Új Ifjúság, 1975. január-június (24. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-21 / 4. szám

5 U| BORISZ VASZII.JEV: Á drámaíró magányossága Milyen elképzeléseim vannak a ma színházéról, és hogyan értelmezem azt a munkát, amelyet én végzek a színházban? Feltehetem a kérdést magamnak; mi a magyarázata annak, hogy én, az Író, a prózalró, hajlan­dó vagyok vállaimra venni a szfnda- rablrás nebéz keresztjét, és újra meg újra megindulni, e keresztet von­szolva, a színház Golgotája felé. A válasz az, hogy bár tudom, a kereszt- refeszltés nem fog elmaradni, bízom az azt követő feltámadásban. Ez a feltámadásba vetett hit indít arra, hogy vállaljam a Golgotát. Öt mdvet írtam eddig; mind az öt­ből színdarab lett. Kettőt még nem mutattak be, de dráma-változatában már ez a kettő Is elkészült. Beval­lom, őszintén örülök, hogy ez így a- lakult. Felteszem tehát magamnak a kér­dést: ml az, ami engem a színház­hoz vonz? Az — válaszolom magam­nak —, hogy . véleményem szerint a közönségért elszánt versengés folyik a művészetek terén. És ebben a kon- kurrenciában — egyre nyilvánvalóbb — a színház helyzete megszilárdul. Vajon miért? Azért, mert a szín­ház az adott pillanatban létrejövő al­kotás. A néző jelen van a legünne­pélyesebb emberi pillanatban; a te­hetség alkotó megnyilvánulásában. A film — távoli, tükrözött művészet. A televizió még messzebb visz bennün­ket az alkotástól. Az irodalom Is „feltételes“ művészet, hiszen az ol­vasónak mindent át kell szűrnie sa­ját elképzelésein. Egyedül a színház nyüft közvetlen kapcsolatot az alko­tó ember és az alkotás tanúja: a né­ző között. Ez az ad hoc jelleg az a nagy csáberő, amely engem a szín­házhoz vonz. A színműíró és rendező, bármeny­nyire vitatkozzanak és veszekedje­nek, vagy bármennyire egytértsenek és együtt működjenek, semmire se mennek nézőközönség nélkül. A né­ző képviseli azt a harmadik kompo nenst, amely körül az egész forog. Aki számára mi alkotunk. Hiszen ön magunk számára alkotni: meglehe­tősen hálátlan dolog. A színházzal kapcsolatos sok prob lémánkat nem az okozza, hogy az 1- ró nem tudott a rendezővel közös, a rendező számára hozzáférhető nyel­vet találni, sem az, hogy az írónak nehéz a természete, míg a rendező kiváló jellemű ember, hanem az, hogy gyakran elfelejtjük megvizsgál­ni: milyen Is a huszadik század u- tolsó harmadának nézőközönsége. Vi­lágos képet kell alkotnunk magunk­nak arról az auditóriumról, amelyhez a színház, a rendező vagy színműíró szólni kíván. Szent meggyőződésem, hogy az Író elsősorban elmélkedik. Az Író alko­tásának központi folyamata: az el­mélkedés. Az iró saját elképzelései­nek világában él. Saját hőseinek vi­lágában. Emberekkel népesíti be a világot, akiket 6 talált ki, 6 raga­dott ki az életből, ö figyelt meg az életben. De mindenesetre saját vilá­gát alkotja meg, amelyet aztán — tisztán technikai műveletek segítsé­gével — irodalmi vagy drámairodal- ml alkotásokká rögzít. Minthogy pe­dig tevékenysége elsősorban az el­mélkedés, természetes sorsa a magá­nyosság. Ezt egyáltalán nem látom tragikusnak. Minthogy ugyanakkor azonban az író egy ország állampol­gára is, elkerülhetetlenül: társadalmi lény. Mint alkotó, tipikusan indivi­dualista, aki saját világában él, szer­zetesi cellája magányában dolgozik. Amikor pedig valamilyen mű kiala­kul benne, és azt Írásban rögzíteni kezdi, akkor mér automatikusan — bár megmarad írónak is — rendező­vé válik. Ettől