Új Szó, 1971. november (24. évfolyam, 258-283. szám)

1971-11-01 / 258. szám, hétfő

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVAKÍA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1971. november L HÉTFŐ BRATISLAVA • XXIV. ÉVFOLYAM 258. szám Ára 50 fillér Ä szilárd barátság jegyében A. KOSZIGIN befejezte kubai látogatását Moszkva — Alekszef Koszt­gin, a Szovjetuntô Mirrtszterta­nácsának elnöke tegnap vlsz­szatért Moszkvába kanadai és kubai látogatásáról. Koszigin Trudeau kanadai miniszterelnök meghívására hivatalos látoga­tást tett Kanadában, majd ba ráti látogatásra Kubába utazott. Koszigin csütörtökön Fidel Castro kubai miniszterelnök kí­séretében megtekintette a leg­nagyobb kubai textilgyárat. Es­te Fidel Castro fogadást rende­zett Koszigin tiszteletére. A fo­gadáson részt vett Dorticos el­nök, Raul Castro, a forradalmi fegyveres erők minisztere és a Kubai Kommunista Párt Politi­kai Bizottságának tagjai. Pénteken Koszigin Fidel Cast­ro kíséretében Santiago de Cu­bába látogatott. A város lakosai szívélyesen üdvözölték a két baráti ország vezetőit. A vendé­gek tiszteletére rendezett ünne­pi ebéden Castro hangsúlyozta, hogy Koszigin kubai látogatása a két ország egyre szilárdabb barátságát bizonyítja. Koszigin beszédében megemlítette, hogy a forradalmi Kuba mindig tá­maszkodhat arra az internacio­nalista érzésre és szilárd ba­rátságra, amely összeköti a szovjet és a kubai népet. Nyiktta Tolubejev, a Szovjet­unió kubai nagykövete este fo­gadást rendezett Koszigin tisz­teletére. A fogadás szívélyes, baráti légkörben folyt le. Alekszej Koszigin szombaton elutazott Havannából. A látoga­tásról november 1-én Havanná­ban és Moszkvában egyidejűleg közös nyilatkozatot adnak kl. Koszigin a repülőgép fedél­zetéről táviratot küldött Fidel Castrónak és Osvaldo Dortlcos­nak, amelyben köszönetet mon­dott a szívélyes, elvtársi fogad­tatásért, és megállapította, hogy találkozásai a kubai vezetőkkel és a kubai dolgozókkal újabb bizonyítékai a két ország kor­mányai, nemzetei és a két kom­munista párt megbonthatatlan barátságának. Csehszlovák—jugoszláv gazdasági együttműködés (CSTK) — Trpe Jakovlevszki miniszter, a jSZSZK Szövetségi Végrehajtó Tanácsának tagja, a csehszlovák—Jugoszláv gazda­sági és tudományos-műszaki együttműködési bizottsága ju­goszláv tagozatának elnöke, aki a bizottság VIII. üléssza kán a jugoszláv küldöttség ve­zelőjfe volt, a jegyzőkönyv alá­írása utón nyilatkozott a Cseh­szlovák Sajtóiroda tudósítójá­nak. Kijelentette, hogy a bizottság ülése a közös gazdasági kap­csolatok szempontjából jelentős ösemény, mivel megvitatta és értékelte az eddigi gazdasági együttműködést, és jóváhagyta a további fejlődést támogató tényezőket. A vegyes bizottság ülése azért is fontos volt, mivel el­határozta, hogy továbbra is gyors ütemben fejlesztik a kül­kereskedelmi árucserét, aminek a terjedelme ebben az évben eléri kb a 300 millió dollárt. A bizottság számos más, igen fontos kérdést ls megvitatott, amelyek hivatottak közvetlenül befolyásolni a gazdasági kap­csolatok további elmélyítését. Elsősorban a kooperációt és a szakosítást számos gazdasági szakágazatban, a szorosabb együttműködést az energetika területén stb. Csehszlovákia a jugoszláv külkereskedelmi árucserében az 5. helyet foglalja el. Az 1971— 1975. évi új hosszú lejáratú öt­éves kereskedelmi egyezmény meghatározta a fejlődésnek azt az irányát, ami a gazdasági kapcsolatok további bővítését célozza, mindenekelőtt a gép­ipari gyártmányok és berende­zések árucseréjének területén, a fekete és a színesfém-kohá­szat szakaszán, valamint a köz­szükségleti cikkek, a mezőgaz­dasági és az élelmiszeripari gyártmányok, és az építkezési munkák ágazatában Közlemény a finn külügyminiszter látogatásáról (ČSTK) — Ján Marko kül­ügyminiszter meghívására 1971. október 27—29-én hivatalos lá­togatáson hazánkban tartózko­dott Väinô Leskinen, a Finn köztársaság külügyminisztere. A finn államférfit fogadta Ludvík Svoboda köztársasági elnök és dr. Ľubomír Štrougal, a szövetségi kormány elnöke. Ián Marko külügyminiszterrel megbeszéléseket folytatott a csehszlovák—finn kapcsolatok további fejlődésének kérdései­ről, valamint az időszerű nem­zetközi problémákról. Mindkét miniszter elégedet­ten állapította meg a csehszlo­vák—finn kapcsolatok kedvező fejlődését. Hangsúlyozták, ar­ra törekednek, hogy az együtt­működést minden téren tovább mélyítsék és bővítsék. Csehszlovákia képviselője el­ismerését fejezte ki Finnország aktív békepolitikájáórt, és az európai béke és biztonság meg­szilárdítását szolgáló konkrét lépéselért. Finnország képviselője érté­kelte Csehszlovákia politikáját, aminek következetes törekvése a nemzetközi biztonság megszi­lárdítása, a népek békés együtt­működésének és megértésének bővítése, valamint a még füg­gőben levő európai problémák megoldása. Marko külügyminiszter tájé­koztatta a finn vendéget ha­zánknak a két német államhoz fűződő kapcsolatairól, ós le­szögezte a Münchennel kapcso­latos csehszlovák álláspontot. Leskinen miniszter ismertette a finn javaslatot, amelynek célja, hogy rendezze Finnország kap­csolatait mindkét német állam­mal. A tárgyaló felek megegyeztek abban, hogy az európai helyzet további javulásának és rende­ződésének egyik feltétele mind­két német állam nemzetközi jo­gi elismerése. A két ország képviselőinek tanácskozásait a csehszlovák­finn kacsolatokra jellemző ba­rátság és kölcsönös megértés légkörében folytatták. LEONYID BREZSNYEV BEFEJEZTE FRANCIAORSZÁGI LATOOATASAT ES AZ NBK-BA UTAZOTT Látogatás a Renault-gyárban 0 Fogadás a szovjet nagykövetségen írtak alá a szovjet együttműködés alapelveiről Párizs — Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának fő titkára, aki Georges Pompidou francia elnök és a francia kor­mány meghívására hivatalos látogatást tett Franciaország­ban, szombaton Párizsból Ber­linbe utazott. Elutazása előtt az Élysáe-palotában aláírták a szovjet—francia közös nyilatko­zatot, valamint a Szovjetunió ós Franciaország együttműködé­sének alapelveit. A dokumen­tumot szovjet részről Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, francia részről Seorges Pompidou köz­társasági elnök írta alá. Jelen voltak a francia kormány tag jai, valamint neves szovjet és francia hivatalos személyiségek. (A szovjet—francia együttműkö­dés alapelveiről aláírt doku mentumot keddi számunkban ismertetjük. J Leonyid Brezsnyev a doku­mentumok aláírása után elbú Dokumentumot csúzott a francia kormány tag­jaitól és más hivatalos szemé lyiségektől. A szovjet és a fran­cia himnusz elhangzása után Leonyid Brezsnyev a francia köztársasági elnökkel ellépett a francia díszszázad előtt. Hivatalos jelentés szerint Leo nyid Brezsnyev a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa és a szov jet kormány nevében meghívta Georges Pompidout a Szovjet­unióba. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy a szovjet kormány már előzőleg meghívta Chaban­Delmas miniszterelnököt. A lá­togatások időpontját később határozzák meg. Leonyid Brezsnyev pénteken újból találkozott Pompidou el­nökkel. Ez a találkozó is szívé lyes, nyílt légkörben zajlott le. A mindkét felet érdeklő nem zetközi kérdéseket vitattak meg. Leonyid Brezsnyev látogatást tett a Párizs melletti Flinesben a Renault-autógyárban. Az üzem munkásai szívélyesen üdvözöl­ték a neves vendéget. Brezs­nyev elvtárs érdeklődéssel te­kintette meg az üzemet, majd ajándékot adott át az üzem munkásainak, és további sikere­ket kívánt munkájukhoz. Az esti órákban Abraszimov szovjet nagykövet fogadást adstt Brezsnyev tiszteletére. A fogadáson részt vett Chabaa­Delnias miniszterelnök, a kor­mány tagjai, képviselők és szá­mos más francia közéleti sze­mélyiség. A fogadás szívélyes, baráti légkörben folyt le. Brezsnyev fogadta a francia képviselők egyik csoportját, a külügyi bizottság tagjait és a francia—szovjet barátsági cso­port tagjait. A szívélyes talál­kozón Brezsnyev kiemelte a két ország parlamentjei kap­csolatainak jelentőségét, majd a szovjet nép nevében köszöne­tet mondott a Francia—Szovjet Társaság munkájáért. Szovjet-francia közös nyilatkozat Párizs — G. Pompidou fran­cia köztársasági elnök és a francia kormány meghívására 1971. október 25—30-án Fran­ciaországban tartózkodott L. I. Brezsnyev, a Szovjetunió Kom munista Pártja Központi Bizott­ságának főtitkára, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­ségének tagja. Brezsnyevet V. A. Kirillin, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának alelnöke," a Szovjetunió Minisztertanácsa állami tudományos és műszaki bizottságának elnöke, A. A. Gro­miko, a Szovjetunió külügymi­nisztere és N. Sz. Patolicsev, a Szovjetunió külkereskedelmi minisztere kísérte. Brezsnyev és kísérete meglá­togatta Párizst és Marseille-t. Alkalmuk nyílt megismerkedni a francia nép életének külön­böző területeivel ás rendkívül barátságos és szívélyes fogad­tatásban részesültek. L. I. Brezsnyev tanácskozott a francia köztársasági elnökkel, találkozott a francia minisz­terelnökkel és a fraucla kor mány más tagjaival is. Ezeken a tanácskozásokon szovjet részről részt vettek V, A. Kirillin, A. A. Gromiko, N. Sz. Patolicsev, P. A. Abraszimov, a Szovjetunió franciaországi nagykövete, G. fi. Cukanov és A. M. Alekszandrov, az SZKP KB főtitkárának tanácsadói, A. G. Kova/lov, a Szovjetunió kül­ügyminiszterének helyettese, V. V. Zaglagyin, az SZKP KB nemzetközi osztályának helyet­tes vezetője és J. V. Dubinyin, a szovjet külügyminisztérium első, európai ügyosztályának vezetője A tanácskozásokon francia részről részt vettek: ]. Chaban Delmas miniszterelnök, M. Schu­mann külügyminiszter, V. Gis­card ď Estaing gazdaságügyi és pénzügyminiszter, F. X. Or­toll fejlesztésügyl, iparügyi és a tudományok minisztere, M. lobért, a köztársasági elnök fő titkára, H. Alphand, a külügy minisztérium vezérigazgatója, R. Seydoux, Franciaország moszkvai nagykövete, J. de Beaumarchais, a külügyminisz­térium politikai ügyeinek igaz­gatója, J. B. Eaymond, a köztár sasági elnök főtitkárságának tanácsadója. A tanácskozásokat a bizalom, a szívélyesség légköre jellemez­te, amely megfelel a két ország baráti kapcsolatainak. Látható­vá vált mindkét félnek az az igyekezete, hogy hozzájárulja­nak a feszültség csökkentésé­hez és megszilárdítsák a szov­jet—francia kölcsönös kapcso latokat. Brezsnyev és Pompidou elégedettségét fejezte kl a szov­jet—francia együttműködés minden területén, beleszámítva a politikai téran is látható fej­lődése felett. Az 1970. október 13-1 szovjet —francia jegyzőkönyv szerint a két ország tanácskozik a világ minden súlyos problémájáról. A tárgyaló felek Igazolták ennek a szovjet—francia kapcsolatok szempontjából nagy fontosságú okmánynak a jelentőségót és kijelentették, hogy közös érde­kük hatékonyságának állandó növelése. Brezsnyev és Pompi­dou kifejezte azt a meggyőző­dését, hogy azok az eredmé­nyek, amelyeket a szovjet­francia kapcsolatok fejlesztésé­ben az utóbbi években elértek, lehetővé teszik e kapcsolatok magasabb színvonalának eléré­sét, ás elhatározták, hogy to­vább mélyítik és szilárdítják a szovjet—francia együttműkö­dést, különösen politikai téren, amely kizárólag békés célokat követ. E célból aláírták az SZSZKSZ és a Francia Köztár­saság együttműködésének alap­elveit. A nagy horderejű időszerű nemzetközi problémák elemzése során Brezsnyev és Pompidou (Folytatás a 2. oldalon) Szívélyes fogadtatás az NDK fővárosában Berlin — Az NSZEP Központi Bizottságának meghívására szombaton baráti látogatásra Berlinbe érkezett Leonyid Brezs­nyev, az SZKP Központi Bizott­ságának főtitkára. A Schönefel­di repülőtéren Erich Honecker, az NSZEP Központi Bizottságá­nak első titkára, az NDK Kom­munista Pártjának és kormá­nyának vezető képviselői, vala­mint a berlini dolgozók képvi selői üdvözölték Leonyid Brezs­nyevet és kíséretét. Az NDK fő­városának utcáit és terelt szov­jet és az NDK állami zászlói, valamint Brezsnyev elvtársat, az SZKP-t és a két ország barátsá­gát éltető Jelszavak díszítik. L. Brezsnyev, az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtitkára megérkezésé után találkozott Erich Honeckerrel, az NSZEP Központi Bizottságának első tit­kárával. A találkozón szovjet részről Jelen volt K. F. Katusev, az SZKP Központi Bizottságá­nak titkára, A. A. Gromiko kül­ügyminiszter, az SZKP KB tag­ja, K. V. Ruszakov, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Központi Bizottság osztályve­zetője és M. T. Jevremov, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió nagykövete. Az NDK részéről jelen volt W. Ulbricht, az NSZEP Politikai Bizottságának tagja, az NDK Államtanácsának elnöke, • W. Stoph, az NSZEP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, H. Axen, az NSZEP Politikai Bi­zottságának tagja, W. Lamberz, az NSZEP Politikai Bizottságá­nak tagja, H. Sindermann, az NSZEP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács első el­nökhelyettese, P. Verner, az NSZEP Politikai Bizottságának tagja, O. Winzer külügyminisz­ter és P. Markowski, az NSZEP Központi Bizottsága külügyi osztályának vezetője. A találkozó szívélyes, testvé­ri barátság légkörében zajlott le. A tárgyaló felek kicserélték nézeteiket és tájékoztatták egy­mást a Szovjetunió és az NDK sokoldalú együttműködésének további fejlődéséről, a nemzet­közi helyzet időszerű kérdései­ről, és az európai biztonság megszilárdításáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom