értekezletét. A bratislavai Kultúra és Pihenés Parkja szeptember 18—25-ig külön­böző szórakoztató, sport- és kultu­rális rendezvények színhelye lesz. Üdvözlő távirat (CTK) — Antonín Novotný köz­társasági elnök táviratban üdvözölte Eduarda Frei Montalvo köztársasá­gi elnököt Chile államünnepe alkal­mából. Fogadás (CTK) — Antonín Novotný köz­társasági elnök a prágai várban tegnap fogadta Attaher Maigát, a Mali Köztársaság pénzügy-, kereske­delmi és iparügyi miniszterét. Kitüntetés (CTK) — Antonín Novotný köz­társasági elnök a Munkaérdemren­det adományozta Jindŕich Pešáknak 70. születésnapja alkalmából a mun­kásmozgalomban kifejtett sok éves önfeláldozó tevékenységéért. A magas kitüntetést Antonín No­votný köztársasági elnök tegnap ad­ta át Jindŕich Pešáknak a prágai várban. i5r (CTK) — Oldíich Cernik mérnök, miniszterelnök-helyettes, az Állami Tervbizottság elnöke tegnap a pŕí­brami Állami Bányaügyi Igazgatóság dolgozóinak átadta a Munkaérdem­rendet. Űj' jugoszláv nagykövet (CTK) — Václav Dávid külügymi­niszter fogadta tegnap Trpe Jakov­levskyt, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság új rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetét megbízó­levelének átadása alkalmából. Hazautazott a bolgár küldöttség (CTK) — A csehszlovák—bolgár gazdasági együttműködési bizottság 7. ülésén Sztanko Todorovnak, a Bolgár Népköztársaság Miniszter­tanácsa alelnökének vezetésével részt vett küldöttség tegnap Prágá­ból Szófiába utazott vissza. New York (CTK) — U Thant, az ENSZ főtitkára a Biztonsági Tanács pénteki ülésén néhány megfontolást érdemlő javaslatot tett, amelyek le­hetőséget nyújtanának az indiai­pakisztáni konfliktus békés rendezé­sére. U Thant véleménye szerint az ENSZ alapokmányának 40. cikkelye értelmében utasíthatnák a harcoló felek kormányait, hogy azonnal szüntessék be ellenséges katonai ak­cióikat és fegyveres alakulataiknak parancsot adjanak a tűzszünetre. A Biztonsági Tanács kijelenthetné, hogy e javaslat visszautasítását az alapokmány 39. cikkelye értelmében a béke megszegésének minősítik. A Biztonsági Tanács egyidejűleg kereshetné a fegyverszünet biztosí­tásának lehetőségét, valamint azo­kat az eszközöket, amelyek elősegí­tenék a BT szeptember 6-i határoza­tának végrehajtását, s a harcoló felek ennek értelmében az 1965. au­gusztus ötödikét megelőző időszak­ban elfoglalt állásokba vonnák visz­sza fegyveres alakulataikat. A Biztonsági Tanács felkérhetné a harcoló államok vezetőit, hogy mi­előbbi személyes találkozón tárgya­lásokkal Igyekezzenek áthidalni a jelenlegi ellentéteket. Az ilyen ta­lálkozó közelebb hozná a problémák igazságos és békés megoldását. U Thant hangsúlyozta, hogy to­vábbra is minden erejével hajlandó segíteni a konfliktus békés me­oldását, miután a két ország kato­nai tevékenysége veszélyesen fokoz­za a nemzetközi feszültséget és ez­által fenyegeti a világbékét. A Biztonsági Tanács szeptember A lengyel sajtó Cyrankiewicz párizsi tárgyalásairól Varsó (CTK) — A lengyel sajtó pozitívan értékeli Jozef Cyrankie­wicz miniszterelnök franciaországi látogatását. A két fél kijelentései arra vallanak, hogy számos kérdés­ben és az európai biztonság kulcs­fontosságú problémáiban nézeteik közel állnak egymáshoz — írja a Tribúna Ludu. A napilap külön foglalkozik a né­met kérdésről folytatott tárgyalá­sokkal. Ezt írja: „Ogy tűnik, hogy De Gaulle elnök álláspontja az Ode­ra-Neisse határ kérdésében senki előtt sem titok. Ennek ellenére a lengyel miniszterelnök kijelentése, melyben köszönetet mondott a fran­cia elnöknek az ebben a kérdésben foglalt álláspontjáért váratlanul gyors reakciót váltott ki az NSZK kormányánál. Ez azt bizonyítja, hogy a bonni kormány nem biztos helyzetében, és nem akarja elismer­ni a második világháború eredmé­nyeit. A napilapok megemlítik, hogy Cy­rankiewicz csak néhány napot tölt otthon, hétfőn hivatalos látogatásra Ausztriába utazik. A hiszékenység vámszedői V endégszerető, barátságos em­berek lakják a klenóci he­gyek lankáit. A falvaktól, városok­tól távol eső településeken, tanyá­kon a nap minden órájában nyitva áll a házak ajtaja a ritkán arra já­ró idegenek számára. Az ott élő em­berek szívélyesen fogadják a láto­gatót, megvendégelik, s örülnek, hogv alkalmuk nyílik valakivel el­társalogní a közeli és a távoli világ eseményeiről, dolgairól, őszinte bi­zalommal tekintenek mindenkire, s eszükbe sem jut, hogy ezzel bár­ki is visszaélhet. Pedig akadnak még közöttünk olyan lelkiismeretelen egyének, akik aljas módon kihasználják az emberi tulajdonságok egyik leg­szebbikét: a bizalmat. Nemrégen, egy napfényes nyári reggelen három különböző korú asszony indult útnak a vasútállomás­ról Klenóc nagy kiterjedésű határá­nak szétszórt tanyái felé. Tarka öl­tözékük messziről elárulta cigány származásukat. A hegyi úton szapo­rán szedték lábukat, s csakhamar elérték útjuk első célját, Paseka te­lepülést. A szélső ház elé érve cigány nyel­ven néhány szót váltottak egymás­sal. Utána jól végignéztek a por­tán, s mikor látták, hogy a házőrző kutya rövid láncra van kötve, hatá­rozott léptekkel a ház felé Indul­tak. A kutyaugatásra kitekintett a konyhából a háziasszony, ajtőt nyi­tott vendégeinek, és hellyel kínálta őket. A három asszony nagy sóhajtozva, sírásra görbülő szájjal ült le. Zseb­kendőjükkel szaporán törölgették a szemüket, s amikor a háziak szo­morúságuk okát kérdezték tőlük, mindhárman éktelen zokogásba kezdtek. Nagy sokára apadt csak el könnyeik zápora. Akkor elmondták, hogy Komárombői jöttek, az árvíz sújtotta vidékről. Szerencsétlen ár­vízkárosultak, akiknek mindenét el­vitte a Csallóközre törő áradat. Puszta életüket Is alig tudták meg­menteni. Egy szál ruhában marad­tak, élelem nélkül. A megrendült háziak előtt kiszínezve ecsetelték az árvízkatasztrófa borzalmait, az ára­dat pusztítását, házak romba dőlé­sét, s az életüket mentő emberek viszontagságait. Végül segélyt kér­tek: pénzt és élelmiszert. A hallották alapján hogyan is ta­gadták volna meg kérésük teljesí­tését. A jószívű emberek szívesen segítettek a bajba jutottakon. Száz­koronás bankjegyet nyújtott át ne­kik a háziasszony, ezenkívül az éléskamrából két kilogramm szalon­nát, ugyanannyi zsírt, tizenöt tojást és hosszú szál kolbászt csomagolt össze számukra. A z árvízkárosultak hálálkodva köszönték meg az adományt, majd búcsút vettek a Jószívű család­tól. Odakünn cinkosán összenevet­tek, és rövid tanácskozás után az első sikeres akciótól felvillanyozva tovább indultak. Bekopogtattak a többi házba, utána átmentek a Po­lana, majd pedig a Babina tanyára. Minden házban megismétlődött az imént leírt Jelenet, s a meghatott emberek mindenütt készségesen ál­doztak az árvíz áldozatainak meg­segítésére. Minden látogatás után száz—kétszáz koronával gazdago­dott a segélyt gyűjtők pénztárcája, s az élelmiszerek újabb kilóival nö­vekedett csomagjuk. A gyűjtés ered­ménye elbizakodottá tette őket. öt­venkoronás adományt el sem akar­tak fogadni. Méltatlankodva keve­selték az összeget, s mutatták tö­mött pénztárcájukat, hogy másutt mindenütt százasokat kaptak. „Evés közben Jön meg az étvágy!" — tartja a közmondás. így történt ez ebben az esetben is. Az egyik házban száz koronát vett ki szá­mukra a szekrény fiókjából a házi­asszony. A szemfüles látogatók ész­revették, hogy a fiókban még jó néhány zöld bankjegy van. Egymás­ra tekintettek, s szó nélkül meg­értették egymást: jó lenne azt a pénzt valahogy megszerezni — fe­jezte kl a szemek titkos jelbeszé­de. Mivel nem volt vesztegetni volő Idejük, elgondolásukat nyomban tett követte. Egyikük felajánlotta a háziasszonynak, hogy megjósolja a jövőjét, élete további sorsának ala­kulását. Az egyszerű tanyai asszonyt nem volt nehéz lépre csalniuk. Először a tenyerét nyújtotta át a jövendőmondónak, aztán egy to­jást, amit a küszöbre kellett he­lyezni, végül pedig nyolc darab százkoronást, amelyei a tojást le kellett takarni, hogy teljes világos­ságban kibontakozzék előttük a jö­vő. A pénz természetesen a jősnő tulajdonába került, mert csakis ily módon tfilejsülhet az utolsó szóig a megjósolt jövendő. 'A három árvízkárosult asszony duzzadó pénztárcával és jókora élelmiszercsomaggal ült fel estefelé a Rimavská Píla-i vasútállomáson a személyvonatra. A legnagyobb mér­tékben elégedettek voltak az ered­ménnyel, úgy gondolták: útjuk szá­mításon felül síkeres volt. Néhány óra alatt pénzben és élelmiszerben csaknem kétezer korona értéket szereztek. özbejött azonban valami, aml­" re a „kirándulás" részvevői nem számítottak. A közbiztonsági szervek dolgozói felfigyeltek a gya­nús személyekre, s történetünk hő­sei a vonatbői egyenesen a rend­őrségre kerültek. A kihallgatás so­rán egykettőre kiderült, hogy a há­rom „árvízkárosult" sohasem járt Komáromban, se környékén. Feledi, illetve rimaszombati lakosok. Ket­ten megrögzött, visszaeső bűnözők. Grulya Márlát eddig tizennyolcszor, Sárközi Máriát pedig hatszor ítélte el a bíróság. A munkakerülő, csa­vargó életmódot folytató személyek aljas módon kihasználták azt az őszinte és nemes segítőkészséget, amellyel hazánk egész lakossága támogatja árvízkárosult polgártár­sainkat. Az emberek Jóhiszeműsé­gével visszaélve a szerencsétlenség­ből is hasznot akartak húzni. A három szélhámos nő bűnügyét tegnap tárgyalta a Rimaszombati Járásbíróság büntető tanácsa. Grulya Mária, Sárközi Mária és Oláh Júlia vádlottakat fejenként huszonnyolc hónapi fogházra ítélte. Az ítélet nem jogerős. GAL LÁSZLÓ hatodiki határozata értelmében U Thant már bizonyos intézkedéseket foganatosított, hogy a közeljövőben felemelhessék a Kasmírban tartóz­kodó ENSZ megfigyelők létszámát. A főtitkár ugyanakkor kijelentette, hogy bár a Biztonsági Tanács már két határozatban is követelte az el­lenségeskedés azonnali beszünteté­sét, ez Ideig még nem sikerült elér­ni, hogy a harcoló felek gyakorlati intézkedéseket tettek volna a Biz­tonsági Tanács határozata végrehaj­tásának érdekében. A Magyar Távirati Iroda közleménye Budapest (CTK) — A Magyar Táv­irati Irodát felhatalmazták annak köz­lésére, hogy a Magyar Népköztársaság kormánya egyetért a Biztonsági Tanács azon felhívásaival, amelyek Indiát és Pakisztánt az ellenségeskedés meg­szüntetésére szólították fel. A magyar közvélemény üdvözli és min­den tekintetben magáévá teszi a Szovjet­unió kormányának, az egymással szem­ben álló felekhez intézett ismételt bé­keüzenetelt és támogatja a Szovjetunió részéről felajánlott jószolgálati készsé­gét. Kínai jegyzék Indiához Az Oj Kína hírügynökség jelenti, hogy a ktnai külügyminisztériumban csütörtökön jegyzéket adtak át India ideiglenes pekingi ügyvivőjének. A jegyzék felszólítja az Indiai kor­mányt, hogy három napon belül sze­relje le az összes indiai katonai be­rendezéseket, „amelyek a Kínai Nép­köztársaság és Szlkkln határán talál­hatók a határ kínai oldalán, vagy magán a határon". (Szlkkln indiai véd­nökség a Himalájában). A hírügynökség jelentése szerint a jegyzék hangsúlyozza, hogy „ellenke­ző esetben az indiai kormánynak vi­selnie kell a felelősséget a súlyos kö­vetkezményekért". Földfoglalás Szicíliában Róma (CTK) — Több száz szicí­liai földműves a Gallitano birtokon szimbolikusan kisajátított 2000 ha területet. A földekre kivonuló föld­művesekhez szolidaritásuk jeléül a környék építőmunkásai és bányászai is csatlakoztak. Hasonló akciókat terveznek Szicíliában másutt is. A szicíliai parlament két hónappal ez­előtt jóváhagyta a mezőgazdaság­fejlesztési intézet megalakításét, melynek jogában áll intézkedéseket hozni a földreformra vonatkozólag. A Jobboldali körök ős a földbirtoko­sok azonban akadályozzák az inté­zet munkáját. A mezőgazdasági dol­gozók, a földbérlők és a földnélkü­liek 10 000 hektár föld kisajátítását követelik Agrigento, Catánia, Enna és Caltanissetta tartományban. A földbirtokosok meg akarják félem­líteni a földműveseket. 33 év alatt egymilliárddal szaporodott az emberiség New York (CTK) — Az ENSZ New Yorkban közzétett adatai szerint 33 év alatt több mint 1 milliárddal emelkedett a Föld lakosságának a száma. 1960—63-ban 170 millió volt a szaporulat. A legnagyobb a szapo­rulat Ázsiában, ahol egy négyzetki­lométerre 63 személy jut, míg 1930­ban csak 41. Jelenleg kb. 80 város van a vilá­gon, melynek lakossága meghaladja az egy milliót. Magában Kínában 14 ilyen város van, Európában 17. 1950-ben hat városnak — New Yorknak, Sanghajnak, Moszkvának, Chicagónak és Londonnak volt 3 milliónál több lakosa, míg ma már 16 ilyen város van. A világ legnagyobb városa Tokió. !A városnak peremkerületeivel együtt 1963-ban 10 428 000 lakosa volt. Ízlik a magyar paprika 'A prágai Palace Szálló éttermé­ben tegnap a Hungarofrucht magyar zöldség- és gyümölcsszállító külke­reskedelmi vállalat, valamint a Koo­spol csehszlovák külkereskedelmi vállalat baráti találkozót rende­zett a csehszlovák és magyar élel­miszeripari szakemberek részvételé­vel. A Magyar Népköztársaságból 1953 óta évente ezer tonnánál több édespaprikát importálunk. A prágai paprikásétel-bemutató jól sikerült. A csehszlovák élelmi­szer- és vendéglátóipari szakembe­rek elismerően nyilatkoztak a ma­gyar paprikás ételek minőségéről. (sm) ÜJ SZÖ 2 * 1965. szeptember II,

Next

/
Oldalképek
Tartalom