a minőségtől — a ren­dezőitől — senki sem foszthat meg bennünket, írókat. Hiszen mi is ren­dezők vagyunk: rendezői vagyunk annak az egyetlen előadásnak, amely egyszer, de az egész életre alakul ki bennünk. Színészek is vagyunk. Hiszen elját­szunk minden szerepet, minden dia­lógust, úgy, ahogy azt ml magunk elképzeljük. Ezért érzem azt, hogy amikor az író és rendező közötti vi­táról beszélnek, voltaképpen két ren­dező közötti vitáról van szó. Az Író- rendező és a színpadi rendező vitá­járól. Író a rendezővel nem vitázhat. Nincs miről vitázniuk. Amikor „rendezői“ elképzeléseim (naiv és nem nagyon hivatásos el­képzeléseim, hiszen nem vagyok ren­dező) ellentmondanak a rendező el­gondolásainak, aki darabomat szín­padra viszi, akkor a bennem élő író- rendező lázonganl kezd. tgy alakul ki a vita rendező és rendező között. Előfordulhatnak nézeteltérések. Ezek variánsok. De siker, azt hiszem, csak akkor születik, ha az elképzelések egybevágnak, a vita fölé kereked­nek. És akkor vagyunk tanúi annak a csodának, amit úgy szoktak nevez­ni; irodalmi mű alapján született ki­váló színházi előadás. Szeretnék különböző irányokat kép­viselő rendezőkkel dolgozni. Véle­ményem szerint a felfedezések a még kítaposatlan ösvényeken várakoznak ránk. A Slovenské pohl’ady Illyés Gyuláról Mire ez a jegyzet napvilágot lát, már 1975-öt fogunk írni; a recenzió, amelyre reagálok, a Slovenské po- hlady 1974 novembert számában je­lent meg; az irodalmi esemény pe­dig, amelyre vonatkozik, még 1973 hoz kötődik. Amíg egy hír tehát Ily módon körbejár, s egy magyar nyeí- vü sajtóterméken át eljut az olvasó­hoz, háromszor változik az évszám. Valószinütlonül és hihetetlenül las­sú ez az út az irodalmi jelenség fel tűnésétől a visszajelzésig. Bármeny­nyire elégedetlenséget vált is ki ben­nünk ez az állapot, most mellőzöm az okok keresését, mert pillanatnyi­lag ettől mégis fontosabb maga az a tény, hogy Illyés Gyula Ebéd a kas­télyban című elbeszélése — Elena Androviőová fordításában, négyezer példányban — szlovákul is megje­lent. Erről számol be a Slovenské pohfadyban Eugen Hochman. A recenzens — egyéves megkésés- sei — arról ad hírt, hogy eme „je­lentős és sokoldalú magyar író“ mű­veivel a szlovák olvasóközönség ed dig főleg cseh fordítások útján is­merkedhetett (LIdé z pusty, Cbárono- *a bárka anebo stárnutf, Jilm a vítr), míg végül a Smena Kiadó Jóvoltából az Ebéd a kastélyban (Obed v kaá- tleli) szlovákul Is olvasható. (Közbe vetöleg hadd jegyezzem meg, hogy Illyésnek egy csokor versét a Revue A HATVANÉVES Gynrcsó Istváiit KÖSZÖNTJÉK svetovej Hteratúry 1973/2. száma már bemutatta Vojtech Kondrét fordítá­sában.) Hochman néhány mondatban össze­gezi Illyés Írói Indulását és pályá­ját, kiemelve két művét, a Puszták népét és a Petőfit. A recenzió nagy részét az Ebéd a kastélyban Ismerte résének szenteli. A műbő'l egyetlen mondatot idéz, a befejezőt: „A soron levő parcellába került (a gróf), a falu volt tojásszgedője mellé; annak a sírját kell keresni, mert az ő desz­kából csinált ^ nyilván mégiscsak ídelglenesnettc szánt — fejfájára csak tintaceruzával írták föl a nevet, azt meg persze rögtön az első eső elken te.“ Illyés Gyulának ez a könyve — hisszük — újabb pillérét képezi a szlovák és a magyar kultúra közötti hídnak, s egyúttal Igazolja annak az íUyési blzakodásnaik Is a létjogosult ságát, amelyet a műfordítások kül­detéséről, az írók, költők szőértéeé nek fontosságáról Irt: „Egy-egy kor szakban mennyire egy nyelvet be szélnek a költők, ktsmelkedve nnya- nyelvük sövénye, országuk váröve mögül... Korszakréi korszakra meny nyire erösbUI a remény, hogy szöér- tésűk, egyetértésük végül ai egész emberiség egyetértése lesz.“ TOLVAJ BERTALAN Gyurosö István ott születet* a Ga-ram partján, ahol a hegyek közül kiszakadó folyó beleömlik a Dunába. 0 is úgy szakadt ki a nagyvilágba, mtnt a Garam. El indult Garamkövesdröl, hogy be bolyongja hét ország határát Ment, mint elődei, a népi költők íeltarlsznyázva reménységgel, vé rében a csírázó felelősségtudattal Ment kidalolnl azt a világot, ame lyet otthagyott; a béresek, a föld munkások, a kétkezi emberek vi lágát. Átélte, megszenvedte a sze génységet, a megaláztatást, a há borúk és üldöztetések poklát. Csa lódott, nekibúsult, de mindig talp ra állt, mert sosem tudott letör ni egészen. Lelke mélyén ott élt a- remény: jobb, emberibb életet teremteni. Sokfelé járt, sokféle munkát vállalt. Mindig a nép, a népek kö®t élt: munkásoik, parasztok világában, építkezésen, bányákban, tanyákon. Emberi éle­tek, emberi sorsok kavarogtak kö­rülötte; s annyi élménytől terhe­sen — nem Is lehetett volna más, mint poéta fajta. Gyurcsó István neve Szlovákia Kommunista Pártja napilapjának, az Oj Szónak hasábjain tűnt fel az ötvenes évek elején. „Szám­adás“ című elbeszélő költeményé­vel első dijat nyer a CSEMADOK folyőiratának, a Fáklyának Irodal­mi pályázatán. Akkor még Cseh­országban dolgozik, később haza jön, és Bratislavában telepszik családjával. Itt Jelenik meg 1955-ben első verseskötete, „A- nyám mosolyog“ címmel. „Ezt ad­tam negyven év ntán; ' ezt e könyvet, édes |6 Anyám. / Kevés­ke kincs, Te többet vártál, / kü­lönbet tán a versnél, dalnál. / En ezt találtam. Édesanyám / az em­beri szivek asztalán. / Sorban kí­nálták, el'fogedtem. > Olvasd, ne vádolj. Neked hoztam“ — írja könyve bevezető versében a költő. Hazáját, népét köszönti első kö­tetével. Hazáját, ahol feltarlsz- nyázva vándorolt a Sumavá-tól a Bodrogközig. Az épltömunka, a változás, a mozgás, az ú] élet kibontakozása árad minden sorá­ból, erről énekel a hazatalálás, hazára találás poémájának lükte­tő soraiban: „Elbag^alak hány­szor. Tőled messze ' próbáltam, hogy szivem megszeresse / Ide­gen földnek idegen porát: / hiá­ba volt, nem teltem otthonát / a szerelemnek sehol kívüled. / Ha­zajöttem. 0, ölelj magadhozi / Mutass utat a további harchoz, / hogy önmagámban győzzek a ba­jon; / mert a győzelmet nagyon akarom. / Itt akarok lenni ember, magyart /“ Hazára talált a szlovákiai ma­gyar költő, a sebek behegedtek, de az embertelenséget nem felej­ti. Bátran szól a múlt Igazságta- lanságalről, hogy okuljunk belőle, s az emberségért minden időben harcoljunk. „Az elsők között volt — írja róla Egri Viktor államdl- jas Író —, akik múltidézésUkben bántalmakrúl, a lakosságcseréből eredő tragédiákról, a cseh és mor­va földre deportált családok ke­serű sorsáról hozott megrázó ké­peket.“ Am a múlt fájdalmán át­dereng a jövő napsugara, amely a népek megbékéléséhez, a közös haza építéséhez világítja meg az utat. Gyurcsó István második kö­tete, amely „Termő időben“ cím mel 1960-ban jelent meg, már er­ről a megbékélésről, a népek és rvemaetek közös sorsvállalásáról beszél „...Mert ennyi év ntán, ha visszanézünk, / g ha összejön a nép Prága Ö-terón, / megífjodva a jövőről beszélünk: / cseb, szlo­vák, magyar — s az nkrán, / he lyet leiünk a család asztalánál, / szenet termelünk és búzát ara­tunk, / s már olyan mindegy, ki milyen nemzetség... /“ — írja bi­zakodva az országot járó poéta. És nem pihen, nem pihenhet. Sürgeti a megifjuló élet, a jövőbe vetett bizalom, az embísr anyagi és szellemi felemelkedésének táv­lata. Gyurcsó mindenütt ott akar lenni, a Csaillóköz, Gőmör, Má- tyusföld ismerősként köszöntik a költőt, s minden falu fiának fo­gadja. Bolyongásainak írott anya­gát kötetbe gyűjti „Hegyeken-völ- gyeken“ címmel. „Hagyekan-völ- gyekan járva, szememet, fülemet nyitva tartva láttam: kivirágzik a fbW“ — vallja riportkötetéröl. Többen prózában Irt költemény nek nevezik ezeket az írásait, zengő Urával teli képeknek. A kö tetet az egyik csehszlovákiai iro­dalmi fődljjal jutalmazták. Gynrcső István érett termése, a férfikor delelöjén álló költő egyik legértékeeebb verseskötete, a: „Nyugbalao élet*, amely 1964-ben jelent meg. A címadás költői ma gatartást te jelent Nyugtalanul, zaklatott szívvel mért fel a szál­ló, elszánó életet, az erjedő, for rongó, lázas korszakot. Szíve ér­zékeny lemez, az élet, a társadat ml mozgás legkisebb rezaenésel re Is rezonál. De át te alakítja a külső hangot, átszűri idegsejtjei nek finom szövetén, átformálja a maga vUágképőro, megtölti sajá­tos gondolattal és értelemmel, csillogással, amely ritmus és ze ne, kép és életbölcsesség. Előző köteteivel utat tört, Irányt kere­sett, Itt már tiszta kőltés^téérf' a termés, sajátos Izekkel, színek­kel, amelyre annyira jellemző a gyurcsöl hangvétel. A költő egyé­nt világképét nyugtalan és változó tormában vetíti ki. Minden versé­ben ott érezzük a villamos töl­tést, az energia lüktetését, a so­sem nyugvó lélek küzdelmét, kl- tárulkozó őszinteségét. De ott ó- rezzUk ebben a nyugtalanságban a mély emberséget te, a mag«- megmutaitás embert érvényét, az érett férflllra meghittségét. Még természeti képeiben is ott talál­juk az embert, az emberközelsé­get, az együttérző, őszinte hangot. Verseiben múlt és jövendő talál­kozik, kapcsolódik szerves egész- szé. Hol tiszta, egyszerű szavak­kal beszél a tegnapról és a má­ról, hol elemző, a lélek legmé­lyére lehatoló szándékkal. Az em­berség nem puszta sző Gyurcsö- nál, s nem fogadkozö ars poetica. Emberi sorsok lüktetnek a szavak mögött, olyan mélyrohatő életké­pek, mint a Gioel Dongó András sorsát bemutató költemény. A köl­tő nem rejtőzik a szavak mögé, mindig a valóságot mutatja, sok­szor balladás komorsággal, de mindig a teljesség igényével.,. Sze­relmi lírája tiszta, őszinte embe­ri érzésekkel telített. Olyan, m-lnl a mindennapi kenyér, mint a nap­fény vagy harmatcsepp, amely táp­lál és erót ad, amely nélkül nem tudnánk élni. „Lehetsz nagyon messze, / akármilyen távol, / kö­zelemben jársz te, / ha én ágy kívánom. / Szememben hordozlak, I örök tükör vagyok, / belorajzol- tak már / a sugárzé napok. / Gyé- mánttú reggelek / jiéstek a sze­membe, / hogy az éjszakáim / ve­led teljenek be. / S lehetsz na­gyon távol, / akármilyen messze, / csak bezárom szemem, / s itt maradsz örökre. / Ki tndná elven­ni / tőlem, ha nem adlaki / Itt vagy te, a legszebb, / tgy csak én mutatlak. / Igazítsd meg hajad / két szemem tükrében, / úgyis rit­kán látod / magad ilyen fény­ben. / Íme, itt áll a költő, deiesedő hajjal, elszállö emlékekkel. Mö­götte a napoe nyár, az Ifjúság, e- lötte az idő téli, zúzmarás tájai. A szív Ilyenkor már többet hall- gatöztk beleié, emlékeket keres, az élet értelmét. Es a szív azt vallja, érdemes volt... érdemes volt élni, dolgozni, örülni, szeret­ni. Érdemes volt hinni az ember­ben (akkor te, ha osalödásokikal terhes az út], s égni, elégni a költészet gyötrelmesen szép tüzé ben. Amit Gyurcsó István tett, a népért, népéért tette, az egysze rű munkásokért, parasztokért, az ő szépülő és megszépülő sorsuk ról adott számot könyveiben, messzire zengő verseiben. „Messze, magasan járok, mégis közel /a földhöz, amely lábam megkötözi, / tűzhelyek melegével ölel körül. / Nevetnek a patakok gyöngykövei. / Az égnek lehet szép felhörubájo, / én telöltözköd ni nem kívánkozom. / Inkább se­bezzék kövek a lábam lent, / ott fönt nem akad. nincs hű roko­nom. / Hideg csillagok, csábitó közelség, / csalóka fény az, s oly messze van, messze. / TI kövek, bokrok, fű, fa, víz, ntak... / szi­vem az embert csak itt lent ke resse. / Magamat Is, lám, közte­lek találom, / Itt fnl össze min den emberi lábnyom. /“ A költő hangja az élet múlásá­val s talán a messze szálló remé­nyekkel egyre medltatlvabbá vá llk. A hang fojtottabb, a gondola­tok rejtettebben törnek felszlore, úgy mint a búvópatak. A költő tudja, hogy oeim válthatja meg a világot, és azt te tudja már, hogy nem is ez a fontos, hanem az a szándék, amely minden gonoszság és embertelenség ellen serkentet ; te, s az emberiesség, szépség ős Igazság győzelmének szolgálatába állította költészetét. Ez a szán­dék és Lgyekeaet tapintható ki legutóbbi, az 1968-ban megjelmt „Percmutatók“ című kötetéinek verseiben, amelyekben válást ke rés az egyént ós az egész embe rlséget nyugtalanító kérdésekre. Kötete bevezetöjébeo írja: „A kö­tet — hatvan ver* — egy lehet­séges éra hatvan percének tér­ben és időben független gondolat- sara. Pillanatok, melyek szaka­datlanul Uaeineltetik az ember szi­vét, ős a zzfv, mint az aranymo­sók szitája, felfogja a gondolatok aranyszemcsóit: de felfogja a ka vicsot is, z e verMk Inlúbb ka­vicsok, mint aranyszemcsék. Kö­vek, amelyek az epe- vagy vese­kövekhez hasonlóan fájdalmas iz- gelomban tartják az érzékeny f- degrendszert. Ilyének a versek. De még az sem bizonyos, hogy ver­sek ezek a leírt gondolatok. Ta­lán csak küszködő szorongások. Menekülés az ólet kimondhatat­lan, megfogalmazhatatlan kérdé­sei elöl — vagy nyugtalan váiass- keresés a kérdésekre...“ A költő elindult egykor re­ménységgel a lelkében, kísérte ő- röm és kísérte bánat, s ha kín­lódva, botladozva te — fölért a magasba. Vállán batvian esztendő terhével most már saéttóklnthet és felmérheti az utak hosszát. Nem, nem küzdött hiába, s nem élt sem fösvényen, sem oktalanul. Amije volt, szétosztogatta népé­nek, embertársainak. Érzelmei, gondolatai verssé léayegültek s elkerültek mindazokhoz, akik ver­seire vártak. S ki tudja, mennyi embernek nyújt vigaszt a költő, ki tudja, mennyi lélekben zeng tovább a vers, vagy talán egy-egy verssor? Olvasói, tisztelői, barátai most gondolatban köréje áWun-k, és szivünk szeretetével köszöntjük a hatvanesztendős Gyurcső Ist­vánt; kívánunk neki további erőt, egészséget s még sok-sok, alko­tásokban gazdag esztendőt. S ve­le együtt valljuk és mondjuk az ars poeticának is felfogható ne­mes veretű sorokat, a sorokbóil áradó gondolatot: Omz szét magadból mindent, megtérül. hidd el, kamatok kamatjával, ha olyannak adod magad, aki tán maga is szegény, mert adakozott. DENES OYOROY

Next

/
Oldalképek
Tartalom