Új Szó, 1986. június (39. évfolyam, 127-151. szám)

1986-06-02 / 127. szám, hétfő

Arjai, egyesüljetek! Az Ostrava-Hrabuvce-i középfokú szakmunkásképző intézetben tavaly hozták létre a kerületi elektronikai és számítástechnikai módszertani központot. A szakmai oktatásról az intézet komplex racionalizációs brigádja gondoskodik, amely szorosan együttműködik a Vítkovicei Klement Gottwald Vasmű és Gépgyár műszaki dolgozóival. Ez év márciusában a központ további nyolc IQ 151-es mikroszámítógéppel gyarapodott, s így a szakköröket látogató alapiskolai és szakintézeti tanulók száma a korábbi hatvanról kétszázra emelkedhetett. A Nemzet­közi Gyermeknap alkalmából a legfiatalabb tanulók ismerkedtek a számítástechnikával. A felvételen Jirí Kubín mérnök az Ostrava- Hrabuvce-i alapiskola tanulóinak magyarázza a SÁP11 személyi számítógép működését. (A ČSTK felvétele) Befejeződött a mongol pártkongresszus Ismét Dzsambin Batmönh az MNFP KB főtitkára • Gustáv Husák üdvözlő távirata • Csehszlovák kitüntetés a mongol vezetőnek SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Ma is időszerű Amilyen gyakran emlegettük tíz évvel ezelőtt a komplex szocialista racionalizációt, ma olyan ritkán beszélünk róla. Tudatosítanunk kell azonban, hogy nem az a fontos, hogy erről vagy netán másról sokat vagy keveset beszélünk-e, hanem az, hogy a szükséges módon alkalmazzuk-e a gyakorlatban. Nincs abban semmi kivetnivaló, ha korábban annyira elterjedt kifejezéssel csak elvétve találkozunk, hiszen a döntő az, miként vittük be szellemét például azoknak a bizottságoknak a tevé­kenységébe, amelyek a tüzelőanyagok, az energia és üzemanya­gok fogyasztásának és ésszerű felhasználásának társadalmi ellenőrzését végzik. S ugyancsak miként mutatkozik meg a nyers- és alapanyagok, különösképpen pedig a fémek felhasználásában. Ez az ésszerűsítési hullám vitathatatlanul sokat tett elsősorban a termelési folyamatok gazdaságosabbá tétele érdekében. A komplex szocialista racionalizáció „termései“ közé soroljuk a komplex racionalizációs brigádokat is, amelyek létrehozásá­hoz az Észak-morvaországi kerületből érkezett az ösztönzés. Tudvalévő: a problémák megoldásának olyan új módszeréről van szó, amelyet egyetlen szervezet lehetőségeit és képességeit túllépő feladatok megoldása során alkalmaznak. Éppen a terme­lésben, a kutatásban és más intézményekben, valamint szerve­zetekben dolgozók képességeinek és tudásának összevonásá­val sikerült a sürgető kédések megoldásában számottevő lépéseket tenni. Már az a tény is, hogy fokozatosan mintegy húszezer ilyen kollektíva jött létre, bizonyítja a módszer széles körű elfogadtatását. De ugyanúgy, mint a komplex szocialista racionalizációról, a komplex racinalizációs brigádokról is kevesebbet beszélünk. Hiba ez egyáltalán? Népgazdaságunk ugyanis nem annak következtében változik, hogy mit mondunk, hanem a tettek nyomán. Esetünkben népgazdaságunk fokozottab intenzifikálá- sának szükségességével kapcsolatban érdemes elgondolkodni azon, hogy a szóban forgó módszereket helyesen, célszerűen és valóban a lehető legszélesebb körben alkalmazzuk-e. Továbbra is közel húszezer komplex racionalizációs brigád tevékenykedik. Ez a szám azonban csupán orientációs mutató, döntő fontosságú az, hogy tevékenységük, és az a szívósság, amellyel a kiválasztott problémák megoldására törekednek mire irányul. így nem marad más hátra, mint a vállalatok felé fordulni azzal a kéréssel, hogy mérlegeljék a rájuk bízott feladatok nagyságát, saját képességeiket és határozzák meg, mely problémák megoldását kell közös erővel elvégezni. Támogatni kell a már létező összevont kollektívák tevékenységét, hogy minél hama­rább elérjék céljukat, de emellett átgondoltan és időben kell létrehozni a továbbiakat. Az intenzifikációt nem kell önálló feladatnak tekinteni - ami öncélúsághoz vezethetne hanem a jobb eredmények elérésének módszereként kell számon tartani. Röviden intenzivebben fogni hozzá a feladatok megoldá­sához, kihasználva az eddig ismert és bevált utakat, valamint továbbiak kipróbálására vállalkozva. Gyakran emlegetjük az újszerű gondolkodás és a problémák megoldásához való hozzáállás új módszereinek szükségessé­gét, főként azzal kapcsolatban, hogy meg kell gyorsítanunk a gazdálkodás extenzív típusáról az intenzív módszerekre való áttérés folyamatát. Ez vitathatatlan, teljes mértékben indokolt követelmény. Nem jelenti azonban azt, hogy minden korábbit félredobjunk. Arra utal, hogy továbbra is támogassuk azt, ami hasznos számunkra. Hiszen a szocialista munkabrigádok sem azért elavultak, mert negyed évszázada léteznek hanem azért, mert tevékenységük napjainkban már megköveteli, hogy igénye­sebb feladatokat tűzzenek maguk elé. Annak ellenére is, hogy most a dolgozókollektívák ösztönzésének magasabb formáját fejlesztjük ahhoz, hogy jelenlegi feladatainkat maradéktalanul meg tudjuk oldani, (gy a brigádrendszerú munkaszervezés és javadalmazás módszere mellett a komplex racionalizációs brigádok is hatékonyan segíthetik elő a problémák megoldását, bár velük párhuzamosan új, magasabb formák bevezetését szorgalmazzuk. így tehát a komplex szocialista racionalizációt sem kell mindenképpen mellőznünk, függetlenül attól, hogy jelenleg gyakrabban beszélünk a nyersanyagok és az energia magasabb fokú hasznosításáról és vele párhuzamosan a jobb használati tulajdonságokkal rendelkező termékek előállításáról. Végül is már az a követelmény, hogy a beruházások szerkezetében a rekonstrukció és a korszerűsítés az újabb építkezések rovására emelkedjen, nem más, mint a komplex szocialista racionalizáció egyik elvének alkalmazása. Miről van tehát szó? Elsősorban tudatosítani kell, hogy ami bekerült az idei tervbe - és természetesen az egész ötéves tervbe - semmiképpen sem túlméretezett követelmény, - hanem a feltétlenül szükséges minimum ahhoz, hogy társadalmunk tovább fejlődhessen, elért életszínvonalunk és szociális bizton­ságunk megerősödjön és növekedjen. Ha tehát a terv a pótolha­tatlan minimumot jelenti, akkor mindenekelőtt szükségessé válik az erőforrások és a meglévő eszközök összevonása céljaink egyenletes, folyamatos, hatékony és gazdaságos megvalósításához. Le kell számolnunk mindennel, ami elavult, vagy nincs kellő hatékonysága, teljes mértékben ki kell használnunk azt, ami bevált, és fejlesztenünk kell azokat az új megoldásokat, amelyek nagyobb hasznot és kiváló eredménye­ket ígérnek. Röviden: nem nyugodhatunk bele a középszerűségbe, többet kellene töprengenünk azon, hogy mit és hogyan végezzünk jobban, ne azzal hasonlítsuk össze előrelépésünket, hogy mit értünk el tavaly, hanem azzal, hogy mire voltak képesek hasonló körülmények között mások, miközben gazdaságosabban és hatékonyabban dolgoztak. RUDÉ PRÁVO HÉTFŐ 1986. június 2. XXXIX. évfolyam 127. szám Ára 50 fillér Bohuslav Chňoupek Bulgáriába látogat (ČSTK) - Petr Mladenov bol­gár külügyminiszter meghívására a közeli napokban baráti munkaláp togatást tesz a Bolgár Népköztár­saságban Bohuslav Chňoupek csehszlovák külügyminiszter. Abe Sintaro elutazott Moszkvából (ČSTK) - Abe Sintaro japán külügyminiszter szombaton befe­jezte hivatalos látogatását a Szov­jetunióban és elutazott Moszkvá­ból. Eduard Sevarnadze szovjet külügyminiszterrel a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének lehe­tőségéről folytatott nyílt eszme­cserét. A külügyminiszteri tárgya­lásokon az időszerű nemzetközi problémák is napirenden szere­peltek. Sevardnadze és Sintaro kormányközi megállapodást írt alá a kulturális kapcsolatokról, amely értelmében bővítik az együttmű­ködést a szovjet és japán tudósok és tudományos intézetek között, kiállításokat és más akciókat ren­deznek. Abe Sintaro látogatásá­nak befejeztével sajtóértekezletet tartott. (ČSTK) - Ulánbátorban szombaton befejeződött a Mongol Népi Forradalmi Párt XIX. kongresszusa. A zárónapon folytatódott, majd befejeződött a vita a kongresszusi beszámolóról. Ezt követően a küldöttek egyhangúlag jóváhagyták a tanácskozás dokumentu­mait. A párt újonnan megválasztott központi bizottsága elsó ülésén Dzsambin Batmönhöt választot­ta főtitkárává. A testület ugyan­csak megválasztotta a politikai bizottság tagjait és póttagjait, a tit­kárság tagjait, valamint a revíziós és az ellenőrző bizottság elnökeit. Kongresszusi zárszavában Dzsambin Batmönh a többi között rámutatott, a mongol kommunis­ták legfelsőbb szintű tanácskozá­sa a párt és a nép egységét demonstrálta, s kiemelkedő határ­kő volt a párt, az állam, az egész társadalom életében. A kongresz- szuson igényes, nyílt vita folyt a hiányosságokról is, s a tanács­kozáson kitűzték a párt tevékeny­ségének és az ország intenzív fejlesztésének a távlatait. Batmönh a továbbiakban rámu­tatott, Mongólia és az MNFP a jövőben is következetesen fogja erősíteni a hagyományos barátsá­got a testvéri szocialista országok­kal, aktívan fog harcolni azért, hogy a mongol nép alkotó munká­ja kedvező külső feltételek között Együttműködési egyezményt írtak alá (ČSTK) - Bratislavában tegnap a baráti együttműködés fejleszté­séről szóló egyezményt írtak alá a Nyugat-szlovákiai kerületnek és a Szovjetunió Szaratovi területé­nek a képviselői. A Nyugat-szlo­vákiai kerület részéről a dokumen­tumot Ignác Janák, a CSKP KB Elnökségének póttagja, nyugat­szlovákiai kerületi pártbizottság vezető titkára, a Szaratovi terület részéről pedig Alekszandr Hom- jakov, az SZKP területi bizottsá­gának elsó titkára írta alá. Jelen volt Jurij Kandalov, a Szovjetunió bratislavai fókonzulja is. Ezt köve­tően a szaratovi küldöttség haza­utazott. folyhasson és hozzá kíván járulni az ázsiai és egyetemes béke megszilárdításához. A főtitkár ezután befejezettnek nyilvánította a kongresszust. Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára táviratban üdvözölte Dzsambin Batmönhöt abból az alkalomból, hogy ismét megvá­lasztották az MNFP KB főtitkárá­vá. A távirat hangsúlyozza, a vá­lasztás annak a bizalomnak és tekintélynek a megnyilvánulása, amelyet Batmönh elvtárs élvez a párttagok és az egész mongol nép körében. Gustáv Husák meg­győződését fejezi ki, hogy a két testvérpárt, a két ország közötti hagyományosan baráti kapcsola­tok a jövőben is sokoldalúan fognak fejlődni a békéért, a szo­cializmusért és az egyetemes ha­ladásért vívott közös harc érde­kében. Antonín Kapek, a CSKP KB Elnökségének tagja, a mongol pártkongresszuson részt vett csehszlovák küldöttség vezetője Ulánbátorban tegnap magas ki­tüntetést adott át Dzsambin Bat- mönhnek: a Klement Gottwald Érdemrendet. A kitüntetést Gustáv Husák 60. születésnapja alkalmá­ból, a csehszlovák-mongol barát­ság és együttműködés fejleszté­sében és elmélyítésében szerzett érdemeiért adományozta az MNFP KB főtitkárának, a Nagy Népi Hural elnökének. Az ünnepi aktust követően Antonín Kapek és Dzsambin Batmönh szívélyes lég­körű megbeszélést tartott. A cseh­szlovák pártküldöttség ma utazik haza Ulánbátorból. SZOVJET KORMÁNYNYILATKOZAT A SALT-szerződés megsértése rendkívül veszélyes lépés (ČSTK) - A szovjet kormány szombaton nyilatkozatot adott ki azzal kapcsolatban, hogy az amerikai kormány olyan lépést tett, amely újból egyértelműen bizonyltja Washington külpoliti­kája a lázas fegyverkezésre, a világűr militarizálására és a fe­szültség fokozására irányul. Reagan amerikai elnök május 27-én közölte, az USA a jövőben gyakorlatilag nem hajlandó meg­tartani a hadászati támadó fegy­verek korlátozására vonatkozó szovjet-amerikai SALT-szerzódé- seket. Az elnök döntése azt jelenti, hogy a jelenlegi amerikai vezetés rendkívül veszélyes intézkedést tett a lázas nukleáris fegyverke­zést fékező szerződéses rendszer megbontására. Az USA az év végén kíván fel­hagyni a SALT-II szerződéssel azáltal, hogy hadászati nehéz bombázóit újabb cirkáló rakéták­kal szereli fel, s így túllépi a szer­ződésben meghatározott plafont. Az elnök kijelentette, az USA nem szerel le megfelelő számú fegyve­reket, ami lehetővé tenné a meg­határozott szint megtartását. Az amerikai kormány lényegé­ben a nukleáris fegyverkezés fo­kozódására vonatkozó átfogó programjának a megvalósításába fogott bele. Ezt bizonyos mérték­ben korlátozták a SALT-szerződé- sek. Most a B-52-es és a B-1-B típusú .hadászati bombázókkal párhuzamosan állítják rendszerbe az interkontinentális ballisztikus rakéták új típusát, a Midgetmane- ket, s további ötven MX-rakétát állítanak hadrendbe. Azt is közöl­ték, hogy a ,.csillagháborús prog­ram“ keretében folytatják a csa­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom