42 találat (0,200 másodperc)

Találatok

1. 1906-03-08 / 19. szám
[...] megölte az anyját és apasági kerese tét akasztott egy előkelő ur [...] egyhangúlag fogadta el Gyászhir Kabay Istvánt és nejét súlyos csapás érte [...] németi ev ref temetőben Kabay István hosszabb ideig mint törvh állatorvos [...] szülein kívül gyászolják özv Kabay Istvánná nagyanyja özv Ba­rabás Ferenczné nagynénje [...]
2. 1913-01-23 / 18. szám
[...] Petőfi u 21 szám Lakást kerese má­jusra három szobát mellékhelyiségekkel és [...] t Erdős Ede Kon stantinovics István Groszmann Márton Licht mann Izidor [...]
3. 1915-04-16 / 101. szám
[...] Kováts Jenőné 20 K Kulcsár István télekkönyv vezető tejre 5 K [...] Cím a k adóhivatalban Kertészt kerese r aki 1 ózsák gon­dozásához [...]
4. 1914-03-24 / 68. szám
[...] könyvtár bevétele stb A közgyűlés kérése kapcsán felha­talmazást adott a városi [...] László II ügyvezető alelnök Hérmán István III ügyvezető alelnök Sinay Lajos [...] Fábián Lajos főjegyző dr Mák István aljegyző Kir 11 a Mihály [...] Fekete Samu Figus Albert Fazekas István Foga rassy István Görömbei János Hájtájer Pál Gárdos [...]
5. 1913-03-11 / 58. szám
[...] i i mi mmsx Lakást kérésé má­jusra három szobát mellékhelyiségekkel és [...] t szatmári cég végrehajtatónak Fóris István és neje Gál Karolina sisza [...] I rsz közöslegelő illetőségből Fóris István illető­ségére C I a Mádi [...] I rsz közöslegelő illetőségből Foris István illető­ségére 8 korona III a [...]
6. 1914-06-28 / 145. szám
[...] Acker György rendőrkapi­tány Szászsebes Riedl István rendőrkapitány Rozsnyó Dr Hulin Béla [...] Moravek Antal rendőrfőkapitány Selmecbánya Berzeviczy István rendőrkapitány Ungvár Erdőhegyi Miklós rendőrkapitány [...] h rendőrfőkapitány s dr Kozslik István rendőr­fogalmazó Miskolc Dr Hadady Endre [...] cél­juknak mindenben megfeleljenek A tanfelügyelő kérése a szakbizottság elé került amely [...]
7. 1913-11-28 / 274. szám
[...] át a díszpolgári okleve­let Tisza István gróf miniszterelnöknek A nemzeti ellenállás [...] amelyet a három város Tisza István Magyarország legnagyobb történelmi hivatást betöltő [...] Szatmár is átnyújtotta gróf Tisza Istvánnak a díszpolgári oklevelét A miniszterelnököt [...] napra amelyre nehány ellenzéki delegátus kérése folytán delegációs ülés volt összehiva [...]
8. 1901-05-12 / 38. szám
[...] lapjának 36 ik számában Fábián István ur által Tanítók értekezlete czirnen [...] a Tanítók értekezlete czimen Fábián Istvántól egy támadó czikk jelent meg [...] tudja és ismeri köte­lességét Fábián István kérése nélkül is Körünk működése elején [...] Hanem ebben igaza van Fábián Istvánnak hogy most szükségesnek látszik a [...]
9. 1915-06-02 / 148. szám
[...] miniszterelnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán gróf Andrássy Gyulát gróf [...] hiszen az audiencia gróf Tisza István miniszterelnök ajánlatára történik Gróf Tisza István a kihallgatásról Gróf Tisza István miniszterelnök az ellenzéki vezérférfiak kihallgatásáról [...] felemelt jegyzések közül megemlitjük Rada István dr pápai prelátus az előző [...]
10. 1910-06-15 / 128. szám
[...] alapitó tagjai lettek Kinevezés Horváth István brassói államvasuti fütöházi mérnököt aki [...] h tanár eltávozása és Rab István alkalmazása 4 Mészáros Ferenc r tanár­nak nyugdíjaztatása iránti kérése 5 Je­lentés az 1908 9 [...] Imre Humoros magánjelenet Előadja Mihalovits István Debreczen A szikra Vígjáték egy [...]
11. 1909-03-02 / 49. szám
[...] történetében egy békési ur Széchenyi István gróf neve mellé akart kerülni [...] a nők jogaiért küzdjenek Széchenyi Istvánnak jó sejtelmei lehettek amikor az [...] zavarnak legjobban az ősz Szap­panos István örült ki kész volt a [...] által érintett jogok és érde­kek kérése feletti döntést a nagy­hatalmak tanácskozására [...]
12. 1912-06-05 / 125. szám
[...] értesülünk az Udvarhely vármegyei Tanitóegylet kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a [...] 8 án éjjel a Zvabeni Istvánná kamrájának ajtaját kinyitva a hombár [...] szerkezeteit Építész iroda áthelyezés latorján István ís irodáját junius 1 től [...] mai viharos ülés után Tisza István gróf több uiságiró előtt a [...]
13. 1915-12-23 / 351. szám
[...] előtt A szegény kórházi gyermekek ké­rése azonban nem versenyez a hadi [...] érkezve kedden délutáu gróf Tisza Istvánnal és Te leszky János pénzügyminiszterről [...] anyjának Kiss Edénének Névnapmegváltás Kerekes István név napmegváltás címén 20 koronát [...] köszönve vagyunk őszinte tisztelettel Budaháiy István Nemes István toiefoaista Balog Sándor szakaszvezető Bodó [...]
14. 1913-06-22 / 142. szám
[...] Kamenszky Viktor Jankovics János Hermann István Heluskay Sándor Csurgó József Jól [...] dös József ÜUDka Viktor Deák István Csillag Nándor Bárány Pál Áchim [...] vizsgálat során a gyanú Sike István 20 éve 3 legényre a [...] senkim aki az kenyeremet meg ké­résé volt egy nagy fijam aki [...]
15. 1914-07-23 / 166. szám
[...] A jelentést követőleg gróf Tisza István miniszterelnök szólalt fel és kijelenti [...] Béla kijelenti hogy a miniszterelnök kérése csupán az Andrássy interpellációjára vonatkozik [...] helyreállítani a pártok között Rakovszky István is megjegyzéseket tesz és az [...] napolni a Házat Gróf Tisza István nyomban válaszolt a megjegyzésekre Kész [...]
16. 1913-12-12 / 285. szám
[...] adott felvilá­gosítás kát Maga Tisza István gróf mi­nisét rel nők válaszolt [...] kis vita volt Ugyanis Rikovszky Ist­ván odaszóít hogy mit bujká nak [...] n fognak a herendi óvónő kérése elől elzárkózni és a gyermekei [...] an é közönség rendelkezésére BLjATNjlCZKf ISTVaN Kazinezy t 10
17. 1916-08-19 / 217. szám
[...] A V H 0 Sz kérése mely eddig minden tör­vényhatóságnál és [...] Cservenkán 1874 B Bodrogm Kordjapa István József a cs és kir [...] szül Dubszorán 1870 Galicia Grejorjeink István a 95 sz orosz ezred [...] budapesti hadikórházban fekszik sebesülten Kun István ki az olasz harcté­ren küzd [...]
18. 1912-04-25 / 94. szám
[...] 40 f Debreceni Károly S István 20 f K Nagy Lőrincz [...] 375 Építész iroda áthelyezés latorján István irodáját junius 1 től Hunyady [...] áll Ideális tartézbodási hely gyógyulást kérésé gyer­mekeknek Természetes rádium emanatorium Legelső [...]
19. 1899-06-08 / 46. szám
[...] Boros Antal szamos kóródi Tolnay István és Tolnay Ambrus ombodi Tuba [...] József Bartha Elek és Boros István szatmárnémetii Nagy Sándor tanitó nagy [...] Hronyecz Antal 2 frt Rácz István Pótor Elemér 1 1 frt [...] di­csérettel halmozta el s részére kérése nélkül minthogy egymbet nem adhatott [...]
20. 1911-05-13 / 109. szám
[...] külö­nösen a fogoly szaporítása Nemez István és Rákosi Viktor szava ira [...] sújtja Csak az a szerény kérése van hogy minél előbb fogadja [...] szól és támogatja javaslatát Solymossy István utal a hadi létszám emelése [...]
21. 1912-06-22 / 139. szám
[...] szóló híreket várták Gróf Tisza István a szokott időben jelent meg [...] 3 ko ona Németii ifjak kérése Saját tudósítónktól Szatmár junius 21 [...] polgári olvasókör agilis igazgatója Komáromy István törvényható­sági bizottsági tag még a [...]
22. 1913-06-24 / 143. szám
[...] ugyannyira hogy rövi­desen teljesül százezrek kérése amely a legége­tőbb szociális feladatok [...] valamint Szász Károly ós Lázár István gróf a képviselőhöz alelnökei vasárnap [...]
23. 1917-12-28 / 308. szám
[...] amelyből lü önösen tetszett Katz István éneke A barakkokban egész hétfőn [...] el ridegen a szegény ár­vák kérése élői hanem annyit a meny­nyit [...] Aurél Tóth Gyula és Banyowszky István művészi tudásait di csérik Honvédeink [...]
24. 1909-11-30 / 273. szám
[...] Ifibb cíkkii a klvatkizi Tisza István szerepe Rabló támadás Berenden A [...] is csak a közkórházban történhetik kérése a beteg ott nem léte [...]
25. 1915-08-01 / 208. szám
[...] és 6 liter tej Belha István rendőr utján 90 db süte­mény [...] sebesültek­nek 50 db sétabot Unger Istvánná 1 kenyér dr Harcsái 1 [...] üditő konyha fenntartásához való adományok kérése végett felhívás ment szét a [...]
26. 1907-03-03 / 18. szám
[...] A magyar gazdák országos egyesületének kérése volt a tárgyalás rendjén melyben [...] lesz Ez alkalom­mal dr Fejes István felolvasással Márkus Béláné úrasszony énekkel [...] Az igazoló választmány elnö­kéül Korányi Istvánt tagjaiul dr Lebóczky Jáuost Jákó [...] órakor ülést tart Eljegyzés Péterfi István kudsidi m kir erdővéd eljegyezte [...]
27. 1913-01-26 / 21. szám
[...] Batthányi utca 10 MeKyKfJf Lakást kérésé má­jusra három szobát mellékhelyiségekkel és [...] eladó Levélbeli megkereséseket ilobai Szent István bányatársulat igazgatóságának ILOBA Szatmármegye cimzendők [...]
28. 1899-09-17 / 75. szám
[...] lehetséges ugyan de a kereskedők kérése ennél kevesebbre szorítkozik A kereskedők [...] 8 órakor vasárnapokon és Szt István napján pedig déli 12 óra [...] nyolcz órakor vasárnapokon és Szt István nap­ján pedig déli 12 óra [...]
29. 1909-02-17 / 38. szám
[...] szolgabirói szék­hely elnyerése illetve támogatásának kérése ügyében Amint már a bevezetésből [...] Ez utóbbi kül döttségben Domahidy István dr Adler Adolf Demián Athanász [...] 27312 kor 26 fillér Zahoránszky István eltávozott alelnök részére a közgyűlés [...]
30. 1912-03-16 / 62. szám
[...] udvarlót annyira megha­totta a férj kérése hogy a váltót tényleg alá [...] Gyuláné id Lenkey Gy Rovó István ifj Lenkey Gy Forray Tibor [...]
31. 1912-07-04 / 148. szám
[...] Hiába való volt édesanyjának minden kérése hogy hagyjon fei dorbézolásaival és [...] pozsonyi szinház v primadonnája Simái István a Király szinház tagja Szűcs [...]
32. 1900-05-31 / 44. szám
[...] ki­adása tárgyában r Chernelházi Chernél István Magyarország madarai ez munkájának 1 [...] kiállításra 2 Átirata sertés vésztegzár kérése tár­gyában 3 közgyűlési jegyzőkönyvét megküldi [...]
33. 1900-12-16 / 101. szám
[...] K dr Bródi Kálmánná Szabó István Hámon Róbert 4 4 K [...] Mikszáth Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferencz Külföldiek Geor­ges Ohnet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez hogy a [...]
34. 1901-01-17 / 5. szám
[...] is melyet nyitogatni tetszik Szi­ves kérése már rég teljesedésbe ment Tapasz­talásból [...] Ká­roly Keresztes András özv Dobos Istvánná A szegény iskolás gyermekek felruházására [...] Károly Hadad y György Fogarasi István Gyuiró Sándor Jurácskó Gyula és [...]
35. 1918-08-06 / 185. szám
[...] felháborító el­járást a vizsgálat elrendelésének kérése mellett tudomására hoztuk Szatmár Németi [...] Steiger Vicza és dr Békéssy István kir járásbirósági jegyző f hó [...]
36. 1919-02-16 / 41. szám
[...] fogta és minthogy az Imre István I nemzet örpataricsnok altat felvett [...] j Szatmár részéről ottjárt küldöttség kérésé nek támogatása céljából utazott és [...]
37. 1918-10-10 / 241. szám
[...] katho likus lelkészek a Szent István Társulat dísz­termében értekezletet tartottak amelyen [...] eljárás esetleg kártérítés vé­gett Kártalanítás kérése esetén gondosan ügyelni kell arra [...]
38. 1914-07-11 / 157. szám
[...] dr Kovács Gyula dr Bertalan István 14 én dr Pirkler Ernő [...] Alsóhuta község­ben mivel ez többszöri kérése dacára nem akart a vádlottnak [...]
39. 1900-01-18 / 5. szám
[...] válasz megnyugtató volt A másik kérése az volt hogy a matolcsi [...] Jenőnö Tankóczy Gyulánó és Unger Istvánná urhölgyek árultak s gyűjtöt­tek kedves [...] Lajosné Pap Lajosné Hirip Rácz Istvánná Sznhányi Ödönné Szathmári Zsigmondné Schönpflug [...] Temleiternó Sárköz Szentiváuyi Sándorné Unger Istvánná Uray Gézáné Un­ger Ulmannó dr [...]
40. 1911-08-03 / 175. szám
[...] 17 Attila utca Saßlö Maris Istvánnál kkÉpviselöpz ülése Saját tudósítónktól Bpest [...] kéri Elnök jelenti hogy Lovászy kérése fölött használ több képviselő névszerinti [...]
41. 1906-01-11 / 3. szám
[...] ne lehessen s midőn Tisza István alatt a obstrukció leszerelt ezt [...] előadta hogy volna neki egy kérése meg egy unokaöccse az előbbi [...]
42. 1904-05-08 / 37. szám
[...] Doino kosnó és dr Fejes Istvánná úrnők kiket mindnyájukat osztatlan elisme­rés [...] nem térhetet ki az államtitkár kérése elől mikor éppen arra irányult [...]