Új Szó, 1965. június (18. évfolyam, 150-179.szám)

1965-06-01 / 150. szám, kedd

Világ proletárjai, egyesüljetek! ÜJSZO SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTJ BlZOTTSAGANAK NAPILAPJA BRATISLAVA 1963. JÜNIUS 1. Kedd XVIIL ÉVFOLYAM ISO. szám Ára 30 fillér Országszerte tüntetések Dominikában az amerikai beavatkozás ellen Éles bírálat az AÁSZ ellen • Rusk ismét Amerika-közi rendőrcsapatok szervezését szorgalmazza Jottin Cury, Caamano kormányá­nak külügyminisztere levelet tett köz­zé, melyet az Amerikai Államok Szer­vezete Washingtonban tanácskozó bi­zottságának küldött. A levélben éle­sen bírálta az AÄSZ személyes meg­bízottjának tevékenységét. Azzal vá­dolta őt, hogy hamis híreket terjeszt a dominikai helyzetről és Imbert jun­táját támogatja. A levélben az Amerika-közi csapa­tok azonnali kivonását követeli és el­utasítja azt, hogy az AÁSZ olyan rendszert akar kényszeríteni a Domi­nikai Köztársaságra, amely az Egye­sült Államok érdekeinek felelne meg. (Folytatás a 3. oldalon) Santo Domingo (ČTK) — A Domi­nikai Köztársaságban országszerte tüntetések voltak az amerikai inter­venció ellen. A legnagyobb tünteté­sek Santiago de los Caballeros és San Francisco de Macorís városokban vol­tak, ahol a rendőrség két tüntetőt agyonlőtt. A helyi katonai egységek parancs­nokai a santiagói és barahonei légi támaszpontok parancsnokainak kivé­telével nem hajlandók csatlakozni Im­bert tábornok juntájához. Caamano ideiglenes kormányának több ezer híve tüntetett Santo Domin­gőban az alkotmányos kormány, mel­lett. Mongol párt­ás kormányküldöttség látogat hazánkba (CTK) — A CSKP Központi Bizott­sága és a kormány meghívására jú­nius második felében hivatalos láto­gatásra érkezik hazánkba a Mongol Népköztársaság párt- és kormánykül­döttsége. A küldöttséget Jundzsagin Cedenbal, a Mongol Forradalmi Néppárt Központi Bizottságának első titkára, a Mongol Népköztársaság mi­nisztertanácsának elnöke vezeti. Waldeck Rochet: A kommunisták és a szocialisták közös jelölttel lépjenek fel az elnökválasztáson Párizs (CTK) — Párizsban közzétették Wáldeck Rochet-nek, az F KP Köz­ponti Bizottsága főtitkárának Guy Mollethez, a Szocialista Párt főtitkárá­hoz intézett levelét. Rochet levelében áz elnökválasztással, valamint annak lehetőségével foglalkozik, hogy a kommunisták és a szocialisták közös jelölttel lépjenek fel. Rochet levelében hangsúlyozza, a kommunisták saját jelöltjükkel lép­hogy Franciaországban a kommunis- nek fel. ták részvétele nélkül nem szerezhető Vichyben befejeződött az MRP ér­meg a baloldali többség. Ellenkező- tekezlete. Az értekezlet végén Pflim­leg, a munkás és demokratikus erők lin volt miniszterelnök tartott beszá­közös programja szolgálhatna alapul a republikánus erők egységének lét­rehozásához az elnökválasztásokon. A levél megemlíti a Francia Kom­munista Párt már előbb tett javasla­tait a közös program kialakítására. Rochet hangsúlyozza, hogy az FKP mólót a nemzetközi helyzetről. Éle­sen bírálta a gaulle-ista rendszer kül­politikáját. Az értekezlet legfontosabb határo­zata, hogy támogatni fogják Gaston Defferre-nek, a Szocialista Párt el­nökjelöltjének terveit. A Szocialista de többet dohányzunk (ČTK) — A helyes táplálkozás el­vei egyre jobban érvényesülnek ha­zánkban — ez állapítható meg, ha az élelmiszer-vásárlás statisztikai adatait vizsgáljuk. Az év első negyedében az állami kereskedelem 9 százalékkal kevesebb lisztet, 7,6 százalékkal ke­vesebb tésztaféleséget, egy tizeddel kevesebb cukrot és 6 százalékkal ke­vesebb cukorkát adott el, mint az el­múlt év hasonló Időszakában. Ugyan­akkor némileg csökkent a tartós sü­temények fogyasztása is. Ezzel szem­ben több gyümölcs és zöldség áll a fogyasztók rendelkezésére. A tervek szerint 32 500 tonna zöldséggel, 15 600 tonna friss gyümölccsel és 29 000 ton­na déli gyümölccsel több kerül ebben az évben eladásra. Az 1964-es évhez viszonyítva az el­ső három hónap alatt 58 százalékkal — 373 ezer literrel több tejfölt ad­tak el, és bár a termelést növelik, a keresletet még mindig nem tudjuk kielégíteni. Mind a kereskedelemben, mind a közétkeztetési üzemekben jelentéke­nyen csökkent az égetett szesz iránt az érdeklődés, és nagyobb a borfo­gyasztás. Az első negyedévben 189 ezer hektoliter bort adtak el, és a fogyasztás valószínűleg eléri a 3/4 mil­lió hektolitert. Ugyanakkor a statisztikai adatok továbbra is hajlandó tárgyalni erről pártban ellentétes visszhangot kel- azt bizonyítják, hogy több cigaretta a javaslatról. Az SFIO e héten kezdő­dő kongresszusának lehetősége van arra, hogy állást foglaljon az FKP javaslataihoz és tárgyalni kezdjen a párttal a közös Jelölt felállításáról. A Francia Kommunista Párt egyúttal hangsúlyozza, hogy ellenkező esetben tett az MRP határozata. Defferre hí­vei saját sikerüknek tartják, míg a baloldallal folytatott együttműködés hívei ellenzik. fogy. Az első három hónapban Vi milliárd cigarettával (3,6 százalékkal) többet adtak el, mint az előző esz­tendő első negyedében. 26 000 hektár víz alatt (ČTK) — Az idei tavasz fukarkodik a napsugaras, meleg napokkal, vi­szont szokatlanul bőségesen ontja az esőt. A Duna, a Morva, az Ipoly, a Zsitva és a Vág mentén mintegy 26 ezer hektárnyi mezőgazdasági terü­let, ebből több mint 6800 ha gabona, föld, 9120 ha takarmánynövénnyel és csaknem 3700 hektárnyi kapásnö­vénnyel bevetett terület áll víz alatt. Az illetékes kerületi és járási ag­ronómusok-zootechnikusok e napok­ban tartanak helyszíni szemlét, hogy megállapíthassák, mily módon lehetne betakarítani a takarmánynövényeket, hogyan lehetne utólagosan vetni, a felázott talajt hogyan lehetne rendbe­hozni stb. Különösen aggasztó a hely­zet a Duna árterületén, ahol a mező­gazdasági üzemeknek rendkívüli se­gítségre — vetőmagra, műtrágyára s takarmányra — van szükségük. VILLAMINTERJO Telefonszám: 514-11 A bratislavai Helyi Gazdálkodási Üzemek nevét a szolgáltatások sok­szerűsége és kiváló minősége tette ismertté. De még a háziasszonyok kö­zött ís szép számmal vannak olyanok, akik nem tudják, hogy a HGÜ egyik üzeme — a „Lakás higiénia" — milyen segítséget nyújt a dolgozó asszo­nyoknak. A részleg tevékenységéről nyilatkozott Rudolf Ladič rész­Tavaszi nagytakarítás a Magas-Tátra parkjaiban. (J. Sugár f elv.) KEZDŐDIK A VADÁSZIOÉNY Június — mint minden évben — az idén is „a vadászat hónapja", a va­dászidény kezdete. Emeli e hónap je­lentőségét, hogy a Szlovákiai Vadász Szervezet, amelynek 25 000 tagja van — az idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. Az utóbbi 20 év alatt sokat fejlő dött Csehszlovákiában a vadászat, ma ezen a téren a világ legjobbjai közé tartozunk. Elismerik ezt az egyre na­gyobb számban érkező külföldi vadá szok is. — Üzemünk dolgozói sok olyan munkától mentesítik a dolgozó nőket, amelyek elrabol­ják a szabad idő na­gyobbik részét. Válla­lunk takarítást, — szo­bafestés után is —, ta­pétázott bútorok sam­ponos tisztítását, sző­nyegjavítást és tisztí­tást, a lakótelepeken szőnyeg-porolást, a la­kások esetleges féreg­mentesítését és toll­tlsztítást. • Hogyan lehet ezeket a szolgáltatásokat megrendelni? — A tollat az Au ;usztus 29. utca 1. szám alatt levő gyűjtő­hely, a szőnyeget p.e dig a Nálepková utca 29. szám alatt levő gyűjtőhely veszi át. Ez utóbbit azonban háztól­házig alapon is vállal­juk. A megrendelőt nem akarjuk személye­sen fárasztani, a többi szolgáltatás megrendel­hető telefonon is (514-11). A kívánt na­pon és a kívánt időben végezzük a megrendelt munkát. • Milyen a díjszabás? — Egy takarítóért óránként 9,50 koronát számlázunk. Ezzel kap­csolatban szeretném felhívni a figyelmet az ún. takarítási bérletre. Ez azt jelenti, hogy a megrendelő lakásában hetenként háromszor takarítunk és egyszer nagytakarítást végzünk. Mindig ugyanazt a dol­gozót, ugyanabban — a megrendelő által kí­vánt — időben küldjük. Egy ilyen bérlet ára 50 négyzetméterig havi 139 korona, 75 négyzet­méterig 160 korona. • Milyen új szolgálta­tás bevezetését ter­vezik? — Éppen ezekben a napokban kezdjük az új szolgáltatást: a gép­Járművek belső sampo­nos tisztítását. Az újítás hasznos és a gépkocsi-tulajdono­sok valószínűleg öröm­mel fogadják! —erf— Qífeímefíeiaň ünnepme Ji z ünnepnapok és az évfordulók mindig elgondolkoztatják az em­" bert. Most, amikor — immár tizenötödször — ünnepeljük a Nem­zetközi Gyermeknapot, gyermekeink boldog élete fut eszünkbe. A szülők életének a folytatása a gyermek. Érette küzdenek, építik, alkotják számára a szebb jövőt. A gyermek helyes nevelése és műve­lése minden nemzet fejlődésének záloga. Ezért minden fejlett ország szociális gondoskodása elsősorban a gyermekeket veszi körül. így van ez nálunk is. Szocialista társadalmunk mindent megtesz annak érdeké­ben, hogy egészséges, művelt embereket neveljünk. Megszületik a gyermek. Mennyi gondosság és szeretet veszt körül! Kocsit ajándékozunk a szülőknek, gondoskodunk a pólyás állandó egészségügyi felügyeletéről, az anyának félévi fizetett szabadságot biz­tosítunk, hogy semmi se gátolja csecsemője gondozásában. Majd bölcsödébe kerül a dolgozó anya gyermeke. Csekély napidíjért teljes ellátásban részesül, orvos és szakképzett gyermekgondozók fel­ügyelete alatt növekedik. Igaz, hogy e téren még vannak hiányossá­gaink. Bölcsőde-hálózatunk egyelőre nem kielégítő. Ha azonban tekin­tetbe vesszük, hogy a felszabadulás Idején Szlovákiában egyetlen böl­csőde sem működött, úgy méltón dicsekedhetünk, hogy csak Szlovákiá­ban 20 000 bölcsődei férőhellyel rendelkezünk. Kormányunk szívén viseli a bölcsődék építését. Erről tanúskodik távlati tervünk is, amely szerint 1970-ig további 12 000 három éven aluli gyermeket helyezünk el a böl­csődékben. Később óvodába kerül a gyermek. A közös nevelés előnyeit ma már nem kell bizonygatni a szülőknek. A hasonló korúak társaságában za­vartalanul fejlődik a gyermek, képességeit, tudását célszerűen gyarapít­ják. Majd eljön a tankötelezettség kora. A ma tanulója előtt szinte isme­retlen az a gond, amellyel valamikor egy iskolás szülei küzdöttek, ami­kor gyermekeik tandíját és a tanszerekre szükséges összeget kellett összekuporgatniuk. A mi gyermekeink ingyen kapnak mindent. A tan­év befejeztével ifjúsági táborokba mehetnek, hogy pihenjenek és élvez­zék a természet szépségeit. Ezt — ilyen széles méretekben — csak a szocialista társadalom teszi lehetővé. Hiszen még sok olyan ország van a világon, ahol a lakosság nagyobb része írástudatlan és a gyermekek nem tanulhatnak, mert kevés az iskola, és magas a tandíj. Az UNESCO hivatalos adatat szerint a tanköteles gyermekek fele nem járhat isko­lába. r ársadalmunk tehát mindent megtesz gyermekeink boldog, békés jövője érdekében. Éppen ezért valami elgondolkoztat bennünket. Hányszor hallja az ember ismerőseitől, hogy „fejünkre nő a gyerek", a nevelése valahogy kisiklott a kezük közül. Hányszor látunk a vona­tokon, autóbuszokon trágár szavakat használó kártyázó suhancokat, akik ügyet sem vetnek a mellettük álló idősebb utasokra. És hányszor ol­vashatunk az újságokban fiatalkorú bűnözőkről és fiatal huligánok ga­rázdálkodásairól. Ilyenkor rendszerint az iskolai nevelést, az ifjúsági szervezetet, sőt mi több az egész társadalmat hibáztatják. Álljunk meg csak egy pillanatra! Vajon csak a pedagógus tehet arról, hogy csitri lányok és pelyhes állú sihederek hangoskodnak és feltűnést keltenek az utcán? Vajon csakis az ifjúsági szervezetet hibáztathatjuk azért, hogy az autóbuszban, villamosban 10—14 éves fiúk, lányok nem adják át az ülőhelyüket? Bizonyos, hogy a fiatalok magatartásának és életének formálásában nagy feladat hárul a pedagógusokra és az ifjúsági szervezetekre. Vitat­hatatlan, hogy a jól megszervezett nevelőmunka nagy hatással van a fiatalokra. Említsünk csak egy példát. A dunamocsi tanulók egész év­ben példásan tanulnak és társadalmi munkát is végeznek, csakhogy megteremthessék a nyári közös táborozás anyagi feltételeit. Ám nem lehet a nevelés felelősségét teljesen a tanítókra és az ifjú­sági szervezetre hárítani. Hiszen a fiatal jellem formálásában éppen a család, a szülők jelentik a legfőbb erőt. A gyermek mindig szülei életéből merít példát saját élete elrendezésénél. Ha a szülők rendezett családi életet élnek s a gyermeket szeretet, gondoskodás veszt körül, nem keresi a léha időtöltést rossz barátok társaságában. De ne legyünk ünneprontók. Nem illik éppen ma ilyen húrokat pen­getni. Végeredményben ifjúságunk zöme becsületes, egészséges gondol­kozású,.szeret és akar dolgozni. Ifjúságunk tud lelkesedni, csak ezt a lelkesedést a helyes Irányba ' kell terelnünk. Hiszen ma olyan távlatok állnak ifjú nemzedé­künk előtt, amilyenekről néhány évtizeddel ezelőtt még álmodni sem mertünk. Azon fáradozunk, hogy gyermekeinket még szebb és jobb élet várja, a rájuk hagyott örökség minél gazdagabb legyen. Ezért ügyelünk féltő szeretettel arra, hogy utódaink minél méltóbbak legyenek erre az örökségre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom