Új Szó, 2012. július (65. évfolyam, 152-176. szám)

2012-07-02 / 152. szám, hétfő

A nap száma: Szlovákiában szombaton U helyen is megdőlt a melegrekord Már objektív a felelősség az utakon Autó-Motor, 8. oldal 2012. július 2., hétfő Ára 0,55 € (előfizetőknek 0,45 €) 65. évfolyam, 152. szám wvm.ujszo.com A mentoöves Ciprus az unió soros elnöke Gazdaságilag, politikailag is kényes félév jön 4. oldal 19. oldal Három magyar és egy szlovák érem Atlétikai Eb: Pars Krisztiánnál nem volt jobb Helsinkiben A nap mondata: Fejszével tanuljanak meg dolgozni, ne számítógéppel. Pavol Frešo, az SDKÚ elnöke a romaprojektek kapcsán Pozsony. Hozzávetőlegesen 470 ezer lehet a szlováki­ai magyarság száma, ha figyelembe vesszük az isme­retlen nemzetiségűek feltételezhető etnikai megosz­lását is. A tavalyi népszámlálás napokban ismerte­tettjárási adatai alapján a magyarság ebben a cso­portban alulreprezentált. MÓZES SZABOLCS Fogyott a magyar, de mennyivel? Ez volt a 2011-es cenzus első eredményeinek nyilvánosságra hozatala után ■Emmi Eblélektan postásoknak Berlin. Sikeresnek tűnik az ebpszichológai postás­tanfolyam Németország­ban: a kurzust elvégző kéz­besítők körében 80 száza­lékkal csökkent a kutyaha­rapások száma. A tanfo­lyamon állatviselkedési szakértők oktatják a postá­sokat arra, hogyan próbál­ják belegondolni és beleélni magukat a házőrző kutyák helyébe, szerepébe, és kita­lálni, mi járhat az ebekféjé­ben. „Egy postás nap mint nap behatol egy kutya őrte­rületére. Ha az eb egyszer elkergette a postást, akkor önbizalmam, mígapostásé zsugorodik. Hallgatóinkat megtanítjuk arra, hogy mi­ként teremthetnek olyan kapcsolatot az állattal, amelyben ők a helyzet urai. Ha pedig ezt nem sikerül ki­alakítaniuk, még mindig ott van az ebet lekenyerező kutyacsemege és a bors- spray”- idézte Jörg Ulbricht oktatót a sajtó. (MTI) az egyik kérdés. A népszámlá­lás során 458 ezren vallották magukat magyarnak, ugyan­akkor szokatlanul sokan, 382 ezren (a lakosság 7,1%-a) nem tüntették fel nemzetiségüket. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Nagyszombat. Visszahívta Róbert Bezák nagyszombati ér­seket hivatalából XVI. Benedek pápa. Ezt maga Bezák jelentet­te be a híveknek tegnapi misé­jén. A pápai döntést - melynek hátterében állítólag az év eleji Ezután a kérdés az volt, az is­meretlen etnikumú személyek mekkora hányada lehet ma­gyar, avagy beszámításukkal mennyivel nőhetne a 458 ezres létszám. A járási adatok azt mutatják, a 7%-nyi „ismeretlenben” alul­reprezentált a magyarság. Azokban a járásokban ugyanis, ahol nagyobb számú magyar él, az országos átlagnál alacso­nyabb volt a nemzetiségüket meg nem vallók aránya. Emel­vizitáció elmarasztaló eredmé­nye, illetve a főegyházmegye nem megfelelő vezetése áll - hivatalosan ma jelenükbe. Szlovák közéleti személyisé­gek még pénteken levélben fordultak a nunciatűrához, és kiálltak az érsek mellett. „Az egyház jelentős alakjának te­lett megfigyelhető, hogy az is­meretlenek aránya főként a romák által sűrűbben lakott ré­giókban magas. Továbbá van néhány járás, ahol ismeretlen okok miatt nőtt ugrásszerűen a nem azonosítható nemzetisé­gűek száma (pl. Kassán, ahol a lakosok közel 20%-a nem vála­szolt erre a kérdésre). Gyurgyík László demográfus szerint az eddigi adatokból az következik, hogy ebbe a cso­portba nem gondolhatunk bele kintjük, aki hivatalba lépése óta sok hívőt és nem hívőt, a szlovák társadalom számotte­vő részét megszólította” - ol­vasható az állásfoglalásban. Ugyanakkor az elmúlt években Bezák nemcsak barátokat, ha­nem befolyásos ellenségeket is szerzett magának: elődjét, Ján különösen nagy tartalékot. Szerinte mindenképpen töb­ben vagyunk 458 ezernél, ám a járási adatok megmutatták, ehhez nem adhatjuk hozzá au­tomatikusan a 382 ezer isme­retlen 9%-át (kerekítve ennyi a magyarság országos aránya). „Ha ezt hozzátennénk, akkor lennénk 491 ezren. Valószí­nűleg maradnunk kell valahol a 465-470 ezer körül” - mond­ta lapunknak a szakember. To­vábbi részletek a 2. oldalon. Sokol érseket például nyilvá­nosan pénzügyi visszaélések­kel hozta kapcsolatba. A főegyházmegye vezetését hírek szerint Orosch János püspök veheti át, akit Bezák 2009 szeptemberében nevezett ki általános helynökké a ma­gyar hívek számára. (TASR, ú) Fico egyet akar Fizetne a VŠZP, háborognak az orvosok Pozsony. Nyilvános ígéretet tett az Általános Egészségbizto­sító (VšZP),hogy azoknak az or­vosoknak is kifizeti a vizsgálato­kat, akik nem írták alá a szerző­déseket a biztosítóval. Az ígéret a patikákra is vonatkozik: a VŠZP megtéríti azoknak a gyógysze­reknek az árát, amelyeket nem szerződött orvosok írtak fel a be­tegeknek. „Ez azt jelenti, hogy a pácienseknek semmiért nem kell többet fizetniük” - hangsú­lyozta Dana Gašparíková, a VŠZP szóvivője. A biztosító nyilatkozata fel­háborította a tiltakozó orvoso­kat, akik addig nem hajlandók aláírni az új szerződéseket, amíg a VŠZP nem emeli meg a havi térítések összegét. Véle­ményük szerint a VŠZP nyilvá­nosan törvényszegésre szólít fel, mert a nem szerződött ren­delők csak akut esetben láthat­nak el „idegen” betegeket. Az orvoskamara, a Gyermekorvo­sok Szövetsége és a Zdravita társulás arra buzdítja a tagjait és a gyógyszerészeket: kérjenek pénzt a VŠZP ügyfeleitől. „Tü­relmi időt” péntekig szabtak. Sajátosan oldaná meg az egészségügy anyagi gondjait Robert Fico. Ajövőben újra csak egy egészségbiztosító marad­hat, miután az állam felvásárol­ta az érintett társaságok ma­gánkézben levő tulajdonrészét - nyilatkozta a miniszterelnök a Szlovák Rádió vitaműsorában. A kormányfő hozzátette: „Eb­ben nem látok problémát, ha ta­lálunk demokratikus megoldást arra, miként lehetne egyetlen egészségbiztosítót létrehozni.” Ficónak nem tetszik, hogy a magánkézben levő társaságok (az Union és a Dôvera) nyere­séget halmoznak fel, miközben az állam alig képes előteremte­ni az orvosok és nővérek bér­emelésének pénzügyi feltétele­it. (SITA, as) Na, ki a legjobb? Peter Sagan nyerte a Tour de France 7. szakaszát, ez volt idei 14. etapgyőzelme. Hírünk a 19. oldalon. (SITA/AP-felvétel) Állítólag nem megfelelően vezette hivatalát - formálisan ma jelentik be a pápai döntést Bezák érseket leváltották, Orosch lehet az utód AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS willlllll Hl 771335'70501^ Ili USD GBP CZK HUF PLN HRK A ▼ ▼ T T A 1,2590 0,8068 25,640 287,77 4,2488 7,5178 Túlnyomóan napos idő A nappali hőmérséklet 32 és 34 fok között alakul. Ottó Ottokár Telefon: 02/323 77 777 A 7 százaléknyi ismeretlen nemzetiségű között alulreprezentált a magyarság Népszámlálás: 470 ezren lehetünk

Next

/
Oldalképek
Tartalom