Új Szó, 1969. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1969-02-01 / 27. szám, szombat

/ Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA SZOMBAT 1969. február 1. BRATISLAVA XXII. ÉVFOLYAM 27. szám Ára 50 fillér A Szövetségi Gyűlés bizalmat szavazott a kormánynak A képviselők felszólalásaikban támogatták a kormány programnyilatkozatát % Törvényt fogadtak el az Államvédelmi Tanácsról # Az ostravai bányászok kíván­sága: nyugalom, rend és biztonság l[ VIETNAM (Parlamenti tudósítónktól.) — A Szövetségi Gyűlés pénte­ken a kormány programnyilatkozatának megvitatásával foly­tatta tanácskozását. Amíg a képviselők a Spanyol-teremben elmondták észrevételeiket a kormány programnyilatkozatával kapcsnlatban, addig a Rudolf-galériában egymást követték a küldöttségek, melyek a Szövetségi Gyűlés vezetőinek és képvi­selőinek jókívánságukat s egyben a jelenlegi politikai helyzet­tel kapcsolatos állásfoglalásukat fejezték ki. Josef Jagärmann képviselő kül­politikai vonatkozású kérdések­kel foglalkozott. A többi között feltette a kérdést, értékelték-e már, hogy külképviseleti hiva­talaink dolgozói az elmúlt év második felében hogyan telje­sítették Svobda elnök és a Kül­ügyminisztérium utasításait. Erik Monczka képviselő a bá­nyaipar és a bányászok megol­datlan problémáira mutatott rá felszólalásában. Jirí Flayberk képviselő a Csehszlovák Szocia­lista Párt nevében támogatta a kormányprogramot. Dr. Josef Špaček képviselő felszólalásában kifejezte a kommunista képviselők egyet­értését, az előterjesztett prog­ramnyilatkozattal. Kitért társa­dalmunk jelenlegi helyzetének ' jellemzésére is. Megállapította, hogy országunkban olyan erők is dolgoznak, melyeknek nem ér­dekük a kormány erőfeszítései­nek sikere. Az ilyen erőkhöz tartoznak egyrészt a szektás, dogmatikus csoportok, másrészt a radikális, antimarxista, sőt szocialistaellenes erők. Ezek az erők megegyeznek abban, hogy gátolják az államvezetést az igazi problémák megoldásában, alá akarják ásni a nép bizal­mát, az elmúlt év január utáni politikai irányt. A kormány programnyilatkozata jelentős lépés a társadalom szocialista fejlesztésének szempontjából — mondta J. Špaček. A Szövetségi Gyűlésben nagy érdeklődést keltett Vasil Birak képviselő felszólalása, aki meg­állapította, hogy a szocialista­ellenes erők ismét aktivizálód­nak. Tanúi vagyunk annak — mondotta —, hogy közvetlenül EGY A CÉLUNK A Szövetségi Gyűlés elnöke és elnökhelyettese fogadta a parlament magyar, német, lengyel és ukrán képvise­lőinek küldöttségét A csehszlovák parlament második világháború utáni tör­ténetében csak egyszer fordult elő, hogy a legfelsőbb alkot­mányozó testület vezetői külön fogadták az országban élő nem­zetiségek képviselőit. Erre 1968. október 28-án került sor, ami­kor a Nemzetgyűlés megvitatta a nemzetiségi alkotmánytör­vényt. Ez a ritka eset tegnap délben megismétlődött. Dr. Pe­ter Colotka professzor, a Szö­vetségi Gyűlés elnöke és dr. Dalibor Hanes professzor, a Nemzetek Kamarájának elnöke fogadta a nemzetiségek képvi­selőinek csoportját. E találko­zón valamennyien nem vettek részt, de minden nemzetiség képviselve volt. A küldöttséget Lőrincz Gyula képviselő, a Szö­vetségi Gyűlés elnökségi tagja vezette. Ott volt Vasil Kapišov­4ky, a Nemzetek Kamarája el­nökségének tagja, ukrán képvi­selő, Erich Monczka lengyel képviselő és Erich Panster né­met nemzetiségű képviselő. A magyarok közül jelen volt még dr. Szabó Rezső, az SZNT alel­nöke és Cserge Károly a Szö­vetségi Gyűlés elnökségének tagja. A képviselők nevében Lőrincz elvtárs fejezte ki jókívánságait a parlament vezető személyisé­geinek megválasztásuk alkal­mából. Kifejezésre juttatta a nemzetiségek reményét, hogy a legfelsőbb népképviseleti szerv figyelemmel fogja kísérni a nemzetiségek életének problé­máit, a nemzetiségi vidékek igényeit, és a magyar, ukrán, lengyel és német képviselők­kel együttműködve mindent megtesz az országban élő ki­sebbségek problémáinak megol­dására. Lőrincz elvtárs hangoz­tatta, hogy a nemzetiségi kép­viselők választóik véleményé­nek megfelelően bizalommal tekintenek a Szövetségi Gyűlés törvényhozó munkássága elé. P. Colotka professzor így vá­laszolt Lőrincz elvtárs szavaira: — A nemzetiségi kérdés gya­korlati megoldásának súlypont­ja természetesen a nemzeti köztársaságokban lesz. De ezzel a kérdéssel szövetségi szinten is komolyan kívánnak foglal­kozni. A Szövetségi Gyűlés (Folytatás a 2. oldaloni a Központi Bizottság vagy a kormány konszolidációs intéz­kedései után ezek az erők olyan akciókat szerveznek, amelyek elvonják a lakosság figyelmét a pozitív politikától. V. Bilak továbbá bírálta azt a gyakorlatot, hogy egyes Intéz­ményeink elzárkóznak a szocia­lista országokkal való kulturá­lis, tudományos és más kapcso­latok elől. Jan Šubrt képviselő a lakás­építkezés kérdéseivel foglalko­zott. A Csehszlovák Néppárt ne­vében Josef Zednik képviselő támogatta a kormány program­nyilatkozatát. Dr. Cestmír Cí­saf, a CSNT elnöke felszólalá­sában hangoztatta, hogy meg kell teremteni a feltételeket az ideiglenes helyzet felszámolá­sára. Ezzel kapcsolatban ki­emelte, hogy a választások ki­írása időpontjának meghatáro­zása fordulatot jelent majd a közvéleményben, mert megte­remti a feltételeket a nyugodt alkotómunkához. Č. Císaf nem ért egyet azokkal, akik szerint a választások azonnali megtar­tása és a hírközlő eszközök te­rén való intézkedések minden­re gyógyírt jelentenek. Vélemé­nye szerint a szövetségi kor­mány programnyilatkozata jó irányt mutat, s most arról van szó, hogy a szavakat tettek kö­vessék. Dr. Vladimír Vydral képvise­lő a kormányprogram gazdasá­gi vonatkozásaival foglalkozott. Bohuslav Lastovička képviselő ugyancsak támogatta a szövet­ségi kormány nyilatkozatát. Fel­szólalásában bírálta azokat, akik az elmúlt napok prágai eseményeit bagatellizálni sze­retnék. Felhívta a figyelmet a szocialista országokhoz fűződő kapcsolatok normalizálására és az országaink közötti együtt­működésre. A Szlovák Szabadságpárt ne­vében Jozef Mjartan képviselő (Folytatás a 2. oldalon) Nincs előrehaladás Párizsban A dél-vietnami szabadságharcosok Tet-offenzívájának első évfordulója # Laird a vietnami helyzetről Párizs — A párizsi tárgyalá­sok második plenáris ülésének befejezése után a küldöttségek vezetői rövid nyilatkozatokat adtak a sajtó képviselőinek. Tran Buu Kiem, a DNFF dele­gációjának vezetője kijelentet­te, hogy miközben az Egyesült Államok Dél-Vietnamban foly­tatja bűnös tevékenységét, a saigoni rezsim és Washington képviselői Párizsban a szerepek felcserélésére törekednek. Xuan Thuy, a VDK küldöttsé­gének vezetője a következőkép­pen nyilatkozott: az Egyesült Államok és a saigoni rezsim küldöttsége ezúttal sem lépett fel új elgondolásokkal. Mi vál­tozatlanul úgy véljük, hogy a vietnami probléma békés meg­oldását a VDK és a DNFF által előterjesztett öt-, illetve négy­pontos program alapján lehet megvalósítani. Pham Dang Lam, a saigoni rendszer képviselője az eddigi tanácskozások eredménytelen­ségét azzal magyarázta, hogy a VDK és a DNFF küldöttsége nem fogadja el az amerikai és a saigoni rezsim elgondolásait. Henry Cabot-Lodge, a wa­shingtoni delegáció vezetője a csütörtöki ülésről mindössze annyit mondott, hogy a tanács­kozások ezúttal ts eredményte­lenek voltak, mert a „másik fél nem fogadta el javaslatainkat." A dél-vietnami szabadsághar­cosok Tet-offenzívájának első évfordulóján csak szórványos harci tevékenység folyt Dél­Vietnamban. Ugyanakkor az amerikaiakat aggodalommal töl­ti el legutóbbi felfedezésük: Saigontól 85 kilométernyire megtalálták a partizánok egyik épülő föld alatti duzsungel-kór­házát, amely hat kisebb és két nagyobb kórteremből áll, ösz­szesen mltegy 300 ággyal. Az amerikai szakértők szerint az egészségügyi berendezések egy teljes partizánhadosztály ellátá­sát biztosították volna, amiből arra következtetnek, hogy a gerillák újabb támadó művele­tekre készülnek fel. A DNFF hírügynöksége arról számol be, hogy Quang Nam tartományban a szabadsághar­cosok január közepén 250 el­lenséges katonát tettek harc­(Folytatás a 2. oldalon) C KÖZEL-KELET ] Brezsnyev üzenete Nasszernek Izrael cáfolja a Jordánia elleni légitámadásokat Q Bizalmat kapott a libanoni kormány Kairó — Az Al Ahram pén­teki száma idézi a közel-keleti hírügynökségnek azt az értesü­lését, hogy Selepin, a Szovjet Szakszervezetek Központi Taná­csának elnöke, aki a IV. arab szakszervezeti kongresszuson résztvevő szovjet küldöttséget vezeti, fontos üzenetet hozott Brezsnyevtől Nasszer elnöknek. A hírügynökség értesülése sze­rint Nasszer hosszasan tanács­kozott Selepinnel az üzenet tar­talmáról. Részleteket a lap nem közölt, csupán annyit, hogy az üzenet a közel-keleti konflik­tussal kapcsolatban több olyan A NOSZOVETSEG PROGRAMJA REÁLIS Tegnap a Kultúra és Pihenés Parkban folytatódott a szlová­kiai nők kongresszusa. Az el­nökségi asztalnál ismét ott ült Štefan Sádovský elvtárs, a szlo­vák kormány elnöke, Mária Sedláková miniszterasszony és Pavla Dubčeková, Dubček elv­társ édesanyja. A második nap vitával folytatódott. A 170 000 nőt képviselő 445 delegátus kö­zül 36-an jelentkeztek a vitá­ba. A legtöbben a hiányossá­gokra mutattak rá, hangsúlyoz­va, hogy végre rendet kell te­remteni a szolgáltatások terén, a közellátásban, a munkalehe­tőségek megteremtésében. Ám az akcióprogram teljesítéséhez, a gazdasági egyensúly megte­remtéséhez feltétlenül szüksé­ges a nyugodt belpolitikai hely­zet. Fischerová elvtársnő, a cseh nők delegációjának vezetője az új szervezeti felépítésről be­szélt. Közölte, hogy a Csehszlo­vák Nők Tanácsában paritásos képviseletet kapnak a szlovák nők. javasolta, hogy a főtitkár szlovák nemzetiségű legyen. A küldöttek szavait nagy tetszés­sel fogadták. Ez után a bizottságok mun­kájáról számoltak be az egyes elnökök, majd felolvasták Lud­vík Svoboda köztársasági elnök üdvözlő levelét. A levélben többek között ez áll: „A járá­si konferenciákról hozzám ér­kező levelekben a nők teljes bizalmukról biztosítanak, s ígé­rik, hogy támogatják pártunk politikáját, becsületes törekvé­seinket. Köszönjük e támogatást és a jövőben is számítunk rá. Ígérem mindent megteszek azért, hogy a nők jogos köve­telései meghallgatásra találja­nak, és meg is oldják őket." A kongresszus jóváhagyta Svobo­da elvtársnak, a CSKP és az SZLKP Központi Bizottságának küldött levelét, melyben hang­súlyozza, hogy a nők a január utáni szellemben kívánnak dol­gozni. A küldöttek kívánságára — bár eredetileg nem állt szándé­kában — Sedláková elvtársnő is felszólalt. Hangsúlyozta, hogy elsősorban a munkafe­gyelmet kell megszilárdítani, Irena Ďurišová, a Szlovák Nőszövetség elnöke # A statisztika önmagáért be szél: kevés a munkalehető­ség, alacsony a nők fizetése Q Bízzunk a nőkre komoly tisztségeket nevezzük a dolgokat a nevü­kön: a hanyagságot hanyagság­nak, a nemtörődömséget nem­törődömségnek és a becsületes­séget becsületességnek. És e szerint jutalmazzuk is. Az, hogy munkához jutottunk, va­gyis hogy dolgoznunk kell, nem jelenti még egyenlőségün­ket — mondotta. Ki kell har­colnunk anyagi és társadalmi megbecsülésünket. Szolidaritás­ra szólította fel a nőket. A nap folyamán 38 üdvözlő távirat érkezett. A vita befeje­zése után a küldöttek elfogad­ták az alapszabályzatot és meg­választották az új elnökséget, melynek 103 tagja van. Az el­nök Ismét Irena Ďurišová lett. A Csehszlovák Nők Tanácsának főtitkárává Marta Ludrovská)o­gászt választották meg. Ezzel a Slovák Nőszövetség alakuló kongresszusa befejező­dött. —ozo— kérdést tartalmazott, amelyek­kel a szovjet vezetők az elmúlt napokban foglalkoztak. A bagdadi rádió — annak el­lenére, hogy napközben az iz­raeliek többször cáfolták — es­ti adásában megismételte ko­rábbi jelentését, amely szerint izraeli harci repülőgépek csü­törtökön behatoltak jordániai területek fölé, azon a részen, ahol iraki haderők állomásoz­nak. A bagdadi rádió szerint az izraeliek három ízben sértették meg Jordánia légiterét. Az első támadást hét izraeli gép haj­totta végre. Ammanban a jordá­niai katonai szóvivő megismé­telte a legutóbbi bagdadi jelen­tést. Az új libanoni kormánynak bizalmat szavazott a parlament. Az új kormány programnyilat­kozatában általános hadkötele­zettség bevezetését, valamint számos gazdasági és szociális intézkedést Ígért. A parlament ülését egynapos sztrájk kísérte, melyet a szö­vetségben tömörült három jobb­oldali politikai párt hirdetett meg, tiltakozásul az ellen, hogy a kormányban nem kap­tak helyet a jobboldali politi­kusok. Ottó Winzer, az NDK és Mah­mud Riad, az EAK külügymi­nisztere csütörtökön újabb meg­beszélést tartott Kairóban. Az egyhetes hivatalos látogatáson az EAK ban tartózkodó NDK­külügyminiszter és egyiptomi kollégája között ez volt a má­sodik megbeszélés. Wolniak lengyel külügymi­niszter-helyettes is befejezte egyiptomi látogatását. A közel­keleti helyzetről és mindkét felet érdeklő kérdésekről tár­gyalt Riaddal. Hejkal, az Ahram főszerkesz­tője szokásos pénteki vezércik­kében az Egyesült Államok kö­zel-keleti politikájával foglal­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom